Закон о административним таксама/Тарифа републичких административних такса

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА

I – ПОДНЕСЦИ[уреди]

Плаћа се у КМ

Тарифни број 1.

За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске, ако овом тарифом није прописана друга такса 2,00.

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поступке којима странка захтијева само брже поступање по раније поднесеном захтјеву и поступке који су обухваћени другом накнадом.

Тарифни број 2.

За жалбе против рјешења које доносе органи и организације из чл. 3. и 4. овог закона 10,00.

II – РЈЕШЕЊА[уреди]

Тарифни број 3.

За сва рјешења за која није прописана посебна такса 10,00.

Aко се доноси једно рјешење по захтјеву више странака (лица), такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља.

За рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса.

Тарифни број 4.

За рјешења којима се одобрава први упис пловних објеката унутрашње пловидбе у регистар:

а) за моторне тегљаче и путничке мјешовите бродове преко 200 КС и за моторне теретњаке преко 300 тона носивости 20,00,
б) за остале пловне објекте 10,00.

Тарифни број 5.

За дозволу за обављање ванлинијског међународног превоза ствари 10,00.

Тарифни број 6.

За лиценцу за привредно друштво, друго правно лице или грађанина за обављање међународног превоза лица и ствари 70,00.

Тарифни број 7.

а) За лиценцу за возило 10,00,
б) за лиценцу за возача 10,00.

Тарифни број 8.

За књигу путних листова за обављање превоза лица у домаћем саобраћају 10,00.

Тарифни број 9.

За рјешење којим се одређује име, ознака и позивни знак брода:

а) домаћем правном или физичком лицу 20,00,
б) страном правном или физичком лицу 200,00.

Тарифни број 10.

За одобрење страном правном или физичком лицу за упловљавање у пловне путеве унутрашњих вода 200,00.

Тарифни број 11.

За дозволу страном правном или физичком лицу за обављање каботажних превоза путника и ствари унутрашњим пловним путевима 400,00.

Тарифни број 12.

Такса за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање дјелатности из области телекомуникација 150,00.

Тарифни број 13.

а) За одоборење привредном друштву, односно другом правном лицу или страном држављанину, односно страном правном лицу да може обављати транспорт оружја, муниције или експлозивних материја преко територије Републике Српске 200,00,
б) за одобрење привредном друштву, односно другом правном лицу да може стављати у промет експлозивне материјале на територији Републике Српске 300,00,
в) за одобрење привредном друштву, односно другом правном лицу да може уносити иностране штампане ствари Републике Српске ради растурања или за растурање иностраних штампаних ствари које су по свом садржају намијењене грађанима Републике Српске 50,00.

Тарифни број 14.

За рјешење којим се уписује у Регистар јавних гласила који се води код републичког органа управе надлежног за послове информација:

а) рјешење о упису у Регистар јавних гласила 10,00,
б) рјешење о измјени уписаних података у Регистар јавних гласила 10,00.

Тарифни број 15.

За рјешење којим се уписује у Регистар спортских организација код републичког органа управе надлежног за послове спорта:

а) рјешење о упису у Регистар спортских организација 10,00,
б) рјешење о измјени уписаних података у Регистар спортских организација 10,00.

Тарифни број 16.

За рјешења и обавјештења која издаје Републички завод за статистику:

а) за упис обавјештења и разврставања правних лица по дјелатностима и одређивање матичног броја 10,00,
б) за обавјештења о промјени дјелатности правних лица 10,00,
в) за брисање из регистра који води Републички завод за статистику 10,00.

Тарифни број 17.

За рјешење по захтјеву за утврђивање испуњености услова:

а) о прегледу мјерила, прегледу радних еталона и узорака 30,00,
б) о испитивању предмета од драгоцјених метала у просторијама подносиоца захтјева 50,00.

Тарифни број 18.

За рјешење којим се утврђује здравствена исправност животних намирница и предмета опште употребе који се увозе 50,00.

Тарифни број 19.

За рјешење о знаку произвођача предмета од драгоцјених метала 50,00.

Тарифни број 20.

За рјешење о стављању у промет, односно употреби мјерила из увоза 50,00.

Тарифни број 21.

