Изборни закон Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ИЗБОРНИ ЗАКОН

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Глава I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређује се избор председника и потпредседника Републике Српске, посланика Народне скупштине Републике Српске и делегата Већа народа, одборника градске скупштине, одборника скупштине општине, градоначелника града, начелника општине, чланова савета месне заједнице, именовање органа за спровођење избора и финансирање избора и изборне кампање.

Члан 2.

Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету Републике Српске, града и општине зависно од тога на који ниво власти се спроводе избори.

Члан 3.

Избор органа власти врши се на основу општег и једнаког бирачког права, непосредним и тајним гласањем, осим ако Изборним законом Босне и Херцеговине није другачије одређено.

Члан 4.

Сваки држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине са навршених осамнаест (18) година живота има право да гласа и да буде изабран (у даљем тексту: бирачко право), у складу са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине и овог закона.

Да би остварио своје бирачко право, држављанин мора бити регистрован као бирач, у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине.

Исто лице може бити регистровано у централном бирачком списку само за једну општину.

Члан 5.

Мандат припада изабраном носиоцу мандата, а не политичкој странци, коалицији или листи независних кандидата која га је предложила на кандидатској листи. Мандат не може престати осим у случајевима и под условима предвиђеним овим законом и Изборним законом Босне и Херцеговине.

Члан 6.

Изабраном члану органа из члана 1 овог закона престаје мандат прије истека времена на које је изабран:

1. ако поднесе оставку,
2. ако умре,
3. ако је правоснажном судском пресудом осуђен на казну затвора у трајању дужем од шест месеци или тежу казну,
4. ако је правоснажном судском одлуком лишен пословне способности,
5. ако буде изабран или именован на функцију која је неспојива са функцијом изабраног члана одређеног органа,
6. ако је у периоду од најмање две године престао бити регистрован да гласа у изборној јединици у којој је изабран,
7. ако из законом утврђеног разлога изгуби право да буде биран.

Изабраном члану органа из члана 1. овог закона не престаје мандат пре истека времена на које је изабран ако му у току трајања мандата престане чланство у странци која га је кандидовала на изборима.

Изабраном члану органа из члана 1. овог закона престаје мандат даном када то утврди Изборна комисија Босне и Херцеговине.

Члан 7.

Кандидати свих политичких странака, коалиција, листе независних кандидата, као и независни кандидати и други учесници у изборном процесу, имају потпуну слободу кретања и слободу да током изборне кампање врше изборне активности на територији целе Републике Српске. Надлежни органи обезбедиће слободу кретања кандидата, присталица и бирача током целог изборног процеса.

Глава II
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
[уреди]

Члан 8.

Органи за спровођење избора су:

1. републичка изборна комисија,
2. градска изборна комисија,
3. општинска изборна комисија,
4. бирачки одбори.

Члан 9.

Органи за спровођење избора су независни и непристрасни у свом раду. Члан органа за спровођење избора неће учествовати у доношењу одлуке када он или члан његове уже породице има у тој ствари финансијски или неки други лични интерес, или ако постоји други сукоб интереса, који може довести у сумњу његову непристрасност.

Члан 10.

Састав органа за спровођење избора треба бити мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о последњем попису становништва спроведеном на државном нивоу.

Члан 11.

За члана изборне комисије или бирачког одбора не може бити именовано лице:

1. које се не може кандидовати у смислу одредби члана 1.6 и 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине;
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (председник, потпредседник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
3. који је носилац изборног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 Изборног закона Босне и Херцеговине;
4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти;
5. којем је изречена санкција за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Изборна комисија Босне и Херцеговине одлучиће да ли тежина повреде и лична одговорност у смислу тачке 5. овог члана чине лице неподобним да буде члан изборне комисије или бирачког одбора.


Републичка изборна комисија

Члан 12.

Републичка изборна комисија броји седам чланова.

Чланове Изборне комисије именује Народна скупштина Републике Српске, на предлог Комисије за Избор и именовање у складу са чланом 2.2 Изборног закона Босне и Херцеговине и Одлуке о додатним квалификацијама потребне за чланове изборних комисија и бирачких одбора које је донела Изборна комисија Босне и Херцеговине, из реда стручњака за област изборног права.

