Закон о управној инспекцији

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О УПРАВНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ


Члан 1.

Овим законом уређује се организација, надлежност, начин рада, овлашћења, услови за обављање послова, права, обавезе и одговорности управног инспектора, као и друга питања од значаја за функционисање управне инспекције у Републици Српској (у даљем тексту: Управна инспекција).

Члан 2.

(1) Управна инспекција врши надзор над примјеном закона и других прописа о републичкој управи и локалној самоуправи, прописа о управном поступку који се односе на ефикасност и ажурност у рјешавању управних ствари и радним односима запослених у органима републичке управе и јединицама локалне самоуправе и канцеларијском пословању.

(2) Управна инспекција врши надзор и над примјеном прописа који су посебним законом стављени у дјелокруг управне инспекције.

(3) Надзор над примјеном прописа из ст. 1. и 2. овог члана управна инспекција врши у републичким органима управе, јединицама локалне самоуправе, службама предсједника Републике Српске, Народне скупштине Републике Српске, Вијеће народа Републике Српске, Владе Републике Српске и Службе за вршење заједничких послова републичких органа управе.

(4) Надзор над примјеном прописа у управном поступку који се односе на ефикасност и ажурност у раду и канцеларијском пословању, управна инспекција врши у јавним предузећима, јавним установама и другим организацијама које врше јавна овлашћења.

(5) Надзор над примјеном прописа о радним односима управна инспекција врши и у служби Уставног суда Републике Српске, судовима, јавним тужилаштвима, правобранилаштвима и казнено-поправним установама, изузев постављених, односно именованих лица.

Члан 3.

(1) Послови управне инспекције су у дјелокругу министарства за послове управе.

(2) Послове управне инспекције врше главни управни инспектор и управни инспектори.

(3) Управни инспектори из става 2. овог члана су самостални у свом раду.

(4) Нико не може коришћењем службеног положаја или на други начин онемогућити или ометатати управног инспектора у обављању инспекцијског надзора и предузимању мјера и радњи за које је овлашћен.

Члан 4.

(1) Радом управне инспекције руководи главни управни инспектор.

(2) Главног управног инспектора, након спроведеног јавног конкурса у складу са законом којим се уређује положај државних службеника, поставља Влада Републике Српске на мандат од пет година.

(3) За главног управног инспектора може се поставити лице које има завршен правни факултет – дипломирани правник, положен стручни испит за рад у управи и најмање осам година радног искуства у струци или пет година у управи у том степену образовања.

Члан 5.

Управни инспектор може бити лице које има завршен правни факултет – дипломирани правник, положен стручни испит за рад у управи и најмање пет година радног искуства у управи у том степену образовања.

Члан 6.

(1) Управни инспектор има службену легитимацију којом доказује својство службеног лица, идентитет и овлашћење прописано законом.

(2) Облик, изглед, садржај и начин издавања службене легитимације прописаће правилником министар надлежан за послове управе.

Члан 7.

Управни инспектор у обављању инспекцијског надзора врши надзор над примјеном закона и других прописа којима се уређује систем републичке управе у погледу:

а) усклађености унутрашње организације са законом и другим прописима,
б) прописаног радног времена и других питања којима се обезбјеђује ефикасно остваривање права и извршавање обавеза грађана, удружења и правних лица у републичким органима управе и
в) поступања по поднесеним приговорима и притужбама на рад републичких органа управе и достављања одговора подносиоцима приговора, односно притужби.

Члан 8.

Управни инспектор у обављању инспекцијског надзора врши надзор над примјеном закона и других прописа којима се уређује организација јединица локалне самоуправе, у погледу:

а) усклађености унутрашње организације са законом и другим прописима,
б) прописаног радног времена и других питања којима се обезбјеђује ефикасно остваривање права и извршавање обавеза грађана, удружења и правних лица у јединицама локалне самоуправе и
в) поступања по поднесеним приговорима и притужбама на рад јединица локалне самоуправе и достављање одговора подносиоцима приговора, односно притужби.

Члан 9.

Управни инспектор у обављању инспекцијског надзора врши надзор над примјеном закона и других прописа којима се уређују радни односи запослених у органима из члана 2. ст. 3. и 5. овог закона, у погледу:

а) законитости спровођења интерног и јавног конкурса,
б)законитости распоређивања, премјештања и напредовања државних службеника и осталих запослених,
в) испуњености прописаних услова у погледу стручне спреме и
г) поступања у случају испуњавања услова за престанак радног односа по сили закона.

Члан 10.

