Закон о административним таксама

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА


Члан 1.

Овим законом прописују се и утврђују административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и радње у поступку пред републичким органима управе, јединицама локалне самоуправе и носиоцима јавних овлаштења којима је законом повјерено рјешавање у управним стварима о одређеним правима и обавезама (у даљем тексту: носиоци јавних овлаштења).

Члан 2.

(1) Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе утврђује се таксеном тарифом.

(2) Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном тарифом.

Члан 3.

(1) За списе и радње у поступку пред републичким органима управе плаћају се таксе по Тарифи републичких административних такса, која се налази у Прилогу и саставни је дио овог закона.

(2) По тарифи из става 1. овог члана плаћају се таксе за списе и радње у поступку код носиоца јавних овлаштења.

(3) Таксе које се плаћају по Тарифи републичких административних такса су приход буџета Републике Српске.

Члан 4.

(1) За списе и радње у поступку пред јединицама локалне самоуправе плаћају се таксе према одлуци и тарифама административних такса скупштине јединица локалне самоуправе.

(2) Таксе које се плаћају по тарифама административних такса јединица локалне самоуправе су приход буџета јединице локалне самоуправе.

Члан 5.

(1) Таксени обвезник (у даљем тексту: обвезник) је лице по чијем се захтјеву поступак покреће, односно врше радње предвиђене таксеном тарифом.

(2) Ако за исту таксу постоје два или више обвезника, њихова обавеза је солидарна.

Члан 6.

(1) Ако таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:

а) за писмене поднеске – у тренутку кад се предају, а за усмено саопштење које се даје на записник – у тренутку кад се записник сачини,
б) за рјешења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтјева, односно поднеска за њихово издавање и
в) за управне радње – у тренутку подношења захтјева за извршење тих радњи.

(2) Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.

Члан 7.

Ако је таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вриједности предмета, као основица за обрачунавање таксе узима се вриједност означена у поднеску или исправи.

Члан 8.

Ако се исправа за коју се плаћа такса по захтјеву странке издаје у два или више примјерака, за други и сваки наредни примјерак плаћа се такса као за препис или овјеру преписа.

Члан 9.

(1) Службено лице које прима таксиран поднесак дужно је поништити налијепљену таксу.

(2) Ако је такса уплаћена накнадно, поништава је службено лице органа које доноси рјешење или другу исправу за коју се плаћа такса.

(3) Такса се поништава штамбиљом „поништено“, а у случају да то није могуће – такса се поништава потписом службеног лица из ст. 1. и 2. овог члана.

(4) У рјешењу или другој исправи за коју је такса плаћена мора се означити да је такса плаћена, у којем износу и по којем тарифном броју.

(5) У исправама које се издају без таксе мора се означити у коју сврху се издају и на основу којег прописа су ослобођени од таксе.

Члан 10.

Ако обвезник не плати таксу (непосредно или поштом) за поднесак који није таксиран, органи који одлучују по захтјеву писменом опоменом упозориће обвезника, који је дужан да плати таксу у року од осам дана од дана пријема опомене, и истовремено ће га упознати са посљедицама неплаћања таксе.

Члан 11.

Ако у остављеном року из члана 10. овог закона обвезник не плати таксу, органи који одлучују по захтјеву затражиће од Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту: Пореска управа) да у складу са прописима којима се уређује порески поступак наплати таксу принудним путем.

Члан 12.

Ако обвезник има пребивалиште, односно сједиште у иностранству, а таксу није платио у тренутку настанка обавезе, наплата таксе извршиће се прије уручења акта којим је поступак окончан или је извршена управна радња.

Члан 13.

Од плаћања таксе ослобођени су:

а) Република Српска и јединице локалне самоуправе,
б) фондови и установе у области образовања, науке, културе, физичке културе и социјалне заштите, за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности,
в) правна лица у области физичке културе, осим спортских организација у којима су учлањени професионални спортисти,
г) организације Црвеног крста,
д) правна лица основана ради борбе против алкохолизма,наркоманије и других облика зависности, рака и дистрофије, за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности,
ђ) правна лица основана за заштиту лица са физичким и психичким недостацима и поремећајима, за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности,
е) савези глувих и савези слијепих и њихове организације, у пословима у вези са рехабилитацијом глувих и слијепих,
ж) инвалидске организације, осим у пословима у вези са вршењем привредне дјелатности,
з) инвалиди рата, инвалиди рада и цивилне жртве рата, за списе и радње у вези са школовањем у свим школама,
и) инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих накнада за употребу моторних возила, у поступку стручног прегледа тих возила ради регистрације,
ј) лица која нису у радном односу, за пријаву на конкурс за заснивање радног односа,
к) грађани, за списе и радње у вези са остваривањем и заштитом права из радног односа,
л) ученици и студенти, за све списе и радње у вези са школовањем до навршених 26 година живота,
љ) ватрогасна друштва и ватрогасне јединице,
м) радио-аматери учлањени у Савез радио-аматера Републике Српске,
н) страна дипломатска и конзуларна представништва, у вези са обављањем дипломатских и конзуларних послова, под условом реципроцитета и
њ) грађани који поклањају своју имовину у корист Републике Српске или се одричу права власништва, као и за пренос власништва.

