Систематски речник српскохрватског језика (1936)/1468-1859

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
1468–1859: Економија
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


ЕКОНОМИЈА[уреди]

 1. — економија, привреда, економски, привредни, економ, привредник, обртник, обртнички.
 2. *
 3. — вредност, вредети, претстављати вредност, — а) еквиваленат, — противредност, — б) проценити, процена, процењивач, ценити, оценити, оцењивач, — в) преценити, прецењивати, — г) потценити, потцењивати, — д) безвредан, безвредност.
 4. *
 5. — својина (1281б), сопственост, сопствен, властит, — посед, поседовати, имати, (немати 1474), притежавати, стајати на…, — припадати, припасти, допасти, допадати, (државина 1281а), — а) туђ, — б) пуст, пустолина, — мангуп.
 6. *
 7. — власник, сопственик, поседник, притежатељ, притежавалац, госа, господар, господарица, господарев, господарски, газда, газдарица, газдински, — кућевласник, — велепоседник, великопоседник.
 8. *
 9. — имовина, имање, имаће, имутак, иметак, баштина, биће, сермија, — средства, — а) мал, благо, добро, житак, — непокретност, непокретно имање, некретнина, — покретност, покретно имање, покретнина, — б) бабовина, очевина, баштина, дедовина, — окућница. (1656).
 10. *
 11. — богат, богаташ, богатство, богатити се, обогатити се, имућан, имућност, заимати се, имашан, могућ, могућан, доброг стања, газда, огаздити се, домаћин, бакоња, — парајлија, — премоћи, премагати, — а) благостање, берићет, обиље, обилност, обилан, обилат, обиловати, изобиље, изобилан, изобила, изобиловати, — неисцрпан, пресипати се, — б) раскош, раскошан, луксуз, луксузан, сјај, сјајан.
 12. *

  страна 131

 13. — сиромашан, сиромах, пуки сиромах, сиромашак, сиромашица, сирота, сиротица, сиротиња, убог, убоги ђаво, убит, оскудан, безимућан, потребит, потребан, танких ребара, танког стања, — бескућник, голаћ, гоља, го, „шворц“, бедан, бедник, јадан, — осиромашити, пострадати, посрнути, спасти, укубурити, — сиромаштина, сиромаштво, сиротиња, сиротињски, убоштина, убоштво, беда, оскудица, немаштина, немање, немати, несташица, кубура, цркавица, оскудевати, натезати, кубурити, петљати, кунаторити, таворити, намицати, животарити (20), — а) сиротињски дом, убожница, азил, (сиромашко право 1251).
 14. *
 15. — стећи, стицати, стицање, тећи, течење, течевина, тековина, привредити, привређивати, пригосподарити, — заслужити, заслуживати, заслуга, зарадити, зарађивати, зарада, замука, (приход 1478), печалити, спечалити, печалба, кућити, скућити, (окућити се 1162), ћарити (11), — кућаник, кућаница, стечник, — а) изгубити, губити (23), губитак, штета, штетовати, пуче му…, насуво (1562в).
 16. *
 17. — присвојити, приграбити (287).
 18. *
 19. — грамжљив, грамжљивост, грамзив, грамзивост, грамзити, — користољубив, користољубивост, користољубље, — среброљубац, среброљубље, среброљубив, среброљубивост, (корист 11, себичан 1014 похлепан 877а).
 20. *
 21. — приход, доходак, доносити приход, принос, уживати (1281в).
 22. *
 23. — расход, издатак, издати, издавати, трошити, трошити се, потрошити, трошак, трошкарити (се), — џепарац, — расходник, трошковник, — прогутати.
 24. *
 25. — расипати, расути, расипање, проћердати (301), рашћердати, шћердати, харчити, похарчити, схарчити, спирити, спискати, траћити, страћити, траћење, профућкати, раскућити, растећи, распикућа, расипник, расипач, трошаџија, — нештедице, нештедимице, немилице, — лаке руке, (раскош 1473б).
 26. *
 27. — штедети, уштедети, заштедети, заштеђевина, приштедети, приштеђевина, приштеда, штедња, штедљив, штедљивост, уштеда, уштеђевина, штедиша, чуваран, — разгодити, разгађати, — откидати од уста, — стегнути се.
 28. *
 29. — шкрт, шкртац, шкртавац, шкртица, шкртост, тврд, тврдица, тврдичлук, тврдоћа, тврдина, тврћа, тврдовати, тврдичити, стврднути се, циција, цицијати, ципија, скупац, џимрија, џебрак, џебрачити, гагрица, стипса, скомрачити, стегнути се, стезати се, (мукташ 1522а, себичан 1014, дарежљив 278а).
 30. *
  * *
 31. — закуп (1282и), закупити, закупац, закупнина, узети под кирију, кирајџија, кирија, аренда, арендатор, страна 132 арендаш, изнајмити, најам, изнајмљивање, држати, — пазакуп, пазакупац, поднајам, (наполица 1652а), — а) отказ, отказати.
 32. *
 33. — служба, служити, послуживати, отслужити, ислужити, ислужен, — место, — а) најмити, наимати, узети у службу, најам, најмитељ, држати, — послодавац, господар, газда, — наместити, — б) најмити се, наимати се, ступити у службу, најамник, најмљеник, — намештеник, намештење, особље, — чиновник, помоћник, деловођа, деловоћство, пословођа, перовођа, писар, — радник, слуга, — иступити, — в) отпустити, отпуст, отказати, отказ, — отпремнина, — г) допуст, допусница, отсуство, — поштеда.
 34. *
 35. — плата, плаћа, најам, ајлук, надница, дневница, — хонорар, награда, — принадлежност (1266), — а) радити на парче, — радити у акорду, узети у акорд, дати у акорд, (кубикаш 664).
 36. *
 37. — штрајк, штрајковати, шрајкач.
 38. *
 39. — дуговати, дуг, задужити се, задуживати се, пасти у дугове, запасти у дугове, завалити се у дуг, грцати у дуговима, подужице, — вересија (1562г), — дужан, задужен, презадужен, (оптеретити 1310), — дужник, (рабош 666), — а) поверилац, поверитељ, веровник, — потраживати, потраживање, тражбина, (зајам 295, кредитор 1561).
 40. *
 41. — одужити се, одужити, исплатити дуг, (отплата 1565), — одрадити, — а) опростити дуг, продужити рок дугу, — б) одрећи дуг.
 42. *
 43. — јемчити, јамчити, ујамчити се, подјамчити се за кога, зајемчити, јемство, јамчевина, јемац, јамац, гарантовати, гаранција, — кауција, — обезбедити, обезбеђење, (талац 1322).
 44. *
 45. — залог, залога, заложни, заложити, залагати, рем, реим.
 46. *
 47. — трговина, трговински, трговати, трговање, патргати.
 48. *
 49. — трговац, трговка, трговкиња, трговачки, — трговинска комора, — а) ћифта,б) торбар, торбарити, ситничар, тржити, тржарити.
 50. *
 51. — радња, држати радњу, водити радњу, — фирма, твртка, завод, — посао, пословни, пословати, пословање, пословница, (обрт 1509), — а) филијала, подружница, — б) уред, уредски, биро, канцеларија, канцелариски, контоар, — уредовати.
 52. *
 53. — посредник, посреднички, посредништво, сензал, сензалство, калауз, самсар, самсарина, мешетар, мешетарити, мешетарина, грошићар, агент, агентура, агенција, повереник, повереништво, заступник, заступништво, — комисион, комисионар, комитент, — провизија, страна 133 провизиони, — аквизитер, аквизиција.
 54. *
 55. — роба, робни, еспап, — артикал, — партија, — мустра, узорак.
 56. *
 57. — складиште, стовариште, слагалиште, спремиште, магацин, лагер.
 58. *
 59. — трампа, трампити, размена, разменити, — а) прид, прида, наметак, радош.
 60. *
 61. — продаја, продати, продавати, распродати, распродавати, распродаја, распачати, препродати, препродавати, препродаја, — продавац, препродавац, — протурити, протурати, — пришабанити, — прођа, пролазити, проћи, ићи, — отуђити (1281б), — пазар, — а) продаја на велико, великопродаја, великопродавац, гросиста, — б) продаја на мало, малопродаја, малопродавац, крчмити, — в) монопол, монополисати.
 62. *
 63. — лицитација, лицитирати, лицитант, надметати се, надметач, дражба, дражбени, јавна продаја, — а) продаја из слободне руке.
 64. *
 65. — понуда, понудити, нудити (274), оферта, офертални, — а) реклама, (оглас 339).
 66. *
 67. — испорука, испоручити.
 68. *
 69. — снабдевати, снабдевање, снабдети, снабдевач, опскрбети, опскрба (283а), — лиферант, лиферовати, лиферација.
 70. *
 71. — куповина, купити, куповати, куповни, купац, откупити, откуп, искупити, докупити, накуповати, покуповати, — прекупити, прекупац, — узети, узимати, пазарити, пазар, — купити назелено.
 72. *
 73. — набавка, набављати, набавити, набављач, — набавна цена.
 74. *
 75. — потрошач, потрошачки, — потрошња.
 76. *
 77. — муштерија, (аквизитер 1494).
 78. *
 79. — тражња, (прођа 1498).
 80. *
 81. — наруџбина, поруџбина, наручити, поручити, наруџбеница.
 82. *
 83. — обрт, обртати, промет, посао (1493) .
 84. *
 85. — извоз, извозни, извозити, извести, извозник, извознички, извозница., извознина.
 86. *
 87. — увоз, увозни, увозити, увести, увозник, увознички, увознина.
 88. *
 89. — конкуренција, конкурент, конкурентни, конкурисати, — несолидна конкуренција, нелојална конкуренција.
 90. *
 91. — продавница, радња, трговина, дућан, дућански, — базар, страна 134 — киоск, — а) излог, изложити, — ћепенак, — б) продавач, продавачица, — дућанџија.
 92. *
 93. — пијаца, трг, тржиште, пазар, пазариште, чаршија, — пазарни дан, пијачни дан, (кванташ 1529).
 94. *
 95. — вашар, вашариште, сајам, сајмиште, панађур, панађуриште, — а) шатра.
 96. *
 97. — изложба, изложити, излагати, излагач, — павиљон.
 98. *
 99. — погодба, погодити се, погодити, погађати се, годити се, цењкати се, — прекинути, прекидати, пазарити, закључити, закључак, — закључница (1523а).
 100. *
 101. — цена, ценовник, — утврђена цена, — ценити, заценити, тражити, рачунати, — стати, стајати, коштати, пошто, (улазница 168), — а) скочити, скакати, скакање, скок, дићи, дизати, подићи, дизање, повисити, — б) пасти, падати, пад, оборити, обарати, спустити, спуштати, скинути, попустити, — побијати, побити.
 102. *
 103. — скуп, скупоћа, скупотиња, прескуп, поскупети, поскупити, висока цена, драг, папрен, — преплатити, — скупоцен, драгоцен, фин, — а) дерати, одерати, гулити, огулити, глобити, оглобити, — дерикожа, крвопија.
 104. *
 105. — јевтин, јевтиноћа, појевтинити, ниска цена, цене, слахак, будзашто, у бесцење, бесцен.
 106. *
 107. — попуст, рабат.
 108. *
 109. — бесплатан, бесплатно, бадава, забадава, бамбадава, џаба, џабе, мукте, — а) џабалугџија, бадаваџија, мукташ, муктаџија, (готован 254а, циција 1482).
 110. *
 111. — берза, берзански, берзијанац, — курс, течај, котирати, нотирати, — продуктна берза, робна берза, ефектна берза, — берзански посредник (1494), — операције на берзи, — слом, крах, — а) дневни послови, рочни (термински) послови, диференциски посао, — проста премија, двојна премија, — есконтни посао, продужни (репортни) посао, — берзански арбитраж, — налогодавац, — бележник налога, — пребиваоница, закључница (1517), — повука, повука унапред, повука по предаји, повучина, — берзански избрани суд.
