Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (2005)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Опште одредбе

Члан 1.

(1) Овим законом уређују се правила ванпарничног поступка на основу којих надлежни регистарски суд поступа и одлучује о упису у судски регистар.

(2) Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (у даљем тексту: Закон) уређује се поступак уписа у Регистар пословних субјеката у складу са Оквирним законом о регистрацији пословних субјеката Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Оквирни закон).


Циљ Закона

Члан 2.

(1) Циљ овог закона је да се утврди поступак уписа у регистар пословних субјеката у Републици Српској, те да се у складу с Оквирним законом успостави једнообразна идентификација пословних субјеката.

(2) У циљу утврђеном у ставу (1), Закон утврђује хитан и једнообразан поступак уписа у регистар пословних субјеката, примјењив на све пословне субјекте основане у Босни и Херцеговини, како од домаћих, тако и од страних правних и физичких лица.


Значење појединих израза употребљених у Закону

Члан 3.

(1) Изрази коришћени у овом закону имају сљедеће значење:

a. Регистар – база података која садржи податке и исправе о субјектима, а састоји се од Главне књиге Регистра и Збирке исправа Регистра.
b. Регистарски суд – сваки суд надлежан за послове регистрације и као такав означен посебним законом Републике Српске.
c. Надлежни регистарски суд – суд надлежан за упис у регистар субјекта уписа, који се одређује према сједишту субјекта уписа.
d. Главна књига Регистра – јавни дио Регистра који садржи податке о субјектима уписа прописане овим законом, а води се у електронском и штампаном облику. Главну књигу Регистра у штампаном облику води суд надлежан према сједишту пословног субјекта.
e. Збирка исправа Регистра – дио Регистра који садржи исправе на основу којих је извршен упис података о субјектима уписа у Главну књигу Регистра, као и друге доказе достављене и састављене у поступку уписа у Регистар, као и одлуке донесене у поступку уписа у регистар.
f. Субјект уписа – пословни субјект, односно правно лице чији је упис обавезан по овом закону. То је предузеће основано са циљем обављања привредне дјелатности, задруга или задружни савез и друго правно лице које се оснива у складу са законима Републике Српске, а с циљем остваривања профита. Субјекти уписа, у смислу овог закона, јесу и субјекти чији је упис одређен посебним законом Републике Српске.
g. Матични број субјекта уписа (у даљем тексту МБС) – евиденцијски идентификациони број који сваком субјекту уписа приликом уписа у Регистар додјељује надлежни регистарски суд. Матични број субјекта уписа је јединствен, непромјењив и непоновљив.
h. Упис у Регистар – сваки унос једног или више података од значаја за правни промет у Главну књигу Регистра.
i. Брисање из Регистра – сваки унос чије значење је престанак субјекта уписа односно престанак важења појединачног податка уписаног у Главној књизи Регистра везаног за појединачни субјект уписа.
j. Учесник у поступку регистрације – лице које је покренуло поступак регистрације, лице о чијим се правима и правним интересима одлучује у поступку те надлежни орган. Предлагач, у смислу овог закона, јесте субјект уписа односно друго лице по чијем се приједлогу покреће поступак за упис у судски Регистар, а противник предлагача је субјект уписа према коме се остварује захтјев истакнут у приједлогу.
k. Подносилац пријаве – учесник у поступку регистрације који је покренуо поступак регистрације, а односи се на оснивача који подноси пријаву односно лице овлашћено оснивачким актом, генералним односно специјалним пуномоћјем или темељем другог правног основа да поднесе пријаву за упис у судски Регистар.
l. Извод из Регистра – овјерена исправа која се издаје на захтјев заинтересованог лица на прописан начин, а садржи тражени податак односно податке који се налазе у Главној књизи Регистра за појединачног субјекта уписа који важе у одређеном тренутку односно одређеном временском периоду.


Принципи регистрације

Члан 4.

(1) Поступак регистрације пословних субјеката се темељи на сљедећим принципима:

a. Обвезности – сви пословни субјекти дефинисани као такви овим и другим посебним законима Републике Српске обавезни су, прије започињања пословне дјелатности коју намјеравају обављати, да се региструју код надлежног регистарског суда.
b. Законитости – поступак регистрације утврђен је овим законом.
c. Официјелности – надлежни регистарски суд не може одбити уредно поднесену и документирану пријаву, и по пријему исте поступа по службеној дужности.
d. Формалности – регистрациони обрасци имају обавезну писмену форму, чији је садржај утврђен овим законом.
e. Приоритета – надлежни регистарски суд је дужан поступати по појединачним запримљеним пријавама према редослиједу њиховог пријема.
f. Конститутивности – тренутком уписа у Регистар, фактичке чињенице које се односе на субјекат уписа постају правне, односно моментом уписа у Регистар се конституирају одређена права као и дјеловање регистрације према трећим лицима.
g. Једнообразности – регистрација пословних субјеката утврђује се једнообразно.
h. Јавности – свако може, без доказивања правног интереса, разгледати податке уписане у Главној књизи Регистра и јавне податке из Збирке исправа Регистра, те захтијевати да му се изда извод односно пријепис јавних података из Главне књиге Регистра, а једино се законом прописује када је за увид или за прибављање извода из Збирке исправа Регистра нужно доказивање правног интереса.

(2) Остварење права увида у податке Главне књиге Регистра која се води у електронском облику, те давање извода из исте, дужан је омогућити сваки регистарски суд, без обзира да ли је исти провео поступак регистрације пословног субјекта.


Субјекти регистрације

Члан 5.

(1) Субјекти обавезни на регистрацију су субјекти дефинисани као пословни овим и посебним законима Републике Српске.

(2) Субјекти дефинисани одредбом става (1) овог члана су сви облици привредних друштава/предузећа и њиховог повезивања, јавна предузећа, предузећа која имају јавна овлашћења, установе, јавне корпорације, пословна удружења, задруге, задружни савези и други субјекти одређени посебним законом.


Сходна примјена Закона

Члан 6.

(1) На субјекте који нису основани као пословни односно нису основани са циљем остваривања профита вршењем регистроване дјелатности, односно правна лица или установе чији је упис у судски регистар одређен посебним законом, сходно се примјењују одредбе овог закона.


Предмет регистрације

Члан 7.

(1) У регистар се уписују оснивање, повезивање и престанак субјекта уписа, оснивање односно престанак дијела субјекта уписа, све статусне промјене укључујући промјене облика организовања субјекта, подаци о субјекту уписа који су од значаја за правни промет и њихова измјена, подаци у вези са стечајним односно ликвидационим поступком, подаци о покретању поступка брисања субјекта регистрације, као и други подаци утврђени овим и другим посебним законима Републике Српске.

(2) Поред наведеног у ставу (1) овог члана, у регистар се уписује забрана обављања дјелатности на основу правоснажног рјешења надлежног органа, привремене мјере односно забиљешке о одлукама донесеним у складу са другим прописима.

II ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ[уреди]

Надлежност за вођење Регистра

Члан 8.

(1) Регистар воде судови одређени Законом о судовима Републике Српске (у даљем тексту: регистарски суд).

(2) Субјект уписа може бити регистрован само код надлежног регистарског суда.

(3) Само надлежни регистарски суд има активни приступ Главној књизи Регистра и може уносити и мијењати податке Главне књиге за субјекте уписа које уписује у Регистар.

(4) Пријава за регистрацију субјекта уписа може се предати било ком регистарском суду, независно од сједишта субјекта уписа. Ако је пријава за регистрацију субјекта уписа предана ненадлежном регистарском суду, тај суд ће исту, по службеној дужности, без одлагања, заједно с исправама у штампаном облику које су предане уз пријаву за регистрацију, доставити надлежном регистарском суду.

(5) Надлежни регистарски суд је дужан поступити по пријави запримљеној на начин описан у ставу (4) овог члана.

(6) Надлежни регистарски суд је дужан уредно и ажурно чувати и водити Главну књигу Регистра и Збирку исправа у штампаном облику, као и осигурати одговарајуће услове за чување тих књига.

(7) Уколико у саставу субјекта уписа има и таквих субјеката (дијелова субјекта уписа) чије се сједиште налази на подручју другог регистарског суда, сви субјекти се воде само у регистру надлежног регистарског суда код којег се води пословни субјекат у чијем се саставу налазе.

