Закон о измјенама и допунама Закона о управној инспекцији

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О УПРАВНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ


Члан 1.

У Закону о управној инспекцији („Службени гласник Републике Српске“, број 1/09), у члану 2. у ставу 5. послије ријечи: „судовима,“ ријеч: „јавним“ брише се.

Члан 2.

У члану 4. став 3. мијења се и гласи:

„За главног управног инспектора може се поставити лице које је завршило четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или лице које је завршило први циклус студија – дипломирани правник са најмање 240 ЕСТS бодова, положен стручни испит за рад у управи и најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања, од чега најмање двије године на пословима у републичким органима управе“.

Члан 3.

Члан 5. мијења се и гласи:

„Управни инспектор може бити лице које је завршило четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или лице које је завршило први циклус студија – дипломирани правник са најмање 240 ЕСТS бодова, положен стручни испит за рад у управи и најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, од чега најмање једну годину на пословима у републичким органима управе“.

Члан 4.

У члану 9. у тачки в) ријечи: „услова у погледу стручне спреме“ замјењују се ријечима: „општих и посебних услова за обављање послова радног мјеста“.

Тачка г) мијења се и гласи:

„г) поступања у случају испуњавања законом прописаних услова за престанак радног односа, који се односе на:
1) заснивање радног односа мимо прописане процедуре,
2) истек времена на које је радни однос заснован,
3) потпуни губитак радне способности,
4) правоснажно изречену пресуду којом је запослени осуђен на казну безусловног затвора или мјеру безбједности, васпитну или заштитну мјеру у трајању од најмање шест мјесеци и
5) стицање права на старосну пензију.“

Члан 5.

У члану 10. у тачки и) послије ријечи: „институција“ ријеч: „и“ брише се и додаје се запета.

У тачки ј) послије ријечи: „дужности“ додаје се запета и нове т. к), л) и љ), које гласе:

„к) поступања првостепеног органа по рјешењу другостепеног органа, односно доношења новог рјешења у прописаном року,
л) поступања надлежног органа по захтјеву за одлагање извршења у случајевима покретања управног спора и
љ) поступања надлежног органа по пресудама донесеним у управном спору у смислу доношења новог управног акта у прописаном року“.

Члан 6.

У члану 12. послије става 2. додаје се нови став 2а. који гласи:

„(2а) Подносилац представке и друга лица из става 2. овог члана немају својство странке у поступку инспекцијског надзора.“

Члан 7.

У члану 19. послије става 1. додаје се нови став 1а. који гласи:

„(1а) Против рјешења управног инспектора, донесеног у вршењу инспекцијског надзора у министарству надлежном за послове управе, не може се изјавити жалба, већ се против тог рјешења може покренути управни спор код надлежног суда.“

Члан 8.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1661/12
Датум: 7. новембар 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 109/12