Члан 14.

Такса се не плаћа за:

а) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,
б) поднеске упућене органима за представке и притужбе,
в) молбе за помиловања и рјешења по тим молбама,
г) списе и радње у поступку за поврат неправилно наплаћених дажбина,
д) списе и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и спискова за кандидовање,
ђ) списе и радње у поступку усвојења и у поступку за постављање стараоца,
е) за списе и радње у поступку за остваривање законом признатих пореских олакшица,
ж) списе и радње за додјелу социјалне помоћи и за остваривање других облика социјалне заштите,
з) списе и радње у поступку за остваривање права бораца,
и) списе и радње у поступку за остваривање права породица погинулих бораца а у сврху рјешавања социјалних, здравствених, стамбених и потреба преквалификације, доквалификације и осталог школовања,
j) списе и радње у поступку за остваривање права инвалида,
к) списе и радње у поступку остваривања права на пензију и права из здравствене заштите,
л) списе и радње у поступку оснивања ватрогасних друштава и њихових јединица,
љ) списе и радње у поступку за остваривање права носилаца одликовања,
м) списе и радње у поступку за остваривање права на додатак за дјецу,
н) списе и радње у вези са пријемом поклон-пакета од добротворних организација из иностранства, ако су упућени добротворним организацијама у Републици Српској,
њ) списе и радње у вези са војним евиденцијама,
о) списе и радње у вези са признавањем права на повлаштену вожњу грађанима којима то право припада по важећим прописима,
п) списе и радње у поступку подржављења некретнина по основу национализације, експропријације, арондације, комасације и других видова подржављења,
р) списе и радње у поступку остваривања права прече куповине непокретности у корист републике,
с) оригинали диплома, свједочанстава и других исправа о завршеном школовању или класификацији, осим њихових дупликата и превода,
т) списе и радње у вези са заштитом споменика културе,
ћ) списе и радње у поступку за сахрану умрлих,
у) списе и радње у поступку за исправљање грешака у управним и другим актима,
ф) све врсте пријава и увјерења о регистрацији и одјави регистрације обвезника код пореског органа и
х) списи и радње у поступку усклађивања евиденција пореских обвезника код Пореске управе.

Члан 15.

Јединице локалне самоуправе могу одлуком скупштине, поред ослобађања из чл. 13. и 14. овог закона, установити и друга ослобађања од обавезе плаћања таксе, на свом подручју.

Члан 16.

Под условима реципроцитета страни држављани уживају иста права по прописима о таксама као и држављани Републике Српске.

Члан 17.

(1) Лице које је платило таксу коју по овом закону није било дужно да плати или је таксу платило у износу већем од прописаног има право на поврат таксе, односно вишка плаћене таксе.

(2) Захтјев за поврат таксе, односно вишка плаћене таксе лице из става 1. овог члана подноси Пореској управи.

(3) Рјешење о поврату таксе, односно вишка плаћене таксе доноси Пореска управа.

Члан 18.

Право на наплату таксе застаријева за двије године од истека године у којој је таксу требало наплатити, а право на поврат таксе, односно вишка плаћене таксе за двије године од дана када је такса плаћена.

Члан 19.

Управни надзор над примјеном одредаба овог закона вршиће Министарство финансија, а инспекцијски надзор Пореска управа.

Члан 20.

(1) Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије (у даљем тексту: таксене марке).

(2) Таксене марке издају се у апоенима од: 1 КМ, 2 КМ, 5 КМ, 10 КМ и 50 КМ.

(3) Таксе се плаћају на начин прописан ставом 1. овог члана или у готовом новцу налогом на рачун:

а) буџета Републике Српске за таксе које се плаћају по Тарифи републичких административних такса или
б) буџета јединице локалне самоуправе за таксе које се плаћају по тарифама административних такса јединица локалне самоуправе.

Члан 21.

(1) Таксене марке израђене су на бијелој бездрвној хартији у линијској заштити.

(2) У средњем дијелу таксене марке налази се грб или амблем Републике Српске уоквирен стилизованом розетом, испод којег се налази ознака вриједности таксене марке, а лијево и десно од ознаке налази се скраћеница валуте „КМ“.

(3) У горњем дијелу таксене марке одштампан је текст ћирилицом и латиницом: „Република Српска, административна таксена марка“.

(4) Таксене марке штампају се у плавој боји.

Члан 22.

За штампање, пуштање у оптицај и дистрибуцију таксених марака надлежно је Министарство финансија.

Члан 23.

За списе и радње за које је таксена обавеза настала до дана ступања на снагу овог закона, а није наплаћена, биће наплаћена у складу са прописима који су били на снази у вријеме настанка таксене обавезе.

Члан 24.

Скупштине јединица локалне самоуправе ускладиће своје одлуке о административним таксама са одредбама овог закона у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу, с тим да се номинални износ такса за истовјетне списе и радње не може утврдити у износу већем од износа прописаног Тарифом републичких административних такса.

Члан 25.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/01, 52/01, 34/06, 119/08 и 8/09 – Пречишћени текст).

Члан 26.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1413/11
Датум: 23. септембар 2011. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 100/11