а) За рјешавање о давању овлаштења за обављање мјењачких послова 200,00,
б) за рјешење за издавање одобрења за пребијање дуговања и потраживања, цесије и преузимању дуга у пословима са иностранством 70,00,
в) за рјешење за одобрење за отварање девизног рачуна у иностранству 70,00,
г) за рјешење за одобрење за наплату и плаћање у ефективном страном новцу 70,00,
д) за остала рјешења из области девизног пословања, за које није прописана посебна такса 70,00.

Тарифни број 22.

а) За рјешење о издавању лиценце – дозволе за рад за обављање послова ревизије финансијских извјештаја 200,00,
б) за издавање и обављање дозволе за рад – лиценце овлаштеним ревизорима (физичка лица) 120,00.

Тарифни број 23.

а) За рјешење о утврђивању испуњености услова за производњу и упис у Регистар произвођача сјемена и садног материјала 100,00,
б) за рјешење о упису у Регистар дорађивача сјемена 10,00.

Тарифни број 24.

За рјешење о испуњености услова за производњу дувана 100,00.

Тарифни број 25.

а) За рјешење о упису у Регистар интегралне производње 20,00,
б) за рјешење о упису у Регистар органске производње 20,00.

Тарифни број 26.

а) За рјешење о утврђивању испуњености услова за промет средстава за заштиту биља и упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља 300,00,
б) за рјешење о утврђивању испуњености услова за пружање услуга и упис у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља 100,00.

Тарифни број 27.

За сагласност за дозволу за увоз, односно извоз робе која је на режиму увоза и извоза 50,00.

Тарифни број 28.

За рјешење о испуњености услова за производњу вина и ракије 100,00.

Тарифни број 29.

а) За рјешење о упису у Регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке 20,00,
б) за рјешење о одобрењу за производњу генетског материјала и пренос оплођених јајних ћелија 100,00,
в) за рјешење о одобрењу за обављање генетских манипулација 100,00,
г) за рјешење о упису у Регистар новопризнатих раса, сојева и хибрида 100,00,
д) за рјешење о упису у Регистар удружења узгајивача 50,00,
ђ) за рјешење о одобреној производњи или продаји генетског материјала 100,00,
е) за рјешење о одобрењу за испитивање квалитета хране за животиње 250,00.

Тарифни број 30.

а) За рјешење о испуњености услова за производњу рибе, оплођене икре и млађи 100,00,
б) за рјешење о испуњености услова за промет рибе 100,00,
в) за рјешење о испуњености услова за рад објеката који су под сталним ветеринарским надзором (кланице, прехрамбени објекти који израђују производе животињског поријекла, објекти за производњу хране за животиње, репро центри, објекти за узгој и држање животиња, ветеринарске организације, институти, заводи и друге специјалистичке установе за дијагностику заразних болести и остала лабораторијска испитивања, ветеринарске апотеке и веледрогерије за промет ветеринарских лијекова, испитивање квалитета хране за животиње, центри за паковање намирница животињског поријекла 100,00.

Тарифни број 31.

а) За рјешење за издавање водопривредних смјерница – услова за израду пројектне документације за објекте којима се може трајно, повремено или привремено да утиче на промјену режима вода 70,00,
б) за рјешење за издавање водне сагласности на техничку документацију или објекат којима се може трајно, повремено или привремено да утиче на промјену режима вода 150,00,
в) за рјешење за издавање водне дозволе на изграђени објекат којим се може трајно, повремено или привремено да утиче на промјену режима вода 250,00.

Тарифни број 32.

а) За рјешење (лиценцa) о испуњености услова за извођење пројектантских радова у шумарству 100,00,
б) за рјешење (лиценцa) о испуњености минималних услова за извођење радова у шумарству 100,00,
в) за рјешење (лиценцa) за израду ловних основа 100,00.

Тарифни број 33.

а) За поступак издавања одобрења за ограничену употребу генетички модификованих организама у затвореним системима и упис у Регистар затворених система за ограничену употребу генетички модификованих организама 100,00,
б) за рјешење о утврђивању испуњености услова и давање овлаштења лабораторијама за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама 100,00.

Тарифни број 34.

За издавање извода из Регистра затворених система за ограничену употребу генетички модификованих организама 10,00.