 112. *
  * *
 113. — књиговодство, водити књиге, — књиговођа, — књижити, прокњижити, укњижити, — дневник, тефтер, партијалник, дневник благајне, — рачун (1566), зарачунати, урачунати, — пренос, пренети, — салдо, — дугује, потражује, потраживање (1487а).
 114. *
 115. — биланс, актива, пасива, рачун добитка, рачун губитка.
 116. страна 135
 117. — осигурање, осигурати (се), осигуравати (се), — осигуравајуће друштво, — осигураник, — полица, премија, — аквизитер (1494).
 118. *
 119. — трговачка струка, бранша.
 120. *
 121. — колонијална радња, бакалница, бакалски, бакалин, бакалка, миродијар, — деликатесна радња.
 122. *
 123. — пиљарница, пиљар, пиљарица, пиљарити, — воћар, воћарка, — кванташ.
 124. *
 125. — цвећарница, цвећар, цвећарка.
 126. *
 127. — хлебарница, хлебар, хлебарица, хлебарка.
 128. *
 129. — млекара, млекарница, млекар, млекарка, млекација.
 130. *
 131. — месарница, месар, кобасичар (1845) .
 132. *
 133. — крчма, крчмар, крчмарица, — кафана, кафански, кафенија, — механа, механски, механџија, — биртија, бирташ, бирташица, — пивница, точиона, подрум, бифе, коноба, конобар, — гост, — а) пиће, напитак, — бућкуриш, — б) вода, пијаћа вода, водени, воден, водњикав, — синоћница, — неначета, — в) вино, винар, винарски, винарница, — бело вино, црно вино, — шира, винкот, маст, — чингер, половник, бермет, јабуковача, пеленаш, шампањер, — водњикав, разводнити, разблажити, — цаварика, — укиселити се, ускиснути, узвиштати, превратити се, преврнути се, разбити се, усирћетити се, — цвет, стреш, — стручати (грожђе), кљук, тркуљ, масуљ, џибра, дроп, троп, комина, ком, — г) ракија, — ракиџија, ракиџиница, — мученица, љута, мека, шома, цујка, — пећи, препицати, препећи, препеченица, препека, првенац, башица, ртница, патока, — шљивовица, комовица, лозовача, клековача, боровача, јабуковача, крушковача, крушковица, трешњовача, трешњевица, вишњевача, горковача, — д) ликер, розолија, — ликерџија, ликерџиница, — ђ) рум, — коњак, — е) пиво, пива, пивски, пивар, пиварски, пивара, — слад, — ж) кафа, кава, — кувати, скувати, испећи, пећи, — талог, телфа, — з) чај, — чајџиница, — попарити, — шербе(т), — и) лимунада, — оранжада, — малина, — ј) сода, содаџија, — минерална вода, кисела вода, — к) расо, — водњика, (боза 1844, медовина 1844в).
 134. *
 135. — гостионица, гостиона, гостионичар, ресторан, ресторатер, народна кухиња, ашчиница, прчварница, прцварница, — здрављак, — гост, (посластичарница 1844).
 136. *
 137. — хотел, хотелијер, свратиште, коначиште, — хан, ханџија, — гост, — а) пансион.
 138. *
 139. — дуванџиница, трафика, киоск.
 140. страна 136
 141. — дрвара, дрвар, — дрво, дрварити (се), — котур, — луч, — гориво, — а) угљар, угљарска радња, угаљ, ћумур (1944).
 142. *
 143. — гвожђарница, гвожђар, гвожђарија.
 144. *
 145. — стакларница, стаклар, стакларија, стакло (1945), стаклен, — порцулан, порцулански, порцелан, порцелански.
 146. *
 147. — апотека, апотекар, лекарна, лекарница, лекарник, — а) дрогерија, дрогерист, — б) парфимерија.
 148. *
 149. — мануфактурна радња, мануфактура, мануфактурист.
 150. *
 151. — платнарска радња, платнар.
 152. *
 153. — галантериска радња, галантерист.
 154. *
 155. — шеширџиска радња, шеширџија, — а) модискиња (1835б).
 156. *
 157. — конфекциона радња, конфекционист, конфекција.
 158. *
 159. — књижара, књижарница, књижар, књижарство, — а) антикварница, антиквар, антикварски.
 160. *
 161. — издавачка књижара, издавач, издати, издавати, издање, наклада, — изићи, излазити.
 162. *
 163. — папирница, канцелариски прибор.
 164. *
 165. — старударница, старудар, старинарница, старинар, старежар, стареж, старудија, телалин, телалница.
 166. *
 167. — новац, новчани, новчарство, паре, благо, монета, готов новац, готовина, крупан новац, укрупно, крупнина, — ситан новац, ситнина, уситнити, разменити, разбити, — уновчити, — а) валута, валутни, — б) сума, свота, износ, износити, изнети, хватати се, — тешке паре, — в) пребијена пара, (шворц 1474), — г) оптицај, — повући из оптицаја, — д) финансирати, финансијер, — ђ) фонд.
 168. *
 169. — метални новац, новчић, пара, — златник, златица, дукат, — а) тантуз, жућак, бенац, — б) глава, тура, — наличје.
 170. *
 171. — папирни новац, новчаница, банкнота, банка, стотинарка, хиљадарка.
 172. *
 173. — динар, дводинарка, петодинарка, десетица, грош, марјаш, петпарац, пара, — а) круна, форинта, крајцара, потура, — марка, — лира, — рубља, талир, — (ј)аспра, — фунта, шилинг, пени, — франак, су, — злот, — леј, — драхма, — долар, цент.
 174. *
 175. — ковница, ковати.
 176. *

  страна 137

 177. — благајна, благајница, благајник, благајнички, — ризница, каса, трезор, сеф.
 178. *
 179. — мењачница, мењач, — ажија.
 180. *
 181. — банка, банкар, банкарство, банкарски, банковни, — а) трговачка банка, — хипотекарна банка, — земљорадничка банка, — спекулативна банка, — текући рачун, — уложна књижица, штедионичка књижица, — давање зајмова на залогу, — еспапска заложница (варант), еспапница (рецепис), стоваришни лист, — зајам на отворен кредит, — отказати зајам, отказ, — есконтирање, есконт, реесконт, — комисион (1494), — менични курс, — издање чекова, чек, издати, издавати (1568), банкарска упутница, дознака (1562д), римеса, ремитент, — примање остава, депозит, депоновати, — издавање (емисија) новчаница, златна подлога, — комора за обрачун (клиринг), — банкарски пренос (вирман, жиро).
 182. *
 183. — штедионица, новчани завод.
 184. *
 185. — улог, уложити, улагати (1573), — улагач, уложница, уложна књижица, — депозит, депоновати, — отворен рачун, текући рачун, — а) покриће, покрити, покривен, — непокривен.
 186. *
 187. — кредит, кредитни, кредитирати, дати кредит, отворити кредит, кредитор, (поверилац 1487а), — потрошачки кредит, произвођачки кредит.
 188. *
 189. — платити, плаћати, плаћање, исплатити, исплата, уплатити, платиша, положити, измирити, намирити, — доплатити, доплатак, — платежно средство, — а) кусур, поткусурити, поткусуривати, вратити кусур, — б) платив, плативост, — доспети, доспелост, рок плаћања, — в) капара, капарисати, предујам, предујмовни, предујмити, — насуво, насухо (1475), — г) вересија, на вересију, (зајам 295), — д) дозначити, дознака, дозначеник.
 190. *
 191. — наплатити, наплатити се, наплаћивати, наплаћивати се, наплата, утерати, утеривати, убрати, убирати, (дерати 1519а), — а) аконто,б) обуставити, обустава, задржати.
 192. *
 193. — признаница, квита, потврда, намира.
 194. *
 195. — отплата, отплаћивати, отплатити, рата, (исплатити дуг 1488), — а) обуставити плаћање, обустава, — мораторијум, — б) претплата, претплатити се, претплатник, абонман, абонирати се (1142).
 196. *
 197. — рачун, фактура, нота (1524).
 198. *
 199. — обрачун, обрачунати (се), обрачунавање, положити рачун, рачунополагач, — разрачунати се, — а) задужити, задужење, — — б) раздужити, — одобрити.
 200. страна 138
 201. — чек, чековни, — индосирати, авиза (1558а).
 202. *
 203. — меница, — жирирати, жирант, жиро, потписати, потписник, авалиста, — трасат, трасант, акцептант, издавалац, — есконтовати, есконт, — приспелост, рок, — продужити меницу, продужење менице, — протестовати, протест.
 204. *
 205. — обвезница, облигација, бон, задужница.
 206. *
 207. — девиза, девизни.
 208. *
 209. — капитал, главница, главнина, — капиталиста, капиталисати се, — капитализам.
 210. *
 211. — камата, укаматити, укамаћење, интерес, — тећи, доносити, вући, — дати под интерес, уложити (1560), улагати, улагање, плодоносно улагање главнице, улагач, — каматна стопа, — бескаматни, — а) зеленаш, зеленаштво, зеленашити, зеленашки, лихвар, лихварити, лихва.
 212. *
 213. — рента, рентијер.
 214. *
  * *
 215. — технологија, технолошки, технолог.
 216. *
 217. — грађа, градиво, материјал.
 218. *
 219. — сировина, сиров, непрерађен, — камен (1776), земља, земљан, — иловача (1957), стакло (1540), порцелан (1540), ћилибар (1972), метал (1947), лим (1799), жица (1637б), — дрво (1689), слама (1679), кудеља (1680), лан (1681), памук (1682), — гума, гумен, смола (1972), — кост (1820а), рог (1820а), седеф (2065), кожа (1811а), — длака (2026б), вуна (1695г), — перје (2041), — свила (1704), — маст (1843ж), лој (1845).
 220. *
 221. — прерађевина, прерађивати, прерадити, прерада.
 222. *
 223. — техника, технички, техничар, — а) металургија, (метал 1947).
 224. *
 225. — справа, направа, — апарат, инструмент, — аутомат, (машина 1608), — а) прибор, спрема, опрема, опремити, — уређај, постројење, инсталација, — једек, — гарнитура (2334).
 226. *
 227. — алат, алатка, оруђе, (машина алатљика 1608а, средство 2355).
 228. *
 229. — полуга, озиб, ваг, — а) ћускија.
 230. *
 231. — чекић, — чело, нос, држаљица, држајица, дршка, — чук, чукати, ковати (1794б), — расковник, — чекић подметач, — равњач, — ишчукати, ишчукавати, — чекић разгоњач, — пробојац, — обијач, — обликач, — а) ковачки калуп, — збијати, (заварити 1794в), — б) маљ.
 232. страна 139
 233. — наковањ, наковањ са рогом, усадник, врхасти наковањ.
 234. *
 235. — менгели, менгеле, стезач, вилице (чељусти), облога вилица, менгелски уметак, ручна стега, ручне менгелице, врхасте менгелице.
 236. *
 237. — клешта, клеште, чељусти, клешта са гајком, клештасти секач, — циврија, — а) приклопне клештице (пинцета).
 238. *
 239. — одвијач, одвртач, одвртка, — а) кључ, француски кључ, енглески кључ.
 240. *
 241. — длето, глето, длетовати, — а) обележач, пробојац, матрица, — б) дубач.
 242. *
 243. — развртач, развртети, чепасти развртач, — а) шило, — игла (1829а).
 244. *
 245. — бургија, сврдло, сврдао, паличњак, вретено, чаура за бургију, бургија равњача (чистилица), лопатичаста бургија, једнореза, двореза бургија, спирална, пужаста, кашикаста, вихораста бургија, бургија са Архимедовим завртњем, бургија са гудалом, грудна обртушка, обртушка са зупчаницима, чегртаљка за бушење, — а) бушилица (машина).
 246. *
 247. — зумба, клештаста зумба.
 248. *
 249. — турпија, јеге, лима, — сап, сапиште, рез, — стругати, остругати (670), турпијати, турпејисати, пилити, — струготина, опиљци, пилотина, — ситна турпија, груба турпија, турпија рамењача, слеменаста турпија, турпија жлебача, — а) турпијорезач (1797а), — турпијорезачки чук.
 250. *
 251. — макљица, макља.
 252. *
 253. — гребало, олучасто гребало, срцасто гребало.
