Закон о измјенама и допунама Закона о систему јавних служби

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О СИСТЕМУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ


Члан 1.

У Закону о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07) у члану 2. у ставу 1. послије ријечи: „установе“ и запете додаје се ријеч: „јавна“.

Члан 2.

У члану 5. у ставу 1. послије ријечи: „установе“ и запете додаје се ријеч: „јавна“, а ријечи: „или друга правна или физичка лица“ замјењују се ријечима: „и друга домаћа и страна правна и физичка лица“.

Члан 3.

У члану 11. послије ријечи: „односе на“ додаје се ријеч: „јавна“.

Члан 4.

У члану 12. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:

„(4) Ако установу оснива више оснивача из члана 5. овог закона закључује се уговор о оснивању установе којим се регулишу међусобна права и обавезе оснивача.

(5) Ако је оснивач или суоснивач установе јединица локалне самоуправе или домаће и страно правно и физичко лице, дужан је да прије уписа у судски регистар прибави сагласност надлежног министарства на акт о оснивању установе.“

Члан 5.

У члану 16. у ставу 2. ријечи: „најмање три члана“ замјењују се ријечима: „три или пет чланова“.

Став 3. брише се.

У ставу 5. послије ријечи: „оснивач“ додају се ријечи: „или суоснивач“.

Послије става 5. додаје се нови став 6. који гласи:

„(6) Управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне конкуренције.“

Члан 6.

У члану 18. у ставу 3. послије ријечи: „оснивач“ додају се ријечи: „или суоснивач“.

Послије става 3. додаје се нови став 3а. који гласи:

„(3а) Директора установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе именује скупштина општине, односно скупштина града.“

Став 4. мијења се и гласи:

„(4) Општи и посебни услови за именовање директора установе утврђују се статутом установе, у складу са законом.“

Члан 7.

У члану 19. у ставу 2. послије ријечи: „оснивач“ додају се ријечи: „или суоснивач“.

Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Ако је оснивач или суоснивач установе јединица локалне самоуправе, сагласности из става 1. т. 2. и 4. овог члана даје начелник општине, односно градоначелник, а скупштина општине, односно града даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план установе и разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун установе.“

Члан 8.

Члан 20. мијења се и гласи:

„(1) Надзор над законитошћу рада установе врши надлежно министарство.

(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона врши Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и надлежни инспектори у саставу органа јединица локалне самоуправе.“

Члан 9.

У члану 21. у ставу 1. ријечи: „орган надлежан“ замјењују се ријечима: „министарство надлежно“, а у ставу 2. ријечи: „надлежни орган“ замјењују се ријечима: „надлежно министарство“.

Члан 10.

У члану 23. у ставу 1. ријечи: „орган надлежан“ замјењује се ријечима: „министарство надлежно“.

Члан 11.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1662/12
Датум: 7. новембар 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 109/12