БꙊква́рь Славе́нскїй трїа́збꙊчный/БꙊква́рь содержа́щїй А̑́збꙊкꙊ Славено-Се́рбскꙊю/Встꙋпле́нїе

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
БꙊква́рь Славе́нскїй трїа́збꙊчный
Писац: Па́ѵле Со́ларичь
Встꙋпле́нїе


страна 9

БꙊКВА́РЬ
и̑лѝ
ПЕ́РВОЕ РꙊКОВО́ДСТВО
къ
ПОЗНА́НЇЮ КНИ́ГЪ И̑ ПИСА́НЇЙ.


встꙋпле́нїе.

Кни́ге[1] и̑писа̑нїѧ є̑сꙋ̀ произведє́нїѧ ѻ̆́нога боже́ственнога хꙋдо́жества, коѐ посре́дствомъ ма́лѡ черта́емыхъ зна́кѡвъ многора́зное, неизче́тное, и̑ скороизчеза́ющее глаго́ланїе у̑́стъ человѣ̑чь ѡ̑тмѣ́ннѡ замѣча́ва, тве́рдѡ у̑держа́ва, и̑ на да́лєка мѣ̑ста и̑ времєна̀ вразꙋми́телнѡ тво́ри.

Кто̀ хꙋдо́жествꙋ семꙋ̀ у̑чи́тисе, и̑ ѡ̑снова́телнѡ зна́ти хо́ће, ка́кѡ глаго́ланїе нѣ́коега

  1. Кни́га, кита́йское сло́во Ки́нгъ, коѐ попремно́гꙋ у̑ Се́рбѡвъ, Бꙋлга̑ръ, и̑ Далмати́нѡвъ зна́чи ѻ̑вогда̀ А̑́ртїю, Папѵ́рь, ѻ̑вогда̀ Посла́нїе, Пи́смо, нарица́есе Славе́нскимъ ѧ̑зы́комъ, какѡ є̑щѐ у̑ Крайнце́въ, Бꙋква; ѡ̑ткꙋ́дꙋ и̑ Нѣ́мцємъ Buch (Бꙋ̀хъ). Пе́рвое веще́ство по́дъ пи́смо, былѐ є̑сꙋ̀ вѣроѧ́тнѡ у̑ Пре́дкѡвъ на́шихъ, ка́кѡ у̑ Лати́нѡвъ, та́нкє скрижа́лкє и̑лѝ дащи́цє бꙋковє (Paginæ, ѡ̑тъ Phagus, Бꙋ́ква), кои́хъ вы́ше написа́нныхъ и̑ преплете́нныхъ, Бꙋ́ква, сі́есть Кни́га, подо́бнѡ Лати́нскомꙋ же Liber (Ли́пово) Лы́ко, и̑ Кни́га. Ны́нѣ у̑ предпочти́вшихъ сло́во Кни́га, Бꙋ́ква зна́менꙋе А̑́збꙋчное Пи́смѧ. Достопа́мѧтно є̆́сть, что̀ у̑ А̑́сїскои̑ ѻ̑бла́сти Бꙋка́рїи (Бꙋга́рїи?) гла́вный гра́дъ Бꙋ́кара, то́лкꙋесе (у̑ Ле Кле́рка въ По́вѣсти Рꙋ́сской) Ѵ̑че́ныхъ Гра́дъ, бꙋ́дꙋћи да є̑ ѻ̆́ндешнимъ ѧ̑зы́комъ нѣ́когді Бꙋка́рь зна́чило то̀, что̀ у̑ на`́съ Кни́жникъ.

◦❨ і҃ ❩◦

ѧ̑зы́ка у̑писа́нїе прелага́есе, и̑ и̑зъ писа́нїѧ па́ки воскреша́есе, томꙋ̀ надле́жи пра̑вила таково́га хꙋдо́жества тогѡ́же ѧ̑зы́ка себ̀ вѣдѡа сотвори́ти.

Хꙋдо́жество сїѐ называ́есе у̑ ѡ̑бши́рномъ смы́слꙋ Пи́сменица, и̑ раздѣлѧ́есе у̑ Славе́нскомъ ѧ̑зы́кꙋ на пе́ть часте́й, кои́хъ пе́рва є̆́сть Правоглаго́ланїе, ѡ̑ кое́мъ и̑́ма во ѻ̑со́бь Бꙋква́рь дѣ́йствовати.

По томꙋ Бꙋква́рь Славе́нскїй є̆́сть кни́га содержа́щаѧ Правоглаго́ланїе Славе́нское, ли́бо Наꙋ́кꙋ наставлѧ́ющꙋю Славє́нска писмєна̀ позна́ти, и̑ пра́вѡ произноша́ти, та̑ у̑ сло́гєсобокꙋплѧ́ти, и̑ ѡ̑тътꙋ́дꙋ происходє́ћа речє́нїѧ пра́вилнѡ чита́ти; а̑ пото́мъ и̑ са̑ма писмєна̀ и̑скꙋ́снѡ черта́ти, и̑ речє́нїѧ и̑́ми замѣча́ти, сі́есть писа́ти.

Ѡ̑тъ тꙋ́дꙋ ча̑сти Бꙋква́рѧ на́шега є̑сꙋ̀ двѣ̀: Правоглаго́ланїе, и̑ Краснописа́нїе.