 254. *
 255. — глодало, глодати (фрезовати), котурасто глодало, глодало за равнање, глодало са уметком, глодало за позадно изоштравање, — а) глодачка (машина).
 256. *
 257. — ренде, струг, свлак, — рендисати, орендисати, изрендисати, — шушке, — дрвеница, сечиво (лист), горњи лист (парњак), главни лист (оштри), лежиште сечива, — ренде за первазе, ренде за залишћавање, ренде за израду профилисаних ивица, — а) рендисаљка (машина), — б) резаљка за оловке.
 258. *
 259. — тоцило, тоциљ, тоциљити, точити (675), брус, брусити, набрусити, избрусити, — оштрити, — белегија, гладилица, гладило, (масат 1900а), — тобалица, водир, брусара, брушњача, — а) шмиргла, љутик, шмиргла на хартији, шмиргла на платну.
 260. *
 261. — ножице, маказе, шкаре, — секач.
 262. *
 263. — тестера, пила, — рез, платно, лист, држак, — зубац, курјачки страна 140 зубац, М-зубац, угао међузубља, — разметати зупце, разметнути зубац, разведени зубац, разметач, — назупчавати тестеру, — тестерисати, стругати, пилити, — пилотина, струготина, — тестера балванара, тестера трупчара, трбушаста тестера, тестера са телућем, тестера за варезивање, тестера са луком, тестерица за резбарије, велика тестера са јармом, — паприца (притега), — немачка тестера, тестера пантљичара, кружна тестера, — а) тестерача (машина), — б) пилана, стругара.
 264. *
 265. — секира, — оштрица, ушник, ушице, секириште, држаљица, држаље, држало, — насадити, — заглавити, — а) брадва, тесла, кесер, — клесар, — тесати, (нож 1795а).
 266. *
 267. — размерник, мера, пантљика за мерење, логаритмар, — а) калибар, мерка, калибар са лозом, кљунасти калибар, — микрометар, — б) одмерка, шестарска мерка, компас, пипник, цртало, паралелно цртало, паралелник.
 268. *
 269. — угломер, правоугаоник, шестостраник, равњача, обликачка равњача, уравнати, либела, висак.
 270. *
 271. — тахометар, бројач ходова, бројач обртаја.
 272. *
 273. — пружник, лењир, пружник. са главом, троугаоник, правоугли троугаоник, кривуљак.
 274. *
 275. — шестар, — глава, крак, уметак, кључ, — нулти шестар, редукциони шестар, — а) преносник углова, — б) перо за извлачење, — топографско перо, — перо за округло писање.
 276. *
 277. — тезга (столарска), стега, притега, стружница.
 278. *
  * *
 279. — радионица (1773г), — творница, фабрика, — творничар, фабрикант, — градитељ машина, — а) лабораторија, — лаборант.
 280. *
 281. — машина, строј, — ићи, радити, — а) машина алатљика, б) мотор, погоњач, — погон, терати.
 282. *
 283. — склопити машину, монтирати, монтер, постављач машина, — а) расклопити машину,б) пустити машину у рад.
 284. *

  ДЕЛОВИ МАШИНА[уреди]

 285. — закивак (нитна), наковница, накивати, — обликач, шав, — подбити, расковати, — а) клин, чело, нос, папуча, осигурач, жлеб, чивија, вида, заворањ, — ексер, чавао.
 286. *
 287. — завртањ, завртак (шраф, шараф), — увојница, увојник, — корак, — лоза, — глава, спрежњак, увртети, увртати, завртети, завртати, притегнути, затегнути, — одвртети, одвртати, олабавити, (одвијач 1587), — мртав ход, — резати лозу (1870б), — а) навртка, матица, страна 141 — орах, — б) подметач, — в) расцепка.
 288. *
 289. — устављача.
 290. *
 291. — опруга, гибањ, (федер), — гибањски сноп, — ушица, — спирална опруга, — лозаста опруга на ваљак.
 292. *
 293. — пречага.
 294. *
 295. — цев, — обод, заптивач, заптивање, — наглавак цеви, — змијаста цев, — чеп, — коленаста цев, колено, — спајање на лозу, — спајање помоћу обода, — а) стремен за цев, — кључ за цеви, — б) црево.
 296. *
 297. — чахура.
 298. *
 299. — вентил, — вентилска кућица, — вретено, — вођица вентила, криласта вођица, — оптерећење, — одлакшати вентил, — тањирасти вентил, лоптасти вентил, редукциони вентил, упусни вентил, испусни вентил, вентил безбедности, вентилски разводник, вентил са приклопцем, — пригушни приклопац, пригушивање, — загатка (загатац), обртна загатна, запорна загатна, разводник.
 300. *
 301. — славина, чеп славине, вентилска славина.
 302. *
 303. — стублина (цилиндер), — заптивачица стублине, — облога.
 304. *
 305. — заптивача, — скриња, — данце, — набивка, набијање, — притегнути заптивачу.
 306. *
 307. — клип, — клипова карика, — клипњача, — кудељна заптивка (набивка), — зазор, — клипац (плунџер).
 308. *
 309. — точак,а) замајац, — венац, — главчина, — палац, паоци, — експлозија замајца, — б) точак са трењем (фрикциони точак), — фрикциони ваљак.
 310. *
 311. — зупчаник, — главчина, — палац, паоци, — зубац, зупци на прегиб, назупчавање, — захватати (се), захзат, — пренос, — купасти зупчаник, пужасти зупчаник, зупчаница, — а) бескрајни завртањ, пуж.
 312. *
 313. — вансредишник, ексцентар, — отурач, отурачева шипка, отурање, отур, — а) кретача, — стабло, глава, спајача, саоник, — крстата глава, — папуча, — стопало, — клипњача.
 314. *
 315. — каишник, — каиш, укрштени каиш, зглавкасти каиш, — тулац, — вођички котур, затежни котур, — копча, — наиш клизи, (пантљика 1637а).
 316. *
 317. — осовина, — врат, — труп, — вратило, — огрлица, — прегиб, — а) лежиште, — постељица лежишта, тулац, постава постељице, — труп лежишта, поклопац лежишта, — лежиште са лоптицама, лоптасто страна 142 лежиште, лежиште на нож, лежиште на ваљке, — загревање лежишта.
 318. *
 319. — рукавац, чеони рукавац, чешљасти рукавац, ракљасти рукавац, усађени рукавац, врхасти рукавац, — утрчан, ходом доглачан.
 320. *
 321. — спојница, — наглавак, — оклоп, — искључна полутка, — искључна ракља, — колут за трење, фрикциони колут, — искључити, раставити спојницу.
 322. *
 323. — ручица, — потег, — вратило, — рукавац, — котур ручице, — руковат, — чеона ручица, ручица са клизалицом, — клизалица (кулиса), клизач (кулисни камен).
 324. *
 325. — кочница, — папуча, — тракаста кочница, кочница са појасом.
 326. *
 327. — регулатор, — регулаторов калем, — дотеривач регулатора, — клатнасти регулатор, — регуталор са оптерећењем, — брзински регулатор.
 328. *
  * *
 329. — производ, — произвести, производити, производња, произвођач, производник, — творевина, рађевина, израђевина, израђивати, израђивач, — рукотворина.
 330. *
 331. — шипка, — палица, — мотка, — мачуга, мочуга, уторник, тојага, батина, кијак, дурунга, — прут, пруће, шиба, шибљика, — врљика, — храстовац, храстовача, — буџа, кијача, сопа, шепер, — а) обрамница, обравница, — б) ражањ (1842в), — в) ракље, рачве, расове, — парожак, — г) соа, соха, — д) процеп, шкрип, шкрипац, — ђ) леса, — решетка, — мрежа, — комарник.
 332. *
 333. — кука, кукица, кучица, — чакља, — затворена кука, — ченгел, — а) (х)алка, — прстен.
 334. *
 335. — пијавица, скоба, мачка, енгеча.
 336. *
 337. — ланац, верига, верижица, синџир, — беочуг, — копча, — распонац, — везица, — ланчаник, — бескрајни ланац.
 338. *
 339. — уже, конопац (1821), — срж, — спој, — жичани конопац, — трансмисиони конопац, — кретни конопац, конопчаник, — а) трака, пантљика, (канап 1821, гајтан 1828, каиш 1625), — б) жица (1577), — бодљикава жица.
 340. *
 341. — ваљак, ваљуга.
 342. *
 343. — котур, котурача, колотур, колотурача, чекрк, — стопа (1871).
 344. *
 345. — добош, — вратило добоша.
 346. *
 347. — сандук, ковчег, скриња, — а) куфер, — преклечић, — какољица, — б) кутија, — в) футрола, страна 143 — доза, (каса 1556), — г) фиока, — чекмеџе, — (корпа 1793а).
 348. *
 349. — кавез, крлетка, гајба.
 350. *
 351. — клопка, кљуса, гвожђа, ступица, — мишоловка, — пастуља, клоња, — замка, — пругло, туљац, туљак.
 352. *
 353. — врећа, џак, амбуља, — а) зобница.
 354. *
 355. — торба, пртењача, упрта, упртњача, струњара, струница, ранац, јанџик, телећак, тарчуг.
 356. *
 357. — кеса, тоболац, — стрмке, — смрскати, — а) фишек.
 358. *
 359. — лисница, буђелар, — а) новчаник, — ћемер.
 360. *
  * *
 361. — индустрија, индустриски, индустријалац, — индустриска комора, — радиност, рад (251), — а) жив, живост, — б) застој, мртвило.
 362. *
 363. — предузеће, подузеће, предузимач, подузетник, предузети, подузети, завод, установа, (предузимљив 245).
 364. *
 365. — струка, — професија, позив, занимање, — професионални, стручни, — стручњак, (занат 1773).
 366. *
  * *
 367. — пољопривреда, пољопривредни, пољопривредник, земљорадња., земљорадник, земљораднички, земљоделац, пољоделац, ратар, ратарство, тежак, тежачки.
 368. *
 369. — газдинство, газдовати, домазлук. — мајур, мајурац, мајурица, салаш, — припаша, — а) наполица, наполичар, наполичити, (аренда 1483).
 370. *
 371. — обрађивати, обрадити, обделавати, тежити, — плодоред, — а) обрадива земља, зиратна земља, (орати 1658), — б) необрађена земља, ледина, — диваљ, дивљина, (коров 1667б).
 372. *
 373. — крчити, крчевина, крчидба, требежина.
 374. *
 375. — угарити, угорети се, угар, угарница, преорица, — парложити.
 376. *
 377. — њива, ораница, орница, — окућница (1472б), поткућница, — лаз, — а) црница, питомина, питом, — торина, — смоница, — прљуша, опрљуша, пескуша, — растресит, — хумус, — б) међа (2005а), склад, потес, употесити.
 378. *
 379. — плодан, родан, плодност, — а) неплодан, неродан, неплодност, неродица, — мршава земља, омршати, посна земља, испостити се.
 380. *
 381. — орати, орање, поорати, узорати, изорати, преорати, преоравати, заорати, заоравати, подорати, — двојачати, тројачати, — ораћи, (зиратан 1653а), — орач, — плужити, — изор, — а) бразда, браздати, страна 144 избраздати, браздовит, браздимице, — разор, слог, увратине, лазина, оплаза, мргињ.
 382. *
 383. — плуг, — рало, ралица, — гужва, заворањ, орачица, орало, раоник, лемеш, јемљеш, јемјеш, раз, перо, цимер, курдељ, крчало, крчеле, крпеле, плетњица, јарам, мачка, цртало, зацртњак, распон, колечке, ручица, плаз, расоје, торбоноша, магарац.
 384. *
 385. — копати (664), копња, окопати, окопавати, прекопати, прекопавати, — загрнути, загртати, огрнути, заогрнути, — закрити, закривати, — прашити, опрашити, — првачити, — копач, (риљати 665).
 386. *
 387. — мотика, трнокоп, пијук, кука, кљуна, будак, ашов, лопата, просек.
 388. *
 389. — плевити, оплевити, (коров 1667б).
 390. *
 391. — ђубрити, гнојити, нађубрити, нагнојити, раскидати, — ђубре, гној, гнојиво.