Управни инспектор у обављању инспекцијског надзора врши надзор над примјеном закона и других прописа којима се уређује општи управни поступак и посебни управни поступци у републичким органима управе, јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима, јавним установама и другим организацијама које врше јавна овлашћења, у погледу:

а) рјешавања управних ствари у прописаним роковима,
б) овлашћења службеника за предузимање радњи и поступака до доношења рјешења и за доношење рјешења,
в) пријема поднесака и поступања по њима,
г) извршења управних аката и спровођења административних извршења у одређеним роковима,
д) формалне исправости управних аката,
ђ) пружања правне помоћи,
е) издавања увјерења и других исправа о одређеним чињеницама,
ж) рада првостепеног органа по жалби,
з) достављања списа по тужби суду надлежном по управном спору,
и) благовремености достављања података којима орган располаже, односно води прописану евиденцију на тражење других државних органа или институција и
ј) начина прикупљања доказа овлашћених службеника у управном поступку, а посебно доказа који према закону треба да се прибављају по службеној дужности.

Члан 11.

Управни инспектор врши надзор и над примјеном:

а) прописа из области канцеларијског пословања,
б) прописа о административним таксама и накнадама у дијелу који се односи на канцеларијско пословање,
в) прописа о печатима и амблемима и
г) прописа о овјеравању потписа, рукописа и преписа.

Члан 12.

(1) Поступак инспекцијског надзора управни инспектор покреће и води по службеној дужности.

(2) Управни инспектор дужан је да узме у поступак представке грађана, предузетника, јавних предузећа, установа, агенција, удружења и других правних лица, које се односе на повреду прописа из надлежности управне инспекције, изврши инспекцијски надзор и о утврђеном чињеничном стању и предузетим мјерама писано обавијести подносиоца представке у року од 30 дана од дана пријема представке.

(3) Правно или физичко лице може се обратити управној инспекцији ради заштите својих права у року од три мјесеца од дана сазнања за учињену повреду или угрожавање права, а најкасније у року од шест мјесеци од дана учињене повреде, односно угрожавања права.

Члан 13.

(1) Органи из члана 2. овог закона, чији рад подлијеже инспекцијском надзору управног инспектора, дужни су да му омогуће обављање надзора и дају потребна обавјештења, документацију и податке од значаја за вршење надзора.

(2) Управни инспектор има право да прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију, као и да саслуша и узима изјаве одговорних лица у органу из члана 2. овог закона.

Члан 14.

Управни инспектор дужан је да чува као службену тајну податке до којих дође приликом вршења инспекцијског надзора.

Члан 15.

(1) Инспекцијски надзор спроводи се као:

а) непосредни инспекцијски надзор, директним увидом у опште и појединачне акте контролисаног органа, као и начин и услове његовог рада и
б) посредни инспекцијски надзор увидом у достављене податке и документацију.

(2) Инспекцијски надзор из става 1. т. а) и б) овог члана може бити редовни и ванредни.

Члан 16.

(1) Након спроведеног инспекцијског надзора, управни инспектор саставља записник по правилима управног поступка.

(2) Записник из става 1. овог члана мора садржавати утврђено чињенично стање, утврђене неправилности у примјени прописа и недостатке у раду.

(3) Примјерак записника о извршеном инспекцијском надзору обавезно се доставља органу из члана 2. овог закона у којем се врши инспекцијски надзор.

Члан 17.

(1) Управни инспектор овлаштен је у спровођењу посредног инспекцијског надзора да од органа из члана 2. овог закона писано затражи доставу извјештаја, аката и друге документације, те да за доставу одреди примјеран рок.

(2) Руководилац или друго овлаштено лице од кога је затражена достава, дужно је да поступи по тражењу управног инспектора, као и да осигура доставу потпуних и тачних података, а у случају немогућности поступања, писано без одгађања о томе достави обавјештење.

Члан 18.

(1) Ако управни инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да је повријеђен закон или други пропис из надлежности управне инспекције, дужан је да донесе рјешење којим ће се органу, односно одговорном лицу органа:

а) наложити да се утврђени недостаци и неправилности отклоне,
б) наложити предузимање одговарајућих управних радњи које је контролисани орган обавезан да предузме,
в) забранити предузимање управних радњи које су у супротности са законом или другим прописом над чијим спровођењем врши надзор и
г) предложити предузимање мјера ради отклањања неправилности или недостатака у раду и унапређивања рада контролисаног органа.

(2) Управни инспектор ће предузети и друге управне мјере и радње за које је посебним законом овлашћен, ако је инспекцијским прегледом утврдио повреду закона или других прописа.