(8) Надлежни регистарски суд је дужан обавијестити о упису дијела или пословне јединице наведених у ставу (7) овог члана, регистарски суд на подручју на коме се тај дио или пословна јединица налазе и органе утврђене чланом 77. овог закона.


Надлежност у случају промјене сједишта

Члан 9.

(1) У случају промјене сједишта субјекта уписа, која доводи до промјене надлежности суда, електронски подаци и исправе које се односе на пословни субјекат који је промијенио сједиште се достављају, без одлагања, по службеној дужности регистарском суду надлежном према измијењеном сједишту субјекта уписа.

(2) Ако субјект уписа промјени сједиште на подручје другог регистарског суда, за одлучивање о упису промјене надлежан је регистарски суд на чијем се подручју налази ново сједиште субјекта уписа.

(3) У случају статусне промјене субјекта уписа која доводи до промјене сједишта, након извршеног уписа статусне промјене, упис у регистар новог субјекта, извршиће суд надлежан према новом сједишту.


Садржај Регистра

Члан 10.

(1) Регистар се састоји од Главне књиге и Збирке исправа Регистра. Надлежни регистарски суд води Главну књигу Регистра и Збирку исправа за сваког појединачног субјекта уписа.

(2) Главна књига Регистра је књига података која се истовремено води у штампаном и електронском облику. Главна књига Регистра у штампаном облику води се у надлежном регистарском суду. Главна књига регистра у електронском облику доступна је свим регистарским судовима у Босни и Херцеговини.

(3) Надлежни регистарски суд је дужан да осигура коначан упис у Главну књигу Регистра тренутно доступан свим регистарским судовима на територији Босне и Херцеговине.

(4) У моменту предаје пријаве за регистрацију, подаци који су доступни су ограничени на моменат предаје пријаве и фирму пријављену за регистрацију. Након окончаног поступка регистрације, односно након издавања рјешења о регистрацији, сви подаци садржани у Главној књизи Регистра су доступни у складу са одредбом ставова 2. и 3. овог члана.

(5) Збирка исправа Регистра води се у штампаном облику, а може се водити и у електронском облику.

(6) Регистарски судови одговарају за вјеродостојност уписа који проведу.


Трошкови регистрације

Члан 11.

(1) Сваки учесник у поступку за упис у судски регистар сноси своје трошкове.

III ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ РЕГИСТРА[уреди]

Општи и посебни подаци о пословним субјектима

Члан 12.

(1) Надлежни регистарски суд овлашћен је и дужан тражити само оне податке утврђене овим и Оквирним законом о регистрацији пословних субјеката.


Општи подаци

Члан 13.

(1) Општи подаци о пословним субјектима, које надлежни регистарски суд уноси у Главну књигу Регистра су:

а) фирма и сједиште односно име, презиме и пребивалиште (свих) оснивача/власника субјекта уписа;
a. предмет уписа;
b. датум, дан и сат пријема пријаве за упис;
c. фирма и сједиште субјекта уписа;
d. скраћена ознака фирме субјекта уписа;
e. матични број субјекта уписа;
f. облик субјекта уписа;
g. назив, број и датум акта о оснивању субјекта уписа;
h. име, презиме и положај овлашћеног представника/заступника субјекта уписа;
i. обим овлашћења овлашћеног представника/заступника субјекта уписа;
j. висина уговореног (уписаног) основног капитала;
k. висина уплаћеног капитала у новцу;
l. вриједност капитала у стварима и правима;
m. процентуално учешће појединачног оснивача у капиталу субјекта уписа (у новцу, правима и стварима);
n. дјелатност субјекта уписа са шифрама дјелатности предвиђеним важећом класификацијом дјелатности.


Посебни подаци

Члан 14.

(1) Посебни подаци односно подаци који се обавезно уносе у Регистар у случају уписа дијелова субјекта уписа, уписа међусобно повезаних субјеката уписа, те уписа статусних промјена односно промјена општих и посебних података од значаја за правни промет, односе се на упис:

a. упис дијела или пословне јединице субјекта уписа;
b. упис везе супсидијарног друштва;
c. спајања два или више субјеката уписа;
d. припајања једног или више субјеката уписа другом субјекту уписа;
e. подјеле субјекта уписа на два или више субјеката уписа;
f. промјене облика субјекта уписа; и
g. престанка субјекта уписа.


Регистрација дијела или пословне јединице субјекта уписа

Члан 15.

(1) Подаци који се обавезно уносе у Регистар, у случају регистрације дијела или пословне јединице субјекта уписа су:

a. сједиште дијела или пословне јединице субјекта уписа;
b. дјелатност дијела или пословне јединице субјекта уписа;
c. назив, број и датум акта о оснивању дијела или пословне јединице субјекта уписа; и
d. име и презиме лица овлашћеног за заступање дијела или пословне јединице субјекта уписа.

(2) Дио или пословна јединица субјекта уписа уписује се у Главну књигу Регистра оснивача дијела или пословне јединице субјекта уписа.


Супсидијарна друштва

Члан 16.

(1) Приликом регистрације пословног субјекта које је правно самостално, али је у међусобним односима, по основу капитала и вођења послова односно управљања, са другим пословним субјектом (супсидијарно друштво), у Регистру односно Главној књизи Регистра, изводима и рјешењу о регистрацији већинског друштва, надлежни регистарски суд ће уписати везу, уписом матичног броја субјекта супсидијарног друштва уз податке матичног субјекта односно уписом матичног броја субјекта матичног друштва уз податке супсидијарног друштва.


Регистрација спајања двају или више субјеката уписа

Члан 17.

(1) Подаци који се обавезно уносе у у Главну књигу Регистра, у случају спајања два или више субјеката уписа су:

a. фирма и сједиште субјеката уписа који се спајају;
b. број и датум рјешења о регистрацији којим су регистровани субјекти уписа који се спајају;
c. назив, број и датум акта о спајању субјеката уписа;
d. фирма и сједиште новог субјекта уписа насталог спајањем са новим општим подацима.

(2) У рјешењу о регистрацији субјекта уписа који престаје постојати спајањем у нови субјект уписа, уписује се поред чињенице престанка постојања – брисања и чињеница спајања односно МБС новог субјекта.


Регистрација припајања једног или више субјеката уписа другом субјекту уписа

Члан 18.

(1) Подаци који се обавезно уносе у Главну књигу Регистра, у случају регистрације припајања једног или више пословних субјеката другом су:

a. фирма и сједиште субјекта уписа који се припаја другом субјекту уписа;
b. број и датум рјешења о регистрацији којим је регистрован субјект уписа који се припаја;
c. назив, број и датум акта о припајању субјекта уписа; и
d. фирма и сједиште субјекта уписа којем се припаја субјект уписа са новим општим подацима.

(2) У рјешењу о регистрацији субјекта уписа који престаје постојати припајањем другом субјекту уписа, уписује се поред чињенице престанка постојања – брисања и чињеница припајања односно број рјешења о регистрацији субјекта уписа којем је припојен.

(3) У рјешењу о регистрацији постојећег субјекта уписа, уписује се чињеница припајања као и нови општи подаци.


Регистрација подјеле субјекта уписа на два или више субјеката уписа

Члан 19.

(1) Подаци који се обавезно уносе у Главну књигу Регистра, у случају регистрације подјеле субјекта уписа на два или више субјеката уписа су:

a. фирма и сједиште субјекта који се дијели на два или више нових субјеката уписа;
b. број и датум рјешења о регистрацији којим је регистрован субјект уписа који се дијели;
c. назив, број и датум акта о подјели субјекта уписа; и
d. фирма и сједиште новог/их субјеката уписа насталих дијељењем субјекта уписа са новим општим подацима.

(2) У рјешењу о регистрацији субјекта уписа који се дијели, поред чињенице дијељења односно престанка постојања – брисања, уписује се број и датум рјешења о регистрацији нових субјеката уписа насталих дијељењем.


Регистрација промјене облика субјекта уписа

Члан 20.

(1) Подаци који се обавезно уносе у Главну књигу Регистра, у случају регистрације промјене облика субјекта уписа су:

a. назив, број и датум акта о промјени облика субјекта уписа; и
b. нови општи подаци, уколико је дошло до њихове измјене.


Регистрација престанка (брисања) субјекта уписа

Члан 21.