 392. *
 393. — наводњавати, натапати, натопити, топити, залити, залевати (780), — а) одводњавати, — исушити, исушење.
 394. *
 395. — сејати, сетва, посејати, засејати, — сејач, — сејалица.
 396. *
 397. — дрљати, влачити, бранати, зубати, — дрљача, влача, брана, зубача, — грабити (1677).
 398. *
 399. — усев, — летина, — понети, родити, добра година, — а) потра, потрица, — б) коров, — уродица.
 400. *
 401. — жети, пожети, пожњети, зажањ, жетва, нажањ, — жетелац, жетелица, жетелачки, — класобер, — а) пабирчити, бирачити, палетковати, — пабирчење, пабирак, — б) стрниште.
 402. *
 403. — срп,а) коса, — косиште, бабак, руцељ, петица, гривна, тоља, насадити (1600), — откивати, отковати, покивати, отков, ков, — чаканац, — б) жетелица (машина).
 404. *
 405. — дести, денути, садести, саденути, садевати, — руковет, — сноп, уснопити, — крст, крстина, — склад, складња, — стог, устожити, — навиљак, — багља, багљати.
 406. *
 407. — млатити, омлатити, трести, грувати, грухати, — млатило, шибак, цеп, матузица, стојак, — а) насадити (снопове).
 408. *
 409. — вршидба, вршај, врћи, оврћи, — вршалица, — гумно, гувно, — стожер, — а) вејати, овејати, превејати, превејан, — вејача, вејалица, ветрењача, — б) трнити, утрњивати.
 410. *
 411. — брање, берба, брати, — а) вадити кромпир.
 412. *
 413. — комити, окомити, коминати, комишати, комишање, корубати, страна 145 крунити, накрунити, окрунити, — круњача.
 414. *
 415. — ливада, — сенокос, сенокоша, кошеница, — а) пашњак, пашник, пасиште, утрина, рудина, тратина, (паша 1691а), — б) бус, бусен, — бусати.
 416. *
 417. — косити, покосити, накосити, косидба, — откос, — косач, косац, козбаша, — сенокос, (коса 1669а), — а) кошевина,б) отава.
 418. *
 419. — пластити, пласт, — навиљак, — грабље, грабуље, грабити (1666), — виле, расове, виласт, рогуље, парожак, плашњача.
 420. *
 421. — сено, сенара, сењак, котар, (трава 2023ђ), — кровина, — а) триње.
 422. *
 423. — слама, сламан, сламен, сламни, сламка, — сечка, — а) лисник.
 424. *
 425. — конопља, конопљан, конопљиште, кудеља, — тежина, канава, — кучина, кучине, — (кунадра 1824), — поздер, — пртен, — а) мочило, мочионица, сушионица.
 426. *
 427. — лан, ланен, повесмо, — а) трти, трлити, трлица, тарак, маљка, махаљка, машка, свлак, перјати, врчати, перајица, врчица, редити, редиља, огребло, огреб.
 428. *
 429. — памук, памучан, вата.
 430. *
  * *
 431. — повртарство, вртарство, повртар, повртарка, вртар, вртарка, градинар, баштован, баштованка, — бостанџија.
 432. *
 433. — башта, врт, градина, пеливој, перивој, — баштованлук, — стаклара, — а) леја, слог, оџак, кућица, клило, — притка, розга, тачка, тркља, притаћи, притицати, тркљати, — трап, утрапити.
 434. *
 435. — воћњак, воћка, воће, воћни, воћар, воћарство, — ранка, позница, — дивљака, — опало воће, строво, — а) расадник, растило, — б) сушница, пушница.
 436. *
 437. — виноград, виноградар, виноградарство, — пудар, пударица, пударити, пударина, — а) берба, винобер, тргање, јематва, јаматва, брати, тргати, јемати, берач, берачица, тргалац, јемач, јемачица, — косир.
 438. *
 439. — садити, засадити, посадити, пресадити, пресад, пресада, — садаљка, садилица, садиљка, — садница, — окопавати, окопати (1660), покопица, себица, себичити, — резати, орезати, орезивати, резидба, резач, — заламати, заламање, скрњивати, — уврстати се, — а) калемити, каламити, накалемити, накаламити, калем, калам, наврнути, навртати, наврт, виока, — оплеменити, оплемењивати (2016в).
 440. *
  * *
 441. — шумарство, — шума, (прашума 2001), шумарак, шумски, страна 146 шумовит, пошумити, пошумљавати, гора, горски, луг, — забран, дубрава, — браник, брањевина, брањеница. — честа, честак, честар, — шумар, лугар, — а) пропланак, пониквица, чистина, — голет, голетан, оголети, — б) искрчити, прокрчити, раскрчити, — горосеча, точило.
 442. *
 443. — дрво, дрвен, дрвље, дрвце, — клада, трупина, трупац, крља, крљад, пањ, хреб, чапур, — суварак, сувад, — труладак, прњад, бадрљак, патрљ, — ћутак, шуљак, цепаница, цепка, осечак, — облица, — ивер, иверје, иверка, иверак, треска, трешће, скаље, — а) дрвенарија, — дрвара, дрварница, дрвар, дрвљаник, — јапија, — балван, греда, брвно, дирек, ступац, бандера, — колац, платина, кушак, — жиока, жиочити, пожиочити, — даска, дашчан, дашчица, дашчара, — штица, треница, — шашовак, летва, баскија, побаскијати, — пајанта, паузница, — б) плутовина, плуто, — в) укочено дрво, фурнир, шперплат, — г) абонос, уабоносити се (1874б).
 444. *
  * *
 445. — сточарство, — сточар, — стока, сточни, сточан, марва, марвени, благо, — грло, (живинче 2026а), — држати, — гајити, гајење (2026е), зоотехника, — приплод (2026г), — пастир (1695).
 446. *
 447. — стадо, крд, крдо, укрдити, чопор, буљук, џелеп, — а) паша, (пашњак 1675а), испаша, пасти, напасти, напасати, опасти, попасти, попаша, (свињопас 1700ђ), — пустопаш, — суват, пландиште, пландовати, — бачија, стан, катун, — бач, бачица, станар, станарица, планинка, — тор, струга, — трница (1695), — обор, штала, стаја.
 448. *
 449. — млекарство, млекар, млекарица, — а) мужа, мусти, помусти, умусти, — музара, музиља, музност, млечна, млечност, — измужа, — б) крављача, музлица, ведрица, дижва, стружњак, — љуба, приљубак, ракач.
 450. *
 451. — бели мрс, бели смок, млечни производи, — а) млека, млечан, вареника, јомужа, — кисело млеко, укиселити, самокиселина, прокиснути, прокисао, — згрушати се (1880), угрушати се, грушати се, прогрушати се, — пробрцнути се, прозукнути, узвиштати, — б) павлака, повлака, сплав, плавити, сплавити, оплавити, оплављено млеко, — цело млеко, — в) скоруп, кајмак, — г) масло, — маслац, бутер, — млаћеница, — бучкати, — бучка, бучкалица, стап, стабарка, бата, — д) сир, сирац, сирити, усирити, потсирити, сириште, (2036а), — грудва, — млад, зрео, — цедило, — сурутка, сок, — грушевина, урда, — качкаваљ.
 452. *
 453. — говедарство, говедар, говедарица, кравар, — говече (2036а), говеда, говеђи, — во, воловски, волујски, — говеђина, јунетина, — а) бик, бак, биче, јунац, прекрмак, — тући, утући, — б) крава, крављи, јуница, — водити, — прегорети, — страна 147 стеона, — јаловица, бикуља, — отелити се, отелити, првотеока, — бризгати, — в) теле, телад, телац, теоци, телећи, телетина, — љок, љокати, љокнути, — јуне, — г) цветаст, цветуља, баљаст (1910ј), баљав, баљица, ревкаст, сивоња, сивуља, криласт, — кусоња, — д) мукати, мукнути, букати, букнути, мечати, — обадати се, разобадати се, штркљати се (2058), поштркати се, — ђ) ујармити, ујармљивати, хватати, презати, упрегнути, спрезати, распрезати, распрећи, — јарам, подгрљача, подјармица, тељиг, преглава, поклапуша, — клечка, — порожје, — предњак, стражњак, — е) стукати, стукнути, сту! аис! ћеја! воч! — ж) биво, биволица, биволче.
 454. *
 455. — овчарство, — овчар, овчарски, овчарица, овчара, пастир, пастирка, пастирски, чобанин, чобаница, — трница (1691а), — овца (2036а), овчији, овчји, — брав, бравче, брављи, — а) ован, овнујски, — шиљег, двизац, — звонар, угич, — праз, — уврнути, увртати, шкопац, претукач, шкуљ, — б) овца, шиљегвица, двиска, двизица, — мркати се, мркање, — сјањана, ојагњити (се), јагњити (се), окопилити се, првојагњеница, оподојчити (се), — бризгати, — овчевина, — в) јагње, јагњад, јагањци, јагњећи, двизе, сисанче, сугаре, — багана, ира, — јагњетина, — г) руно (2026б), свилорун, рудаст, — рехав, рехавост, рехуља, — вуна, (1577), вунаст, вунен, вунат, јарина, јареница, — стрићи, стрижа, пострићи, шишати, ошишати, — д) блејати, заблејати, блекнути, блек, блека, бекнути, бечати, — ђ) метиљав, метиљ (2067в), (меденица 1801а).
 456. *
 457. — коварство, — козар, — коза (2036а), козји, — а) јарац, јаретина, — прчевит, прчевина, прцати се, тећи се, — б) коза, јарица, — скозна, окозити се, козити се, ојарити (се), јарити (се), — козевина, козетина, — в) јаре, јарад, јарићи, јарећи, козле, козлић, козлићи, — г) козина, козлина, кострет, струна, струњав, — козевина, козетина, — реса, ресаст, — д) брстити, обрстити, — ђ) вречати, — тир!
 458. *
 459. — коњарство, — коњар, — коњ (2037а), ат, хат, парип, једек, — четвртак, седмак, — ергела, — а) пастув, пастушаст, ајгир, ајгировит, непочишћен, неушкопљен, — ждребац, омак, — опасати, опасивање, опасти, — почистити, подметнути, — б) кобила, бедевија, аткиња, ждребица, — омакиња, омица, петакиња, седмакиња, — ждребна, суждребна, ождребити (се), ждребити се, — в) ждребе, ждребад, — г) кљусе, кљусина, кљуверина, рага, дртина, курада, ћора, (пунокрван 2037а), — д) звездаст, — лисаст, лиса, — путаст, путаљ, путоногаст, — чарапаст, — белац, ђогат, ђогатаст, ђога, ђогуша, чилаш, жерав, ждралин, — сивац, сиваљ, — зеленко, зекан, зека, — алат, алатаст, — дорат, доратаст, — риђан, риђа, риђуша, — кулаш, кулатаст, — вранац, — мрков, барна, — шарац, — кусаљ, — ђ) њиштати, њисак, њиска, вриштати, завриштати, врисак, страна 148 вриска, — рзати, фркати, — е) пропети се, пропињати се, — чифтетати се, чифте, — разиграти се, — мувати се, мухати се, — ж) ход, — кас, касати, покаскивати, мали кас, велики кас, касач, — раван, раванити, трупка, трупкалица, — трчати, трк, галоп, тркач, тркати, растркати, — предња и задња иога се сустижу, — з) јарачити, ујарачити, бирати, дресирати, дресура, — џамбас, (јахати 569), — тимарити, отимарити, истимарити, — и) мамузати, обости, брзити, тоснути, тоскати, тос!, тоз!, прими!, — ј) тврдоглав, тврдоуст (1698б), — арум, уарумити се, — зазирати, зазрети, зазорљив.
