БꙊква́рь Славе́нскїй трїа́збꙊчный/БꙊква́рь содержа́щїй А̑́збꙊкꙊ Славено-Се́рбскꙊю/Число̀ писмє́нъ

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
БꙊква́рь Славе́нскїй трїа́збꙊчный
Писац: Па́ѵле Со́ларичь
1. Число̀ писмє́нъ


страна 11

ПЕ́РВАѦ ЧА́СТЬ·

Ѡ̑

ПРАВОГЛАГО́ЛАНЇИ·

Ко Правоглаго́ланїю потре́бно є̆́сть Позна́нїе Писмє́нъ́ Срица́нїе́ и̑ Чте́нїе.

ПЄ́РВАѦ ГЛАВА̀.

Ѡ̑ ПОЗНА́НЇИ ПИСМЄ́НЪ·

Писмєна̀ є̑сꙋ̀ ви́димїи черта́емїи зна́цы простѣ́йшихъ гла́сѡвъ , коє̀ мы̀ у̑сты̀ произно́симо .

1. Число̀ Писмє́нъ .

Славе́нскїй ѧ̑зы́къ и̑́ма четы́редесеть и̑ два̀ писмєна̀ , кои́хъ

Начерта́нїе а , и̑менꙋ́й а̑́зъ , произносѝ а̑
  б   бꙋ́ки   бъ
  в   вѣ́ди   въ
  г   глаго́ль   гъ

◦❨ в҃і ❩◦

Начерта́нїе д , и̑менꙋ́й добро̀ , произносѝ дъ
  е   є̆́сть   е
  ж   живѣ́те   жъ
  ѕ   ѕѣло̀   ѕъ
  з   землѧ̀   зъ
  и   и̑́же   ї
  ї   ї   ї
  к   ка́кѡ   къ
  л   лю́ди   лъ
  м   мыслѣ́те   мъ
  н   на́шъ   нъ
  о   ѻ̆́нъ   ѡ̑
  п   поко́й   пъ
  р   рцы̀   ръ
  с   сло́во   съ
  т   тве́рдо   тъ
  у   у̑   у̑
    у̑́къ   у̑
  ф   фе́ртъ   фъ
  х   хѣ́ръ   хъ
  ѿ   ѡ̑тъ   ѡ̑тъ
  ц   цы̀   цъ
  ч   че́рвь   чъ
  ш   ша̀   шъ

◦❨ г҃і ❩◦

Начерта́нїе щ и̑менꙋ́й ща̀, произносѝ щъ
  ъ   є̆́ръ  
  ы   є̑ры̀   ї
  ь   є̆́рь  
  ѣ   ѧ̆́ть   і̑ѐ
  є   і̑ѐ   е
  ю   і̑ꙋ̀   і̑ꙋ̀
  ѡ   ѡ̑   о
    і̑а̀   і̑а̀
  ѧ   і̑а̀   і̑а̀
  ѯ   ксѝ   гсъ , ксъ
  ѱ   псѝ   псъ
  ѳ   ѳита̀   ѳъ
  ѵ   и̑́жица   ї

1. Примѣча́нїе. Сва̑ четы́редесеть и̑ два̀ писмє́на̀ называ́юсе є̆́днымъ и̑́менемъ А̑́збꙋка , ѡ̑тъ иъмє́нъ пе́рвыхъ двꙋ́хъ писмє́нъ . Ѻ̆́вꙋ А̑́збꙋкꙋ сочині́о є̆́сть Светы́й Кѵ̀̀рі́ллъ , ѡ̑ кое́мъ ви́ждь прѝ концꙋ̀ Бꙋква́рѧ сегѡ̀ . Узе́вшїй А̑́збꙋкꙋ Гре́ческꙋ и̑мꙋ́щꙋю дваде́сеть и̑ четы́ри бꙋ́кве ( Α α, Β ϐ β, Γ ᴦ γ, Δ δ, Ε ε, Ζ ζ, Η η, Θ θ ϑ, Ι ι, Κ κ, Λ λ, Μ μ, Ν ν, Ξ ξ, Ο ο, Π π, Ρ ρ, Σ ϲ ς σ, Τ τ Τ[1], Υ υ, Φ φ, Χ χ, Ψ ψ, Ω ω ) , ѻ̆́нъ є̑ произве́о Славѧ́нѡмъ , нѣ́чтѡ и̑на́ковымъ начерта́нїемъ , толи́коже писмє́нъ : а , в , г , д , е , з , и , ѳ , ї , к , л , м , н , ѯ , о , п , р , с , т , ѵ , ф , х , ѱ , ѡ . Гре́ческїй числе́нный зна́къ ϛ ( то́ є̑сть свѧза̑ннаѧ писмєна̀ ςτ, ст ) и̑лѝ са́мое ς ѡ̑бра́ћено є̆́сть у̑