(1) Подаци који се обавезно уносе у Главну књигу Регистра, у случају регистрације престанка субјекта уписа, на један од начина утврђених важећим прописима Републике Српске су:

a. датум престанка субјекта уписа; и
b. разлог престанка субјекта уписа.

(2) Покретање поступка стечаја односно ликвидације уноси се на темељу одлуке надлежног суда.

(3) Након закључења поступка ликвидације односно стечаја, правоснажно рјешење суда о закључењу овог поступка се доставља надлежном регистарском суду. На основу предњег, надлежни регистарски суд ће по службеној дужности брисати субјекат уписа из судског Регистра.

IV ИСПРАВЕ И ДРУГИ АКТИ НЕОПХОДНИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА[уреди]

Регистарске исправе

Члан 22.

(1) За потребе утврђивања и провјере општих и посебних података који се приликом оснивања пословног субјекта или измјена података од значаја за правни промет обавезно уносе у Регистар, у зависности од предмета уписа, регистарски суд ће захтјевати подношење исправа како слиједи:

a. личну карту, путну исправу или извод из одговарајућег регистра којим се утврђује идентитет оснивача за страно или домаће физичко или правно лице;
b. личну карту, путну исправу или одговарајућу пријаву код надлежног органа унутрашњих послова којим се утврђује идентитет подносиоца пријаве за домаће и страно физичко лице;
c. личну карту или путну исправу и одговарајуће писмено овлашћење којим се утврђује својство лица овлашћеног за заступање односно представљање субјекта уписа и овјерени потпис тог лица;
d. акт о оснивању или акт о измјенама општих података од значаја за правни промет већ основаног односно регистрованог субјекта уписа којим се утврђује оснивање односно измјена релевантних података са овјереним потписима овлашћених лица;
e. статут пословног субјекта;
f. одлука о именовању лица овлаштеног за заступање у унутрашњем и вањскотрговинском промету ако није именовано актом о оснивању;
g. потврду банке о извршеној уплати на привремени рачун депонованих новчаних улога, којом се утврђује висина уплаћеног капитала у новцу;
h. доказ о средствима обезбјеђења за неуплаћени износ новчаног дијела оснивачког улога код једночланог друштва капитала;
i. извод из одговарајућег јавног регистра којим се утврђује својина на улогу у стварима и правима односно пријава за одговарајући јавни регистар, и налаз овлашћеног судског вјештака којим се утврђује вриједност улога у стварима и правима;
j. одговарајуће одобрење Комисије за хартије од вриједности и Централног регистра хартија од вриједности уколико је прописано посебним законом;
k. доказ о средствима обезбјеђења за неунесени дио неновчаног улога код једночланог друштва капитала;
l. одобрење надлежног органа као услов уписа у Регистар предвиђено одредбом члана 46. овог закона.

V ИСПРАВЕ И ДРУГИ АКТИ НЕОПХОДНИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ ОБЛИКА ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА[уреди]

Исправе неопходне за упис оснивања акционарског друштва

Члан 23.

(1) Уз пријаву за упис оснивања акционарског друштва, поред осталих, исправе које се подносе су:

a. исправе утврђене одредбом члана 22, ставoм 1, тачкама а, б. и ц. овог закона;
b. акт о оснивању;
c. статут;
d. одобрење надлежног органа (Комисија за вриједносне папире, Централни регистар вриједносних папира), ако је посебним прописом предвиђено;
e. исправе утврђене одредбом члана 22. став 1. тачка и овог закона;
f. потврда банке о уплати оснивачког капитала у новцу односно доказ о новчаној вриједности ствари и права унесених у друштво;
g. одлука о именовању лица овлашћеног за заступање, ако није именован актом о оснивању;
h. овјерен потпис особе овлашћене за заступање.

(2) У случају сукцесивног оснивања акционарског друштва, субјекат уписа ће поднијети и доказ о објављивању јавног позива за упис и уплату дионица односно проспект са одобрењем проспекта од стране надлежног органа.

(3) Уз пријаву за упис у регистар једночланог акционарског друштва, уз пријаву се прилаже, поред наведеног у ставу (1) овог члана, доказ о средствима обезбјеђења за неуплаћени износ новчаног дијела оснивачког улога, односно за вриједност неунесеног неновчаног улога.

(4) У регистар се уписују оснивачи акционарског друштва.


Исправе неопходне за упис оснивања банке или друге финансијске организације

Члан 24.

(1) Уз пријаву за упис у регистар оснивања банке, прилажу се:

a. исправе утврђене одредбом члана 22, ставом (1), тачкама а, б. и ц.;
b. акт о оснивању банке;
c. статут банке;
d. рјешење Агенције за банкарство о издавању дозволе за рад, као и сагласност на акт о оснивању и статут;
e. доказ да су уплаћена новчана средства на привремени рачун код банке;
f. акт о именовању директора или вршиоца дужности директора;
g. овјерен потпис особе овлашћене за заступање;
h. доказ да су оснивачи банке средства у неновчаном облику ставила на располагање банци.

(2) Уз пријаву за упис у регистар послова платног промета са иностранством, кредитних послова са иностранством и девизно валутних и мјењачких послова банке прилаже се овлашћење Агенције за банкарство, као и одлука о именовању лица овлашћених за заступање и овјерен потпис тих лица.

(3) Уз пријаву за упис у регистар послова берзанског посредовања које обавља банка или друга организација прилаже се сагласност Агенције за банкарство.

(4) На упис у регистар дијела банке сходно се примјењују одредбе члана 15. овог закона.

(5) На упис у регистар штедионица, штедно-кредитних организација и штедно-кредитних задруга сходно се примјењују одредбе става (1) овог члана.


Исправе неопходне за упис оснивања акционарског друшва за осигурање

Члан 25.

(1) Уз пријаву за упис у судски регистар оснивања акционарског друштва за осигурање прилажу се:

a. исправе утврђене одредбом члана 22, ставом (1), тачкама а, б. и ц. овог закона;
b. акт о оснивању;
c. статут друштва;
d. дозвола надлежног органа за рад друштва;
e. акт о именовању директора или вршиоца дужности директора;
f. овјерени потпис лица овлашћеног за заступање;
g. доказ о депонованим новчаним средствима на привремени рачун; и
h. доказ о улозима у стварима и правима.

(2) На упис у регистар дијела акционарског друштва за осигурање сходно се примјењују одредбе члана 15 овог закона.

(3) Уз пријаву за упис у регистар оснивања друштва за узајамно осигурање сходно се примјењују одредбе става (1) овог члана.

(4) Уз пријаву за упис у регистар оснивања агенције за послове пружања других услуга у осигурању прилажу се исправе које се односе на упис акционарског односно друштва с ограниченом одговорношћу, као и дозвола надлежног органа за рад те агенције.


Исправе неопходне за упис оснивања друштва са ограниченом одговорношћу

Члан 26.

(1) Уз пријаву за упис у Регистар оснивања друштва са ограниченом одговорношћу, обавезне су исправе:

a. исправе утврђене одредбом члана 22. ставом 1, тачкама а, б. и ц. овог закона;
b. акт о оснивању;
c. потврда банке о извршеној уплати капитала у новцу односно доказ о новчаној вриједности ствари и права унесених у друштво;
d. одлука о именовању лица овлашћеног за заступање, уколико није именовано актом о оснивању;
e. овјерен потпис лица овлашћеног за заступање.

(2) Уз пријаву за упис у регистар оснивања једночланог друштва са ограниченом одговорношћу прилаже се, уз исправе наведене у ставу (1) овог члана, доказ о средствима обезбјеђења за неуплаћени износ новчаног дијела оснивачког улога односно за вриједност неунесеног неновчаног удјела.


Исправе неопходне за упис оснивања ортачког друштва и командитног друштва

Члан 27.

(1) Уз пријаву за упис у регистар оснивања ортачког и командитног друштва, прилажу се исправе:

a. акт о оснивању;
b. потврда банке о уплати новчаног улога на привремени рачун, односно доказ о томе да су ствари и права стављени на располагање друштву уколико је предвиђена уплата новца односно уношење ствари и права у друштво актом о оснивању; и
c. овјерен потпис лица овлашћеног за заступање.


Исправе неопходне за упис у судски регистар оснивања јавног предузећа и приватизације предузећа

Члан 28.