Чланови Изборне комисије именују се на период од пет година и за тај период добијају одговарајућу накнаду.

Члан 13.

Надлежност Републичке изборне комисије утврђује Изборна комисија Босне и Херцеговине у складу са чланом 2.21 Изборног закона Босне и Херцеговине.


Градска изборна комисија

Члан 14.

У градовима који немају у свом саставу више општина избор за градске органе спроводи градска изборна комисија.

На састав, избор и надлежност комисије из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе чл. 17. и 18. овог закона.

Члан 15.

У градовима који у свом саставу имају више општина, изборе за градске органе спроводи градска изборна комисија.

Комисија из става 1. овог члана броји пет чланова које именује градска скупштина уз сагласност Републичке изборне комисије.

Председника градске изборне комисије бирају чланови комисије.

Члан 16.

Комисија из члана 15. овог закона обавља следеће послове:

1. координира рад општинских изборних комисија у вези избора градских органа;
2. доставља резултате избора Републичкој изборној комисији;
3. обавља и друге послове утврђене овим законом и подзаконским актима Изборне комисије БиХ.


Општинска изборна комисија

Члан 17.

Општинска изборна комисија састоји се од три или пет чланова, зависно од броја регистрованих бирача и величине општине.

Члан општинске изборне комисије може бити председник редовног суда, секретар скупштине општине, лице професионално запослено у општинском органу управе и друга лица која испуњавају услове одређене Изборним законом Босне и Херцеговине и Одлуком Изборне комисије Босне и Херцеговине.

Чланове општинске изборне комисије и њеног председника, именује скупштина општине, уз сагласност Изборне комисије Босне и Херцеговине.

Члан 18.

Општинска изборна комисија обавља следеће послове:

1. обезбеђује да све листе кандидата за скупштину општине буду састављене у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине и доставља их на одобрење Изборној комисији Босне и Херцеговине;
2. надгледа рад општинских органа у процесу спровођења избора, а нарочито процес регистрације бирача;
3. спроводи и надгледа изборе за чланове Савета месне заједнице;
4. одређује бирачка места на подручју општине за гласање на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини;
5. именује и обучава чланове бирачких одбора;
6. брине о безбедности и достави бирачким одборима изборног материјала за гласање на свим нивоима избора у Босни и Херцеговини;
7. обавештава бираче о свим информацијама неопходним за спровођење избора, у складу са прописима Изборне комисије Босне и Херцеговине;
8. одговорна је за уређење бирачког места и за друге техничке припреме за изборе;
9. одговорна је за правилно бројање гасачких листића на бирачким местима и у општинским центрима за бројање;
10. обједињује резултате избора са свих бирачких места у општини, посебно за сваки орган за који је вршен избор, и доставља их Изборној комисији Босне и Херцеговине и Републичкој изборној комисији Босне и Херцеговине и Републичкој изборној комисији;
11. врши друге послове у складу са овим законом и Изборним законом Босне и Херцеговине.


Бирачки одбори

Члан 19.

Бирачки одбор се састоји од председника и од два или четири члана. Председник и чланови бирачког одбора именују заменике.

Именовање чланова бирачког одбора и њихових заменика врши општинска изборна комисија најкасније петнаест (15) дана пре дана избора. Ако општинска изборна комисија не именује чланове бирачког одбора и њихове заменике именоваће их Изборна комисија Босне и Херцеговине, у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине.

Састав бирачких одбора одговара структури одборника скупштине општине уз задовољење принципа мултиетничности сходно члану 10. овог закона.

Председник руководи радом бирачког одбора и одговоран је за законитост његовог рада.

Члан 20.

Бирачки одбор непосредно руководи радом бирачког места, обезбеђује правилност и трајност гласања и евидентира резултате гласања на бирачком месту.

Председник бирачког одбора обезбеђује да се процес гласања на бирачком месту одвија несметано, у складу са одредбама поглавља 5. и 7. Изборног закона Босне и Херцеговине.

