Закон о допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (2012)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ДОПУНАМА

ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


Члан 1.

У Закону о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/05 и 118/09) у члану 3. у ставу 1. у тачки ф) послије ријечи: „пословни субјекат“ и запете додају се ријечи: „организациони дио пословног субјекта“ и запета.

Члан 2.

Послије члана 15. додаје се нови члан 15а. који гласи:


„Члан 15а.

(1) Подаци који се обавезно уносе у Регистар приликом регистрације пословне јединице страног привредног друштва су:

а) назив и адреса пословне јединице,
б) МБС,
в) порески идентификациони број додијељен од надлежног органа за правна лица,
г) дјелатност пословне јединице,
д) лично име заступника пословне јединице и обим овлаштења заступника,
ђ) назив, правна форма и сједиште оснивача пословне јединице,
е) назив и сједиште регистра у којем је оснивач пословне јединице регистрован,
ж) лично име заступника оснивача пословне јединице и
з) податак о регистрованом капиталу оснивача, ако се према праву државе у којој је регистрован оснивач, такав податак региструје.

(2) Рјешење о регистрацији пословне јединице страног правног лица, поред субјеката из члана 77. овог закона, регистарски суд доставља надлежном регистарском органу према сједишту страног правног лица и Министарству за економске односе и регионалну сарадњу.“

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1480/12
Датум: 18. октобар 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 102/12