Правилник о поступку интерног премјештаја полицијских службеника и интерном објављивању слободних радних мјеста (2010)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


На основу члана 60. став 7, члана 73. став 4, члана 110. т. з) и к) Закона о полицијским службеницима („Службени гласник Републике Српске”, број 43/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар унутрашњих послова, на приједлог директора полиције, доноси


ПРАВИЛНИК

О ПОСТУПКУ ИНТЕРНОГ ПРЕМЈЕШТАЈА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

И ИНТЕРНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЈЕСТА


Члан 1.

Овим правилником уређују се поступак интерног премјештаја полицијских службеника и поступак интерног објављивања слободних радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (у даљем тексту: Министарство), у складу са Законом о полицијским службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 43/10) (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Полицијски службеник може бити интерно премјештен на друго упражњено радно мјесто у истом чину:

а) у организациону јединицу у којој ради,
б) у организациону јединицу у мјесту рада и
в) у организациону јединицу ван мјеста рада.

Члан 3.

Интерни премјештај полицијског службеника може се извршити:

а) када полицијског службеника изабере директор полиције (у даљем тексту: директор) након што се полицијски службеник пријавио на упражњено радно мјесто које је интерно објављено или
б) када полицијски службеник прими наредбу о интерном премјештају.

Члан 4.

(1) Наредбу о интерном премјештају доноси директор када је то у интересу Министарства и када ни један полицијски службеник није могао бити изабран по интерном огласу на упражњено радно мјесто.

(2) На добијену наредбу о интерном премјештају полицијски службеник може поднијети жалбу Полицијском одбору у року од 15 дана од дана пријема наредбе.

(3) Жалба не одлаже извршење наредбе о интерном премјештају.

Члан 5.

(1) Премјештај полицијског службеника наредбом о интерном премјештају на друго радно мјесто у истом чину унутар Министарства, које је 60 или више километара удаљено од његовог тренутног радног мјеста, не може трајати дуже од једне године и не може се поновити.

(2) За вријеме трајања интерног премјештаја из става 1. овог члана Министарство обезбјеђује полицијском службенику сљедеће:

а) одговарајући привремени смјештај или одговарајућу новчану накнаду за ту сврху и
б) накнаду за трошкове превоза од мјеста пребивалишта до мјеста боравишта највише два пута у току мјесеца у висини пуне цијене превозне карте у јавном саобраћају.

Члан 6.

Премјештај из члана 5. овог правилника не може се примијенити на:

а) трудницу,
б) мајку дјетета до седам година старости,
в) самохраног родитеља који има дијете до седам година старости,
г) полицијског службеника са 40% и већим степеном инвалидности,
д) полицијског службеника са преосталом радном способношћу и
ђ) полицијског службеника чије би упућивање било штетно за његово здравље.

Члан 7.

Министарство врши интерно оглашавање када постоји упражњено радно мјесто или више радних мјеста у сљедећим случајевима:

а) када има полицијских службеника који су проглашени вишком,
б) усљед реализације општих смјерница кадровске политике Министарства и
в) у свакој другој ситуацији када постоји више кандидата који су се јавили на оглас, а кандидат - полицијски службеник може бити доведен у неповољан положај уколико не би био изабран на оглашено радно мјесто.

Члан 8.

(1) Интерно оглашавање врши се у складу са Законом, тако што Министарство, на огласној табли или на други начин, објављује текст интерног огласа.

(2) Текст огласа садржи:

а) назив упражњеног радног мјеста,
б) број полицијских службеника који се интерно премјешта,
в) посебне услове за оглашена радна мјеста,
г) врсту теста, уколико је за радно мјесто обавезно тестирање, и
д) списак потребних докумената, којима се доказује испуњеност посебних услова за оглашено радно мјесто, као и рок и мјесто њиховог подношења, уз обавезну назнаку да се ради о интерном огласу.

(3) Пријаву на оглас, као и доказе о испуњавању услова наведених у огласу, полицијски службеник доставља лично у Министарство у сједишту или путем организационих јединица Министарства комисији из члана 9. став 1. овог правилника.

(4) Пријава садржи:

а) личне податке о кандидату,
б) позицију и чин на који се кандидат пријављује,
в) стручно образовање и
г) друге податке у складу са огласом.

Члан 9.

(1) Поступак избора кандидата спроводи Комисија за избор полицијског службеника (у даљем тексту: Комисија) коју формира министар.

(2) Комисија се састоји од пет чланова, од којих су три полицијски службеници најмање са чином самосталног инспектора или вишим чином, које именује директор, и два државна службеника запослена у Министарству, који имају најмање позицију вишег стручног сарадника, које именује министар.

(3) Комисијом предсједава полицијски службеник са највишим чином.

(4) У процесу избора кандидата Комисија може ангажовати и друге стручне особе потребних профила.

(5) Комисија закључком одбацује пријаве кандидата који не испуњавају услове огласа и прописаног чина.

(6) Избор службеника се обавља путем интервјуа и/или тестирања, након чега сваки члан Комисије оцјењује кандидата одређеним бројем бодова.

(7) Након окончаног оцјењивања, предсједавајући Комисије одлуком утврђује ранг-листу кандидата и објављује је на огласној табли, најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке.

(8) Комисија ради на основу пословника о раду Комисије.

Члан 10.

(1) На ранг-листу Комисије кандидати имају право жалбе Полицијском одбору у року од 15 дана од дана објављивања ранг-листе, који одлуку по жалби доноси у складу са чланом 106. Закона.

(2) Одлука Комисије на коју није изјављена жалба коначна је протеком рока из става 1. овог члана.

(3) Након доношења одлуке Полицијског одбора, Комисија утврђује и објављује на огласној табли полицијског органа коначну листу изабраних кандидата.

(4) На основу коначне листе Комисије, директор врши избор полицијског службеника, водећи рачуна о ранг-листи кандидата.

(5) Рјешење о интерном премјештају полицијског службеника доноси директор.

(6) Рјешење о интерном премјештају руководиоца основних организационих јединица Министарства доноси министар.

Члан 11.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о привременом премјештају овлашћених службених лица и радника на одређеним пословима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/01 и 61/06).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: С/M-2442/10
10. августа 2010. године,
Бања Лука


Министар,
Станислав Чађо, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 83/10