Zakon o administrativnim taksama

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA


Član 1.

Ovim zakonom propisuju se i utvrđuju administrativne takse (u daljem tekstu: takse) za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i nosiocima javnih ovlaštenja kojima je zakonom povjereno rješavanje u upravnim stvarima o određenim pravima i obavezama (u daljem tekstu: nosioci javnih ovlaštenja).

Član 2.

(1) Spisi i radnje za koje se plaća taksa, kao i visina takse utvrđuje se taksenom tarifom.

(2) Taksa se može naplatiti samo ako je propisana taksenom tarifom.

Član 3.

(1) Za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave plaćaju se takse po Tarifi republičkih administrativnih taksa, koja se nalazi u Prilogu i sastavni je dio ovog zakona.

(2) Po tarifi iz stava 1. ovog člana plaćaju se takse za spise i radnje u postupku kod nosioca javnih ovlaštenja.

(3) Takse koje se plaćaju po Tarifi republičkih administrativnih taksa su prihod budžeta Republike Srpske.

Član 4.

(1) Za spise i radnje u postupku pred jedinicama lokalne samouprave plaćaju se takse prema odluci i tarifama administrativnih taksa skupštine jedinica lokalne samouprave.

(2) Takse koje se plaćaju po tarifama administrativnih taksa jedinica lokalne samouprave su prihod budžeta jedinice lokalne samouprave.

Član 5.

(1) Takseni obveznik (u daljem tekstu: obveznik) je lice po čijem se zahtjevu postupak pokreće, odnosno vrše radnje predviđene taksenom tarifom.

(2) Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 6.

(1) Ako taksenom tarifom nije drugačije propisano, taksena obaveza nastaje:

a) za pismene podneske – u trenutku kad se predaju, a za usmeno saopštenje koje se daje na zapisnik – u trenutku kad se zapisnik sačini,
b) za rješenja, dozvole i druge isprave – u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno podneska za njihovo izdavanje i
v) za upravne radnje – u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.

(2) Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze.

Član 7.

Ako je taksenom tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za obračunavanje takse uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi.

Član 8.

Ako se isprava za koju se plaća taksa po zahtjevu stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki naredni primjerak plaća se taksa kao za prepis ili ovjeru prepisa.

Član 9.

(1) Službeno lice koje prima taksiran podnesak dužno je poništiti nalijepljenu taksu.

(2) Ako je taksa uplaćena naknadno, poništava je službeno lice organa koje donosi rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća taksa.

(3) Taksa se poništava štambiljom „poništeno“, a u slučaju da to nije moguće – taksa se poništava potpisom službenog lica iz st. 1. i 2. ovog člana.

(4) U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena mora se označiti da je taksa plaćena, u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

(5) U ispravama koje se izdaju bez takse mora se označiti u koju svrhu se izdaju i na osnovu kojeg propisa su oslobođeni od takse.

Član 10.

Ako obveznik ne plati taksu (neposredno ili poštom) za podnesak koji nije taksiran, organi koji odlučuju po zahtjevu pismenom opomenom upozoriće obveznika, koji je dužan da plati taksu u roku od osam dana od dana prijema opomene, i istovremeno će ga upoznati sa posljedicama neplaćanja takse.

Član 11.

Ako u ostavljenom roku iz člana 10. ovog zakona obveznik ne plati taksu, organi koji odlučuju po zahtjevu zatražiće od Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) da u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak naplati taksu prinudnim putem.

Član 12.

Ako obveznik ima prebivalište, odnosno sjedište u inostranstvu, a taksu nije platio u trenutku nastanka obaveze, naplata takse izvršiće se prije uručenja akta kojim je postupak okončan ili je izvršena upravna radnja.

Član 13.

Od plaćanja takse oslobođeni su:

a) Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave,
b) fondovi i ustanove u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture i socijalne zaštite, za spise i radnje u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti,
v) pravna lica u oblasti fizičke kulture, osim sportskih organizacija u kojima su učlanjeni profesionalni sportisti,
g) organizacije Crvenog krsta,
d) pravna lica osnovana radi borbe protiv alkoholizma,narkomanije i drugih oblika zavisnosti, raka i distrofije, za spise i radnje u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti,
đ) pravna lica osnovana za zaštitu lica sa fizičkim i psihičkim nedostacima i poremećajima, za spise i radnje u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti,
e) savezi gluvih i savezi slijepih i njihove organizacije, u poslovima u vezi sa rehabilitacijom gluvih i slijepih,
ž) invalidske organizacije, osim u poslovima u vezi sa vršenjem privredne djelatnosti,
z) invalidi rata, invalidi rada i civilne žrtve rata, za spise i radnje u vezi sa školovanjem u svim školama,
i) invalidi koji su oslobođeni plaćanja godišnjih naknada za upotrebu motornih vozila, u postupku stručnog pregleda tih vozila radi registracije,
j) lica koja nisu u radnom odnosu, za prijavu na konkurs za zasnivanje radnog odnosa,
k) građani, za spise i radnje u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom prava iz radnog odnosa,
l) učenici i studenti, za sve spise i radnje u vezi sa školovanjem do navršenih 26 godina života,
lj) vatrogasna društva i vatrogasne jedinice,
m) radio-amateri učlanjeni u Savez radio-amatera Republike Srpske,
n) strana diplomatska i konzularna predstavništva, u vezi sa obavljanjem diplomatskih i konzularnih poslova, pod uslovom reciprociteta i
nj) građani koji poklanjaju svoju imovinu u korist Republike Srpske ili se odriču prava vlasništva, kao i za prenos vlasništva.