Глава III
ПРЕДИЗБОРНА АКТИВНОСТ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И НЕЗАВИСНИХ КАНДИДАТА И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
[уреди]

Правила понашања за политичке странке, коалиције, листе независних кандидата и независне кандидате

Члан 21.

Политичке странке, коалиције, листе независних кандидата и независни кандидати имају право:

1. водити изборну кампању у мирном окружењу;
2. организовати и одржавати јавне скупове на којима могу слободно износити своје ставове како би стекли подршку бирача;
3. штампати и делити плакате, постере и друге материјале у вези са изборном кампањом.

За јавни скуп из тачке 2. претходног става није потребно одобрење надлежног органа, с тим што је организатор дужан да 24 часа пре одржавања таквог скупа о томе обавести орган надлежан за одржавање јавног реда и мира.

Члан 22.

Надлежни општински органи дужни су обезбедити равноправан третман политичким странкама, коалицијама, листама независних кандидата и независним кандидатима у њиховим захтевима да јавна места и јавне објекте користе у сврху кампање, укључујући одржавање скупова, излагање огласа, плаката, постера и другог сличног материјала.

Забрањено је уклањати, прекривати, оштећивати или мењати штампане огласе, плакате, постере или друге материјале који се, у складу са законом, користе у сврху изборне кампање политичких странака, коалиција, листа независних кандидата и независних кандидата.

Надлежни органи неће дозволити политичким странкама, коалицијама, листама независних кандидата и независним кандидатима да постављају огласе, плакате, постере, односно да пишу своја имена или слогане који су у вези са изборном кампањом, унутар или на зградама у којима су смештене јавне институције Републике Српске, на јавним путевима или изнад њих, као ни на саобраћајним знацима.

Надлежни органи општине су дужни да одреде јавна места и јавне објекте на којима се могу одржавати скупови, излагати огласи, плакати, постери и други изборни материјали са постављањем покретних паноа и сл.

Члан 23.

Кандидатима и присталицама политичких странака, листи независних кандидата и коалиција, као и независним кандидатима и њиховим присталицама, те запосленим у изборној администрацији, није дозвољено:

1. носити и показивати оружје на политичким скуповима, бирачким местима и њиховој околини, као и за време окупљања у вези са активностима политичких странака, коалиција, листи независних кандидата и независних кандидата у изборном процесу;
2. ометати скупове других политичких странака, коалиција и независних кандидата, као и подстицати друге на такве активности;
3. спречавати новинаре да врше свој посао у складу са правилима професије и изборним правилима;
4. обећавати новчане награде са циљем добијања подршке бирача или претити присталицама других политичких странака, коалиција, листи независних кандидата и независних кандидата;
5. подстицати на гласање лице које нема право гласа;
6. подстицати лица да гласају више пута на истим изборима, или да гласају у име другог лица;
7. користити се језиком који би некога могао навести или подстаћи на насиље или ширење мржње, или обављати или употребљавати слике, симболе или друге материјале који могу имати такво дејство.

Забрањено је лажно представљање у име било које политичке странке, коалиције, листе независних кандидата или независног кандидата.

Члан 24.

У периоду који почиње двадесет и четири часа пре отварања бирачких места и траје до њиховог затварања, политичким странкама, коалицијама, листама независних кандидата и независним кандидатима забрањено је учествовање у јавним политичким активностима што укључује, али се не ограничава само на следеће:

1. одржавање скупова у циљу изборне кампање;
2. излагање на бирачком месту и у његовој околини било каквих материјала у циљу вршења утицаја на бираче;
3. коришћење домаћих и међународних средстава јавног информисања у циљу вршења утицаја на бираче;
4. коришћење мегафона или других разгласних уређаја у циљу вршења утицаја на бираче;
5. свака активност којом се омета и опструише изборни процес.


Овера и кандидовање за изборе

Члан 25.

Да би учествовали на изборима, политичке странке, независни кандидати, коалиције и листе независних кандидата оверавају се код Изборне комисије Босне и Херцеговине.