(1) На упис у регистар оснивања јавног предузећа сходно се примјењују одредбе закона које се односе на упис акционарског и друштва са ограниченом одговорношћу у зависности од облика организовања јавног предузећа.

(2) Одредба члана 22. става (1), тачака а, б. и ц. не примјењује се на органе управе као осниваче предузећа.

(3) Код пријаве уписа у регистар извршене приватизације, субјект уписа је у законом утврђеном року дужан пријавити за упис у регистар промјену својине уз коју зависно од модела промјене односно облика организовања прилаже писмено обавјештење о извршеној приватизацији државног капитала у предузећу од стране Дирекције за приватизацију, одлуку о промјени облика предузећа као саставног дијела програма приватизације, уговор о прибављању додатног капитала (докапитализацији) и друге исправе којима се доказују остали општи подаци.


Исправе неопходне за упис у судски регистар оснивања предузећа које има јавна овлашћења

Члан 29.

(1) Уз пријаву за упис у судски регистар оснивања предузећа које има јавна овлашћења, прилажу се:

a. исправе утврђене одредбом члана 22. ставом (1), тачкама а., б. и ц. овог закона;
b. акт о оснивању;
c. статут;
d. доказ о износу средстава за оснивање и почетак рада предузећа, односно доказ да су ствари и права која се уносе у предузеће предата на располагање предузећу;
e. одлука о именовању директора или вршиоца дужности директора ако није именован актом о оснивању и овјерени потпис;
f. акт надлежног органа о давању јавног овлашћења предузећу;
g. акт надлежног органа да предузеће које има јавна овлашћења испуњава прописане услове за обављање послова ако је то предвиђено посебним законом;


Исправе неопходне за упис у судски регистар оснивања пословног удружења

Члан 30.

(1) Уз пријаву за упис у регистар оснивања пословног удружења прилаже се уговор о оснивању, доказ о уплати основног капитала у новцу, као и доказ о стављању ствари и права на располагање пословном удружењу у складу са уговором, одлука о именовању заступника пословног удружења и овјерен потпис заступника пословног удружења.


Исправе неопходне за упис у регистар оснивања задруге и задружног савеза

Члан 31.

(1) Уз пријаву за упис у регистар оснивања задруге прилажу се:

a. акт о оснивању;
b. задружна правила;
c. доказ о извршеној уплати или уношењу дијела односно средстава оснивача у складу са оснивачким актом;
d. одлука о именовању директора;
e. овјерен потпис лица овлашћеног за заступање.

(2) На упис у судски регистар задружног савеза сходно се примјењује одредба става (1) овог члана.


Исправе неопходне за упис у регистар прокуре

Члан 32.

(1) Уз пријаву за упис прокуре у судски регистар прилажу се исправе:

a. одлука о давању прокуре; и
b. овјерен потпис прокуристе.

(2) На пријаву за упис прокуре и обима овлашћења различитих од утврђених посебним законом, сходно се примјењују одредбе које се односе на лица овлашћена за заступање пословног субјекта.

VI ИСПРАВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УПИС ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРАВНИ ПРОМЕТ[уреди]

Исправе неопходне за упис у регистар промјена података од значаја за правни промет

Члан 33.

(1) Код уписа промјена података од значаја за правни промет као што су промјена фирме, сједишта субјекта уписа, дјелатности субјекта уписа, лица овлашћена за заступање, промјене оснивача и других промјена у Регистар се доставља акт о измјенама и/или допунама тих података.


Пријава за упис у регистар повећања основног капитала акционарског друштва

Члан 34.

(1) Уз пријаву за упис у регистар повећања основног капитала акционарског друштва по основу нових улога прилаже се одлука скупштине акционара о повећању основног капитала, доказ о објављивању и садржина јавног позива за упис и уплату акција (проспект), са одобрењем проспекта од стране надлежног органа, потврда банке о уписаним и уплаћеним акцијама или други доказ повећања капитала односно извјештај овлашћеног процјењивача о вриједности улога у стварима и правима.

(2) Уз пријаву условног повећања капитала акционарског друштва прилаже се одлука скупштине друштва о условном повећању капитала. Уз пријаву за упис укупног износа за који су издате акције у претходној пословној години по основу одлуке о условном повећању капитала прилаже се извјештај банке о уписаним и уплаћеним акцијама или други доказ повећања капитала и изјава директора да су акције издате за намјене одређене у тој одлуци.

(3) Уз пријаву за упис у регистар повећања основног капитала по основу овлашћеног капитала прилаже се одлука управе друштва о повећању капитала, извод из статута односно одлука скупштине којом је управа овлашћена за доношење такве одлуке као и потврда банке о уписаним и уплаћеним акцијама или други доказ повећања капитала.

(4) Уз пријаву за упис у регистар повећања основног капитала акционарског друштва претварањем резерви и нераспоређене добити у основни капитал прилаже се одлука скупштине акционара о повећању основног капитала и биланс стања на основу кога је донесена одлука о повећању капитала.

(5) Уз пријаву за упис у регистар одлуке о издавању замјењивих и партиципативних обвезница прилаже се одлука скупштине или одлука управе друштва о издавању тих обезница са овлашћењем скупштине за доношење такве одлуке.

(6) На упис повећања основног капитала једночланог акционарског друштва сходно се примјењују одредбе ставова (1) до (4) овог члана.


Исправе неопходне за упис смањења основног капитала акционарског друштва

Члан 35.

(1) Уз пријаву за упис у регистар смањења основног капитала акционарског друштва прилаже се одлука скупштине акционара о смањењу основног капитала уз доказ о објављивању одлуке о смањењу основног капитала са позивом повјериоцима да пријаве своја потраживања у складу са законом, доказ о позивању акционара за подношење акција ради спајања или промјене номиналне вриједности у складу са законом односно доказ о поништавању акција или оглашавању акција неважећим.

(2) Уз пријаву за упис поједностављеног смањења основног капитала насталог спровођењем одлуке сходно се примјењује одредба става (1) овог члана.


Исправе неопходне за упис у регистар повећања односно смањења основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу

Члан 36.

(1) Уз пријаву за упис у регистар повећања основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу подноси се одлука о повећању основног капитала и измјене оснивачког акта односно статута друштва донесене у складу са статутом друштва, потврда банке о уплати улога односно доказ о уношењу нових улога сагласно тој одлуци односно, по потреби сагласност надлежног органа за стицање значајног или већинског учешћа капитала.

(2) Уз пријаву за упис смањења основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу подноси се одлука о смањењу капитала друштва, као и доказ да су повјериоци субјекта уписа обавијештени о намјераваном смањењу капитала.


Исправе неопходне за упис у регистар преосталог уписаног новчаног дијела основног капитала

Члан 37.

(1) Уз пријаву за упис у регистар уплате преосталог уписаног новчаног дијела основног капитала акционарског друштва и друштва са ограниченом одговорношћу подноси се потврда банке о извршеној уплати.


Исправе неопходне за упис приступања новог члана односно престанка чланства

Члан 38.

(1) Уз пријаву за упис у регистар приступања новог члана ортачком друштву прилажу се измјене акта о оснивању.

(2) Уз пријаву за упис престанка чланског односа у ортачком друштву прилаже се исправа којом се доказује основ престанка чланског односа и измјене акта о оснивању.

(3) Уз пријаву за упис у регистар приступања новог члана командитног друштва и друштва са ограниченом одговорношћу прилаже се одлука органа управљања субјекта уписа односно уговор о преносу удјела као и измјене и допуне оснивачког акта односно статута.

(4) Уз пријаву за упис престанка чланског односа у командитном друштву и друштву са ограниченом одговорношћу прилаже се исправа којом се доказује основ престанка чланског односа и измјене и допуне оснивачког акта односно статута.


Исправе неопходне за упис промјена података од значаја за правни промет

Члан 39.


Промјена фирме субјекта уписа

(1) Уз пријаву за упис у регистар промјене фирме прилаже се одлука о промјени фирме.


Промјена сједишта субјекта уписа

(1) Уз пријаву за упис у регистар промјене сједишта субјекта уписа прилаже се одлука о промјени сједишта субјекта уписа.


Промјена дјелатности субјекта уписа

(1) Уз пријаву за упис промјене дјелатности субјекта уписа прилаже се одлука о промјени дјелатности и одобрење надлежног органа ако је то прописано посебним законом.