Тарифни број 35.

За рјешење којим се врши упис у Регистар издавача, који се води код републичког органа управе надлежног за послове културе:

а) рјешење о упису у Регистар издавача 10,00,
б) рјешење о измјени уписаних података у Регистар издавача 10,00,
в) рјешење о упису у евиденцију продуцената, дистрибутера и јавних приказивача 10,00,
г) рјешење о измјени уписаних података у евиденцију продуцената, дистрибутера и јавних приказивача 10,00.

III – УВЈЕРЕЊА[уреди]

Тарифни број 36.

За увјерење, ако није другачије прописано 10,00.

Тарифни број 37.

За дупликат исправе о завршеном школовању или стручној квалификацији 10,00.

Тарифни број 38.

За увјерење о положеном испиту за возача моторног возила и увјерење о успјешној провјери из познавања безбједности саобраћаја на путевима, осим за ученике који се школују у редовном школском процесу према наставном плану и програму за професионалне возаче 5,00.

Тарифни број 39.

а) За издавање извода из казнене евиденције 10,00,
б) за увјерење о давању података из казнене евиденције ради остваривања права у иностранству 10,00.

Тарифни број 40.

За увјерење којим се доказује поријекло или вриједност, количина или квалитет или здравствена исправност робе 20,00.

Ова такса се не плаћа за стране поштанске декларације које прате спроводни лист.

Тарифни број 41.

За захтјев за издавање увјерења о квалитету – цертификату одређених пољопривредних и прехрамбених производа у спољнотрговинском промету 20,00.

Тарифни број 42.

а) За приједлог за стављање средстава за заштиту биља у промет 120,00,
б) за приједлог за стављање помоћног љековитог средства у промет 100,00,
в) за приједлог о стављању у промет ветеринарских лијекова и помоћних љековитих средстава у ветеринарској медицини 120,00.

Тарифни број 43.

а) За контролу производње сјемена и издавање увјерења о признавању сјеменских усјева 200,00,
б) за постконтролно испитивање сјемена којим се провјерава чистоћа сорте и врсте, здравствено стање и остали захтјеви у погледу квалитета сјемена 150,00,
в) за трошкове контроле производње садног материјала и издавање увјерења о чистоћи сорте и здравственог стања садног материјала вишегодишњег биља (цертификат о производњи садног материјала):
1) за производњу до 30.000 садница 1.000 КМ,
2) за производњу од 30.000 до 100.000 садница 2.000 КМ,
3) за производњу преко 100.000 садница 4.000 КМ,
г) за издавање цертификата у органској производњи у износу од 200,00.

Тарифни број 44.

За увјерење о поријеклу и производним особинама квалитетно приплодне стоке (педигре) 10,00.

IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ[уреди]

Тарифни број 45.

За овјеру потписа, рукописа и преписа:

а) за овјеру сваког потписа 5,00,
б) за овјеру рукописа или за овјеру преписа од сваког полутабака оригинала 5,00.

Под полутабаком подразумјева се лист хартије од двије странице нормалног формата или мањег.

Тарифни број 46.

За овјеру плана, цртежа, пројекта и слично 10,00.

Тарифни број 47.

За овјеру хелиографске копије плана (цртеж) плаћа се од цијелог или започетог квадратног метра 10,00.

Тарифни број 48.

За овјеравање службених аката или других исправа и за преписивање истих:

а) за преписивање, од полутабака оригинала 10,00,
б) за овјеравање, од полутабака оригинала 10,00.

Тарифни број 49.

а) За овјеру копије плана величине полутабака (формат 22 цм x 35 цм) 10,00,
(За овјеру плана величине веће од једног полутабака плаћа се, поред основне таксе за један полутабак, додатни износ у вриједности од 10,00 КМ за сваки сљедећи полутабак од којег се састоји копија плана већа од једног полутабака.)
б) за овјеру преписа и извода из катастарског операта, теренског елабората плаћа се такса према броју табела обрасца кориштеног за препис:
1) за први табак (катастарски образац) 15,00,
2) за сваки даљи табак 10,00,
в) за одобрење планова израђених од стране привредног друштва и других организација за вршење геодетских радова или геодетских стручњака плаћа се такса по тачки а) овог тарифног броја.