Члан 26.

Да би се оверио за изборе за све органе на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, независни кандидат или кандидат на листи кандидата политичке странке, независних кандидата или листи кандидата коалиције, мора испуњавати следеће услове:

1. кандидат мора бити регистрован да гласа за општину унутар граница изборне јединице у којој се кандидује за функцију;
2. кандидат се може кандидовати само за функцију у једној изборној јединици, на било ком нивоу власти, и појавити се на само једној листи политичке странке, коалиције или листи независних кандидата.

Под изборном јединицом подразумева се вишечлана изборна јединица, утврђена овим законом и Изборним законом Босне и Херцеговине.

Члан 27.

Да би учествовала на изборима, политичка странка мора бити регистрована код надлежног органа, у складу са законом. Уз захтев за оверу мора бити приложен доказ да је политичка странка регистрована код надлежног органа. Политичка странка мора поднети захтев за оверу под истим називом под којим се регистровала код надлежног органа.

Члан 28.

Захтев за оверу политичке странке или независног кандидата састоји се од списка који садржи име и презиме, оригиналан потпис и јединствени матични број сваког регистрованог бирача који подржава пријаву политичке странке или независног кандидата.

Формулар за потписе утврђује Изборна комисија Босне и Херцеговине. Формулари се унапред штампају, те садрже простор предвиђен за уписивање назива странке или имена и презимена независног кандидата, као и редовне серијске бројеве.

Политичке странке или независни кандидати дужни су потписе прикупљати само на формуларима које им додели Изборна комисија Босне и Херцеговине. Остали формулари, које достави политичка странка или независни кандидат, не узимају се у обзир.

Формулар за потписе такође садржи име и презиме, оригинални потпис и јединствени матични број лица које је одговорно за прикупљање потписа подршке.

Да би се оверила за учешће на изборима, изузев за избор члана Председништва Босне и Херцеговине и Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, политичка странка мора поднети Републичкој изборној комисији пријаву за учествовање на изборима, која садржи најмање:

1. три хиљаде потписа регистрованих бирача за изборе за чланове Председништва Босне и Херцеговине;
2. три хиљаде потписа регистрованих бирача за изборе за посланике Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
3. две хиљаде потписа регистрованих бирача за изборе народних посланика Народне скупштине Републике Српске;
4. сто потписа регистрованих бирача за изборе за скупштину општине и за начелника у општини у којој број регистрованих бирача у централном бирачком списку на претходним изборима није био већи од десет хиљада бирача или две стотине потписа за изборе у општини у којој је овај број био већи од десет хиљада регистрованих бирача.

Члан 29.

Политичка странка чији члан је носилац мандата у истом органу за који политичка странка подноси захтев за оверу кандидатуре ослобођена је обавезе прикупљања потписа из члана 28. овог закона, изузев за изборе за чланове Председништва Босне и Херцеговине.

У смислу овог члана, политичка странка дужна је поднети изјаву коју је потписао изабрани функционер, као и потврдни образац, којим се потврђује да је био члан те политичке странке у време кад је добио мандат и да је још члан те политичке странке.

Члан 30.

Политичка странка, коалиција, листа независних кандидата и независни кандидат подносе пријаву за оверу, осим за избор члана Председништва Босне и Херцеговине и Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Републичкој изборној комисији најкасније 140 дана пре дана избора.

Након што утврди да је пријава за оверу поднесена у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине, Републичка изборна комисија подноси је на оверу Изборној комисији Босне и Херцеговине, најкасније 110 дана пре дана одржавања избора.


Листе кандидата

Члан 31.

Оверена политичка странка, коалиција и листа независних кандидата доставља Изборној комисији Босне и Херцеговине листе кандидата за избор чланова за Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и кандидата за избор чланова Председништва Босне и Херцеговине.

Листе кандидата за изборе на свим другим нивоима власти подносе политичке странке, коалиције или листе независних кандидата надлежној изборној комисији у изборној јединици у којој су политичка странка, коалиција или листа независних кандидата оверени за кандидатуру. Након потврђивања да је листа кандидата поднесена у складу сазаконом, надлежна изборна комисија подноси листу кандидата на оверу Изборној комисији Босне и Херцеговине.

