Уредба о Бановини Хрватској (1939)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Coat of arms of the Kingdom of Yugoslavia.svg


У име

Њ. В. Краља Петра II

по милости Божјој и вољи народној

Краља Југославије

Краљевски Намесници


На предлог Министарског савета и на основу члана 116 Устава, а да би се обезбедило учешће Хрвата у животу државе и тиме очували јавни интереси, прописују ову уредбу о Бановини Хрватској и образовању Бановине Хрватске:


УРЕДБА

О БАНОВИНИ ХРВАТСКОЈ


Члан I

Савска и Приморска Бановина као и срезови Дубровник, Шид, Илок, Брчко, Градачац, Дервента, Травник и Фојница спајају се у једну бановину под именом Бановина Хрватска. Седиште Бановине Хрватске је у Загребу.


ПРЕНОШЕЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА БАНОВИНУ ХРВАТСКУ

Члан II

I) У надлежност Бановине Хрватске преносе се послови: пољопривреде, трговине и индустрије, шума и руда, грађевина, социјалне политике и народног здравља, физичког васпитања, правде, просвете и унутрашње управе. Бановина Хрватска остаје надлежна за све послове који до сада важећим прописима спадају у надлежност бановина.

II) Сви остали послови остају у надлежности органа државне власти на целој територији.

III) Исто тако остају у надлежности државне власти и послови који су од особитог значаја по опште интересе државе као што су:

1) Старање о државној сигурности, сузбијање антидржавне и разорне пропаганде, вршење полициске обавештајне службе о осигурању јавног реда и мира.
2) Држављанство. За давање држављанства надлежна је бановина, осим давања држављанства изузетним путем и одузимање држављанства.
3) Рударско законодавство, државна рударска предузећа. Све радове рударских концесија које интересују народну одбрану уступаће Бановина споразумно са војничким управама. Ако не би дошло до споразума одлучује Министарски савет.
4) Изграђивања и одржавања државних саобраћајних средстава и осталих државних објеката.
5) Послови вера.
6) Међународни правни саобраћаји, с тим да се правна помоћ у ванпарничним стварима врши директно преко судова.
7) Спољна трговина као и трговина између Бановине и осталих делова државе (јединство царинског и трговачког подручја).
8) Законодавство о мерама и теговима, о заштити индустриске својине, о пословима приватног осигурања и осигуравајућим друштвима.
9) Менично право, чековно право, трговачко право, стечајно право, облигационо право, поморско право, ауторско право.
10) Прописивање казни за повреду прописа по предметима из надлежности државе.
11) Постављање путем закона основних начела просветне политике као и основних начела о локалним самоуправама.
12) Општа начела радничког права и осигурања као и опште начело водног права.


ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ У БАНОВИНИ ХРВАТСКОЈ

Члан III

1) Бановини Хрватској да би могла успешно свршавати послове своје надлежности има се осигурати потребна финансиска самосталност. Она се састоји у самосталном прикупљању одређених прихода и извршењу расхода предвиђених буџетом бановине.

2) Који ће извори, облици и врсте прихода припасти у надлежност Бановине Хрватске одредиће се посебном уредбом.

3) Исто тако посебним уредбама решиће се и питање припадности и поделе државних фондова, имовине и дугова.

4) Са преносом послова из надлежности државе у надлежност Бановине пренеће се у надлежност Бановине и одговарајући кредити предвиђени у државном буџету за 1939-40 годину.

5) За извршење овако пренесених кредита припада бану потпуно наредбодавно право.

6) Уколико предвиђени кредити у државном буџету за 1939/40 годину за Бановину Хрватску не буду довољни одобриће се накнадни кредит.

Члан IV

1) Законодавну власт у стварима из надлежности Бановине Хрватске врши Краљ и Сабор заједнички.

2) Управну власт у стварима из надлежности Бановине Хрватске врши Краљ преко бана.

3) Судску власт у Бановини Хрватској врше судови. Њихове пресуде и решења изречена су у име Краља на основу закона.

Члан V

Сваки писмени чин краљевске власти у стварима из надлежности Бановине Хрватске премапотписује бан и сноси одговорност за исти.

Члан VI

1) Сабор састављају заступници које народ слободно бира општим једнаким непосредним и тајним гласањем са представништвом мањине.

