Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnoj inspekciji

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI


Član 1.

U Zakonu o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/09), u članu 2. u stavu 5. poslije riječi: „sudovima,“ riječ: „javnim“ briše se.

Član 2.

U članu 4. stav 3. mijenja se i glasi:

„Za glavnog upravnog inspektora može se postaviti lice koje je završilo četverogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili lice koje je završilo prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ESTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi i najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije godine na poslovima u republičkim organima uprave“.

Član 3.

Član 5. mijenja se i glasi:

„Upravni inspektor može biti lice koje je završilo četverogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili lice koje je završilo prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ESTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi i najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje jednu godinu na poslovima u republičkim organima uprave“.

Član 4.

U članu 9. u tački v) riječi: „uslova u pogledu stručne spreme“ zamjenjuju se riječima: „opštih i posebnih uslova za obavljanje poslova radnog mjesta“.

Tačka g) mijenja se i glasi:

„g) postupanja u slučaju ispunjavanja zakonom propisanih uslova za prestanak radnog odnosa, koji se odnose na:
1) zasnivanje radnog odnosa mimo propisane procedure,
2) istek vremena na koje je radni odnos zasnovan,
3) potpuni gubitak radne sposobnosti,
4) pravosnažno izrečenu presudu kojom je zaposleni osuđen na kaznu bezuslovnog zatvora ili mjeru bezbjednosti, vaspitnu ili zaštitnu mjeru u trajanju od najmanje šest mjeseci i
5) sticanje prava na starosnu penziju.“

Član 5.

U članu 10. u tački i) poslije riječi: „institucija“ riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta.

U tački j) poslije riječi: „dužnosti“ dodaje se zapeta i nove t. k), l) i lj), koje glase:

„k) postupanja prvostepenog organa po rješenju drugostepenog organa, odnosno donošenja novog rješenja u propisanom roku,
l) postupanja nadležnog organa po zahtjevu za odlaganje izvršenja u slučajevima pokretanja upravnog spora i
lj) postupanja nadležnog organa po presudama donesenim u upravnom sporu u smislu donošenja novog upravnog akta u propisanom roku“.

Član 6.

U članu 12. poslije stava 2. dodaje se novi stav 2a. koji glasi:

„(2a) Podnosilac predstavke i druga lica iz stava 2. ovog člana nemaju svojstvo stranke u postupku inspekcijskog nadzora.“

Član 7.

U članu 19. poslije stava 1. dodaje se novi stav 1a. koji glasi:

„(1a) Protiv rješenja upravnog inspektora, donesenog u vršenju inspekcijskog nadzora u ministarstvu nadležnom za poslove uprave, ne može se izjaviti žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.“

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1661/12
Datum: 7. novembar 2012. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/12