Члан 32.

Оверена политичка странка или коалиција подносе посебну листу кандидата за сваку изборну јединицу.

За општинске изборе, број кандидата на листи кандидата политичке странке, коалиције или на листи независних кандидата, може бити већи за 10% од броја мандата који се додељују.

За вишечлане изборне јединице, утврђене овим законом и Изборним законом Босне и Херцеговине, број кандидата на листи кандидата политичке странке или коалиције може бити већи за два кандидата од броја мандата који се додељују у тој вишечланој изборној једници.

Свака листа кандидата укључује кандидате мушког и женског пола. Кандидати пола који је мање заступљен распоређују се на листе кандидата на следећи начин: најмање један кандидат мање заступљеног пола међу прва два кандидата, два кандидата мање заступљеног пола међу првих пет кандидата и три кандидата мање заступљеног пола међу првих осам кандидата итд. Број кандидата мање заступљеног пола мора бити најмање једна укупном броју кандидата на листи подељеном са три, заокруженим на први нижи цели број.

Листа кандидата садржи име, презиме, адресу пребивалишта, јединствени матични број и потпис сваког кандидата, потпис председника политичке странке, односно председника политичких странака у коалицији.

Члан 33.

Име кандидата на листи политичке странке, коалиције или на листи независних кандидата не може се повући након што листу кандидата овери Изборна комисија Босне и Херцеговине. Ако је кандидат лишен пословне способности, или одбије мандат након овере изборних резултата од Изборне комисије Босне и Херцеговине, име тог кандидата се уклања са листе кандидата, и мандат се додељује у складу са чланом 9.11 Изборног закона Босне и Херцеговине осим за листе кандидата за општине, када се мандат додељује у складу са чланом 12.5 Изборног закона Босне и Херцеговине. Кандидат или његов законски заступљеник, у случају кад је кандидат неспособан, мора Изборној комисији Босне и Херцеговине поднети изјаву о одбијању мандата у писаној форми.

Кандидат не може повући своју кандидатуру пре овере изборних резултата.

Члан 34.

Листе кандидата, политичких странака, листе независних кандидата и коалиција морају се поднети надлежној изборној комисији најкасније 95 дана пре дана избора.

Надлежна изборна комисија подноси листе политичких странака, коалиција и независних кандидата Изборној комисији Босне и Херцеговине најкасније 85 дана пре дана избора.


Финансирање изборне кампање

Члан 35.

За финансирање изборне кампање у складу са принципима који су утврђени Изборним законом Босне и Херцеговине, утврђују се и следећи критеријуми:

Део средстава за покриће трошкова изборне кампање за избор посланика, односно одборника, обезбеђује се у буџету Републике, односно општине.

Расподела средстава из става 2 овог члана врши се тако да се обезбеде:

1. једна трећина средстава странкама које имају посланике, односно одборнике у скупштинама, и то од тога 50% средстава се распоређује у једнаким износима свим странкама, а остатак средстава сразмерно броју посланичких, односно одборничких мандата;
2. једна трећина средстава политичким странкама којима су потврђене изборне листе;
3. једна трећина средстава политичким странкама које освоје посланичке, односно одборничке мандате, сразмерно броју освојених мандата у Народној скупштини, односно општинској скупштини.

Пријаве за средства за избор посланика у Народну скупштину, односно за избор одобрника у скупштину града, односно у скупштину општине, подносе се Републичкој изборној комисији, односно општинској изборној комисији.

У случају да политичка странка незаконито користи буџетска средства утврђена овим законом, министар финансија, односно начелник општине може, на предлог главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, ускратити даљњу исплату тих средстава.

Члан 36.

Средства за покриће дела трошкова изборне кампање независних кандидата и листе независних кандидата обезбеђују се у буџету Републике, града и општине.

Расподјела средстава из става 1. овог члана вршиће се на начин и по критеријумима које утврди Републичка изборна комисија.

