Zakon o dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (2012)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O DOPUNAMA

ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ


Član 1.

U Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 42/05 i 118/09) u članu 3. u stavu 1. u tački f) poslije riječi: „poslovni subjekat“ i zapete dodaju se riječi: „organizacioni dio poslovnog subjekta“ i zapeta.

Član 2.

Poslije člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:


„Član 15a.

(1) Podaci koji se obavezno unose u Registar prilikom registracije poslovne jedinice stranog privrednog društva su:

a) naziv i adresa poslovne jedinice,
b) MBS,
v) poreski identifikacioni broj dodijeljen od nadležnog organa za pravna lica,
g) djelatnost poslovne jedinice,
d) lično ime zastupnika poslovne jedinice i obim ovlaštenja zastupnika,
đ) naziv, pravna forma i sjedište osnivača poslovne jedinice,
e) naziv i sjedište registra u kojem je osnivač poslovne jedinice registrovan,
ž) lično ime zastupnika osnivača poslovne jedinice i
z) podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač, takav podatak registruje.

(2) Rješenje o registraciji poslovne jedinice stranog pravnog lica, pored subjekata iz člana 77. ovog zakona, registarski sud dostavlja nadležnom registarskom organu prema sjedištu stranog pravnog lica i Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.“

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1480/12
Datum: 18. oktobar 2012. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/12