Промјена одговорности за обавезе

(1) Уз пријаву за упис у регистар промјене одговорности субјекта уписа за обавезе других субјеката уписа у правном промету прилаже се уговор односно његове измјене.


Промјена лица овлашћеног за заступање

(1) Уз пријаву за упис промјене лица овлашћеног за заступање субјекта уписа прилаже се одлука надлежног органа субјекта уписа којом је једно лице разријешено односно којом том лицу престаје право заступања, а друго лице именовано односно овлашћено за заступање, као и обим овлашћења и овјерени потпис тог лица.


Промјена оснивача односно оснивачког удјела

(1) Уз пријаву за упис у регистар промјене оснивача или повећања односно смањења броја оснивача или промјене оснивачког удјела прилаже се уговор односно одлука о промјени оснивача односно удјела.

VII ИСПРАВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УПИС СТАТУСНИХ ПРОМЈЕНА И ПРОМЈЕНА ОБЛИКА ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА[уреди]

Исправе неопходне за упис у регистар припајања пословних субјеката

Члан 40.

(1) Уз пријаву за упис у регистар припајања пословног субјекта прилажу се уговор о припајању, налаз овлашћеног судског вјештака о вриједности имовине која учествује у припајању са образложењем, сагласност скупштина предузећа на уговор о припајању, доказ о објављивању обавјештења о покретању поступка.

(2) У случају да у припајању учествује јавно предузеће, осим исправа наведених у ставу (1) овог члана, прилаже се и сагласност надлежног органа на уговор о припајању.

(3) Ако се припајањем повећава основни капитал пословног субјекта којем се други пословни субјект припаја подноси се и доказ о висини укупног основног капитала.

(4) Ако се 90% основног капитала зависног пословног предузећа налази у власништву матичног коме се зависно припаја, није потребно подносити сагласност скупштине зависног предузећа на уговор о припајању, осим ако акционари или чланови предузећа који представљању најмање 1/10 основног капитала предузећа не захтијевају сазивање скупштине ради доношења одлуке.


Исправе неопходне за упис у регистар спајања пословних субјеката

Члан 41.

(1) Уз пријаву за упис спајања пословних субјеката прилажу се уговор о спајању, сагласност скупштина пословних субјеката на уговор о спајању и доказ о објављивању обавјештења о покретању спајања у складу са законом.

(2) Ако у спајању учествује и јавно предузеће уз пријаву се поред исправа наведених у ставу (1) овог члана прилаже и сагласност надлежног органа на уговор о спајању.


Исправе неопходне за упис у регистар подјеле пословних субјеката

Члан 42.

(1) Уз пријаву за упис новог пословног субјекта насталог подјелом прилаже се исправа одлука скупштине о подјели пословног субјекта и диобни биланс одобрен од скупштине.


Исправе неопходне за упис у регистар промјене облика пословних субјеката

Члан 43.

(1) Уз пријаву за упис промјене облика пословног субјекта прилаже се одлука скупштине односно другог органа пословног субјекта о промјени облика.


Промјена обавезних података и статусне промјене

Члан 44.

(1) На пријаве односно садржај исправа уз пријаву за упис статусних промјена и обавезних података о субјектима уписа сходно се примјењују одредбе које уређују упис у регистар оснивања одговарајућег облика пословног субјекта.


Исправе неопходне за упис у Регистар података о поступку ликвидације, стечаја, забране обављања дјелатности односно послова и других чињеница које су одређене законом

Члан 45.

(1) Ако надлежни суд донесе одлуку о провођењу поступка ликвидације односно отварања поступка стечаја, суд надлежан у том поступку дужан је доставити рјешење регистарском суду. Регистарски суд ће по службеној дужности, а по пријему наведеног рјешења извршити упис тог рјешења. О предњој чињеници у Главној књизи Регистра сачињава се забиљешка која садржи назив органа који је донио рјешење, број и датум рјешења и статус поступка.

(2) Ако надлежни орган донесе одлуку о забрани обављања одређене дјелатности, односно послова субјекта уписа, тај орган је дужан послије правоснажности те одлуке да поднесе захтјев за упис у Регистар забране обављања те дјелатности с овјереним пријеписом те одлуке. Суд ће по службеној дужности извршити упис забране обављања дјелатности. О предњој чињеници, у Главној књизи Регистра сачињава се забиљешка која садржи назив органа, број и датум одлуке и чињеницу забране конкретне дјелатности.

(3) Забиљешке се уписују у Главну књигу Регистра, у дијелу предвиђеном за напомене.


Посебна одобрења као услов уписа у судски регистар

Члан 46.

(1) Ако је посебним законима утврђено давање сагласности, одобрења, увјерења, овлашћења, потврде или других одговарајућих аката, као услов за упис код регистарског суда, уз пријаву за упис у Регистар прилажу се и ти акти.


Пословне просторије субјекта уписа

Члан 47.

(1) Упис у Регистар није условљен постојањем акта (рјешења, одобрења или потврде) којима се утврђују техничке и друге карактеристике пословног простора субјекта уписа односно одобрењем за његово коришћење, осим ако је то утврђено посебним законом Републике Српске за поједине дјелатности.

VIII ПОСТУПАК УПИСА ПОДАТАКА У РЕГИСТАР
ПРИЈАВА И ИСПИТИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У РЕГИСТАР
[уреди]

Подношење пријаве за регистрацију

Члан 48.

(1) Оснивач/и субјекта уписа пријаву за регистрацију предају лично или путем овлашћеног представника/заступника односно пуномоћника.

(2) Пријава за упис у Регистар може бити предата и електронским путем уколико постоји могућност подношења и провјере електронског потписа. Пријава за упис у Регистар и регистарске исправе могу се предати и путем поште. Пријаву поднесену поштом мора потписати лице овлашћено за заступање субјекта уписа.

(3) Пријава предата на начин описан у ставу (2) овог члана обавезује суд на поступање по истој, али рјешење о регистрацији неће бити издато до момента могућности провјере идентитета подносиоца пријаве или оснивача.


Образац пријаве

Члан 49.

(1) Подносилац пријаве за регистрацију субјекта уписа предаје попуњен и потписан образац пријаве за регистрацију у регистарском суду, заједно са потребним исправама.

(2) Пријава садржи захтјев за упис свих обавезних општих и посебних података односно њихових промјена у судски Регистар.

(3) Поред података утврђених одредбама члана 13. овог закона, пријава за регистрацију садржи и број личне карте односно путне исправе подносиоца пријаве, оснивача субјекта уписа и овлашћеног представника/заступника субјекта уписа са назнаком његовог својства.


Поступак по пријему пријаве

Члан 50.

(1) По пријему пријаве за регистрацију суд провјерава идентитет подносиоца пријаве, искључивост фирме субјекта регистрације и уплату дужне таксе.

(2) Пријава за регистрацију у електронском облику доставља се, одмах по пријему исте, пореском и по потреби царинском органу надлежном према мјесту сједишта субјекта уписа ради прибављања пореског идентификацијског броја и царинског броја.

(3) Уз пријаву за регистрацију, подносилац пријаве истовремено предаје потребне исправе утврђене одредбом члана 22 овог закона, у оригиналу или овјереној фотокопији.


Идентитет подносиоца пријаве

Члан 51.

(1) Подносилац пријаве идентитет доказује личном картом односно важећом путном исправом и одговарајућом пријавом код надлежних органа унутрашњих послова. Суд у моменту пријема пријаве утврђује идентитет подносиоца пријаве.

(2) Образац пријаве подносилац предаје као важећу и истиниту изјаву. У случају несагласности између утврђених и у пријави презентованих личних података, суд може затражити додатну провјеру.


Начело искључивости фирме пословног субјекта

Члан 52.

(1) Под истом или сличном фирмом не могу бити уписани код истог суда који води регистар два или више пословних субјеката која обављају исту или сличну дјелатност.

(2) У случају потпуне подударности пријављене фирме са већ регистрованом фирмом, суд ће упозорити подносиоца пријаве на постојање идентичне фирме што представља препреку за регистрацију. Пријава ће бити запримљена и о истој ће одлучити суд.

(3) Ако је пријављена за упис фирма идентична односно у потпуности подударна са постојећом или слична са већ регистрованом фирмом, суд ће закључком тражити од подносиоца пријаве да у року који не може бити дужи од 15 дана измјени пријављену фирму те усклади исправе већ приложене уз пријаву. У противном суд ће одбити пријаву за упис у регистар.

