Zakon o zaštiti naziva Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu


ZAKON O ZAŠTITI NAZIVA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način zaštite naziva ili dijela naziva Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika).

Član 2.

(1) Za upotrebu naziva Republike potrebno je odobrenje nadležnog organa.

(2) Niko, u smislu ovog zakona, ne može koristiti naziv Republike, ako mu to, u skladu sa odredbama ovog zakona, nije dozvoljeno.

Član 3.

Pravna lica koja u svom nazivu žele da upotrebljavaju naziv Republike to pravo mogu ostvariti pod sljedećim uslovima:

a) da svojim osnivačkim aktom, statutom, godišnjim planom aktivnosti i godišnjim finansijskim planom utvrđuju da će djelovati, odnosno vršiti aktivnosti na teritoriji cijele Republike, ili da se područje njihove djelatnosti, odnosno aktivnosti odnosi na teritoriju cijele Republike,
b) da se kroz njihovu djelatnost, odnosno aktivnost nedvosmisleno može utvrditi da će promovisati naziv Republike i da je to od interesa za Republiku, i
v) da upotreba naziva Republike nije u suprotnosti sa unutrašnjim i međunarodnim pravnim poretkom i moralom.

Član 4.

(1) Zahtjev za upotrebu naziva Republike podnosi se Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) O zahtjevu iz stava 1. ovog člana Ministarstvo traži mišljenje ministarstva nadležnog za djelatnost, odnosno aktivnost, koje pravno lice obavlja (u daljem tekstu: resorno ministarstvo).

Član 5.

(1) Zahtjev iz člana 4. ovog zakona obavezno sadrži:

a) naziv podnosioca zahtjeva,
b) naziv pravnog lica za koje se zahtjev podnosi,
v) osnivački akt,
g) statut,
d) godišnji plan aktivnosti,
đ) godišnji finansijski plan i
e) obrazloženje.

(2) Obrazloženje iz tačke e) stava 1. ovog člana treba da sadrži opis djelatnosti i aktivnosti koje će se vršiti i način vršenja djelatnosti i aktivnosti na teritoriji cijele Republike, uz navođenje cilja i svrhe upotrebe naziva Republike.

Član 6.

(1) Nazivi ulica i trgova mogu sadržavati ime Republike.

(2) Obrazložen zahtjev za upotrebu naziva Republike iz stava 1. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave podnosi resornom ministarstvu, koje izdaje odobrenje za upotrebu naziva Republike.

Član 7.

(1) Kulturne, sportske i druge javne manifestacije mogu sadržavati ime Republike.

(2) Obrazložen zahtjev za upotrebu naziva Republike iz stava 1. ovog člana organizator kulturne, sportske i druge javne manifestacije podnosi resornom ministarstvu, koje izdaje odobrenje za upotrebu naziva Republike.

Član 8.

(1) Odobrenje za upotrebu naziva Republike po zahtjevu iz člana 4. daje Ministarstvo, a iz člana 6. i 7. daju resorna ministarstva.

(2) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za upotrebu naziva Republike, može se izjaviti žalba Vladi Republike.

Član 9.

Pravna lica, koja su stekla pravo na upotrebu naziva Republike, dužna su do kraja januara, za prethodnu poslovnu godinu, dostaviti resornom ministarstvu izvještaj o radu, koji će sadržavati opis djelatnosti, odnosno aktivnosti, koje su vršila, i način vršenja djelatnosti ili aktivnosti na teritoriji cijele Republike.

Član 10.

(1) Ministarstvo koje je donijelo rješenje kojim se odobrava upotreba naziva Republike, može odobrenje ukinuti, ako utvrdi da se naziv Republike upotrebljava suprotno odredbama ovog zakona.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi Republike.

Član 11.

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrše resorna ministarstva.

Član 12.

Upotreba naziva Republike bez odobrenja nadležnog organa (član 2. ovog zakona) ovog zakona predstavlja prekršaj za koji će se kazniti novčanom kaznom:

a) od 1.500 do 7.500 KM pravno lice,
b) od 300 do 750 KM odgovorno lice u pravnom licu i
v) od 300 do 750 KM lice koje samostalno obavlja poslovnu djelatnost.

Član 13.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na republičke organe i druge organizacije koje su osnovane zakonom ili drugim aktom nadležnog organa Republike.

Član 14.

U roku od jedne godine nakon stupanja na snagu ovog zakona sva pravna lica čiji naziv sadrži i naziv Republike dužna su da sprovedu postupak pribavljanja odobrenja za upotrebu naziva Republike, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1218/08
Datum: 16. jul 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08