Уредба о Бановини Хрватској (1939)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


У ИМЕ

ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА

ПЕТРА II

по милости божјој и вољи народној

КРАЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ

КРАЉЕВСКИ НАМЕСНИЦИ


На предлог Министарског савета и на основу чл. 116 Устава,

а да би се обезбедило учешће Хрвата у животу државе и тиме очували јавни интереси,

прописују ову


УРЕДБУ

О БАНОВИНИ ХРВАТСКОЈ

I Образовање Бановине Хрватске[уреди]

Члан 1

Савска и Приморска бановина, као и срезови Дубровник, Шид, Илок, Брчко, Градачац, Дервента, Травник и Фојница спајају се у једну бановину под именом Бановина Хрватска. Седиште Бановине Хрватске је у Загребу.

II Преношење надлежности на Бановину Хрватску[уреди]

Члан 2

(1) У надлежност Бановине Хрватске преносе се послови: пољопривреде, трговине, индустрије, шума, рудника, грађевина, социјалне политике и народног здравља, физичког васпитања, правде, просвете и унутрашње управе. Бановина Хрватска остаје надлежна за све послове који по сада важећим прописима спадају у надлежност бановина.

(2) Сви остали послови остају у надлежности органа државних власти на целој државној територији.

(3) Исто тако остају у надлежности државних власти и послови који су од особитог значаја по опште интересе државе, као што су:

1. — Старање о државној безбедности, сузбијање антидржавне и разорне пропаганде, вршење полицијске обавештајне службе о осигурања јавног реда и мира;
2. — Држављанство; за давање држављанства надлежна је Бановина, осим давања држављанства изузетним путем и одузимања држављанства;
3. — Рударско законодавство и државна рударска предузећа. При давању рударских концесија које интересују народну одбрану, поступаће Бановина споразумно са војном управом. Ако не би дошло до споразума одлучује Министарски савет;
4. — Изградња и одржавање државних саобраћајних сретстава и осталих државних објеката;
5. — Послови вера;
6. — Међународни правни саобраћај, с тим да се правна помоћ у ванпарничним стварима врши директно преко судова;
7. — Спољна трговина као и трговина између Бановине и осталих делова Државе (јединство царинског и трговинског подручја);
8. — Законодавство о мерама и теговима, о заштити индустријске својине, о пословима приватног осигурања и осигуравајућим друштвима;
9. — Менично право, чековно право, трговачко право, стечајно право, облигационо право, поморско право, ауторско право;
10. — Прописивање казни за повреду прописа о предметима из надлежности Државе;
11. — Постављање путем закона основних начела просветне политике, као и основних начела о локалним самоуправама;
12. — Општа начела радничког права и осигурања, као и општа начела водног права.

(4) У циљу осигурања народне одбране обезбедиће се војној управи потребан утицај у области производње и саобраћаја.

(5) Министарски савет може преносити и друге послове са државних власти и установа у надлежност Бановине Хрватске.

Члан 3

(1) Бановини Хрватској, да би могла успешно свршавати послове своје надлежности, има се обезбедити потребна финансијска самосталност. Она се састоји у самосталном прикупљању одређених прихода и извршењу расхода предвиђених буџетом бановине.

(2) Који ће извори, облици и врсте прихода припасти у надлежност Бановине Хрватске, одредиће се посебном Уредбом.

(3) Исто тако посебним уредбама решиће се и питање припадности и поделе државних фондова, имовине и дугова.

(4) Са преносом послова из надлежности Државе у надлежност Бановине пренеће се у надлежност Бановине и одговарајући кредити предвиђени у државном буџету за 1939/40 годину.

(5) За извршење овако пренетих кредита припада Бану потпуно наредбодавно право.

(6) Уколико предвиђени кредити у државном буџету за 1939/40 годину за Бановину Хрватску не буду довољни, одобраваће се накнадни кредити.

III Организација власти у Бановини Хрватској[уреди]

Члан 4

(1) Законодавну власт у стварима из надлежности Бановине Хрватске врше Краљ и Сабор заједнички.

(2) Управну власт у стварима из надлежности Бановине Хрватске врши Краљ преко Бана.

(3) Судску власт у Бановини Хрватској врше судови. Њихове пресуде и решења изричу се и извршују у име Краља на основу закона.

Члан 5

Сваки писмени чин Краљевске власти у стварима из надлежности Бановине Хрватске премапотписује Бан и сноси одговорност за исти.