Започети полутабак копије плана (катастарски образац) рачуна се као цијели.

V – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД[уреди]

Тарифни број 50.

За технички преглед машинских, електричних, електро-машинских, плинских, радио и ПТТ уређаја и других постројења, која по постојећим прописима подлијежу обавезном прегледу ради добијања одобрења за употребу, плаћа се такса по радном часу 20,00.

Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цијели или започети радни час сваког радника, који у техничком прегледу учествује, тако што збир радних часова чини укупну таксу.

Тарифни број 51.

За издавање локацијских услова 20,00.

Тарифни број 52.

а) За одобрење за грађење плаћа се такса према предрачунској вриједности објекта, и то:
1) до 50.000 КМ 200,00,
2) од 50.000 КМ до 100.000 КМ 300,00,
3) преко 100.000 КМ – 0,5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од 10.000,00,
б) за доношење рјешења о одобрењу за употребу објекта 100,00.

VI – ТАКСЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА[уреди]

Тарифни број 53.

За одобрење и кориштење саобразности за атестирани производ 200,00.

Тарифни број 54.

За атест и саобразности за атестирани производ 200,00.

Тарифни број 55.

За рјешења о овлаштењу привредног друштва и другог правног лица за обављање послова атестирања или испитивања производа, односно признавања оцјењивања система квалитета произвођача или испоручиоца 200,00.

Тарифни број 56.

За потврду о признавању система квалитета произвођача, односно испоручиоца 100,00.

Тарифни број 57.

За потврду о способности лабораторије, испитне станице и друге стручне институције за поуздано испитивање производа 150,00.

Тарифни број 58.

За рјешење о овлаштењу привредног друштва и другог правног лица за оспособљавање кадрова за оцјењивање и провјеравање система квалитета произвођача, односно испоручиоца 200,00.

Тарифни број 59.

За потврду да за одређен производ, производну услугу, односно радове нису донесени прописи о републичким стандардима, техничким нормативима, односно нормама квалитета и да се могу примијенити међународни стандарди, технички нормативи, односно норме квалитета или стандарди страних држава 300,00.

VII – ТАКСА ЗА АУДИОТЕКСТ УСЛУГЕ[уреди]

Тарифни број 60.

а) Такса за издавање дозволе 500,00,
б) кориштење дозволе на годишњем нивоу 3.000,00,
в) такса за издавање дозволе путем контакт телефона по једном броју:
1) кратак број 100,00,
2) негеографски број 50,00,
г) такса за кориштење дозволе за комерцијалне СМС услуге путем ГСМ мреже 1.000,00.

VIII – ТАКСЕ НА СПИСЕ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА[уреди]

Тарифни број 61.

За рјешавање захтјева за издавање:

а) одобрења за набавку оружја 30,00,
б) одобрења за набавку муниције 10,00,
в) оружног листа 30,00,
г) дозволе за ношење оружја 30,00,
д) одобрења за бављењем прометом оружја, дијелова оружја и муниције 10,00,
ђ) одобрења за промет оружја и муниције 10,00,
е) одобрења за поправљање и преправљање оружја 10,00,
ж) одобрења за држање трофејног оружја 10,00.

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за оружје и муницију коју набављају стрељачке организације.

Тарифни број 62.

а) За рјешавање захтјева за регистрацију моторних возила и прикључних возила и трактора којим се обавља дјелатност јавног превоза или превоза за властите потребе 5,00,
б) за продужење важности саобраћајне дозволе 2,00,
в) за дупликат саобраћајне дозволе 10,00.

Тарифни број 63.

а) За рјешавање захтјева за регистрацију трактора, радних машина, мотокултиватора и бицикала са мотором 5,00,
б) за издавање дупликата саобраћајне дозволе за тракторе, односно потврде о регистрацији 10,00.

Тарифни број 64.

За рјешавање захтјева за издавање:

а) одобрења за обављање послова обезбјеђења лица и имовине, односно детективске дјелатности (за привредна друштва и детективске агенције) 100,00,
б) легитимације за припаднике обезбјеђења и детективске легитимације 5,00.

Тарифни број 65.

За рјешавање захтјева за издавање возачке дозволе 5,00.