(4) Суд ће омогућити прије подношења пријаве за упис у Регистар, на захтјев лица заинтересованог за оснивање и регистрацију пословног субјекта провјеру искључивости одабране фирме односно фирме коју пословни субјект има намјеру пријавити за регистрацију.


Поступање надлежног регистарског суда

Поступање по пријему пријаве за регистрацију

Члан 53.

(1) У поступку испитивања пријаве, суд испитује да ли су за упис испуњени формални и материјални услови.

(2) Формални услови из става (1) овог члана су: да је пријаву поднијела овлашћено лице, да је пријава предата на прописаном обрасцу и потписана од стране подносиоца, да су пријави приложене све прописане исправе у оригиналу односно овјереној копији, да су иправе донесене у прописаном поступку односно да имају прописани садржај, те да су испуњени други формални услови предвиђени овим законом и другим прописима.

(3) Материјални услови из става (1) овог члана су да је захтјев за упис одређених података у сагласности са овим и другим прописима којим је утврђена обавеза уписа тих података као и са одредбама општих аката којима су уређени подаци, односно промјене које се уписују у Регистар.


Испитивање пријаве

Члан 54.

(1) Надлежни регистарски суд ће без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема пријаве провјерити да ли су уз пријаву за регистрацију предате потребне регистарске исправе, те да ли су исте у складу са посебним прописима Републике Српске којима је уређено оснивање, организација и пословање појединачних пословних субјеката.

(2) Ако пријава за упис у Регистар садржи захтјев који не одговара законом прописаним условима или ако исправа која се прилаже пријави не садржи све податке који се уписују у Регистар или ако у погледу садржине не одговара садржини прописаној законом или ако није донесена у поступку прописаном законом, суд ће позвати подносиоца пријаве и закључком наложити да изврши неопходне исправке у року који не може бити дужи од 30 дана.

(3) Ако подносилац пријаве не поступи на начин и у року предвиђеном одредбом става (2) овог члана, суд ће одбити пријаву за упис у Регистар.


Испитивање исправа

Члан 55.

(1) Ако надлежни регистарски суд посумња у истинитост акта којим се доказује чињеница која је предмет уписа или у законитост поступка по коме је акт донесен или у законитост правне радње која је предмет уписа, регистарски суд ће одржати рочиште за расправу на које ће позвати подносиоца пријаве и евентуално лица којима би могле бити познате спорне околности и донијети одлуку.

(2) Ако надлежни регистарски суд посумња у постојање неке чињенице од које овиси да ли је захтјев за упис у Регистар у сагласности са овим и другим законима, а сам није овлашћен да утврђује постојање те чињенице, наложиће подносиоцу пријаве да од надлежног органа или друге институције прибави одговорајућу исправу у одређеном року.

(3) Уколико је за утврђивање чињенице из става (2) овог члана надлежан други суд, надлежни регистарски суд ће обавијестити подносиоца пријаве и надлежни орган, односно институцију из става (2) овог члана да пред тим судом покрене поступак и да о томе извјести регистарски суд. Кад регистарски суд прими обавјештење да је покренут поступак, прекинуће поступак за упис у Регистар до правоснажног окончања тог поступка.


Грешке у писању

Члан 56.

(1) Уочавање очигледних грешака у писању, које је могуће са сигурношћу провјерити и утврдити темељем поднесених регистарских исправа, неће узроковати одлагање даљег поступка регистрације, него ће се о истима сачинити службена забиљешка, коју ће приликом пријема рјешења о регистрацији потписати и подносилац пријаве, а ради потврде уноса исправних података у Регистар.

IX ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ РЕГИСТАРСКОГ СУДА[уреди]

Одлуке надлежног регистарског суда

Члан 57.

(1) У поступку уписа у Регистар, суд одлучује рјешењем или закључком. Рјешењем се одлучује о захтјеву за упис оснивања и свих промјена података од значаја за правни промет, а које се уносе у Регистар. Закључком суд одлучује о питањима која се односе на управљање поступком.

(2) Надлежни регистарски суд може одбити пријаву за регистрацију само у случајевима предвиђеним овим законом.

(3) О захтјеву за упис у Регистар одлучује судија појединац, а у другом стeпену вијеће састављено од тројице судија.

(4) У поступку за упис у Регистар није дозвољено враћање у пређашње стање и нема мировања поступка.

(5) Против правоснажног рјешења о упису у Регистар није допуштена ревизија нити понављање поступка.

(6) У поступку уписа у Регистар, на питања која нису уређена овим законом, сходно се примјењују одредбе важећих прописа о парничном поступку.


Доношење рјешења

Члан 58.

(1) Надлежни регистарски суд доноси рјешење о захтјеву за упис у Регистар, по правилу без одржавања расправе.

(2) Изузетно од одредбе става (1) овог члана, суд може заказати рочиште кад оцјени да је то неопходно ради изјашњења или утврђивања одлучујућих чињеница.

(3) Регистарски суд може и изван рочишта саслушати учесника у поступку и другог лица ако налази да је то потребно ради уноса исправних података у Регистар.


Изглед и садржај рјешења о регистрацији

Члан 59.

(1) Рјешење о упису у Регистар садржи назив и печат надлежног регистарског суда, име и презиме судије, датум доношења рјешења и основне податке утврђене одредбама чланова 13-21. овог закона.

(2) Рјешење о регистрацији издаје се на обрасцу који садржи основне јавне податке о субјекту уписа.

(3) Рјешење о регистрацији садржи, поред матичног броја субјекта уписа, и јединствени идентификациони број. Рјешење садржи и царински број за пословне субјекте који се региструју за обављање спољнотрговинског пословања у складу са одредбама члана 75. овог закона, ако је прибављен.

(4) Рјешење о регистрацији је ваљано на територији цијеле Босне и Херцеговине, независно од тога гдје је извршена регистрација.

(5) Рјешење којим се одбија захтјев или одбацује пријава подносиоца пријаве или ако се истим рјешава о приједлозима учесника који су међусобно супротни обавезно садржи увод, изреку и образложење.


Закључак

Члан 60.

(1) Закључак садржи назив суда, име судије, датум доношења закључка, фирму односно назив субјекта уписа и предмет пријаве, налог субјекту уписа да у одређеном року отклони утврђене недостатке пријаве односно исправи или прибави одређене исправе од надлежног органа односно институције, као и правне посљедице непоступања по закључку.


Исправке рјешења

Члан 61.

(1) У случају несагласности између података уписаних у Регистру са подацима у рјешењу о регистрацији, надлежни регистарски суд ће, по службеној дужности или на захтјев субјекта уписа, доставити субјекту уписа исправљени пријепис рјешења са назнаком да се истим замјењује претходно рјешење.

(2) Очигледне погрешке у рјешењу о регистрацији и подацима унесеним у Регистар, надлежни регистарски суд ће исправити рјешењем по службеној дужности или на захтјев субјекта уписа. Исправка се уписује умјесто постојећег податка, и суд ће издати ново рјешење којим се замјењује исправљено.

(3) У случају ситуација наведених у ставовима (1) и (2) овог члана, субјекти уписа неће сносити додатне трошкове.


Повлачење пријаве за упис у Регистар

Члан 62.

(1) Подносилац пријаве може повући пријаву за упис у Регистар до доношења правоснажног рјешења.

(2) Кад подносилац пријаве повуче пријаву за упис у Регистар, суд рјешењем обуставља поступак.

X ПРАВНА СРЕДСТВА[уреди]

Право жалбе

Члан 63.

(1) Против рјешења о упису у Регистар заинтересовано лице може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана пријема.

(2) Право на жалбу има субјекат уписа као и лице које за то има правни интерес.

(3) Лице које сматра да су му рјешењем о упису повријеђена права и на закону засновани интереси, а није му достављен пријепис рјешења, жалбу може поднијети у року од 15 дана од дана сазнања за упис, а најкасније у року од 60 дана од дана објављивања уписа.

(4) Против закључка жалба није допуштена.


Поступак суда по жалби

Члан 64.

(1) Поводом жалбе, надлежни регистарски суд може захтјев за упис ријешити другачије у случају да утврди да је жалба основана, а није неопходно проводити допунски поступак и ако се тиме не вријеђају права других лица утемељена на побијаном рјешењу.

