Biblija (Bakotić) : Pavlova poslanica Kološanima

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
BIBLIJA
Pisac: Lujo Bakotić


Glava 1.[uredi]

1 Pavle, po volji Božjoj apostol Isusa Hrista, i brat Timotej,

2 svetima i vernoj braći u Hristu koji su u Kolosima: Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista!

3 Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospoda našega Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,

4 pošto čusmo za veru vašu u Isusa Hrista i za ljubav koju imate k svim svetima,

5 radi nade koja vam je zadržana na nebesima, a koju vam je reč istine, reč jevanđelja, ranije objavila.

6 Ono[1] je u vama, kao u svemu svetu, i daje plod i raste, kao i u vama, od dana kad čuste i razumeste milost Božju u istini,

7 po naputcima koje primiste od Epafrasa, ljubljenog našeg druga u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov,

8 koji nam i javi ljubav kojom ste duhom nadahnuti.

9 Zato i mi od onoga dana kad za to čusmo, ne prestajemo moliti se Bogu za vas i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj mudrosti i razumu duhovnome,

10 da živite pristojno Bogu na svako ugađanje, i u svakom dobrom delu da budete plodni, i da rastete u poznanju Boga,

11 jačajući svakom snagom, po sili slave njegove, za svako trpljenje i podnošenje s radošću.

12 Zahvalite se Ocu, koji vas učini sposobne da imate deo nasledstva svetih u svetlosti;

13 koji nas izbavi od vlasti tame i premesti nas u kraljevstvo Sina ljubavi svoje;

14 u kome imamo izbavljenje i oproštenje greha.

15 On je obličje Boga nevidljivoga, prvorođeni u celom stvorenju.

16 Jer je u njemu stvoreno sve što je na nebu i na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva, poglavarstva ili vlasti. Sve se u njemu i za njega stvori.

17 On je ispred svega, i sve je u njemu.

18 On je glava telu Crkve, on, koji je početak i prvorođeni iz mrtvih, da bude u svemu prvi.

19 Jer bi volja Božja da u njemu bude svaka punina,

20 i da primiri sve sa sobom, i što je na nebu i što je na zemlji, zaključivši mir preko njega, krvlju krsta njegova.

21 I vas, koji ste nekad bili strani i neprijatelji po mislima i po zlim delima svojim,

22 i vas sad on primiri smrću njegovom u telu puti njegove, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se,

23 samo ako ostanete utemeljeni i čvrsti u veri i nepokolebljivi u nadi jevanđelja koje čuste, koje je propovedano svakom stvorenju pod nebom, i kome ja Pavle postadoh služitelj.

24 Sad se ja radujem u svome trpljenju za vas, i što nedostaje mukama Hristovim, to ja dovršujem na puti svojoj za telo njegovo, koje je Crkva,

25 kojoj ja postadoh služitelj po naredbi koju mi je Bog dao da među vama objavim reč Božju,

26 tajnu sakrivenu od svih vremena i vekova, ali sad objavljenu svetima njegovim,

27 kojima Bog htede pokazati koliko je slavno bogatstvo ove tajne među pagancima, to jest: Hristos u vama, nadanje slave!

28 I mi njega propovedamo, opominjući svakog čoveka, i učeći svakog čoveka u svakoj mudrosti, da bismo Bogu pretstavili svakog čoveka usavršena u Hristu.

29 Oko toga se ja trudim, boreći se njegovom snagom, koja u meni silno deluje.

Glava 2.[uredi]

1 Hoću dakle da znate kolika je borba koju vodim za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne videše lica moga telesnoga,

2 da se uteše srca njihova, da se združe u ljubavi, i obogate se punim razumom za poznanje tajne Boga, to jest Hrista,

3 tajne u kojoj je sakriveno sve blago mudrosti i razuma.

4 Ovo kažem da vas niko zavodljivim govorima ne prevari.

5 Jer ako telom i nisam kod vas, ali sam u duhu s vama, radosno gledajući red koji među vama vlada i čvrstinu vere vaše u Hrista.

6 Kako dakle primiste Gospoda Isusa Hrista, onako živite u njemu,

7 ukorenjeni i nazidani u njemu, i utvrđeni verom prema nauci koju primiste, i izobilujete u blagodarenjima.

8 Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i taštom prevarom, naslanjajući se na predanja ljudi, na osnove sveta, a ne na Hrista;

9 jer u njemu živi telesno sva punina Božanstva.

10 Vi u punoj meri sve imate u njemu, koji je poglavar svakog gospodstva i vlasti.

11 U njemu i obrezani bejaste, obrezanjem koje se ne izvrši rukom, nego obrezanjem Hristovim, koje se sastoji u odlučavanju tela putenog.

12 Zakopavši se s njim krštenjem, vi u njemu i s njim uskrsnuste verom u silu Boga koji ga uskrsnu iz mrtvih.

13 I vas, koji ste bili mrtvi po gresima svojim i neobrezani na puti svojoj, oživeo je on s njim, oprostivši nam sve grehe,

14 i, izbrisavši pismo čije su nas uredbe osuđivale i koje postojaše protiv nas, uze ga i prikova ga na krst;

15 i svukavši poglavarstva i vlasti, izvede ih na javnost i krstom ih pobedi.

