Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/33

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВИОН

брзину летења и велику висину пења-
ња, мотор јак и штедљив. Сви други оп-
шти услови доброг и сигурног летења
вреде и за овај апарат. Као наоружање
треба да има митраљезе пилота, који га-
ђају кроз елису (наши апарати их не-
мају), митраљезе извиђача, чија је пр-
венствена дужност одбрана због чега
морају бити тако распоређени да туку
на све стране. У случају да се за ову
сврху употреби вишесед, онда се за ру-
ковање митраљезима и осматрање ваз-
духа, ради спречавања изненађења, од-
ређује нарочито лице које се зове ми-
траљер. Све ове особине треба да омо-
гуће авиону само извршење задатка,
извиђање, које се врши голим оком из-
виђача или фотографским апаратом и
јављање радио-станицом већег домета,
бацањем извештаја или давањем разних
сигнала. Према даљини на којој извиђа-
ње има да се врши потребно је имати
два типа авиона за извиђање, авион за
блиска (борбена) извиђања, који су ор-
гани нижих команданата, и за даљна
извиђања, који су придодати на службу
вишим командантима. Оба типа треба
да су способна како за дневно тако и
за ноћно летење. Код нас су главни
претставници авиона за извиђање По-
тез 25 А 2 и Бреге 19 А 2.
 АВИОН ЗА ПРЕНОС ЉУДСТВА је
обични авион цивилне авиације, који
се употребљава за пренос војника, било
са једног дела фронта на други, или
на слабо поседнуто место непријатељ-
ске територије. Најглавнији услов је да
има доста места за већи број људи. Ова-
кви апарати се већ одавно употребља-
вају у разним колонијалним експедици-
јама.
 АВИОН ЗА САНИТЕТСКУ СЛУЖБУ
је апарат нарочито удешен према наме-
ни. Он се може употребити за пренос
лекара ка болесницима, у ком случају
то може бити сваки двосед, или за пре-
нос рањеника и болесника лекару или

    

АВИОН

болницама. У овом другом случају се
нарочито удешавају: у кабини се по-
стављају постеље као на бродовима.
Има их разних величина. У неким са-
нитетским авионима постоје чак и опе-
рационе сале за вршење хитних опера-
ција. Иначе, поред болесника има места
и за једног болничара.   Санитетски авион

АВИОНСКА ПЛАТНА су платна на-
рочитог облика, која служе за везу ае-
роплана са земљом. 1) Платна за распо-
знавање имају све јединице и служе за
скретање пажње аеропланима да би мо-
гли лакше одржати везу са земљом.
Она треба да су увек развијена, осим у
случају појаве непријатељских авиона.
2) Стрељачка платна служе за обележа-
вање предње линије — стрељачког стро-
ја. Други нико не сме да их развија.
То су обична мала платна, а ако ових
нема онда се могу употребити резервне
превлаке, руици, убруси, џепна огледа
ла, обична бела хартија итд. Платна се
могу развијати у одређено време, по
наређењу старешине или на позив ави-
она „Где сте?” који се унапред уговори.
Ма на чији захтев да су развијена, не
скидају се док аероплан не да знак „Ра-
зумем”. Ипак, она не би требала да сто-
је дуже развијена од десет минута. Да
би извиђач боље видео, она се могу по-
мерати. Пажња се може скренути ави-
ону или сигналним метцима или бенгал-
ском ватром или ма чим другим. 3) Сиг-


— 31 —