(2) Надлежни регистарски суд може одбацити неблаговремену, непотпуну или недопуштену жалбу.

(3) Уколико надлежни регистарски суд не поступи у складу с одредбама ставова (1) и (2) овог члана, дужан је спис предмета доставити надлежном другостепеном суду у року од 8 дана на одлучивање.


Одлуке другостепеног суда по жалби

Члан 65.

(1) Рјешавајући по жалби другостепени суд ће:

a. одбацити жалбу као неблаговремену, непотпуну и недозвољену ако то није учинио регистарски суд;
b. одбити жалбу као неосновану и потврдити рјешење регистарског суда;
c. уважити жалбу и рјешење регистарског суда укинути, а предмет вратити на поновни поступак; или
d. преиначити рјешење регистарског суда.


Разлози за преиначење рјешења регистарског суда

Члан 66.

(1) Другостепени суд ће преиначити рјешење регистарског суда:

a. ако је регистарски суд погрешно оцијенио исправе, а рјешење суда је засновано искључиво на тим исправама;
b. ако је регистарски суд из чињеница које је утврдио извео неправилан закључак о постојању других чињеница, а на тим чињеницама је засновано рјешење; и
c. ако је чињенично стање правилно утврђено, а регистарски суд је погрешно примијенио материјално право.

(2) На основу рјешења из става (1) овог члана којим се одређује упис или одбија захтјев за упис у судски регистар, регистарски суд ће, по службеној дужности, извршити упис у судски регистар, односно извршити брисање уписа.

XI ПОСТУПАК УПИСА ПОДАТАКА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ПРАВНИ ПРОМЕТ И ЊИХОВИХ ИЗМЈЕНА[уреди]

Измјене података регистра

Члан 67.

(1) Регистровани пословни субјекти ће пријавити за регистрацију надлежном регистарском суду све измјене података од значаја за правни промет у року од 30 дана од дана настанка тих промјена. Сматра се да је измјена настала даном реализације одлуке о измјени.

(2) Свака измјена обавезних података уноси се поред постојећег податка који се мијења, са датумом извршене измјене.

(3) У случају измјена података од значаја за правни промет или престанка субјекта уписа, у регистар се уносе актуелни подаци поред постојећих. Регистар ће садржавати податак да је субјект уписа у поступку стечаја или ликвидације, а у складу са важећим прописима Републике Српске, као и сваки други актуелни статус регистрованог субјекта уписа.

(4) У случају измјене података о чињеницама које се уписују у напомену Главне књиге Регистра, у Главној књизи Регистра остаје само актуелно стање односно статус. Раније стање, у форми службене забиљешке се улаже у Збирку исправа Регистра.

XII ПОСТУПАК БРИСАЊА ИЗ РЕГИСТРА[уреди]

Брисање из регистра

Члан 68.

(1) За брисање из регистра надлежан је надлежни регистарски суд.

(2) Лице које има правни интерес може надлежном регистарском суду поднијети захтјев за брисање неоснованог коначног уписа.

(3) Захтјев наведен у ставу (2) овог члана може се поднијети у року од 15 дана од дана сазнања за упис, а најкасније у року од 90 дана од дана објављивања истог у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Разлози за брисање из регистра

Члан 69.

(1) Надлежни регистарски суд ће брисати неосновани упис на захтјев лица које има правни интерес или по службеној дужности у случају да се у поступку утврди:

a. да је упис извршен без подношења прописане исправе;
b. да су након доношења рјешења о упису прописани други услови за регистрацију пословног субјекта, а пословни субјект је пропустио исте у прописаном року ускладити; и
c. у другим случајевима у којима је по закону упис био недопустив или је накнадно постао недопустив.


Поступак суда по захтјеву за брисање

Члан 70.

(1) Надлежни регистарски суд ће по службеној дужности или по захтјеву заинтересованог лица, обавијестити субјекат уписа о покренутом поступку брисања односно поднесеном захтјеву, заједно са позивом пословном субјекту да се у одређеном року изјасни о захтјеву и/или достави неопходне исправе.

(2) У случају из става (1) овог члана, надлежни регистарски суд ће заказати рочиште ради утврђивања одлучујућих чињеница. На рочиште ће се позвати субјект уписа чије се брисање тражи и подносилац захтјева за брисање субјекта уписа.

(3) По оцјени утврђених чињеница суд ће донијети рјешење о брисању коначног уписа или о обустављању поступка односно одбијању захтјева за брисање.

(4) Неосновани упис брише се по правоснажности рјешења о брисању донесеном у овом поступку и о томе се обавјештавају органи утврђени одредбом члана 77. овог закона.


Брисање субјекта уписа по захтјеву посебне категорије подносилаца захтјева

Члан 71.

(1) Посебна категорија подносилаца захтјева обухвата:

a. министарство унутрашњих послова;
b. царинску управу;
c. пореску управу; и
d. финансијску полицију.

(2) Лице које припада посебној категорији подносилаца захтјева може покренути поступак брисања субјекта уписа из регистра из разлога како слиједи:

a. ако су лажне исправе односно лажне информације коришћене за упис у регистар;
b. уколико су лажне исправе односно лажне информације коришћене за продужење судске регистрације;
c. ако постоји порески односно царински дуг неког од оснивача субјекта уписа, а пословни субјект – дужник је већ брисан из регистра.
d. уколико се субјект регистрације користи или је коришћен за организовани криминал.


Поступак суда по захтјеву за брисање поднесеном од стране посебних категорија подносилаца захтјева

Члан 72.

(1) Поступак по захтјеву за брисање је хитан.

(2) У року од 8 дана од дана пријема захтјева за брисање из регистра, надлежни регистарски суд ће уз обавјест субјекту уписа о поднесеном захтјеву, заказати рочиште за расправу, те на исто позвати субјект уписа чије се брисање тражи и подносиоца захтјева и по потреби заинтересоване стране.

(3) Обавјештење из става (1) овог члана биће упућено на расположиву адресу сједишта субјекта уписа из регистра за достављање писмена и адресу прибављену и предложену од стране подносиоца захтјева.

(4) Изостанак са рочишта за расправу односно изостанак писменог изјашњења на захтјев за брисање не спријечава суд да донесе рјешење о брисању из регистра субјекта против кога је поднесен захтјев.

(5) Рочиште за расправу по поднесеном захтјеву за брисање, надлежни регистарски суд је дужан заказати у року предвиђеном у ставу (1) овог члана, најкасније 30 дана од дана пријема захтјева за брисање.


Одлуке суда по захтјеву за брисање

Члан 73.

(1) У случају неуредне доставе захтјева и позива на рочиште за расправу по захтјеву за брисање, суд ће поднесени захтјев и позив за рочиште за расправу објавити у „Службеном гласнику Репулике Српске“ и на огласној табли суда, 2 дана од дана обавјештења о неуредној достави.

(2) Уз објављивање позива из става (1) овог члана, суд ће позвати заинтересоване стране да се изјасне о предложеном брисању.

(3) Заинтересоване стране, у смислу ове одредбе, јесу:

a. повјериоци субјекта уписа;
b. лица која имају правни интерес у субјекту уписа;
c. чланови субјекта уписа; и
d. лица овлашћена за заступање субјекта уписа.

(4) Правоснажно рјешење о брисању субјекта уписа се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на огласној табли суда.

(5) О покренутом поступку за брисање субјекта уписа, у складу са одредбама члана 45. се по службеној дужности уписује напомена у Главну књигу Регистра. Коначно брисање уноси се по правоснажности рјешења о брисању пословног субјекта из Регистра.

(6) Регистар садржи списак брисаних субјеката уписа. Оснивач брисаног субјекта уписа не може пријавити за регистрацију нови субјект уписа све док постоје околности које су представљале разлог за брисање односно посљедице одлука надлежног органа које су претходиле брисању субјекта уписа.

XIII ПРИБАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ БРОЈА,
ПРИБАВЉАЊЕ ЦАРИНСКОГ БРОЈА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕТЕЖНЕ И СПОРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
[уреди]

Поступак надлежног пореског органа

Члан 74.

(1) Пријава за оснивање субјекта уписа и упис дијела субјекта уписа суд ће одмах доставити надлежном пореском органу према сједишту субјекта уписа за добијање јединственог идентификационог броја.