Члан 37.

Финансирање изборне кампање за избор председника и два потпредседника Републике Српске одвијаће се у складу са чланом 14.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.

Глава IV
ВИШЕЧЛАНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА
[уреди]

Члан 38.

Народна скупштина има 83 народна посланика, које непосредно бирају бирачи регистровани да гласају за Републику Српску.

Најмање четири члана једног конститутивног народа ће бити заступљена у Народној скупштини.

Од 83 посланичка мандата за Народну скупштину, 62 посланичка мандата бирају се у вишечланим изборним јединицама у складу са одредбом члана 9.6 Изборног закона Босне и Херцеговине, а преостали 21, односно 25,30%, су компензациони мандати, који се додељују у складу са чланом 9.7 Изборног закона Босне и Херцеговине.

Члан 39.

За избор 62 посланичка мандата у Народну скупштину, утврђује се шест (6) вишечланих изборних јединица:

– Изборна јединица 1 састоји се од општина: Босанска Крупа/Крупа на Уни, Босански Нови/НовиГрад, Босанска Дубица/КозарскаДубица, Приједор, Босанска Градишка/Градишка, Лакташи, Србац, Прњавор, Сански Мост/Српски Сански Мост и Костајница.
Ова изборна јединица бира 13 посланичких мандата.
– Изборна јединица 2 састоји се од општина: Босански Петровац/Петровац, Бања Лука, Челинац, Дрвар/Српски Дрвар, Кључ/Рибник, Мркоњић Град, Јајце/Језеро, Скендер Вакуф/Кнежево, Котор Варош, Шипово и Купрес/Српски Купрес.
Ова изборна јединица бира 12 посланичких мандата.
– Изборна јединица 3 састоји се од општина: Дервента, Босански Брод/Српски Брод, Оџак/Вукосавље, Модрича, Добој, Грачаница/Петрово и Теслић.
Ова изборна јединица бира 10 посланичких мандата.
– Изборна јединица 4 састоји се од општина: Босански Шамац/Шамац, Орашје/Српско Орашје, Градачац/Пелагићево, Бијељина, Лопаре, Угљевик, те бирача из Брчко Дистрикта који су регистровани за гласање у Републици Српској.
Ова изборна јединица бира 9 посланичких мандата.
– Изборна јединица 5 састоји се од општина: Калесија/Осмаци, Зворник, Шековићи, Власеница, Братунац, Сребреница, Соколац, Хан Пијесак, Илиџа/Српска Илиџа, Стари Град/Српски Стари Град, Ново Сарајево/Српско Ново Сарајево, Трново, Пале, Рогатица и Милићи.
Ова изборна јединица бира 11 посланичких мандата.
– Изборна јединица 6 састоји се од општина: Вишеград, Мостар/Српски Мостар, Невесиње, Калиновик, Гацко, Фоча/Србиње, Горажде/Српско Горажде, Чајниче, Рудо, Столац/Берковић, Љубиње, Билећа и Требиње.
Ова изборна јединица бира 7 посланичких мандата.


Избор Већа народа

Члан 40.

Састав Већа народа ће бити паритетан, тако да сваки конститутивни народ има исти број посланика.

Веће народа има по осам чланова из сваког конститутивног народа и четири члана из реда осталих.

Чланове Већа народа бира одговарајући клуб посланика у Народној скупштини.

У случају да број чланова једног клуба делегата у Већу народа буде већи од броја представника у одговарајућем клубу Народне скупштине, додатни број делегата ће бирати клуб који ће се формирати у ту сврху из реда одборника у скупштинама општина у Републици Српској.

Ни један посланик у Народној скупштини/општинској скупштини не може вршити функцију делегата у Већу народа.


Избор председника и потпредседника Републике Српске

Члан 41.

Председник има два потпредседника из различитих конститутивних народа.

Председник Републике и потпредседници Републике директно се бирају са листе кандидата за председника Републике Српске, тако што је за председника изабран кандидат који оствари највећи број гласова, а за потпредседнике су изабрани кандидати за друга два конститутивна народа који имају највећи број гласова иза изабраног председника Републике.