 460. *
 461. — коњска опрема, опремити, — а) седло, — оседлати, — раседлати, отседлати, — седленик, седласт, — јабука, каш, ункаш, облук, облучје, садно, бисаге, теркија, хаша, покровац, антрешељ, рахт, поседлица, потседлица, — колан, попруг, стремен, узенгија, узенђија, бакрачлија, бакарлија, — самар, осамарити, самарити, стеља, — б) узда, зауздати, уздати, — разуздати, — уздице, — ђем, жвале, жвалити, чампара, — мекоуст, тврдоуст, — улар, зауларити, — разуларити, — поводац, повод, — прсина, пршњак, силембе, — зазирци, наочњаци, — в) мамуза, оструга, мамузати, — зврчак, жврк, — (бич 1858а), — потковица, плоча, (потковати 1795), — старокован, староков, остароковити, — уковати, укован, — обосити, — г) сапон, спона, путо, букагије, ћустек, — сапети, сапињати, припети, припон, клечка, спутати, упреконож, — пајван, — д) хам, ам, ајам, — дизгин, — притегнути, притезати, устегнути, устезати, покупити, — вођице, — кускун, подрепница, — ђ) запрега, запрегнути, упрегнути, презати, — испрегнути, — рудњак, — логов, поводник, — е) товарни коњ, сеисана, — натоварити, — растоварити, — соха, соа, — ж) зобница, (јасле 1722).
 462. *
 463. — магарац (2937а), магарећи, магарица, магаре, кењац, кењица, товар, товарица, пулак, пуле, ћуше, — а) њакати, ревати, — б) мазга, мазгов, — мула.
 464. *
 465. — свињарство, — свињар, свињарица, — свињче, свиња (2035а), свињски, крме, крмећи, — свињетина, крметина, — а) вепар, крмак, прасац, нераст, бугар, назимац, — б) крмача, прасица, џора, назимица, — палоција, — либраста, — супрасна, опрасити (се), прасити (се), — цвиловна, буцовна, — цвелати се, букарити се, — в) прасе, одојче, сисанче, — прасетина, — г) чекиња, пераја, — ошурити, шурити, — д) роктати, — скичати, скикнути, скика, — шике!, — ђ) жилити, ужилити, — рогља, клечка, клато, огрлица, — е) гојити, товити (2026е), жирити, ужирити, жирован, жировњак, храњеник, — ж) свињац, свињ, кочина, кочак, — каљуга, каљужа, брлог, — валов, корито.
 466. *
 467. — живинарство, перната живина, живина, живад, перад, — живинарник, перадарник.
 468. страна 149
 469. — кокоши (2047), кокошињи, кокошији, — а) петао, кокот, певац, — копун, — оструга, креста, хобер, обер, ухор, — певати, пропевати, пропојати, кукурекати, кукурекнути, — растити (се), газити, — б) кокошка, кокош, кока, — кокица, пилица, пиплица, — ћуба, ћубаста, — гаћаста — какотати, кокотати, кокот, какодакати, раскокодакати се, раколити се, разраколити се, — в) пиле, пилеж, пилећи, — пилетина, — пијукати, пијук, пиштати, запиштати, пропиштати, — г) јаје, — љуска, врх, шотка, тушика, — беланце, — жуманце, — жујце, — тена, — мућак, — снети, сносити, носити, пронети, проносак, — полог, котобања, — носиља, — д) квочка, расквоцати се, квоцати, — сести, седати, насадити, насад, налећи, лећи, — излећи, извести, изводити, — ђ) ћукати, шћукати, ћук-ћук!, — иш! — — е) кокошарник, кокошар, кокошињак, ћумез, — седало, — ж) бисерка, морска кокош, морка.
 470. *
 471. — пчеларство, — пчелар, пчеларити, — кованлук, уљаник, пчелињак, — а) пчела, — радилица, — матица, — безматак, обезматичити се, безмачити се, — трут, — б) рој, ројити се, ројење, — првенац, — изројити се, — паројчити се, паројак, — в) кошница, трмка, улиште, — плетара, ђерзонка, — рам, — саће, сат, водити саће, — ћелија, окце, — умлечити, — подрезати кошницу, — туђица, (мед 1844, восак 1846).
 472. *
 473. — свиларство, свилар, свилара, свилана, свила, свилен, свиони, — а) свилена буба, свилопреља, — чахура, чаура, кокон, кожурица, — учаурити се, ишчаурити се, — свилен конац, свила.
 474. *
 475. — рибарство, (риба 2053), риболов, рибати, рибање, рибарити, — рибар, алас, рибарка, рибарица, рибарски, рибарина, — рибарица лађа, — тиквара, — а) мрежа, пређа, алов, богаз, влак, черенац, прозгавац, метница, пристор, трбок, бубањ, вршка, — б) пецати, пецање, пецач, пецар, пецарош, — удица, прутило, удило, пловац, — мамац, — струкови, — в) бодва, остве, харпун, — г) суп, сеђа, — д) кош, ђ) тања,е) рачило,ж) гњурац, ронац.
 476. *
  * *
 477. — саобраћај, саобраћајни, саобраћати, (кола 1790).
 478. *
 479. — железница, железнички, — железничар.
 480. *
 481. — пруга, — колосек, узани колосек, нормални колосек, — трасирати, — шина, трачница, — праг, — скретница, скретничар, — сигнал, — чувар пруге.
 482. *
 483. — железничка станица, колодвор, — постаја, стајалиште, — перон, рампа, — чекаоница, — билетарница, — шеф станице.
 484. *
 485. — воз, влак, — брзовоз, брзовозни, — споровозни, — путнички воз, теретни воз, мешовити, шетни страна 150 воз, пилићар, — возовођа, влаковођа, кондуктер, — композиција, — маневрисати, маневар, — а) вагон, — купе, — класа, — вагонресторан, — спаваћа кола, — фургон, — б) локомотива, — ложионица, — машиновођа, — ложач, — кочница (1790г), кочничар, — кочити, укочити, — одбојник, — в) дресина.
 486. *
 487. — трамвај, трамвајски, трамвајџија.
 488. *
 489. — аутомобил, ауто, — камион, — такси, — аутобус, — управљач, — шофер, шоферски, — гаража, — а) мотоцикл,б) бицикл, велосипед, точак.
 490. *
 491. — бродарство, бродар, бродарски, — бродовласник, — лађар, лађарски, возар, — пловидба, речна пловидба, — морепловство, морепловац, марина, поморац, морнар, мрнар, мрнарски, — посада, момчад, — а) брод, бродић, бродовље, бродски, лађа, — тонажа, — флота, — пароброд, ватрењача, паробродски, — једрењача, галија, ђемија, — дереглија, шлеп, шлеповски — рибарица, — барка, чамац, шајка, — чамција, шајкаш, — чун, кајик, кораб, корабаљ, прам, — скела, скелеџија, сплата, сплав, сплавар, сплаварити, — б) палуба, кљун, фара, бокоњ, — в) опрема, — катарка, јарбол, јамбор, — крмило, крма, корман, тимун, думен, крмити, крманити, корманити, думенисати, — крманош, корманош, — једро, једрило, — котва, укотвити се, ленгер, сидро, усидрити (се), — весло, — паљ, исполац, — (застава 1450), — г) пловити, отпловити, допловити, упловити, препловити, опловити, бродити, пребродити, једрити, преједрити, — веслати, веслар, — отиснути се, — пристати, пристајати, — д) укрцати (се), крцати, — искрцати (се), — ђ) насести, насукати се, — е) бродолом, бродоломник, — (светионик 1902а).
 492. *
 493. — бродоградилиште, бродоградња, — а) шуперити, калаватити, калават.
 494. *
 495. — ваздухопловство, ваздухопловни, авијатика, авијација, — ваздухопловац, авијатичар, — ваздухоплов, авион, авионски, аероплан, аероплански, — ваздушна лађа, — моноплан, библан, — хидроплан, — летилица, једрилица, — висинска крма, — бочна крма, — а) аеродром.
 496. *
  * *
 497. — грађевинарство, — грађевинар, грађевинарски, — грађевински, градбени, — неимар, — инжењер, инжењерски, архитект, архитектура, архитектонски, (зидарство 1774), — а) земљомер, геодета, геодетски, геодезија.
 498. *
 499. — зграда, грађевина, здање, бина, кућа, — а) темељ, камен темељац, — зид (1774а), — б) под, патос, тли, тле, — патосати, попатосати, поподити, — паркет, паркетирати, — паркетар, — в) таван, таваница, таванити, — г) кров, — клис, калкан, слеме, рог, пошав, забат, страна 151 ластовица, самарица, — шиндра, (цреп 1775, кровина 1678), — натстрешница, стреха, — окагача, — љемез, притисак, — прекрити, прекривати, претрести, — таван, тавански, — олук, — громобран (1914д), — димњак, оџак, комин, — димовук, — баџа, сомић, — д) степенице, (лестве 564а), степен, басамак, степениште, — одмориште, подест, — светларник, — ђ) балкон, — тераса, — веранда, доксат, диванана, лонџа, — е) спрат, кат, бој, — на спрат, двоспратан, двоспратница, двокатан, двокатница, трокатница, — сутерен, приземље, приземни, партер, међуспрат, полуспрат, први спрат (итд.), (подрум 1733), — ж) лице, фасада, — крило.
 500. *
 501. — кућа, кућни, кућевни, дом, домаћи, дома (520), — вила, — летњиковац, — палата, палача, — замак, — дворац, двор, — конак, — кула, — караула, — колеба, превијача, кулача, вајат, стасина, ижина, чардак, кућерак, кућер, ћилер, качара (1721а), — брвнара, кровињара, дашчара, барака, — уџера, чатрља, страћара, — земуница, потлеуша, потлеушица, поземљуша, — а) шатор, черга, — чергар, чергаш, — б) хладник, хладњак, сеница, вењак, — в) кућевласник (1471).
 502. *
 503. — двориште, двор, авлија.
 504. *
 505. — ограда, заграда, градина, тараба, плот, заградити, оградити, — разградити, — струга, — а) жива ограда, живица, живичити, еведра, — врзина, обала, — врљика, — проштац, прошће, — филарета, — б) уровити, урављати.
 506. *
 507. — шупа, кошара, појата, наслон, (качара 1718).
 508. *
 509. — коњушница, штала, стаја, хар, ахар, — подбој, — јасле.
 510. *
 511. — амбар, кош, житница, магаза, магацин, — око, окно, — силос.
 512. *
 513. — бунар, (1995), зденац, — точак, — ђерам, претега, — колач, круг, — сек, опсек, — чапра, рбоч, кова, кофа, — а) цистерна, бистијерна, чатрња, почуо, пуч, — б) чесма,в) кладенац, студенац, — стублина.
 514. *
 515. — леденица, ледњача.
 516. *
 517. — просторија, одељење, локал, — стан, — а) преграда (731), преградити, преградак, претинити, претинац, — б) пањега, — кут, кутак, угао, буџак, ћошак, ћоше.
 518. *
 519. — соба, собни, одаја, комора, камера, изба, кабина, — а) сала, дворана, дворница, слушаоница, — галерија, — б) спаваћа соба, ложница, — в) трпезарија, благоваона, благоваоница, благовалиште, — г) гостионска соба,д) салон, ђ) чекаоница.
 520. *
 521. — ходник, трем, придворје, предвраће, претсобље, потремак.
 522. страна 152
 523. — кухиња, кујна, кухињски, куински, (посуђе 17501771), — а) спрема, успрема, „шпаиз”, остава, (комарник 1633ђ).
 524. *
 525. — помијара, — помије, сплачине, — а) сметлиште, буниште, буњиште, ђубриште, калужа, — б) нужник, заход, клозет.
 526. *
 527. — перионица, — сушионица (1833).
 528. *
 529. — купатило, (х)амам, бања, — када, — туш (117).
 530. *
 531. — подрум, коноба.
 532. *
 533. — врата, вратнице, вратаоца, двери, — капија, — капиџик, — а) крило, — једнокрилна, двокрилна, — праг, — довратак, — довратник, рагастов, — петица, стопица, стежајица, жујица, — шарка, стожер, чеп, баглама, жабица, — б) брава, бравица, заклоп, — квака, чекљун, — кључаница, кључаоница, — запор, рингла, — скакавица, — кључ, — калауз, отпирач, — перо, — реза, ереза, — мандал, замандалити, — преворница, окретаљка, обртаљка, — шип, — катанац, локот, — в) звекир, (х)алка, (звонце 1801а).