Тарифни број 66.

За захтјев за издавање путне исправе за путовање у иностранство, за држављане Републике Српске:

а) за издавање путне исправе 5,00,
б) за издавање заједничке (колективне) путне исправе, за свако лице појединачно износи 2,00.

IX – ТАКСЕ НА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПРЕДМЕТИМА ДРЖАВЉАНСТВА[уреди]

Тарифни број 67.

а) Захтјев за стицање држављанства Босне и Херцеговине – Републике Српске 100,00,
б) захтјев за избор и промјену ентитетског држављанства 10,00,
в) захтјев за отпуст из држављанства РС – БиХ 500,00,
г) за издавање дупликата пријема и отпуста 10,00.

За захтјев који се односи на истовремено стицање држављанства БиХ – РС чланови исте породице (супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота) плаћају једну таксу.

Х – ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ[уреди]

Тарифни број 68.

а) За издавање рјешења по захтјеву за претходну процјену утицаја на животну средину 50,00,
б) за издавање рјешења за одобравање студије утицаја 1.000,00,
в) за издавање еколошке дозволе 150,00,
г) за ревизију еколошке дозволе 150,00,
д) за издавање рјешења о одобравању Плана активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија односно загађења и за усаглашавање са нaјбољом расположивом техником 500,00,
ђ) за оцјену плана прилагођавања за постојећа постројења и уређаје за дјелатности управљање отпадом и активности које предузима надлежни орган 500,00,
е) за издавање дозволе за управљање отпадом 150,00,
ж) за ревизију дозволе за управљање отпадом 150,00,
з) за сагласност о ослобађању обавезе прибављањa дозволе за управљање отпадом 150,00,
и) за утврђивање услова које треба да испуњава правно лице које врши провјеру и праћење емисија загађујућих материја у ваздуху 150,00,
ј) за издавање рјешења о сагласности за извоз опасног отпада 500,00,
к) за издавање рјешења о увозу, извозу и транзиту неопасног отпада 150,00,
л) за издавање рјешења за превоз (транзит) опасног отпада кроз територију Републике Српске 700,00,
љ) за сагласност у поступку добијања лиценце за увоз-извоз супстанци које оштећују озонски омотач 50,00,
м) за сагласност у поступку издавања квоте за увоз и дозвола за увоз-извоз супстанци које оштећују озонски омотач 50,00,
н) за издавање рјешења о одобрењу пројекта или активности који може имати значајан утицај на заштићена подручја 100,00,
њ) за издавање рјешења о давању сагласности за уношење нових и поновно увођење несталих биљних и животињских врста 50,00,
о) за издавање рјешења о давању сагласности за кориштење дивљих биљних и животињских врста 100,00,
п) за одоборење привредном друштву, односно другом правном лицу за промет и превоз нуклеарних сировина и материјала да може преко границе Републике Српске превести наведени материјал 500,00.

ХI – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ[уреди]

Тарифни број 69.

а) Лиценца за обављање послова заштите и здравља на раду, прегледа и испитивања средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду – за правно лице 2.500,00,
б) лиценца за обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) и микроклиме – за правно лице 3.000,00,
в) лиценца за обављање прегледа и испитавње опреме за рад и потписивање стручних налаза – за одговорно лице у правном лицу 800,00,
г) лиценца за обављање послова за испитивање услова радне средине и потписивање стручних налаза – за одговорно лице у правном лицу 800,00,
д) лиценца за обављање послова заштите и здравља на раду – за физичко лице 500,00,
ђ) лиценца која се односи на овлаштену организацију за обављање послова у области заштите и здравља на раду 2.000,00,
е) такса за издавање рјешења о испуњености услова у области заштите и здравља на раду у износу од 10,00.

ХII – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ[уреди]

Тарифни број 70.