Глава V
ИЗБОР ЛОКАЛНИХ ОРГАНА
[уреди]

Одборници скупштине општине

Члан 42.

Избор одборника у скупштине општина врши се према одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине.


Начелник општине

Члан 43.

Начелника општине бирају грађани на општим непосредним изборима за период од четири године, натполовичном већином од броја регистрованих бирача.

Уколико се у првом кругу не изабере начелник општине, спроводи се други круг избора.

У другом кругу кандидати за начелника општине су два кандидата са највећим бројем добијених гласова из првог изборног круга.

За начелника општине у другом изборном кругу изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова од бирача који су изашли на изборе.

Члан 44.

За начелника може се бирати држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, у складу са чланом 4. овог закона.

Мандат начелника почиње тећи даном овере мандата од стране Изборне комисије Босне и Херцеговине.


Опозив начелника

Члан 45.

Уколико начелник своју функцију не врши у складу са законом или не спроводи одлуке скупштине општине, најмање једна трећина одборника може покренути питање његовог опозива.

Поступак опозива може покренути и 10% бирача уписаних у бирачки списак општине.

Иницијативу за опозив могу покренути и удружења грађана под условом из става 2. овог члана.

Скупштина је дужна да све иницијативе за опозив стави на дневни ред.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана скупштина доноси одлуку већином од укупног броја одборника.

Члан 46.

Ако скупштина донесе одлуку о покретању поступка опозива начелника, спроводи се поступак опозива, о чему грађани одлучују непосредним тајним гласањем у року од 30 дана од дана доношења одлуке.

Ако се грађани који су регистровани за изборе, натполовичном већином изјасне за опозив начелника, престаје му мандат.

У случају из става 2. овог члана расписују се нови избори у року од 60 дана од дана опозива.

Глава VI
ИЗБОР ГРАДСКИХ ОРГАНА
[уреди]

Члан 47.

Градска скупштина броји 31 одборника.

Члан 48.

У градовима који немају у свом саставу више општина, избор одборника градске скупштине и избор градоначелника, те опозив градоначелника, врши се на начин и по поступку који је предвиђен овим законом за избор одборника скупштине општине односно избор и опозив начелника општине.

Члан 49.

У градовима који имају у свом саставу више општина, скупштине општина бирају одборнике градске скупштине у складу са ставом 2. члана 12.10 Изборног закона БиХ.

Члан 50.

Скупштине општина из члана 48. овог закона бирају следећи број одборника у градску скупштину:

1. скупштине општине које имају 17 и мање одборника бирају од четири (4) до шест (6) одборника;
2. скупштине општина које имају до 25 одборника бирају од шест (6) до осам (8) одборника.

Статутом града утврђује се број одборника које скупштине општина бирају у градску скупштину на основу критеријума из претходног става као и број бирача.

Члан 51.

Избор градоначелника града из члана 48. овог закона врши се већином гласова укупног броја одборника градске скупштине. Сваки одборник градске скупштине може предложити кандидата за функцију градоначелника. Ако кандидат не добије већину гласова од укупног броја одборника, спроводи се други круг избора. Ако ни један кандидат не добије већину гласова од укупног броја одборника, спроводи се трећи круг избора. У трећем кругу избора биће изабран члан који добије највећи број гласова. Ако је резултат исти, најмлађи од кандидата са истим резултатом биће изабран за градоначелника.

У случају да градоначелник поднесе оставку, умре или буде смењен, градска скупштина бира новог начелника у складу са ст. 1. и 2. овог закона.

Члан 52.

Уколико градоначелник своју функцију не врши у складу са законом или не спроводи одлуке градске скупштине, најмање једна трећина одборника може покренути поступак његовог опозива.

Поступак опозива може покренути и 10% бирача уписаних у бирачки списак града.

Иницијативу за опозив могу покренути и удружења грађана под условом из става 2. овог члана.

Скупштина је дужна да све иницијативе за опозив стави на дневни ред.

Сматра се да је градоначелник опозван уколико за опозив гласа натполовична већина од укупног броја одборника.