(2) Уз пријаву из става (1) овог члана суд ће позвати надлежни порески орган да у року од 3 дана од пријема пријаве достави јединствени идентификациони број. Надлежни порески орган је дужан доставити јединствени идентификациони број односно подброј у року од 3 дана од дана пријема пријаве за регистрацију или обавијестити суд о разлозима недостављања истог.

(3) Надлежни порески орган ће у року из става (2) овог члана доставити јединствении идентификациони број за субјект уписа и јединствени идентификациони подброј за дио предузећа односно пословну јединицу.

(4) Разлог за одбијање издавања јединственог идентификационог броја може бити постојање пореског дуга оснивача субјекта уписа.

(5) Додјела јединственог идентификационог броја не ослобађа пореског субјекта обавезе пореске регистрације пословног субјекта код надлежног органа односно доставе пореском органу података прописаних посебним законом.

(6) Ако надлежни порески орган не достави јединствени идентификациони број и подброј у остављеном року, суд неће донијети рјешење о регистрацији пословног субјекта. Суд ће издати рјешење о регистрацији пословног субјекта одмах по достављању јединственог броја, без додатних трошкова по пословног субјекта.

(7) У случају да се јединствени број не достави у року од 12 мјесеци од дана доношења пријаве суду, суд ће одбацити пријаву.

(8) Јединствени идентификациони број и подброј су јединствени на територији Босне и Херцеговине.


Регистрација спољнотрговинског пословања

Члан 75.

(1) Пријава за упис оснивања субјекта уписа који региструје спољнотрговинску дјелатност суд ће доставити надлежном царинском органу за добијање царинског броја.

(2) Уз пријаву за упис из става (1) овог члана, суд ће позвати надлежни царински орган да у року од 3 дана од пријема пријаве достави царински број.

(3) Ако надлежни царински орган не достави царински број у остављеном року, суд ће издати рјешење о регистрацији без царинског броја.


Утврђивање основне (претежне) и споредне дјелатности

Члан 76.

(1) Пријаву за упис оснивања субјеката уписа и уписа дијела предузећа, односно пословне јединице, регистрациони суд ће доставити надлежном статистичком органу ради утврђивања основне (претежне) дјелатности, односно ради утврђивања споредне дјелатности.

(2) Утврђивање основне (претежне) дјелатности субјеката уписа и споредне дјелатности субјеката уписа и споредне дјелатности за дио предузећа, односно пословне јединице, утврђује се на основу посебних прописа.

(3) Пријава за оснивање субјекта уписа и упис дијела субјекта уписа суд ће одмах доставити надлежном статистичком органу ради утврђивања основне (претежне) дјелатности, односно ради утврђивања споредне дјелатности.

XIV ОБАВЕЗНА ОБАВЈЕШТЕЊА[уреди]

Обавезна обавјештења

Члан 77.

(1) Надлежни регистарски суд ће рјешење о регистрацији оснивања односно статусне промјене пословног субјекта по доношењу доставити слиједећим тијелима:

a. пореском органу надлежном према сједишту субјекта уписа / управи за индиректно опорезивање;
b. општини надлежној према сједишту субјекта уписа;
c. статистичком уреду и привредној комори;
d. заводу за пензионо и инвалидско осигурање према сједишту субјекта уписа ради регистрације;
e. царинском органу надлежном према мјесту сједишта субјекта уписа уколико је субјект уписа регистрован за спољнотрговинско пословање; и
f. надлежним регулаторним тијелима, у складу са посебним прописима који утврђују услове и издају дозволе односно одобрења за обављање појединих дјелатности, ако је субјект уписа регистрован за такву дјелатност.

XV ДОДАТНЕ УСЛУГЕ РЕГИСТРА[уреди]

Доступност података телекомуникацијском мрежом или путем информатичког медија

Члан 78.

(1) Државним, ентитетским и органима Брчко Дистрикта се мора обезбиједити приступ подацима унесеним у Главну књигу Регистра путем телекомуникацијске мреже или информатичког медија.

(2) Рјешење о упису у Регистар тренутно је доступно свим регистарским судовима на територији Босне и Херцеговине.


Издавање извода из Регистра

Члан 79.

(1) Сви регистарски судови у Републици Српској дужни су омогућити сваком заинтересованом лицу увид у податке Главне књиге Регистра односно издати извод из исте независно о надлежности тог суда за регистрацију тог субјекта.

(2) Овјерен извод из Регистра издат од стране било којег извода из регистарског суда представља јавну исправу на територији Босне и Херцеговине.


Информације и упуте

Члан 80.

(1) На захтјев заинтересованог лица, надлежни регистарски суд је дужан дати информације о поступку регистрације како је регулисано овим законом.

XVI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 81.

(1) Новчаном казном од 200 до 1.000 КМ казниће се одговорно лице у суду у случају да:

a. ако Главну књигу Регистра односно Збирку исправа не води и чува у складу са одредбама члана 8 став (6);
b. ако од подносиоца пријаве за регистрацију односно од учесника у поступку регистрације затражи исправе или податке који овим законом или другим прописом нису предвиђени као услов за упис у Регистар;
c. ако без основаног разлога заинтересованој особи не омогући увид у податке Регистра, односно на њен захтјев не изда извод из Регистра;
d. ако без основаног разлога не изда рјешење о регистрацији у року прописаном овим законом.

(2) Одговорним лицем у смислу овог члана сматра се лице задужено за извршавање послова из става (1) овог члана.

XVII РОКОВИ[уреди]

Рок за издавање рјешења о регистрацији пословног субјекта

Члан 82.

(1) Надлежни регистарски суд ће издати рјешење о регистрацији у року од 5 дана од дана уредно предате пријаве.

(2) Уколико надлежни регистарски суд утврди да постоје недостаци због којих не може извршити регистрацију у складу с одредбама овог закона, обавијестиће подносиоца пријаве да у одређеном року отклони конкретне недостатке.

XVIII ОБЈАВЉИВАЊЕ УПИСА[уреди]

Објављивање рјешења о регистрацији

Члан 83.

(1) Правоснажно рјешење о регистрацији се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“.

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Успостављање једнообразног Регистра

Члан 84.

(1) Успостављање базе података односно Регистра и организовање регистарских судова на територији Републике Српске биће проведено у роковима предвиђеним Оквирним законом о регистрацији пословних субјеката у Босни и Херцеговини.

(2) Преузимање податка о постојећим субјектима уписа из досадашњих регистара надлежних судова биће обезбијеђено у роковима предвиђеним Оквирним законом. Из досадашњих регистара ће бити преузете све утврдиве чињенице и исправе, на темељу којих је могуће формирати Главну књигу Регистра и Збирку исправа Регистра појединачно за сваки субјект уписа, са свим обавезним подацима, као и регистарске исправе које су архивиране у досадашњим регистрима, а по преузимању наведених података и исправа, ранији упис престаје бити активан.

(3) У случају да се приликом преузимања, на основу података и исправа утврди да неки субјект уписа није активан надлежни регистарски суд ће позвати субјект уписа на адресу из доступних исправа, односно Регистра, да се у року од 30 дана изјасни о статусу, односно да достави потребне податке односно исправе.

(4) Ако субјект уписа не поступи по тражењу надлежног регистарског суда у року из става (3) овог члана, надлежни регистарски суд ће информацију о субјекту уписа затражити од надлежног пореског органа према сједишту субјекта уписа.


Функционисање система

Члан 85.

(1) Министарство правде Републике Српске је дужно осигурати софтверски програм, техничку исправност, одржавање и тренутну испоруку електронских података Главне књиге Регистра, као и функционисање система регистрације.

(2) Министар правде Републике Српске ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Правилник о кориштењу, техничким карактеристикама и одржавању електронског дијела Регистра.


Ступање на снагу

Члан 86.

(1) Закон о регистрацији пословних субјеката Републике Српске ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, а његова примјена у року од 60 дана, рачунајући од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Даном почетка примјене овог закона, Закон о упису у судски регистар („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/98, 37/01, 24/03 и 39/03), као и сви проведбени прописи донесени на основу тог закона којима је регулисан поступак регистрације пословних субјеката, престају да важе.

(3) Прописи који су супротни одредбама овог закона ће бити усаглашени са овим законом у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.


Број: 01-204/05
Датум: 06. април 2005. године


Предсједник
Народне скупштине
Душан Стојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, брoj 42/05