Закон о измјенама и допунама Закона о заштити назива Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ЗАШТИТИ НАЗИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о заштити назива Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08) у члану 5. у ставу 1. послије тачке б) додаје се нова тачка ба) која гласи:

„ба) назив који се предлаже,“.

Члан 2.

У члану 8. послије става 1. додаје се нови стaв 1а. који гласи:

„(1а) Поступак за издавање одобрења за употребу назива Републике води се по одредбама овог закона и Закона о општем управном поступку.“

Став 2. мијења се и гласи:

„(2) Против рјешења којим се одлучује о захтјеву за употребу назива Републике није допуштена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом.“

Члан 3.

У члану 10. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Против рјешења из става 1. овог члана није допуштена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом.“

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1659/12
Датум: 7. новембар 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 109/12