Pravilnik o postupku internog premještaja policijskih službenika i internom objavljivanju slobodnih radnih mjesta (2010)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


Na osnovu člana 60. stav 7, člana 73. stav 4, člana 110. t. z) i k) Zakona o policijskim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 43/10) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08 i 11/09), ministar unutrašnjih poslova, na prijedlog direktora policije, donosi


PRAVILNIK

O POSTUPKU INTERNOG PREMJEŠTAJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I INTERNOM OBJAVLjIVANjU SLOBODNIH RADNIH MJESTA


Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se postupak internog premještaja policijskih službenika i postupak internog objavljivanja slobodnih radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/10) (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Policijski službenik može biti interno premješten na drugo upražnjeno radno mjesto u istom činu:

a) u organizacionu jedinicu u kojoj radi,
b) u organizacionu jedinicu u mjestu rada i
v) u organizacionu jedinicu van mjesta rada.

Član 3.

Interni premještaj policijskog službenika može se izvršiti:

a) kada policijskog službenika izabere direktor policije (u daljem tekstu: direktor) nakon što se policijski službenik prijavio na upražnjeno radno mjesto koje je interno objavljeno ili
b) kada policijski službenik primi naredbu o internom premještaju.

Član 4.

(1) Naredbu o internom premještaju donosi direktor kada je to u interesu Ministarstva i kada ni jedan policijski službenik nije mogao biti izabran po internom oglasu na upražnjeno radno mjesto.

(2) Na dobijenu naredbu o internom premještaju policijski službenik može podnijeti žalbu Policijskom odboru u roku od 15 dana od dana prijema naredbe.

(3) Žalba ne odlaže izvršenje naredbe o internom premještaju.

Član 5.

(1) Premještaj policijskog službenika naredbom o internom premještaju na drugo radno mjesto u istom činu unutar Ministarstva, koje je 60 ili više kilometara udaljeno od njegovog trenutnog radnog mjesta, ne može trajati duže od jedne godine i ne može se ponoviti.

(2) Za vrijeme trajanja internog premještaja iz stava 1. ovog člana Ministarstvo obezbjeđuje policijskom službeniku sljedeće:

a) odgovarajući privremeni smještaj ili odgovarajuću novčanu naknadu za tu svrhu i
b) naknadu za troškove prevoza od mjesta prebivališta do mjesta boravišta najviše dva puta u toku mjeseca u visini pune cijene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Član 6.

Premještaj iz člana 5. ovog pravilnika ne može se primijeniti na:

a) trudnicu,
b) majku djeteta do sedam godina starosti,
v) samohranog roditelja koji ima dijete do sedam godina starosti,
g) policijskog službenika sa 40% i većim stepenom invalidnosti,
d) policijskog službenika sa preostalom radnom sposobnošću i
đ) policijskog službenika čije bi upućivanje bilo štetno za njegovo zdravlje.

Član 7.

Ministarstvo vrši interno oglašavanje kada postoji upražnjeno radno mjesto ili više radnih mjesta u sljedećim slučajevima:

a) kada ima policijskih službenika koji su proglašeni viškom,
b) usljed realizacije opštih smjernica kadrovske politike Ministarstva i
v) u svakoj drugoj situaciji kada postoji više kandidata koji su se javili na oglas, a kandidat - policijski službenik može biti doveden u nepovoljan položaj ukoliko ne bi bio izabran na oglašeno radno mjesto.

Član 8.

(1) Interno oglašavanje vrši se u skladu sa Zakonom, tako što Ministarstvo, na oglasnoj tabli ili na drugi način, objavljuje tekst internog oglasa.

(2) Tekst oglasa sadrži:

a) naziv upražnjenog radnog mjesta,
b) broj policijskih službenika koji se interno premješta,
v) posebne uslove za oglašena radna mjesta,
g) vrstu testa, ukoliko je za radno mjesto obavezno testiranje, i
d) spisak potrebnih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za oglašeno radno mjesto, kao i rok i mjesto njihovog podnošenja, uz obaveznu naznaku da se radi o internom oglasu.

(3) Prijavu na oglas, kao i dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u oglasu, policijski službenik dostavlja lično u Ministarstvo u sjedištu ili putem organizacionih jedinica Ministarstva komisiji iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika.

(4) Prijava sadrži:

a) lične podatke o kandidatu,
b) poziciju i čin na koji se kandidat prijavljuje,
v) stručno obrazovanje i
g) druge podatke u skladu sa oglasom.

Član 9.

(1) Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija za izbor policijskog službenika (u daljem tekstu: Komisija) koju formira ministar.

(2) Komisija se sastoji od pet članova, od kojih su tri policijski službenici najmanje sa činom samostalnog inspektora ili višim činom, koje imenuje direktor, i dva državna službenika zaposlena u Ministarstvu, koji imaju najmanje poziciju višeg stručnog saradnika, koje imenuje ministar.

(3) Komisijom predsjedava policijski službenik sa najvišim činom.

(4) U procesu izbora kandidata Komisija može angažovati i druge stručne osobe potrebnih profila.

(5) Komisija zaključkom odbacuje prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa i propisanog čina.

(6) Izbor službenika se obavlja putem intervjua i/ili testiranja, nakon čega svaki član Komisije ocjenjuje kandidata određenim brojem bodova.

(7) Nakon okončanog ocjenjivanja, predsjedavajući Komisije odlukom utvrđuje rang-listu kandidata i objavljuje je na oglasnoj tabli, najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

(8) Komisija radi na osnovu poslovnika o radu Komisije.

Član 10.

(1) Na rang-listu Komisije kandidati imaju pravo žalbe Policijskom odboru u roku od 15 dana od dana objavljivanja rang-liste, koji odluku po žalbi donosi u skladu sa članom 106. Zakona.

(2) Odluka Komisije na koju nije izjavljena žalba konačna je protekom roka iz stava 1. ovog člana.

(3) Nakon donošenja odluke Policijskog odbora, Komisija utvrđuje i objavljuje na oglasnoj tabli policijskog organa konačnu listu izabranih kandidata.

(4) Na osnovu konačne liste Komisije, direktor vrši izbor policijskog službenika, vodeći računa o rang-listi kandidata.

(5) Rješenje o internom premještaju policijskog službenika donosi direktor.

(6) Rješenje o internom premještaju rukovodioca osnovnih organizacionih jedinica Ministarstva donosi ministar.

Član 11.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o privremenom premještaju ovlašćenih službenih lica i radnika na određenim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/01 i 61/06).

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: S/M-2442/10
10. avgusta 2010. godine,
Banja Luka


Ministar,
Stanislav Čađo, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 83/10