Član 14.

Taksa se ne plaća za:

a) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti,
b) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe,
v) molbe za pomilovanja i rješenja po tim molbama,
g) spise i radnje u postupku za povrat nepravilno naplaćenih dažbina,
d) spise i radnje u postupku za sastavljanje i ispravku biračkih spiskova i spiskova za kandidovanje,
đ) spise i radnje u postupku usvojenja i u postupku za postavljanje staraoca,
e) za spise i radnje u postupku za ostvarivanje zakonom priznatih poreskih olakšica,
ž) spise i radnje za dodjelu socijalne pomoći i za ostvarivanje drugih oblika socijalne zaštite,
z) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava boraca,
i) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava porodica poginulih boraca a u svrhu rješavanja socijalnih, zdravstvenih, stambenih i potreba prekvalifikacije, dokvalifikacije i ostalog školovanja,
j) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava invalida,
k) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na penziju i prava iz zdravstvene zaštite,
l) spise i radnje u postupku osnivanja vatrogasnih društava i njihovih jedinica,
lj) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava nosilaca odlikovanja,
m) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na dodatak za djecu,
n) spise i radnje u vezi sa prijemom poklon-paketa od dobrotvornih organizacija iz inostranstva, ako su upućeni dobrotvornim organizacijama u Republici Srpskoj,
nj) spise i radnje u vezi sa vojnim evidencijama,
o) spise i radnje u vezi sa priznavanjem prava na povlaštenu vožnju građanima kojima to pravo pripada po važećim propisima,
p) spise i radnje u postupku podržavljenja nekretnina po osnovu nacionalizacije, eksproprijacije, arondacije, komasacije i drugih vidova podržavljenja,
r) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava preče kupovine nepokretnosti u korist republike,
s) originali diploma, svjedočanstava i drugih isprava o završenom školovanju ili klasifikaciji, osim njihovih duplikata i prevoda,
t) spise i radnje u vezi sa zaštitom spomenika kulture,
ć) spise i radnje u postupku za sahranu umrlih,
u) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u upravnim i drugim aktima,
f) sve vrste prijava i uvjerenja o registraciji i odjavi registracije obveznika kod poreskog organa i
h) spisi i radnje u postupku usklađivanja evidencija poreskih obveznika kod Poreske uprave.

Član 15.

Jedinice lokalne samouprave mogu odlukom skupštine, pored oslobađanja iz čl. 13. i 14. ovog zakona, ustanoviti i druga oslobađanja od obaveze plaćanja takse, na svom području.

Član 16.

Pod uslovima reciprociteta strani državljani uživaju ista prava po propisima o taksama kao i državljani Republike Srpske.

Član 17.

(1) Lice koje je platilo taksu koju po ovom zakonu nije bilo dužno da plati ili je taksu platilo u iznosu većem od propisanog ima pravo na povrat takse, odnosno viška plaćene takse.

(2) Zahtjev za povrat takse, odnosno viška plaćene takse lice iz stava 1. ovog člana podnosi Poreskoj upravi.

(3) Rješenje o povratu takse, odnosno viška plaćene takse donosi Poreska uprava.

Član 18.

Pravo na naplatu takse zastarijeva za dvije godine od isteka godine u kojoj je taksu trebalo naplatiti, a pravo na povrat takse, odnosno viška plaćene takse za dvije godine od dana kada je taksa plaćena.

Član 19.

Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona vršiće Ministarstvo finansija, a inspekcijski nadzor Poreska uprava.

Član 20.

(1) Takse se plaćaju u administrativnim taksenim markama jedinstvene emisije (u daljem tekstu: taksene marke).

(2) Taksene marke izdaju se u apoenima od: 1 KM, 2 KM, 5 KM, 10 KM i 50 KM.

(3) Takse se plaćaju na način propisan stavom 1. ovog člana ili u gotovom novcu nalogom na račun:

a) budžeta Republike Srpske za takse koje se plaćaju po Tarifi republičkih administrativnih taksa ili
b) budžeta jedinice lokalne samouprave za takse koje se plaćaju po tarifama administrativnih taksa jedinica lokalne samouprave.

Član 21.

(1) Taksene marke izrađene su na bijeloj bezdrvnoj hartiji u linijskoj zaštiti.

(2) U srednjem dijelu taksene marke nalazi se grb ili amblem Republike Srpske uokviren stilizovanom rozetom, ispod kojeg se nalazi oznaka vrijednosti taksene marke, a lijevo i desno od oznake nalazi se skraćenica valute „KM“.

(3) U gornjem dijelu taksene marke odštampan je tekst ćirilicom i latinicom: „Republika Srpska, administrativna taksena marka“.

(4) Taksene marke štampaju se u plavoj boji.

Član 22.

Za štampanje, puštanje u opticaj i distribuciju taksenih maraka nadležno je Ministarstvo finansija.

Član 23.

Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona, a nije naplaćena, biće naplaćena u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vrijeme nastanka taksene obaveze.

Član 24.

Skupštine jedinica lokalne samouprave uskladiće svoje odluke o administrativnim taksama sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu, s tim da se nominalni iznos taksa za istovjetne spise i radnje ne može utvrditi u iznosu većem od iznosa propisanog Tarifom republičkih administrativnih taksa.

Član 25.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/01, 52/01, 34/06, 119/08 i 8/09 – Prečišćeni tekst).

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1413/11
Datum: 23. septembar 2011. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/11