За рјешење:

а) о лиценцирању приватне високошколске установе, по сваком појединачном студијском програму 3.000,00,
б) о лиценцирању јавне високошколске установе, по сваком појединачном студијском програму 500,00,
в) о признавању стране високошколске дипломе 300,00,
г) о испуњености услова за оснивање и почетак рада приватних средњих школа, чији оснивач је домаће или страно правно или физичко лице 3.000,00,
д) о испуњености услова за оснивање и почетак рада приватних, основних умјетничких школа, чији оснивач је домаће или страно правно или физичко лице 1.500,00,
ђ) о испуњености услова за оснивање и почетак рада приватних предшколских установа, чији оснивач је домаће правно или физичко лице 500,00,
е) за проширење дјелатности за оспособљавање из познавања прописа 300,00,
ж) за проширење дјелатности за оспособљавање из управљања моторним возилом 700,00,
з) за проширење дјелатности за сваку нову категорију и пратећу поткатегорију 50,00,
и) за промјену канцеларије или учионице, као и у свим другим случајевима који захтијевају излазак на терен 100,00,
ј) за увођење возила, возача-инструктора и предавача теоретске наставе у процесу обуке 50,00,
(Само уколико ауто-школа не уводи промјену по основу наведеном под т. е), ж) и и) овог тарифног броја.)
к) о испуњености услова за извођење програма образовања одраслих 700,00.

Тарифни број 71.

а) За издавање лиценце за:
1) предавача теоретске наставе, испитивача теоретског дијела испита и за испитивача из управљања моторним возилом 50,00,
2) предавача теоретске наставе 50,00,
3) испитивача из теоретског дијела испита 50,00,
4) испитивача из управљања моторним возилом 50,00,
б) за оспособљавање и полагање испита за стицање лиценце:
1) Познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима 50,00,
2) Педагогија 50,00,
3) Вожња у улози испитивача (педагошка вожња) 50,00,
в) за први излазак на испит и поправни испит по предметима:
1) Познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима (полагање писмено и усмено) 100,00,
2) Педагогија (полагање усмено) 100,00,
3) Вожња у улози испитивача (педагошка вожња), (полагање практично) 100,00,
г) за издавање дозволе за инструктора вожње 50,00,
д) такса за оспособљавање за инструктора вожње по предметима:
1) Познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима 50,00,
2) Саобраћајна психологија 50,00,
3) Педагогија – методика вожње 50,00,
4) Познавање моторних возила, уређаја и опреме 50,00,
ђ) за први излазак на испит и поправни испит за инструктора вожње по предметима:
1) Познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима (полагање писмено и усмено) 150,00,
2) Саобраћајна психологија (полагање усмено) 100,00,
3) Педагогија – методика вожње (полагање усменог дијела испита) 100,00,
4) Педагогија – методика вожње (полагање практичног дијела испита) 100,00,
5) Познавање моторних возила, уређаја и опреме (полагање усмено) 100,00,
6) Управљање моторним возилом (полагање практично):
- А/А1 категорија/поткатегорија 130,00,
- Б/Б1 категорија/поткатегорија 130,00,
- Ц/Ц1 категорија/поткатегорија 150,00,
- Д/Д1 категорија/поткатегорија 180,00,
- испит за категорије/поткатегорије ДЕ/Д1Е, ЦЕ/Ц1Е и БЕ полагање је посебно за сваку категорију/поткатегорију. Цијена по испиту за сваку категорију/поткатегорију појединачно износи 100,00.

Тарифни број 72.

