Zakon o sistemu javnih službi

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O SISTEMU JAVNIH SLUŽBI


Član 1.

(1) Ovim zakonom uređuje se sistem javnih službi, obavljanje djelatnosti javne službe, osnivanje, organizacija i rad javne službe i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad javne službe.

(2) Pitanja regulisana ovim zakonom mogu se zakonom kojim se uređuje obavljanje određene djelatnosti kao javne službe, urediti i na drugi način.

Član 2.

(1) Javnom službom, u smislu ovog zakona, smatraju se ustanove, preduzeća i drugi oblici organizovanja utvrđeni zakonom, koji obavljaju djelatnosti od opšteg interesa kojim se obezbjeđuje ostvarivanje prava i dužnosti fizičkih i pravnih lica, kao i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa.

(2) Sredstva kojima posluju organizacije iz stava 1. ovog člana mogu biti u svim oblicima svojine.

Član 3.

Radi ostvarivanja opšteg interesa kojim se obezbjeđuje ostvarivanje prava i dužnosti pravnih i fizičkih lica i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti: obrazovanja, nauke, kulture, sporta i fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, društvene brige o djeci, socijalne zaštite, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja, zdravstvene zaštite biljaka i drugih društvenih djelatnosti, osnivaju se ustanove.

Član 4.

Radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa kojim se obezbjeđuje ostvarivanje prava i dužnosti pravnih i fizičkih lica i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti: javnog informisanja, poštanskog saobraćaja, energetike, održavanja puteva, komunalnih usluga i u drugim oblastima utvrđenim zakonom, osnivaju se javna preduzeća.

Član 5.

Ustanove, preduzeća ili druge oblike javne službe, iz čl. 3. i 4. ovog zakona mogu osnovati Republika Srpska (u daljem tekstu: Republika), jedinica lokalne samouprave ili druga pravna ili fizička lica.

Član 6.

(1) Ustanova ili drugi oblik javne službe, obavlja djelatnost iz člana 3. ovog zakona pod uslovima i na način utvrđen zakonom i aktom osnivača, a u skladu sa ciljevima radi kojih se osniva.

(2) Organizacija i rad javne službe mora biti zasnovan na načelima efikasnog i zakonitog ostvarivanja javnog interesa i obezbjeđenja ostvarivanja prava i dužnosti fizičkih i pravnih lica, stručnog i racionalnog obavljanja poslova i ostvarivanja odgovornosti zaposlenih, efikasnog rukovođenja i stalnog nadzora nad obavljanjem poslova, efikasne saradnje sa osnivačem i organima koji vrše nadzor nad njenim radom, primjeni savremenih tehnologija u radu, javnosti rada i ekonomičnosti u radu.

Član 7.

(1) Republika ili jedinica lokalne samouprave mogu obezbijediti obavljanje djelatnosti, odnosno poslova iz člana 3. ovog zakona, u okviru svojih prava i dužnosti, osnivanjem ustanova ili povjeravanjem vršenja navedenih djelatnosti drugim pravnim ili fizičkim licima, u skladu sa zakonom.

(2) Kada Republika ili jedinica lokalne samouprave povjere vršenje djelatnosti, odnosno poslova iz stava 1. ovog člana drugim pravnim ili fizičkim licima, njihova međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Član 8.

(1) Ustanove i drugi oblici javne službe obavljaju djelatnost iz člana 3. ovog zakona na način kojim se obezbjeđuje ostvarivanje opšteg interesa i uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanje prava i dužnosti fizičkih i pravnih lica.

(2) Ustanove ili drugi oblici javne službe uređuju ostvarivanje opšteg interesa i način pružanja usluga i njihovo korištenje, u skladu sa zakonom i aktima osnivača.

Član 9.

(1) Raspored, početak i završetak radnog vremena u ustanovi ili drugom obliku javne službe, koje obavljaju djelatnost iz člana 3. ovog zakona, uređuje se zakonom i aktima osnivača.

(2) Nadležni organ osnivača može utvrditi raspored, početak i završetak radnog vremena u ustanovi ili drugom obliku javne službe.

Član 10.

Sredstva za obavljanje djelatnosti iz člana 3. ovog zakona obezbjeđuju se iz: budžeta, neposredno od korisnika, prodajom proizvoda i usluga na tržištu, iz sredstava socijalnog osiguranja, posredstvom donatora i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Na osnivanje, organizaciju i rad ustanova, primjenjuju se propisi koji se odnose na preduzeća, ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 12.

(1) Akt o osnivanju ustanove donosi osnivač.

