Закон о заштити назива Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ЗАШТИТИ НАЗИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Овим законом уређују се услови и начин заштите назива или дијела назива Републике Српске (у даљем тексту: Република).

Члан 2.

(1) За употребу назива Републике потребно је одобрење надлежног органа.

(2) Нико, у смислу овог закона, не може користити назив Републике, ако му то, у складу са одредбама овог закона, није дозвољено.

Члан 3.

Правна лица која у свом називу желе да употребљавају назив Републике то право могу остварити под сљедећим условима:

а) да својим оснивачким актом, статутом, годишњим планом активности и годишњим финансијским планом утврђују да ће дјеловати, односно вршити активности на територији цијеле Републике, или да се подручје њихове дјелатности, односно активности односи на територију цијеле Републике,
б) да се кроз њихову дјелатност, односно активност недвосмислено може утврдити да ће промовисати назив Републике и да је то од интереса за Републику, и
в) да употреба назива Републике није у супротности са унутрашњим и међународним правним поретком и моралом.

Члан 4.

(1) Захтјев за употребу назива Републике подноси се Министарству управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство).

(2) О захтјеву из става 1. овог члана Министарство тражи мишљење министарства надлежног за дјелатност, односно активност, које правно лице обавља (у даљем тексту: ресорно министарство).

Члан 5.

(1) Захтјев из члана 4. овог закона обавезно садржи:

а) назив подносиоца захтјева,
б) назив правног лица за које се захтјев подноси,
в) оснивачки акт,
г) статут,
д) годишњи план активности,
ђ) годишњи финансијски план и
е) образложење.

(2) Образложење из тачке е) става 1. овог члана треба да садржи опис дјелатности и активности које ће се вршити и начин вршења дјелатности и активности на територији цијеле Републике, уз навођење циља и сврхе употребе назива Републике.

Члан 6.

(1) Називи улица и тргова могу садржавати име Републике.

(2) Образложен захтјев за употребу назива Републике из става 1. овог члана надлежни орган јединице локалне самоуправе подноси ресорном министарству, које издаје одобрење за употребу назива Републике.

Члан 7.

(1) Културне, спортске и друге јавне манифестације могу садржавати име Републике.

(2) Образложен захтјев за употребу назива Републике из става 1. овог члана организатор културне, спортске и друге јавне манифестације подноси ресорном министарству, које издаје одобрење за употребу назива Републике.

Члан 8.

(1) Одобрење за употребу назива Републике по захтјеву из члана 4. даје Министарство, а из члана 6. и 7. дају ресорна министарства.

(2) Против рјешења којим се одбија захтјев за употребу назива Републике, може се изјавити жалба Влади Републике.

Члан 9.

Правна лица, која су стекла право на употребу назива Републике, дужна су до краја јануара, за претходну пословну годину, доставити ресорном министарству извјештај о раду, који ће садржавати опис дјелатности, односно активности, које су вршила, и начин вршења дјелатности или активности на територији цијеле Републике.

Члан 10.

(1) Министарство које је донијело рјешење којим се одобрава употреба назива Републике, може одобрење укинути, ако утврди да се назив Републике употребљава супротно одредбама овог закона.

(2) Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Влади Републике.

Члан 11.

Надзор над примјеном овог закона врше ресорна министарства.

Члан 12.

Употреба назива Републике без одобрења надлежног органа (члан 2. овог закона) овог закона представља прекршај за који ће се казнити новчаном казном:

а) од 1.500 до 7.500 КМ правно лице,
б) од 300 до 750 КМ одговорно лице у правном лицу и
в) од 300 до 750 КМ лице које самостално обавља пословну дјелатност.

Члан 13.

Одредбе овог закона не односе се на републичке органе и друге организације које су основане законом или другим актом надлежног органа Републике.

Члан 14.

У року од једне године након ступања на снагу овог закона сва правна лица чији назив садржи и назив Републике дужна су да спроведу поступак прибављања одобрења за употребу назива Републике, у складу са одредбама овог закона.

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1218/08
Датум: 16. јул 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 73/08