а) За издавање одобрења ауто-школама за оспособљавање кандидата за возача моторних возила:
1) за оспособљавање из прописа о безбједности саобраћаја 300,00,
2) за оспособљавање из управљања моторним возилом 700,00,
3) за сваку поједину категорију и пратећу поткатегорију возила 50,00,
б) за полагање испита за возача моторних возила:
1) провјера из познавања прописа о безбједности саобраћај 50,00,
2) испит из познавања прописа о безбједности саобраћаја 50,00,
3) испит из управљања моторним возилом за категорије и поткатегорије:
- А, А1, Б, Б1 60,00,
- Ц, Ц1 70,00,
- БЕ, ЦЕ, Ц1Е, ДЕ, Д1Е 80,00,
- Д, Д1 90,00,
в) за издавање образаца за рад ауто-школе:
1) књижица кандидата за возача моторног возила 2,00,
2) потврда о успјешно завршеној обуци из познавања прописа о безбиједности саобраћаја на путевима 0,50,
3) потврда о успјешно завршеном оспособљавању из управљања моторним возилом 0,50,
4) Дневник рада возача-инструктора 2,00,
5) Дневник о извођењу наставе из прописа о безбиједности саобраћаја на путевима 10,00,
г) за андрагошку документацију и јавне исправе у образовању одраслих:
1) Регистар полазника основног образовања одраслих 12,00,
2) Матична књига полазника основног образовања одраслих 12,00,
3) Регистар полазника образовања одраслих 6,00,
4) Матична књига полазника образовања одраслих (200 страна) 6,00,
5) Матична књига полазника образовања одраслих (100 страна) 5,00,
6) Матична књига полазника образовања одраслих (50 страна) 5,00,
7) Дневник рада наставника 5,00,
8) Образац разредног свједочанства у основном образовању одраслих 0,70,
9) Образац разредног свједочанства у програму средњег стручног образовања одраслих 0,70,
10) Образац свједочанства о завршеном основној школи у образовању одраслих 2,00,
11) Образац свједочанства о завршеном о положеном завршном испиту у програмима средњег стручног образовања одраслих или преквалификације 2,00,
12) Образац свједочанства о завршеном о положеном матурском испиту у програмима средњег стручног образовања, преквалификације или доквалификације 2,00.

ХIII – РАЗНО[уреди]

Тарифни број 73.

За дато мишљење од стране републичких органа или републичких организација о примјени републичких прописа 30,00.

Тарифни број 74.

За чување (депозит) новца, ствари и хартија од вриједности, које се дају на чување, плаћа се годишње од сваких започетих 100 КМ износ од 20,00.

Ако вриједност ствари није позната, утврђује се процентом.

Такса из овог тарифног броја плаћа се унапријед, а за остале године приликом депозита. Започета година рачуна се као цијела.

Ако се депозит по захтјеву депонента преноси од једног до другог депозитара, за пренос се плаћа износ једногодишње таксе. Ова такса се не плаћа за депозите који се полажу по службеној дужности ако се у року подигну.

Тарифни број 75.

За технички преглед рударских објеката који подлијежу обавезном прегледу ради добијања одобрења за употребу и/или пуштање у пробни рад плаћа се такса по радном часу 40,00.

Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цијели или започети радни час сваког радника који у техничком прегледу учествује, тако што збир радних часова чини укупну таксу.

Тарифни број 76.

За вршење увиђаја на лицу мјеста прегледа и ванредног прегледа ради добијања рјешења: о давању одобрења за експлоатацију, о давању одобрења за испирање племенитих метала и других минерала из ријечних наноса, о испуњењу услова за обављање послова периодичних прегледа и испитивања у рударским објектима и просторијама, извјештај са мишљењем о узроцима несрећа и претрпљене хаварије, испитивања разлога за обустављање радова и посљедица те обуставе и одобрења за другачије организовање послова, плаћа се такса по радном часу 40,00.

Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цијели или започети радни час сваког радника који у вршењу увиђаја, прегледа и ванредног прегледа учествује тако што збир радних часова чини укупну таксу.

Тарифни број 77.

За рјешење:

а) о давању одобрења за експлоатацију 200,00,
б) о давању одобрења за истраживање минералне сировине 150,00,
в) којим се одобрава испирање племенитих метала и других минерала из ријечних наноса 150,00,
г) којим се одобрава употреба рударских објеката 150,00,
д) о пуштању рударских објеката у пробни рад 100,00,
ђ) о испуњењу услова за обављање послова периодичних прегледа и испитивања у рударским објектима и просторима 130,00,
е) о образовању стручне комисије за: технички преглед, ванредни преглед након несреће и претрпљене хаварије, увиђај на лицу мјеста, преглед и полагање стручног испита 30,00,
ж) о признавању резерви и квалитета минералних ресурса 150,00,
з) којим се одобрава извођење радова по рударским пројектима 200,00,
и) о испуњењу услова за обављање дјелатности на термоенергетским постројењима, уређајима и опремом под притиском 200,00,
ј) о процјени постојања јавног интереса за додјелу концесије код самоиницијативне понуде за изградњу нових објеката за транспорт нафте и гаса 500,00,
к) којим се процјењује постојање јавног интереса за додјелу концесије за истраживање и експлоатацију минералних ресурса 100,00.