◦❨ д҃і ❩◦

на́ше ѕ ; и̑ Гре́чєскаѧ ου и̑ ȣ , да́ла є̑сꙋ̀ на́мъ оу и̑ ꙋ . Прѡ́чаѧ писмена̀ : б , ж , ц , ч , ш , щ , ъ , ы , ь , ѣ , є , ю , ꙗ , ѧ , потрє́бнаѧ за сво́йственнє гла́сє Славе́нскога ѧ̑зы́ка надле́жало є̆́сть самонача́лнѡ произвестѝ , и̑лѝ па́че подража́ти Свето́мꙋ І̑еронѵ́мꙋ , проложи́вшемꙋ у̑ то́мъ пꙋ́ть бо́лше четы́ри ста̀ лѣ̑тъ до тогда̀ .

Не зна́се , є̑-ли у̑ са́момъ нача́лꙋ А̑́збꙋка Славе́нска и̑ма́ла ны́нѣпнїй бꙋквъ поре́дакъ ; но и̑звѣ́стно є̆́сть , да число̀ и̑́хъ нїѐ задꙋ́гѡ у̑тверждено было̀ на четы́редесеть и̑ двѣ̀ , бы̑вшимъ ра̑знымъ послѣдова́тєлнымъ ѡ̑пы́тѡмъ съ писмены̀ : ѣ , ѥ , є ; ю , Ѫ ; ꙗ , ѧ .

Дава́ти и̑мєна̀ бꙋ́квамъ было̀ є̑ приро́дно у̑ пе́рвой на свѣ́тꙋ А̑́збꙋцы , коеѧ̀писмєна̀ роди̑вшаѧсе и̑зъ свеще́нныхъ І̑ероглѵ́фѡвъ у̑держа́ла є̑сꙋ̀ ѻ̆́выхъ наименова̑нїѧ . Гре́цы , полꙋ́чившїи та́кѡ ѡ̑тъ Фені́кїєвъ А̑́збꙋкꙋ , ѡ̑ста́ли сꙋ̀ прѝ то́мъ . По не до́бромꙋ въ се́мъ подража́нїю Гре́кѡмъ и̑́мамо и̑ мы̀ , проти́вꙋ и̑скꙋ́сствꙋ пи́сма , на̑ша А̑́зъ , Бꙋ́ки , и̑ прѡ́чаѧ и̑мєна̀ . И̑́бо вмѣ́ стѡ ѡ̑тводи́ти у̑́мъ не́камѡ натра́гъ таковы́ми и̑мены̀ , тре́бало бы ( ка́кѡ сꙋ̀ ве́ћъ дре́внїи Ри́млѧни твори́ли , хо́тѧ полꙋ́чивъ ѡ̑тъ Гре́кѡвъ , ка́кѡ и̑ мы̀ , А̑́збꙋкꙋ ) сва́кꙋ бꙋ́квꙋ зва́ти , є̑ли́кꙋ мо́жно , ѻ̆́ным са́мымъ гла́сомъ , коега̀ ѻ̆́на зна́къ є̆́сть .

2. Примѣча́нїе. Наста́вникъ , начина́юћи А̑́збꙋкꙋ съ ѻ̆́трокомъ , дꙋ́жанъ є̑ показыва́ти є̑мꙋ̀ сва́ко пи́сме пе́рстомъ и̑лѝ сказа́лькомъ , то̀ и̑менова́ти , и̑ си́лꙋ и̑лѝ гла́съ є̑гѡ̀ произно́сити ; на примѣ́ръ : Пи́сме ѻ̆́во А , и̑менꙋ́есе А̑́зъ , а̑ гла́си аа-- ; ѻ̆́во пи́сме Б , и̑менꙋ́есе Бꙋ́ки , а̑ гла́си Бъ , пи́сме ѻ̆́во В , и̑менꙋ́есе Вѣ́ди , а̑ гла́си Въ , и̑ та́кѡ да́лше . Ѻ̑ваково̀ позна́нїе писмє́нъ бꙋ́де въ Срица́нїи ѡ̑тмѣ́ннѡ послꙋ́жити .

Напомене[уреди]

  1. Знак не постоји у Уникоду