Члан 6

(1) Сабор састављају заступници, које народ слободно бира општим, једнаким, непосредним и тајним гласањем, са претставништвом мањина.

(2) Први изборни ред, устројство и пословник Сабора прописаће се Краљевом Уредбом. Изборни ред и устројство Сабора могу се мењати бановинским законом, а пословник резолуцијом Сабора.

(3) Народни посланици уживају имунитетско право.

Члан 7

(1) Сабор се сазива Краљевим Указом и заседа у Загребу.

(2) Краљ има право да распусти Сабор, али Указ о распуштању мора садржавати наредбу за нове изборе и за нови сазив Сабора. Указ о распуштању Сабора премапотписује Бан.

Члан 8

(1) Краљ именује и разрешава Бана указом, који премапотписује новоименовани Бан.

(2) Пре ступања на дужност Бан полаже заклетву на верност Краљу и поштовање законитости.

Члан 9

(1) До доношења бановинског закона о кривичној одговорности Бана, сходно ће се примењивати прописи о Министарској одговорности, с тим да Бана уместо Народне скупштине оптужује Сабор, а суди му посебан бановински суд, који сачињавају три већника Стола седморице Одељења А, и три судије Управног суда у Загребу, под претседништвом претседника Стола седморице Одељења А. Поменуте чланове и потребне заменике бирају дотична тела сваке године.

(2) За штете које Бан учини грађанима незаконитим вршењем службе одговара бановина а Бан бановини.

Члан 10

(1) Бан решава коначно у свим питањима своје надлежности и против његових аката допуштена су правна средства, под законским условима, само на управне и редовне судове.

(2) Све одлуке о службеним односима бановинских службеника доноси Бан. То важи и за службенике који су на државном буџету а врше послове из надлежности бановине. Судије Касационог суда, Апелационих судова, Управног суда, Рачунског суда и Окружних судова, као и чиновници прве, друге и треће положајне групе постављају се и унапређују Краљевим указом.

(3) Целокупна полицијска служба на читавом подручју бановине потчињена је Бану.

Члан 11

(1) Административне спорове у стварима из надлежности Бановине Хрватске решава Управни суд у Загребу коначно. На Управни суд у Загребу прелазе, у погледу истих ствари, све оне надлежности Државног савета које су му одређене посебним прописима.

(2) Претседник Министарског савета, односно од њега овлашћени орган, може поднети у законском року тужбу на Управни суд у Загребу, кад сматра да је актом Бана или које друге власти бановине, која је предмет решила коначно, повређен државни или бановински закон на штету општих државних интереса.

(3) Рачунску контролу у свима стварима из надлежности Бановине Хрватске врши самостално и коначно посебан рачунски суд.

Члан 12

Устројство Власти бановине, реорганизација Управног суда и устројство рачунске контроле прописаће се Краљевим уредбама, које ће се поднети на озакоњење Сабору, чим се он састане.

IV Уставни суд и надзор[уреди]

Члан 13

(1) За оцену уставности закона и спорове о надлежности између Државе и Бановине Хрватске надлежан је Уставни суд.

(2) Устројство и поступак овога Суда прописаће се Краљевом уредбом.

Члан 14

У оним стварима у којима је Држава надлежна само за доношење закона може централна власт издавати општа упутства бановини за примену тих закона. У циљу надзора над извршењем тих закона од стране бановинских органа може централна власт слати своје органе Власти бановине, а с њеним пристанком и нижим властима. Бановинске власти су дужне на захтев централне власти уклонити неправилности учињене у примени државних закона. У случају неслагања може како Држава тако и бановина затражити решење Уставног суда.

V Завршне одредбе[уреди]

Члан 15

(1) Овлашћује се Министарски савет да одмах донесе потребне прописе и предузме све потребне мере за извршење ове уредбе.

(2) Оне одредбе за извршење ове уредбе којима се мењају и укидају постојећи закони, донеће се Краљевим уредбама.

(3) Остају на снази сви постојећи прописи док се надлежним путем не измене.

(4) До дана састанка Сабора Краљ може издавати уредбе о предметима из надлежности Бановине Хрватске. Ове се уредбе имају накнадно поднети на сагласност Сабору.

(5) Овлашћује се Бан да наредбама одреди све што је потребно за спровођење уредаба донетих по претходним ставовима овога члана.

Члан 16

Ова уредба добија обавезну снагу даном обнародовања у „Службеним новинама”.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службене новине Краљевине Југославије”, број 194-А-68/1939