Члан 53.

За избор председника градске скупштине сходно се примењују одредбе члана 50. овог закона.

Глава VII
ИЗБОР САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
[уреди]

Члан 54.

Орган месне заједнице је Савет месне заједнице (у даљем тексту: Савет).

Мандат Савета траје четири године.

Савет има председника, кога бирају чланови Савета двотрећинском већином чланова.

Члан 55.

Конституирајућу седницу Савета сазива општинска изборна комисија.

Члан 56.

Чланови Савета бирају се на зборовима грађана тајним гласањем.

Члан 57.

Број чланова Савета је следећи:

1. за месне заједнице до 1.000 регистрованих бирача - три члана;
2. за месне заједнице од 1.000 до 5.000 регистрованих бирача - пет чланова;
3. за месне заједнице од 5.000 до 10.000 регистрованих бирача - седам чланова;
4. за месне заједнице преко 10.000 регистрованих бирача - девет чланова.

Члан 58.

Скупштина општине расписује изборе за избор чланова Савета.

Члан 59.

Статутом општине утврђује се потребан број присутних грађана на збору грађана за избор Савета.

Члан 60.

Избори за Савет одржавају се најкасније 90 дана од конституисања локалних органа власти.

Члан 61.

Орган за спровођење избора Савета је општинска, односно градска изборна комисија и бирачки одбори.

Члан 62.

Избори за Савет спроводе се по одредбама овог закона и упутства кога доноси Републичка изборна комисија.

Глава VIII
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
[уреди]

Члан 63.

Ниједно лице не може се кандидовати ни обављати мандат на који је изабрано, ни именовану функцију, ако не напусти некретнину у власништву расељених или избеглих лица, или стан на којем постоји станарско право расељених или избеглих лица, или ако није напустило стан који је под управом општинског управног органа надлежног за стамбене послове или надлежног органа Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске датог на коришћење као алтернативни смештај у року који је наведен у:

1. управној одлуци;
2. одлуци о извршењу одлуке - цертификата Комисије за имовинске захтеве избеглих и расељених лица или
3. судској одлуци којом се враћа имовина у посед власнику или удовољава захтјеву за поврат у посед стана носиоцу станарског права.

Ниједно лице не може се кандидовати, обављати мандат на који је изабрано ни обављати именовану функцију ако не напусти некретнину у власништву избеглог или расељеног лица, или ако не напусти стан на који избегло или расељено лице има станарско право и то у року од 120 дана од дана предавања захтјева надлежном управном органу ради извршења одлуке - цертификата Комисије за имовинске захтеве избеглих и расељених лица којом се потврђује власништво или станарско право тог расељеног или избеглог лица.

Ни у ком случају лице не крши одредбе овог члана ако није 30 дана унапред обавештено од Изборне комисије Босне и Херцеговине о постојању захтева за извршење одлуке - цертификата Комисије за имовинске захтеве избеглих и расељених лица.

Члан 64.

На сва питања која нису уређена овим законом а тичу се избора председника и потпредседника Републике Српске, посланика Народне скупштине Републике Српске, одборника скупштина општина и одборника градских скупштина, градоначелника града, начелника општине, финансирање изборне кампање, те права грађана по основу изборног права, примењиваће се одредбе Изборног закона Босне и Херцеговине.

Члан 65.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе чл. 19, 22, 23, 53, 56 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 35/99) и одредбе чл. 5, 6. и 7. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, општине и града („Службени гласник Републике Српске“, број 17/00).

Члан 66.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о избору народних посланика и одборника („Службени гласник Републике Српске“, број 11/94), Закон о избору и опозиву председника и потпредседника Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/96), Закон о изборним јединицама за избор посланика у Народној скупштини („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/96 и 3/98).

Члан 67.

Изборна комисија Републике Српске ће у року од 30 дана од дана конституисања донети Упутство о избору Савета месне заједнице.

Члан 68.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-439/02
30. маја 2002. године
Бања Лука


Председник
Народне скупштине,
Др Драган Калинић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 34/02