 534. *
 535. — прозор, — крило, — оквир, оплата, ћерчиво, — окно, (баџа 1717г), — а) капак, — ролетна, (светларник 1717д).
 536. *
 537. — пећ, фуруна, — огњиште, — камин, оџаклија, — ложиште, — каљ, пећњак, лончић, — — штедњак, „шпарет”, — пећка, рерна, — а) запећак,б) троножац, саџак, — преклад, зглавац, — подглавак, — мангале, — роштиљ, — в) жарач, жарило, — ватраљ, ожег, посипка, маша, — маше, машице, — г) чунак, сулундар.
 538. *
 539. — покућство, покућанство, покуће.
 540. *
 541. — намештај, — наместити, намештен.
 542. *
 543. — кревет, креветски, постеља, постељни, одар, — ногари, — небо, балдахин, — а) постељина, — сламњача, сламарица, сламница, — душек, — чаршав, — б) јастук, узглавак, узглавље, — јастучница, навлака, — в) покривач, поњава, ћебе, губер, бељ, — јорган, — перина, блазина, — капамаџија.
 544. *
 545. — колевка, бешика, зипка, љуљка, — облучац, — а) љуљкати, љуљушкати, љушкати, љуљати, љуљнути, уљушкати, зибати, шинати, ушикати, — б) дубак, сталац.
 546. *
 547. — канабе, диван, миндерлук.
 548. *
 549. — орман, — фиока (1641г), — а) полица, раф, стелажа, — б) долап,в) ноћни сточић.
 550. *
 551. — умиваоник,а) умиваоница, лавор, леген.
 552. *

  страна 153

 553. — сто, астал, сточић, — трпеза, софра, совра, синија, — постоље, (фиока 1641г), — а) зачеље, прочеље, — застава, заседа, — сустолник, — б) поставити, — прибрати судове, прибирати.
 554. *
 555. — столица, столац, — наслоњача, фотеља, — наслон, — а) клупа, банак, — б) шамлица, шамла, — троножац.
 556. *
 557. — огледало, зрцало, — огледати се.
 558. *
 559. — клинарица, клинчаница, чивилук, вешалица, — ленка, срг.
 560. *
 561. — застирач, застирак, простирач, простирка, ћилим, шареница, саг, поњава, — черга, — асура, рогожина, — а) покривач, чаршав, плахта, трпежњак, столњак, постолњак, — поколеник (1832д), — покровац (1698а).
 562. *
 563. — завеса, застор.
 564. *
 565. — посуђе, суд, посуда, — а) држак, ручица, рукуница, — уво, ухо, уши, — б) носац, сисак, — в) повразача, повразити, повражење, — повраз.
 566. *
 567. — котао, котлача, гвоздењак, — бакрач, бакрачић, бакраче, — казан, — кофа, ведрица, ведро, каблица, кабао, каблић, чапра, рбоч, (каца 1787б).
 568. *
 569. — лонац, грнац, лончић, — лопижа, — ћуп, — тегла, — цимента, — а) саксија,б) чајник, самовар, — џезва.
 570. *
 571. — ноћни суд, ноћник, нокшир, врчина, — а) пљуваоница, пљуваоник, — б) ђубровник.
 572. *
 573. — крчаг, врч, тестија, ћупа, — бардак, — ибрик, — канта, — бокал, — дебе (1788), — врг, крбањ — мех, мешина, — а) чутура, плоска, матара, буклија, — б) боца, флаша, — чокањ, полић, — балон, — грлић, — сифон.
 574. *
 575. — чаша, купа, скленица, пехар, кондир, путир, столовача, столовата чаша, — ђуровача.
 576. *
 577. — шоља, шољица, филџан, — а) саплак, тас, — б) тацна.
 578. *
 579. — чинија, чаша, здела, паница, каленица, бљуда, плитица, порција, сан, сахан.
 580. *
 581. — шерпења, шерпа, кастрола.
 582. *
 583. — тигањ, тава, просуља, тенџера, — а) црепуља, сач, пека, — б) тепсија.
 584. *
 585. — карлица, — чанак, заструг, ваган, копања (1788), — а) наћве.
 586. *
 587. — тањир, (тас 1060).
 588. *
 589. — служавник, послужавник, поднос.
 590. страна 154
 591. — сито, ситка, решето, протак, — обод, — чест, — редак, — а) цедиљка, цетка, ђевђир, — решетка.
 592. *
 593. — левак, — левкаст, — точир, — тулајица, — а) натегача, натега, натег, хајдук.
 594. *
 595. — ступа, аван, — тучак, туцало, паљ, (туцати 690), — а) преса.
 596. *
 597. — млинац, (млети 691), — а) треница, ренде, рибеж, (настругати 692а).
 598. *
 599. — пржуља, пржун, долап.
 600. *
 601. — сланик, сланица, — а) шећерник, шећерница, — б) биберњача.
 602. *
 603. — једаћи прибор,а) кашика, ожица, ложица, лажица, жлица, кашичица, — кусало, — варјача, варњача, — кутлача, кутао, — пењача, — склопнице, — б) виљушка, пирун, — в) нож (1796а), — г) чачкалица.
 604. *
 605. — бркљача, бркља, мећавица., мећајица.
 606. *
 607. — судопера, опирњача, испирача, пачавра, беспара.
 608. *
 609. — лампа, — фењер, — стењак, фитиљ, свештило, — кандило, — жижак, прислужити, прислуживати, — а) свећа (1846а), — светњак, чирак, — полијелеј, — б) бакља,в) шибица, жижица, жигица, палидрвце, кресавица, — кресиво, — упаљач.
 610. *
  * *
 611. — занат, занатски, — занатлија, занатлиски, — занатска комора, — еснаф, — а) мајстор, — мајсторица, — б) калфа, помоћник, калфенски, — ослободити, — в) ученик, шегрт, шегртски, — г) радионица (1607).
 612. *
 613. — зидар, зидарство, зидарски, зидати, озидати, сазидати, саградити, изидати, дозидати, подзидати, зазидати, узидати, уградити, уграђивати, подићи, подизати, (грађевинарство 1716), — а) зид, дувар, зидни, зидина, бедем, палисад, сухозид, сухомеђина, — соврња, — плетер, чатма, зачатмити, набој, бондрук, — малтер, малтерисати, леп, олепити, жбука, жбукати, цемент, бетон, бетонирати, армирани бетон (1949а), — лепенка, — темељ, основа, подлога, подножје, — свод, засводити, — симс, атула, — славолук, — стуб, ступ, — преграда, преградити, тин, претинм претинити, — б) скеле, макаре, — висак, — ђунија, мистрија, мазалица, — план, (лестве 564а).
 614. *
 615. — циглар, — цигла, циглана, опека, — цреп, црепана, — ћерамида, — ћерпич.
 616. *
 617. — каменорезац, клесар, каменар, — каменорез, — клесати, уклесати (669), — камен, кам, камење, каменица, камичак, — плоча, страна 155 плојка (195), — стена (2000а), — станац, — мермер, мрамор, — шљунак, пошљунчити, — песак, — песковит, пржина, пешчар, — каменолом, — туцаник.
 618. *
 619. — калдрмар, калдрмџија, поплочар, — калдрма, плочник, — ивичњак, — сливник, — калдрмисати, покалдрмисати, покалдрмити, покалдрмљавати, поплочати, — асфалт.
 620. *
 621. — кровопокривач, (кров 1717г).
 622. *
 623. — бунарџија, зденчар, (бунар 1724).
 624. *
 625. — лончар, грнчар, — лончарство, — лончарница, — лончарија, грнчарија, — глинено посуђе, — глина (1957), — глеђ, глеђа, глеђеисати, глеђосати.
 626. *
 627. — пећар, керамичар.
 628. *
 629. — гипсар, садрар, стукатер.
 630. *
 631. — вајар, кипар, — гипс, садра, — глина (1957).
 632. *
 633. — дрводеља, тесар, дунђер, дунђерин, дунђерисати, — кесер (1600а), (столар 1792).
 634. *
 635. — дрворезац, стругар, — дрворез, — дуборезац, дуборез.
 636. *
 637. — паркетар (1717б).
 638. *
 639. — бачвар, качар, пинтер, каблар, — а) тарањ, потук, — б) каца, качица, — бадањ, — чабар, — чабрњак, чабрењак, — лужница, — буре, буренце, бачва, — бечка, — тумбе, тумба, — палије, — акоз, аковче, — петачка, петорка, — када, бањица, — жбан, баквица, — шавољ, шафољ, — сака, — чабрица, — ведрица, крављача, музлица, — корито, коританце, кориташце, текне, — пеш, — карлица, шкип, — в) данце, задно, — заднити, — дуга, уторе, уторњак, сређ, обруч, — славина, шајтов, врањ, — заврањити, — одврањити, — г) наобручати, обручати, — разобручити се, просути се, расути се, — расушити се, разасути се, — рогозити.
 640. *
 641. — чанчар, — чанак (1760), заструг, здела, ваган, копања, дебе (1754).
 642. *
 643. — колар, — коларница, — личилац кола, тапетар кола.
 644. *
 645. — кола, — таљиге, тарнице, кочије, — фијакер, каруца, интов, — двоколице, чезе, — колица, — приколица, — а) точак, коло, — паоци, палац, — жбица, спица, шпица, — главчина, главина, трупина, — ластавица, — наплатак, можданик, — шина, — левча, упора, — шепутка, — пошетањ, — котурашан, — б) руда, — сврачине, — оје, — јармак, јармац, — прекоруђе. — ждрепчаник, — срчаница, — в) лотра, — обртањ, — потега, — поличица, — плетњица, — чатлов, — г) папуча, — мачка, — кочити, страна 156 укочити, паочити, упаочити, — д) катраница, — коломаз, паклина, — кењача, — ђ) арњеви, — кош, закошак, — е) трап, — ж) тоскати, тоснути, (труцкати се 1873а).
 646. *
 647. — саонице, саони, сањке, — а) саоник, салинац, — чешаљ, ступац, — оплен, — б) сањкати се.
 648. *
 649. — столар, — туткал, туткало, туткалити, туткалисати, (ренде 1596), — а) стругар, стругара, (дрво 1689), — б) резбар, — резбарија, (дрводеља 1784).
 650. *
 651. — плетар, — плетарство, — пруће, — цецка, — личина, — трска, — а) корпа, котарица, кошар, крошња, рудњак, — саћурица, саћура, — крбуља, — б) метлар, — метла, — брезовача.
 652. *
 653. — ковач, — ковачница, — а) вигањ, мехови, дуваљка, — квасилица, — жарач, — б) ковати (1583), исковати, прековати, прекивати, расковати, раскивати, саковати, сковати, заковати, закивати, оковати, окивати, — оков, — кован, — занитовати, — в) заварити, заваривање, — аутогено заваривање, — варити, приварити, уварити, поварити, припојити, припојавати, (летовати 741а), — клепати, поклепати, расклепати, — г) калити, окалити, — надити, занадити, нада, надо.
 654. *
 655. — поткивач, налбанта, налбантин, — потковати, поткивати, — потков, ков, — клин, клинац, кораћ.
 656. *
 657. — пожар,а) нож, бритва, брица, перорез, (бријач 1853), — сатара, сецалица, — кеба, — рез, оштрица, сечиво, — телуће, — оштримице, насатице, сечимице, — пљоштимице, — (маказе 1598), — б) корице, коре, ножнице, каније, цагрије, — укорити.
 658. *
 659. — оштрач, брусар, — а) турпијорезач, — турпијорезачки чук, (турпија 1592).
 660. *
 661. — бравар, шлосер, — браварница, — а) машински бравар.
 662. *
 663. — лимар, — лим, лишен (1955), плех, — летовати, (лемити 741а).
 664. *
 665. — котлар, казанџија, — калајџија, — казан, казаница, оранија, — капак, повраз, вресло, повресло, — ламбик, — лула, — рукавац, — табарка, — мамак, — коњић.