Тарифни број 78.

За рјешење:

а) о испуњености услова за обављање послова ревизије и испитивања електричних инсталација 200,00,
б) о испуњености услова за обављање послова монтаже и ремонта електроенергетске опреме 200,00,
в) о испуњености услова за обављање послова ревизије и испитивања електроенергетских постројења 200,00,
г) о процјени постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде за додјелу концесије у области енергетике 500,00.

Тарифни број 79.

За рјешење:

а) за одобрење за обављање дјелатности трговина на мало моторним горивима 100,00,
б) за одобрење за обављање дјелатности трговина на мало моторним горивима – плинска пумпна станица 100,00,
в) за одобрење за обављање дјелатности снабдијевања пловних објеката течним нафтним горивима за погон бродских мотора 100,00,
г) за одобрење за обављање дјелатности трговина на велико течним нафтним горивима 300,00,
д) за одобрење за обављање дјелатности трговина на мало уљем за ложење екстра лако и лако специјално [уље за ложење екстра лако (ЕЛ) и лако специјално (ЛС)] 100,00,
ђ) за одобрење за обављање дјелатности трговина на велико уљем за ложење (лако, средње и тешко) 100,00,
е) за одобрење за обављање дјелатности трговина на велико течним нафтним гасом 300,00,
ж) за одобрење за обављање дјелатности трговина на велико дуванским производима 300,00,
з) за одобрење за обављање дјелатности услуге тржнице на велико 100,00,
и) за одобрење за израду и употребу четвртастог жига 150,00,
ј) за цертификат за обављање шпедитерских послова за физичко лице 50,00,
к) за цертификат за обављање шпедитерских послова за привредно друштво / пословну јединицу 100,00,
л) за измјене одобрења од т. а) до и) овог тарифног броја 50,00.

Тарифни број 80.

За рјешење:

а) за одобрење за изношење средстава изван Босне и Херцеговине у сврху оснивања привредног друштва, банке или осигуравајуће, односно реосигуравајуће организације у иностранству или за откупљивање капитала (оснивачког улога) привредног друштва, банке, осигуравајуће, односно реосигуравајуће организације у иностранству 300,00,
б) за одобрење за изношење средстава изван Босне и Херцеговине у сврху повећања капитала (оснивачког улога) привредног друштва, банке, осигуравајуће, односно реосигуравајуће организације у иностранству 200,00,
в) за упис статусних промјена у Регистар привредног друштва у иностранству 10,00,
г) за издавање извода из Регистра привредног друштва у иностранству о подацима из т. а) и б) овог тарифног броја 10,00,
д) за одобрење за изношење средстава изван Босне и Херцеговине у сврху оснивања представништва и пословне јединице у иностранству 100,00,
ђ) за упис у Регистар статусних промјена у представништву и пословној јединици у иностранству 10,00.

Тарифни број 81.

а) За рјешење о категоризацији угоститељских објеката за смјештај врсте „туристичко насеље“ 250,00,
б) за рјешење о категоризацији угоститељских објеката за смјештај врсте „хотел“ 250,00,
в) за рјешење о категоризацији угоститељских објеката за смјештај врсте „мотел“ 200,00,
г) за рјешење о категоризацији угоститељских објеката за смјештај врсте „пансион“ 150,00,
д) за рјешење о утврђивању квалитета услуга и стандарда угоститељском објекту за исхрану и пиће, врсте „ресторан“ 200,00,
ђ) за издавање цертификата о положеном испиту за туристичког водича 50,00,
е) за издавање лиценци путничким агенцијама организаторима путовања 200,00,
ж) за издавање рјешења о проглашењу бање 500,00,
з) за издавање рјешења о испуњености услова за обављање дјелатности скијашког центра на скијалишту 500,00,
и) за измјене одобрења од т. а) до з) овог тарифног броја 50,00,
ј) за подношење пријаве за финансирање пројекта у области туризма 20,00,
к) за издавање и измјену рјешења за обављање дјелатности у сеоском домаћинству 10,00,
л) за издавање и измјену рјешења за обављање дјелатности пружања услуге смјештаја, изнајмљивања апартмана, кућа за одмор и соба за изнајмљивање 10,00.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 100/11