(3) Рјешење управног инспектора обавезно садржи рок за отклањање утврђених недостатака и неправилности.

Члан 19.

(1) Против рјешења управног инспектора може се у року од осам дана од дана достављања рјешења изјавити жалба министарству надлежном за послове управе.

(2) Жалба на рјешење из става 1. овог члана не одгађа извршење рјешења.

Члан 20.

(1) О извршеном инспекцијском надзору и предузетим мјерама из члана 18. овог закона управни инспектор води евиденцију.

(2) Садржај и начин вођења евиденције прописује правилником министар надлежан за послове управе.

Члан 21.

(1) Органи из члана 2. овог закона код којих је извршен инспекцијски надзор, обавезни су да поступају по рјешењу управног инспектора из члана 18. овог закона.

(2) Одговорно лице у органу из члана 2. овог закона обавезно је да у року од осам дана од дана истека рока за спровођење наложених инспекцијских мјера утврђених рјешењем обавијести управног инспектора о спровођењу наложених инспекцијских мјера и достави доказе о њиховом извршењу.

Члан 22.

(1) Управни инспектор обавезан је да прати спровођење инспекцијских мјера наложених рјешењем из члана 18. овог закона и у оквиру својих овлашћења осигура њихово спровођење.

(2) Ако управни инспектор у праћењу спровођења инспекцијских мјера наложених рјешењем утврди да контролисани орган није на начин и у року како је рјешењем управног инспектора одређено извршио наложене инспекцијске мјере, дужан је да у року од 15 дана од дана извршеног контролног прегледа поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом.

(3) О неспровођењу управних мјера од контролисаног органа, управни инспектор може обавијестити орган који врши надзор над радом органа.

Члан 23.

(1) Ако у вршењу инспекцијског надзора, управни инспектор утврди да општи акт органа управе није у сагласности са законом или другим прописом, указаће на то органу управе који је тај акт донио и предложити да се утврђене незаконитости, односно неправилности отклоне најдаље у року од 60 дана.

(2) Ако орган управе не поступи по приједлогу из става 1. овог члана, управни инспектор обавјештава о томе орган који врши надзор над радом наведеног органа.

Члан 24.

Ако управни инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да у органу управе, односно јединици локалне самоуправе, на пословима радног мјеста управног рјешавања или предузимања управних радњи прије доношења рјешења, ради службеник који не испуњава услове прописане стручне спреме за рад на тим пословима, дужан је да без одгађања том службенику рјешењем забрани даље предузимање управних радњи на пословима радног мјеста за које не испуњава услове стручне спреме.

Члан 25.

У вршењу инспекцијског надзора, управни инспектор може службеницима пружати одговарајућу стручну помоћ.

Члан 26.

Управни инспектор одговоран је ако:

а) у вршењу надзора не предузме, не предложи или не одреди мјеру за коју је овлашћен,
б) не предложи или не покрене поступак пред надлежним органом због утврђене незаконитости, односно неправилности и
в) прекорачи овлашћења утврђена законом.

Члан 27.

(1) Новчаном казном од 2.000 до 10.000 КМ казниће се за прекршај јавно предузеће, јавна установа или друга организација која врши јавна овлашћења, ако:

а) управном инспектору онемогуће вршење инспекцијског надзора или не ставе на увид тражену документацију и податке од значаја за вршење надзора из члана 13. овог закона,
б) не поступе по рјешењу управног инспектора, односно ако не изврше наложене управне мјере утврђене рјешењем управног инспектора из члана 21. став 1. овог закона,
в) не обавијести управног инспектора о извршеним инспекцијским мјерама, односно не достави доказе о њиховом извршењу у смислу члана 21. став 2. овог закона и
г) ако не достави у остављеном року тражене податке и документацију у смислу члана 17. овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 500 до 1.500 КМ казниће се и одговорно лице у органу управе, другом државном органу, јединици локалне самоуправе, јавном предузећу, јавној установи или другој организацији која врши јавна овлашћења.

Члан 28.

Министар надлежан за послове управе дужан је да у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона донесе прописе из члана 6. став 2. и члана 20. став 2. овог закона.

Члан 29.

Поступак инспекцијског надзора почет прије ступања на снагу овог закона завршиће се по одредбама закона који је био на снази у вријеме кад је поступак почет.

Члан 30.

Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 1. чл. 20.-28, члана 90., чл. 123-125 и члан 127. Закона о административној служби у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, бр.16/02, 62/02, 38/03, 49/06 и 20/07).

Члан 31.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-2000/08
Датум: 15. децембар 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 1/09