2) Први изборни ред, устројство и пословник Сабора прописаће се Краљевом уредбом. Изборни ред и устројство Сабора могу се мењати бановинским законом а пословним резолуцијом Сабора.

3) Народни посланици уживају и имунитетно право.

Члан VII

1) Сабор се сазива Краљевим указом и заседа у Загребу.

2) Краљ има право да распусти Сабор, али указ о распуштању мора садржавати наредбу за нове изборе и за нови сазив Сабора. Указ о распуштању Сабора премапотписује бан.

Члан VIII

1) Краљ поставља и разрешава бана указом који премапотписује новопостављени бан.

2) Пре ступања на дужност бан полаже заклетву на верност Краљу и поштовање законитости.

Члан IX

1) До доношења бановинског закона о кривичној одговорности бана одмах ће се примењивати прописи о министарској одговорности с тим да бана уместо Народне скупштине оптужује Сабор, а суди му посебан бановински суд који сачињавају три већника Стола седморице одељења А) и три судије управног суда у Загребу под претседништвом претседника Стола седморице одељења А). Поменуте чланове и потребне заменике бирају дотична тела сваке године.

2) За штете које бан учини грађанима незаконитим вршењем службе одговара бановина, а бан бановини.

Члан X

1) Бан решава коначно у свим питањима своје надлежности. Против његових аката допуштена су правна средства под законским условима само на управне и редовне судове.

2) Све одлуке о службеним односима бановинских службеника доноси бан. То важи и за службенике који су на државном буџету, а врше послове из надлежности бановине. Судије Касационог суда, Апелационих судова, Управног суда, Рачунског суда и Окружних судова као и чиновници I, II и III положајне групе постављају се и унапређују Краљевим указом.

3) Целокупна политичка служба на читавом подручју бановине потчињена је бану.

Члан XI

1) Административне спорове у стварима из надлежности Бановине Хрватске решава управни суд у Загребу коначно. На Управни суд у Загребу прелазе у погледу истих ствари све оне надлежности Државног савета које су му одређене посебним прописима.

2) Претседник Министарског савета односно од њега овлашћени орган може поднети у законском року тужбу на Управни суд у Загребу када сматра да је актом бана или које друге власти Бановине која је предмет решила коначно повређен државни или бановински закон на штету општих државних интереса.

3) Рачунску контролу у свима стварима из надлежности Бановине Хрватске врши самостално и коначно посебан рачунски суд.


УСТРОЈСТВО ВЛАСТИ БАНОВИНЕ

Члан XII

Реорганизација Управног суда и устројство рачунске контроле прописаће се Краљевим уредбама које ће се поднети на узакоњење Сабору чим се он састане.


УСТАВНИ СУД И НАДЗОР

Члан XIII

1) За оцену уставности закона и спорове о надлежности између државе и Бановине Хрватске надлежан је Уставни суд.

2) Устројство и поступак овога суда прописаће се Краљевом уредбом.

Члан XIV

У оним стварима у којима је држава надлежна само за доношење закона може централна власт издавати општа упутства бановини за примену тих закона. У циљу надзора над извршењем тих закона од стране бановинских органа, може централна власт слати своје органе власти Бановине, а са њеним пристанком и нижим властима. Бановинске власти су дужне на захтев централне власти уклонити неправилности учињене у примени државних закона. У случају неслагања може како држава тако и бановина затражити решење Уставног суда.

Члан XV

1) Овлашћује се Министарски савет да одмах донесе потребне прописе и предузме све потребне мере за извршење ове Уредбе.

2) Оне одредбе за извршење ове Уредбе којима се мењају и укидају постојећи закони донеће се Краљевим уредбама.

3) Остају на снази ови постојећи прописи док се надлежним путем не измене.

4) До дана састанка Сабора Краљ може издавати уредбе о предметима из надлежности Бановине Хрватске. Ове се уредбе имају накнадно поднети на сагласност Сабору.

5) Овлашћује се бан да наредбама одреди све што је потребно да спровођење уредаба донесених по претходним ставовима овога члана.

Члан XVI

Ова уредба добива обавезну снагу даном обнародовања у Службеним новинама.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • Политика бр. 11.220 од недеље 27. августа 1939, страна 2.