 666. *
 667. — ливац, ливничар, — ливница, — звоноливац, — лити, ливен, салити, салевати, излити, топити, стопити, стапати, претопити, претапати, — топионица, — а) звоно, звонце, — меденица, бронза, бакаруша, клепетуша, (тељиг 1694ђ), цингара, — прапорац, — звечак, клатно, језичац, бренце, (клепало 1889г).
 668. *
 669. — механичар,а) машиниста, стројар, — б) ложач.
 670. *
 671. — пушкар,а) пиротехничар.
 672. страна 157
 673. — инсталатер водних и других постројења, — а) електротехничар, електричар, — б) галваничар, галванопластичар, — никлер.
 674. *
 675. — златар, кујунџија, — кујунџиница, — златарски, — златити, позлатити, позлаћен, (злато 1954), — позлатар, сребренар, — драгуљар, јувелир, — ковинар, — цизелар, — а) накит, (украс 1081), — драги камен, — драгуљ, адиђар, — драгоцености, — прстен, бурма, витица, вера, — гривна, наруквица, бразлетна, белензуке, — огрлица, ђердан, ниска, колајна, — минђуша, ободац, брњица, — дијадема, уковица, тепелук, трепетљика, трепчаница, — медаљон, (х)амајлија, — орден, медаља, — лента, — споменица, — бисер (2065), — ђинђува, — шљока, шљокица, — лепеза, махач, махалица.
 676. *
 677. — калупар, моделер, — а) резбар нота.
 678. *
 679. — гравер, печаторезац, металограф, — а) емаљер, — гиљошер, — амалгамер.
 680. *
 681. — часовничар, урар, сајџија, саџија, — часовник, сат, сахат, — зидни сат, — будилник, будилица, — џепни сат, — сунчаник, — хронометар, — хроноскоп, — клатно, шеталица, — казаљка, сказаљка, — бројчаник, цифарник, — навити, навијати, дотерати, дотеривати, — избити, избијати, откуцати, откуцај, — брзати, — заостајати.
 682. *
 683. — стаклорезац, — брусач стакла, — гравер стакла, (огледало 1746).
 684. *
 685. — оптичар,а) наочари, — цвикер, — б) дурбин, доглед, далекозор, — двоглед, — окулар, објектив, — лупа, микроскоп, микроскопски, ситнозор, — в) топломер, термометар (1891а), — барометар (1886).
 686. *
 687. — кожар,а) кожа, кожан, — крзно (1818), — пресна кожа, — оглавина, — багана (1695в), ира, — кравина, — сактијан, — бокс, — шевро, јеленска кожа, — антилопа, — змијска кожа, — б) стројити, устројити, строј, чинити, учинити, штавити, штава, уштавити, — варница, — сепија, — кревет, — вараговати, — трашити, лешити, чкрњати.
 688. *
 689. — ременар, сарач, — седлар, седларница, (седло 1698а), — а) каиш, ремен, ремик, — пређица, гвоздац, језичац, — б) самарџија, самар (1698а), (торба 1645).
 690. *
 691. — обућар, — обућарница, — ципелар, цревљар, шустер, шуца, — чизмар, — а) крпач, крпар, крпеџија, крпа, — крпарити, — крпачница, — б) калуп, — укладица, бичкија, — шило, — укивач, — ћириш.
 692. *
 693. — обућа, — ципела, цревља, — цокула, — чизма, — сара, — усмина, — сандала, — каљача, — папуча, пашмак, — нанула, — опанак, — крпље, — а) ђон, поплат, страна 158 — пенџе, пенџетирати, — потпетица, потпетити, штикла, — лице, — луб, — подлога, опетак, (мамуза 1698в), — узица, пертла, — б) обути, обути се (769а), — кашика за обување, — изути се, — слушкиња, — жуљити, нажуљити, — таман (1830б), — в) бос, босоног, обосити.
 694. *
 695. — папучар, папуџија, — а) опанчар, — опута.
 696. *
 697. — рукавичар, рукавица.
 698. *
 699. — бандажиста, — ортопедски предмети.
 700. *
 701. — крзнар, ћурчија, кожухар, — крзно, (кожа 1811а), — багана, — лисичина, — медведина, — самуровина, — астрахан, — хермелин, — испердашити, — а) бунда, ћурак, ћурче, — кожух, опаклија, — шубара (1835а), муф, колчак.
 702. *
 703. — четкар, кичичар, кистар, — четка, кефа, четкица, кичица, — чешагија, (пајалица 746а).
 704. *
 705. — чешљар, чешаљ, — чест, — редак, чешљати, — а) коскар, кост, коштан, — рожан.
 706. *
 707. — ужар, уже, коноп, конопац, једек, пајван, паламар, — канап, врпца, врвца, узица, дретва, (трака 1637а).
 708. *
 709. — предилац, преља, — предионица, — прести, испрести, испредати, упрести, упредати, — распрести, распредати, — цмиљити, — упосмук, — прело, — предиво, — а) преслица, — ручица, — вретено, — — агршак, — друга, дружица, — конац, кончан, кончић, — вуница, — ибришим, — јемственик, — пасмо (1824в), — чисаоница, — жица.
 710. *
 711. — ткач, ткалац, ткаља, — а) струнар, мутавџија.
 712. *
 713. — ткати, изаткати, саткати, откати, уткати, уткивати, проткати, — ткање, — пребор, — навити, навијати, навитак, увести, уводити, навести, наводити, — сновати, основати. основа, оснутак, — поткати, потка, — изметати, пирлитати, — сметнути, сметати, — кунадра, машина, — а) разбој, стан, натра, — стативица, статва, — забрдњача, — вратило, — награђуша, награђача, узлењача, — брдо, брдила, — шипила, — нит, нити, — обрвка, — запињач, запињача, — колотуре, шкокци, — подножник, подложник, — спуштењача, — сврачак, — штапац, цепац, — б) витао, витлић, витњак, сноватник, — стељка, летка, — мотовило, — рашак, — навијалка, — возаљка, — чунак, цев, — срдачка, — мотати, намотати, премотати, — в) пређа, — пасмо (1822а), — канура, канчело, — клубе, клупче, клупко, — смотак, — калем, мосур.
 714. *
 715. — тканина, ткиво, — ивица, крајац, дизга, — урезник, — рудица, аф, — труба, — дволичан, — густ, чест, — редак, — а) сукно, штоф, сукнен, штофан, — аба, абен, шајак, — чоха, чохан, свита, страна 159 свитан, — саја, сајалија, — раша, — клашње, — јединица, — пуст, филц, пустина, — сомот, баршун, кадифа, плиш, плишан, — б) платно, платнен, без, — платнар, безар, платнарка, платнарница, — цвилих, — дамаст, — кретон, — тил, тул, флор, — фланел, поркет, — воштаница, мушема, — саргија.
 716. *
 717. — ваљар, ваљарица, ваљалица, — а) вуновлачара.
 718. *
 719. — плетиља (штрикерка), — трикотажа, — плести (709), исплести, наплести, оплести, — изметати, изметнути, сметати, сметнути, — петља, машна, ухватити машну, дићи машну, — плетића игла, — плетиво, — плетивача, — женски рад, — а) везиља, — вез, — вести, извести, навести, довести, увести, — ђерђеф, — шупљика, сплет, сплетати, расплет, преплет, гласак, грешпа, ћесма, ћесмати, — б) кукичање, хекловање, кукичати, хекловати, кукица, хекнадла, — чипка, — уметак, — чипкар, чипкарка, — мрежање, нецовање, — мрежа, — премрежити, — клепловање.
 720. *
 721. — позаментар, казаз, — гајтан, — реса, ројта, кита, кићанка, поткита, — ширит, (пантљина 1637а), — а) предилац злата и сребра, везилац златом и сребром.
 722. *
 723. — кројач, шавац, шнајдер, — кројачица, шваља, шнајдерка, — кројачки, кројачница, — терзија, терзиски, — абаџија, абаџиски, — а) игла, — шиватка, шиватица, шивача, шиваћа игла, — иглар, игленица, — ушице, — обеушити, — удесити, уденути, удевати, увразити, уврсти, — прошиваљка, прошивача, — самаруша, — чиода, бочка, придевача, прибадача, бумбача, батушка, — запињача (зихерица), — закачка, — напрстак, — шиваћа машина, — лутка, — б) кројити, скројити, сакројити, покројити, крој, — скројка, пола, — тропол, тропони, — в) шити, шиваћи, — ушити, ушивати, сашити, зашити, нашити, прешити, пришити (739), прошити, прошивати, — ујамчити, ујемчити, ујамак, ујемак, фирцати, уфирцати, профирцати, фирц, набрати, набирати, набор, — плисирати, књигати, — рубити, порубити, поруб, обрубити, обруб, — пошити, пошивати, опшити, опшивати, опточити, околоматити, — г) крпити (324а), штоповати.
 724. *
 725. — одело, одећа, рухо, хаљине, хаљетак, дреха, — одора, (риза 1061), — ношња, — униформа, — а) јака, огрлица, колир, — еполета (1449б), — рукав, — пеш, скут, — шпаг, џеп, џепни, — постава, потплата, подуплата, поставити, потплатити, подуплатити, налагати, наложити, — дугме, дугменце, пуце, — рупица, запучак, — копча, петља, пуњка, спона, закопчати, копчати, запучити, спучити, спучати, — раскопчати, распучити, — б) одевати (се), одести (се), оденути (се), обући (се), огрнути (се), носити се, носити, — износ, изношен, — стајаће одело, празнично одело, — утоплити се, — улетити се, — себично, усебицу, — поновити се, — страна 160 таман, — тесан, израсти из одела, — простран, комотан, — пристајати, стојати, (раскомотити се 126), — в) рита, дроњак, дроње, траље, прња, крпа, канавац, подерина, — ритав, дроњав, траљав, прњав, — дроња, одрпан (679), одрпаница, ритинар, прњавац, адраповац, — г) го, голишав, голцат, голцит, голотиња, наг, нагост, нагота, — разголитити се, — оголети, — головрат, голотрб, раздрљити (се) (2098), недорухо, необучен.
 726. *
 727. — огртач, — кабаница, плашт, долама, џубе, јапунџе, зубун, бињиш, шињел, — врскапут, горњи капут, — зимски капут, струка, шал, — а) капут, — копоран, — гуњ, гуњац, — антерија, — блуза, — жакет, — фрак, герок, — сако, — смокинг, — б) прсник, прслук, пршњак, — грудњак, — памуклија, — в) чакшире, хлаче, панталоне, — пеленгири, пеленгаће, — ногавица, — тур, — ртмача, — залистак, — потпетак, — г) хаљина, — блуза, рекла, — јелек, — либаде, — мидер, стезник, — д) сукња, — шалваре, димије, димлије, — карнер, — ђ) кецеља, прегача, опрегача, прежина, бошча, — запрегнути (се), — е) појас, пас, тканица, каница, пафта, — пашњача, силај, — опасати, пасати, — отпасати, распасати се, распојас, — пораменице, нарамници, — ж) доколеница, завијач, увијач, калчина, — натикача, — подвеза, подвезица, подвезати (се), — з) оковратник, краватна, машна, — и) повезача, шамија, марама, поша, убрадач, паћел, убрадити се, — привезач, — уплетњак, уплетник, — преметача, конђа, пете, (шешир 1835а), — ј) вео, дувак, прекривало, превез, перда, копрена.
 728. *
 729. — рубље, веш, (шваља 1829), — а) кошуља, рубина, рубача, — стајаћица, — пресвлачица, пресвлакуша, пресвлака, — стан, порамак, рамењача, потплата, клин, латица, разрез, сапињача, — јачица, — крагна, — маншетна, — б) гаће, ногавица, — тур, — овењача, — гатњик, свитњак, — в) чарапа, бечва, белајица, — грло, наглавак, приглавак, наглавити, — обути, — срозати се, — бос, — назувица, обојак, — г) повој, пелена, — повити, повијати, — опршњак, — бенка, бенкица, — д) рубац, марамица, убрусац, јаглук, — убрус, ручник, отирач, пешкир, поколеник (1748а), — бошча.