16 Da vas, dakle, niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine ili za subote.

17 To su sve senke stvari koje su imale da dođu, ali je telo[2] u Hristu.

18 Niko da vas pod vidom poniznosti i službom anđela ne prevari pa da vam po volji otme nagradu trke, a sam se podaje svojim priviđenjima i nadima se u taštini svog putenog uma,

19 ne držeći se glave iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno, i raste rastom koji Bog daje.

20 Ako dakle umreste s Hristom stihijama sveta, zašto da vam se, - kao da živite u svetu -, postavljaju ovakva pravila.

21 Ne dohvati se!, ne okusi!, ne opipaj!

22 (što se sve odnosi na stvari koje se upotrebom troše), koja se osnivaju na zapovestima i naukama ljudskim?

23 Ona imaju doduše neki izgled mudrosti, u koliko imaju značaj svojevoljno izabrane čistote, poniznosti i pokoravanja tela, ali su inače bez vrednosti i doprinose zadovoljenju puti.

Glava 3.[uredi]

1 Ako dakle uskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristos sedi s desne strane Boga,

2 ljubite ono što je gore, a ne ono što je na zemlji.

3 Jer vi umreste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.

4 A kad se javi Hristos, život vaš, tad ćete se i vi s njim javiti u slavi.

5 Morite dakle ude svoje koji su na zemlji: blud, nečistotu, strasti, zle želje i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo.

6 S njih ide gnev Božji na sinove protivljenja,

7 a u njima i vi negda hodaste, kad življaste u tim gresima.

8 Ali sad odbacite sve to: gnev, ljutinu, pakost, hule, i sramotne reči da ne izlaze iz usta vaših.

9 Ne lažite jedan drugoga. Svucite starog čoveka s delima njevogim,

10 i obucite novoga, koji se obnavlja u poznanju, po obličju onoga koji ga je stvorio.

11 Nema tu ni Grka ni Judejina, ni obrezana ni neobrezana, ni Varvarina ni Skita, ni roba ni slobodnoga, nego je sve i u svemu Hristos.

12 Obucite se dakle kao izbrani Božji, sveti i ljubljeni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, blagost i u strpljivost.

13 Snosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima ko žalbu na koga. Kao što je Hristos vama oprostio, tako opraštajte i vi.

14 A iznad svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva,

15 i mir Hristov, na koji ste pozvani, da u njemu imate svi jedno telo, da vlada u srcima vašim. I budite blagodarni.

16 Reč Hrista da se obilno useli u vas: učite i svetujte jedan drugoga u svakoj mudrosti psalmima i pojanjem i pesmama duhovnim, pevajući u srcima svojim Gospodu po nadahnuću milosti.

17 I sve što činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, hvaleći Boga Oca kroza nj.

18 Žene, budite pokorne svojim muževima, kao što treba u Gospodu.

19 Muževi, ljubite žene svoje, i ne budite osorni prema njima.

20 Deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, jer je to ugodno Gospodu.

21 Ocevi, ne razdražujte sinove svoje, da ne postanu malodušni.

22 Sluge, slušajte u svemu svoje gospodare po puti, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u bezazlenosti srca bojeći se Gospoda;

23 i sve što činite, od srca činite kao Gospodu a na kao ljudima,

24 znajući da ćete od Gospoda primiti nasleđe u ime nagrade. Hristu, Gospodu, služite.

25 A koji skrivi, primiće kao što je skrivio, i neće biti ličnih obzira.

Glava 4.[uredi]

1 Gospodari, dajte slugama svojim što je pravo i pravedno, znajući da i vi imate Gospodara na nebesima.

2 Ustrajte u molitvi i bdite u njoj, dajući hvalu.

3 Molite se u isto vreme i za nas, da nam Bog otvori vrata za reč, da bih mogao propovedati tajnu Hristovu, zbog čega sam u okovima,

4 da je javim kao što mi treba govoriti.

5 Mudro postupajte s onima koji su napolju, pazeći na vreme.

6 Reč vaša da bude svagda blaga, solju začinjena, i da znate da odgovorite svakome kako treba.

7 Za mene kazaće vam sve Tihik, ljubljeni brat i verni služitelj i drug u Gospodu.

8 Šaljem ga naročito k vama, da razaberete kako je nama, i da uteši srca vaša.

9 Sa njim šaljem i Onisima, vernog i ljubljenog brata, koji je od vaših. Oni će vam sve kazati kako je ovde.

10 Pozdravlja vas Aristarh, drug moj u sužanjstvu, i Marko nećak Varnavin, za koga primiste neke naloge (ako dođe k vama primite ga).

11 Pozdravlja vas i Isus prozvani Just. Oni su iz obrezanja, i oni su jedini koji su sa mnom za kraljevstvo Božje radili i koji mi behu uteha.

12 Pozdravlja vas Epafras, koji je od vaših. Služitelj Isusa Hrista, on se jednako brine za vas u molitvama, da biste, savršeni i potpuno uvereni, istrajali u pokornosti prema Božjoj volji.

13 I ja svedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikeji, i u Jerapolju.

14 Pozdravlja vas Luka lekar ljubljeni i Dimas.

15 Pozdarvite braću u Laodikiji i Nimfana i Crkvu koja je u njegovom domu.

16 Kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u Laodikijskoj Crkvi, a onu što je poslana u Laodikiju da i vi pročitate.

17 I kažite Arhipu: Pazi na službu koju si primio u Gospodu, da je ispuniš!

18 Pozdravljam vas ja Pavle svojom rukom. Setite se mojih okova. Milost sa svima vama!


  1. Jevanđelje.
  2. telo: suština tih stvari.