(2) Akt iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

a) naziv osnivača,
b) naziv i sjedište ustanove,
v) djelatnost ustanove,
g) iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način obezbjeđenja sredstava,
d) prava i obaveze osnivača u pogledu obavljanja djelatnosti zbog koje je ustanova osnovana,
đ) međusobna prava i obaveze ustanove i osnivača,
ž) određivanje organa upravljanja ustanove u osnivanju i njegova ovlašćenja,
z) lice koje će do imenovanja direktora ustanove obavljati poslove i vršiti njegova ovlaštenja i
i) rok za donošenje statuta i imenovanje organa upravljanja i rukovođenja.

(3) Osnivač ustanove obezbjeđuje sredstva potrebna za njeno osnivanje i početak rada.

Član 13.

Ustanova koju osniva Republika i/ili jedinica lokalne samouprave kao jedini osnivači je javna ustanova.

Član 14.

(1) Ustanova ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u registar kod nadležnog suda.

(2) Ustanova se upisuje u registar kod nadležnog suda kada nadležni organ uprave rješenjem utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi za početak rada i obavljanje djelatnosti radi kojih se ona osniva.

Član 15.

Organi ustanove su upravni odbor i direktor, ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 16.

(1) Upravni odbor ustanove imenuje i razrješava osnivač.

(2) Upravni odbor ima najmanje tri člana.

(3) Broj članova upravnog odbora utvrđuje se aktom o osnivanju.

(4) Zaposleni u ustanovi ne mogu biti članovi njenog upravnog odbora.

(5) Upravni odbor ustanove čiji je osnivač Republika, imenuje i razrješava Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog nadležnog ministarstva i nakon sprovedenog postupka javne konkurencije.

Član 17.

Upravni odbor:

1) donosi statut ustanove,
2) odlučuje o poslovanju ustanove,
3) razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,
4) donosi program rada i finansijski plan ustanove,
5) odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom i statutom ustanove i
6) vrši druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Član 18.

(1) Direktor rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada.

(2) Direktora ustanove imenuje i razrješava osnivač, na period od četiri godine i uz prethodno sproveden postupak javne konkurencije.

(3) Direktora ustanove čiji je osnivač Republika, imenuje Vlada.

(4) Uslovi za direktora ustanove utvrđuju se statutom.

Član 19.

(1) Osnivač:

1) daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan ustanove,
2) daje saglasnost na statut ustanove,
3) razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun i
4) daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(2) Ako je osnivač ustanove Republika, saglasnosti iz tač. 1. i 2. stav 1. ovog člana daje Vlada, a iz tač. 3. i 4 – nadležno ministarstvo.

Član 20.

(1) Upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada ustanove vrši nadležni organ uprave, u skladu sa zakonom i aktima osnivača.

(2) Nadzor nad zakonitošću rada ustanove čiji je osnivač Republika, vrši nadležno ministarstvo.

Član 21.

(1) Kad organ nadležan za vršenje nadzora nad zakonitošću rada ustanove utvrdi da ustanova ne ispunjava propisane uslove za rad ili ne ostvaruje zakonom ili aktom o osnivanju utvrđene ciljeve i zadatke, rješenjem će odrediti rok za ispunjenje tih uslova i o tome obavijestiti osnivača.

(2) Ako ustanova ne izvrši rješenje iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će o tome obavijestiti osnivača.

Član 22.

(1) Ustanova prestaje da radi:

1) ako ne ispunjava propisane uslove za obavljanje djelatnosti,
2) ako ne postoje uslovi za njeno obavljanje djelatnosti i
3) odlukom osnivača.

(2) Smatra se da ne postoje uslovi za obavljanje djelatnosti ustanove, ako:

1) ne postoje potrebe za njenom djelatnošću,
2) potrebe za njenom djelatnošću mogu da se zadovolje na racionalniji i ekonomičniji način i
3) ne ostvaruje zakonom i aktom o osnivanju utvrđene ciljeve i zadatke.

Član 23.

(1) Postupak za prestanak rada ustanove pokreće osnivač ili organ nadležan za vršenje nadzora nad zakonitošću rada ustanove.

(2) Akt o prestanku rada ustanove donosi osnivač.

(3) Na osnovu akta o prestanku rada ustanove, sprovodi se postupak redovne likvidacije, u skladu sa zakonom.

Član 24.

Postojeće ustanove će uskladiti svoju organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje da važi Zakon o javnim službama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 17/92, 11/93 i 21/96.).

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1275/07
Datum: 17. jul 2007. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07