 730. *
 731. — праља, периља, белиља, белара, бељар, — перионица, перило, вешерница (1731), — лужница, парионица, — а) прати, прање, — пратљача, пракљача, — лужити, парити, запарити, (цеђ 1948), — неопран, — белити, бељење, — ровечан, — простирати, прострети, — скробити, заскробити, штиркати, уштиркати, — скроб, штирак (1967), — рољати, роља, — глачати, пеглати, испеглати, — глачалица, пегла, утија, (изглачати 703).
 732. *
 733. — бојаџија, мастилац, — бојадисаоница, — бојадисати, бојадисање, бојити, мастити, — боја, маст, — хемиски чистач, хемиско чишћење.
 734. страна 161
 735. — клобучар, шеширџија, капар, — а) клобук, шешир, — цилиндер, — капа, — поткапак, — шајкача, — шубара (1818а), — качкет, кече, ћелепуш, — фес, — калпак, перјаница, — камилавка, — капуљача, кукуљица, — чалма, — обод, — глава, — накривити, — забацити, затурити, — натући, — скинути, — гологлав, — б) модискиња, — тока.
 736. *
 737. — јорганџија,а) памуклијаш,б) дрндар, пуцар (751а).
 738. *
 739. — амрелџија, израђивач кишобрана, — кишобран, штит, амрел, — сунцобран, — дршка, — шипка, — а) штап, — трсковац, трсковача, — поштапати се.
 740. *
 741. — мода, модни, — помодан, — помодар, помодарка.
 742. *
 743. — млинар, млинарица, воденичар, воденични, воденички, — а) млин, — воденица, поточара, рекавица, кашичара, лопатара, прекаја, — ветрењача, крило, — сувача, — б) јаз, гат, савак, — зајазити, загатити, — брана, бент, напер, — устава, — камен, горњак, жрвањ, — витао, ајташ, — вретено, — плазина, — коло, точак, — останце, — омаја, — логов, лакомица, стрмац, бадањ, каблина, ципун, тулац, туљак, — жлеб, — самотег, — кош, — мучњак, — околишнице, околиш, — чекало, чектало, чекетало, — паприца, сен, — сечивица, сећи, побијати, — поступати, поступ, — в) млети, самлети, жрвњати ужрвњати, — мељиво, мељава, — помељар, помлинар, помилар, — млинарина, — ујам, ушур, — г) жито, житни, житарица (2023ђ), житар, житарство, — чинити, пречинити, учинити, — амељ, очинци, — д) брашно, брашнав, брашнаст, брашнен, брашнар, мливо, млево, мука, — сејати, просејати, решетати, протакати (1763), — мекиње, трице, паље, исевци, трушница, — паспаљ, — јарма, јармити, — прекрупа, прекрупити, — гриз.
 744. *
 745. — пекар, пећар, хлебар, фурунџија, — пекарница, пекара, хлебарница, — лопар, — омело, умета, — наћве, наћвице — наћвенице, — саћура, саћурица, — месити, умесити, замесити, — тесто, тештаван, тештан (1844а), — квасац, — пећи, испећи, допећи, запећи се, припећи, — препећи, прегорети, — пекарина, — а) бурегџија, — бурек.
 746. *
 747. — хлеб, крух, хлебац, таин, погача, белија, — пециво, — лепиња, — земичка, — двопек, пексимит, — перец, переца, — ђеврек, — кукуруза, кукурузница, проја, — ражан, ражовница, — овсеница, — јечменица, — просеница, — нарасти, разабрати се, разабирати се, — подлупити се, — бухав, — гњецав, непечен, пресан, — глотан, — кора, — средина, — крајка, окрајка, — дробити, удробити, задробити, — а) мрва, троха, мрвити, — вавољак.
 748. *
 749. — кувар, куварица, ашчија, (ашчиница 1535), — паракувар, — кувати, кухати, готовити, сигурати, страна 162 зготовити, приготовити, — а) варити (се), варење, сварити, узварити, доварити, кувати (се), кување, скувати, прокувати, укувати, прекувати, закувати, закувавати, докувати, раскувати, искувати, — барити, обарити, — уврети, увирати, савирати, вријуцати, — истиха (1862а), — наврети, навирати, — загорети, загорел, загоретина, — некуван, пресан, сиров, — приставити, пристављати, наставити, метати, метнути, — попарити, одварити, одвар, — б) пржити, упржити, испржити, пригати, прцварити, чварити, — пирјанити, упирјанити, пирјан, — в) пећи на ражњу, пурити, (пећи 1840).
 750. *
 751. — јело (140), — умокац, сос, сок, — надев, долма, надести, надевати, — мрсан, мрсак, мрс, сити, омрсити се, блажити, — трапити, — постан, пост, постити, (пиће 1534), — а) чорба, супа, јуха, — б) вариво, поврће, — зелен, зелениш, — кромпир, — пире, — купус, сладак купус, кисео купус, рибанац, сецавац, — сарма, — кељ, прокељ, — карфиол, — келераба, — шаргарепа, — пасуљ, пребранац, папула, буранија, — спанаћ, зеље, — тиквице, — патлиџан, парадаис, — ђувече, — модри патлиџан, — мусака, — пилав, — кешке, — в) салата, — таратор, краставац, цвекла, — г) јаја, — кајгана, распара, преврата, превратуша, ровито јаје, на умак, тврдо кувано јаје, — прженица, моча, квашеница, топљеница, — д) качамак, пура, мамаљуга, жганци, куља, цицвара, готовац, — печењак, пурењак, зелењак, — кокица, јагла, кокати, — прга, — бунгур, — попара, — ђ) месо, месан, месни, меснат, — безмесан, — кртина, удо, — плећка, — бут, — бубрежњак, печеница, котлет, бифтек, исек, исечак, лубина, — говеђина, телетина, — свињетина, прасетина, — печеница, пекна, божура, — јагњетина, — запонац, пречњак, — пилетина, — батак, карабатак, крило, тртица, — срнетина, — печење, пециво, — претоп, — ћевап, — ћевапчић, ћевабџија, ражњић, шкембић, — одрезак, шницла, — ћуфте, — паприкаш, гулаш, папазјанија, — пиктије, питије, паче, дрхталице, — е) риба, — ајвар, — ж) зачин, миродија, — зачинити, — со, — крупица, крушац, — осолити, посолити, солити, — бибер, забиберити, биберити, (биберњача 1768б), — паприка, — алева паприка, — запаприти, паприти, папрен (љут 2123), — бабура, — зеитин, уље, — самоток, — зеитињав, уљани, — зазеитинити, уљити, — уљарица, зеитиница, — маст, мастан, замастити, — постан, — сирће, оцат, квасина, — з) туршија, — укиселити, киселити, — саламура, усолити, метати, метнути, — сушити, осушити, — зимница, оставити зимницу, — посек, зимина.
 752. *
 753. — посластичар, сластичар, колачар, посластичарница, еластичарница, колачарница, — оријенталски посластичар, халваџија, халва, ћетена халва, рахатлук, суџук, — сладоледар, сладолеџија, сладолед, — бозаџија, боза, — салебџија, салеп, — а) слаткиш, посластица, преслачци, ђаконија, — страна 163 бонбона, — прелив, — колач, — уштипак, приганица, ташци, мафиш, гурабија, — пита, савијача, гужвача, гужвара, сабирача, разваруша, саде, гибаница, зељаница, урмашица, ћаија, — тесто (1840), — нарасти, набујати, узбујати, — квасац, маја, — развијати, развити, — оклагија, тржница, ковртач, — резанци, фида, јуфка, тарана, сатрица, трганци, кнедла, ваљушак, голубић, — сутлијаш, сутлија, — каша, — б) пекмез, слатко, ошап, зерде, — компот, — в) мед, медан, меден, медити, замедити, медовина, медица, — медењак, — медичар, лецидер, лицидер, — липовац, самоток, — г) шећер, шећерити, зашећерити, ушећерити се, (шећерник 1768а), — д) чоколада, какао, — ванила, — цимет, — каранфилић.
 754. *
 755. — месар, касапин, месарски, касапски, — месарница, касапница, — месарина, — клати, заклати, кланица, — порити, дерати, драти, одерати, — очистити, черечити, тропати, истропати, — лој, лојарница, — сало, сланина, кожурица, — бобичав, бобица, — чварак, — а) кобасичар, кобасичарница, кобасица, крвавица, јетреница, џигерњача, шваргла, — пршута, пастрма, — шунка, — пастета, кавурма, затоп, подробац, подробак, — б) цревар, цревара, — прзнити, опрзнити, — тетиво, тетива, жица, — в) кожодер, стрводер.
 756. *
 757. — свећар, воскар, — воштара, воштарница, — восак, воштан, — ступа, — а) свећа, — воштаница, лојаница, — свитац, провлак, — клапити, — усекнути, усекач, штипаљка, мумаказе, (лицидер 1844в).
 758. *
 759. — сапунџија, сапунџиница, — сапун, — сапунати (се), сапунити, насапунити (се), — сапуњав, — сапуњавица.
 760. *
 761. — штампар, тискар, типограф, — штампарија, типографија, штампарски, типографски, — штампа, штампати, тискати, наштампати, отштампати, иштампати, прештампати, — штампарска машина, преса, — машиниста, — отисак, тисак, — офсет, бакротисак (тифдрук), — слагач, словослагач, слагати, сложити, слог, — проред, — маргина, — ручни слог, машински слог, — слагачки сандук, слагачица (шиф), — рам, форма, — преломити, преламати, преламач (метер), — коректура, вршити коректуру, коректор, — ревизија, машинска ревизија, — формат, — четвртина, осмина, шеснаестина, — слова, масно (полуцрно) слово, верзал, — нонпарел, петит, гармонд, цицеро, — а) литограф, цинкограф, ксилограф, бакрорезац, бакрорез, — клише, — б) словоливац, словоливница.
 762. *
 763. — књиговезац, — повезати, повез, укоричити, коричити, корице, — а) картонажа, — кутија, — кеса.
 764. *
 765. — фирмописац, фирма, — а) собни сликар, молер, личилац, — моловати, малати, — б) фарбар, страна 164 фарбати, фарба, — лаковати, лакован, — лак.
 766. *
 767. — тапетар, тапет, тапетирати, — а) декоратер, декорисати.
 768. *
 769. — фотограф, фотографија, фотографисати, фотографски, — снимати, снимити, снимак, — мрачна комора, — изазвати, изазивати развити, развијати, — изазивач, — фиксирати, — копирати, — плоча — филм, — негатив, — позитив.
 770. *
 771. — берберин, берберница берберски, бријач, бријачница, — шишати, ошишати, потшишати, — бријати, бричити, избријати, избријавати, обријати, — бритва, бритвица, ножић за бријање, бријачица бријач, — а) фризер, фризирати ондулирати, ондулација, — власуљар, власуља, перика, — б) маникер, маникерка, маникирати, — педикер, педикерка, педикирати, — в) масер, масирати, — г) козметичар, козметика.
 772. *
 773. — ватрогасац, ватрогасни, — шмрк, пумпа (1886), штрцалица, штрцаљка.
 774. *
 775. — димничар, оџачар, — чистити, налити.
 776. *
 777. — ђубретар, — ђубре, сметлиште, — канта, (ђубровник 1753б), — износити ђубре, (ђубрити 747б).
 778. *
 779. — послуга, слуга, млађи, измећар, — служитељ, послужитељ, — служавка, слушкиња, слушче, — судопера, — момак, покућар, ћирица, пристав, — собар, собарица, — а) дадиља, дојиља, дојкиња, (васпитачица 1368), — домаћица, — дружбеница, — б) вратар, вратарка, капиџија, — настојник куће, — в) подрумар, кључар, — г) коњушар, арџија, — сеиз.
 780. *
 781. — кочијаш, — кочијашити, возити, терати, — фијакериста, — таљигаш, — возач, возар, — рабаџија, — а) бич, — бичаље, — бичевати, — камџија, кнута, — корбач, — струка, — б) мазгар, ослар, кириџија, — остан, бадаљ, ошљача, (шофер 1712).
 782. *
 783. — носач, (х)амал, (х)амалин, (х)амалски, — обалски радник, — а) надничар, аргатин (251), — надничити, аргатовати, (радник 1484б, кубикаш 664).