Закон о територијалној организацији и локалној самоуправи (1994)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

И ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

I - ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА[уреди]

1. Уводне одредбе[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређује се територијална организација општина и локална самоуправа.

Члан 2.

Подручје општине чине насељена места односно катастарске општине које улазе у њен састав.

Границе општине утврђене су границама катастарских општина са њеног подручја.

Члан 3.

Назив општина, насељених места и катастарских општина утврђују се законом.

2. Насељена места[уреди]

Члан 4.

Насељено место je део подручја општине које има изграђене објекте за становање, основну комуналну инфраструктуру и друге објекте неопходне за задовољавање потреба становника који су ту стално насељени.

Члан 5.

Насељено место може бити у саставу само једне општине.

Ha подручју једне општине два или више насељених места не могу имати исти назив.

Члан 6.

Насељеном месту може се дати назив који има географска, етнографска, историјска и друга обележја, као и име умрле знамените личности.

Члан 7.

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) може променити назив постојећег насељеног места утврђеног законом, пo претходно прибављеном мишљењу скупштине општине.

Влада одређује назив новог насељеног места, утврђује да je насељено место престало да постоји, пo претходно прибављеном мишљењу скупштине општине и о томе обавештава организацију која води регистар насељених места.

Иницијативу за промену назива насељеног места, одређивање назива новог насељеног места, односно за утврђивање да je насељено место престало да постоји, може покренути заинтересована скупштина општине и друга органи и организације.

Члан 8.

Скупштина општине утврђује називе за делове насељеног места (улица, тргови), уз прибављено мишљење министарства надлежног за послове урбанизма.

Члан 9.

Евиденција насељених места, која чине подручје општине, води се у регистру насељених места.

У регистар из става 1. овог члана уносе се назив насељеног места, општина и катастарска општина, датум и врста промене назива насељеног места и назив и број акта на основу кога je извршена промена.

Члан 10.

Општина je територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу у пословима утврђеним уставом, законом и статутом општине.

Образовање нових општина, укидање и спајање постојећих општина, издвајање појединих насељених места и укључивање тих места у састав друге општине и промене седишта општине, врши Народ-на скупштина, пo претходном мишљењу заинтересованих скупштина општина.

Члан 11.

У Републици општине су: Бања Лука, Бијељина, Билећа, Бихаћ, Братунац, Брод, Брчко, Вишеград, Власеница, Вогошћа, Гацко, Гламоч, Горажде, Градачац, Градишка, Грахово, Дервента, Добој, Србобран, Дрвар, Завидовићи, Зворник, Илијаш, Илиџа, Јајце, Калесија, Калиновик, Кључ, Кнежево, Козарска Дубица, Коњиц, Котор Варош, Крупа на Уни, Купрес, Лакташи, Лопаре, Лукавац, Љубиње, Маглај, Милићи, Модрича, Мостар, Мркоњић Град, Невесиње, Нови Град, Ново Сарајево, Олово, Орашје, Оџак, Пале, Пелагићево, Петровац, Петрово, Приједор, Прњавор, Рајловац, Рогатица, Рудо, Сански Мост, Скелани, Соколац, Србац, Србиње, Сребреник, Српска Костајница, Стари Град, Столац, Теслић, Требиње, Трново, Тузла, Угљевик, Хан Пијесак, Хаџићи, Центар Сарајево, Чајниче, Челинац, Шамац, Шековићи и Шипово.

Овлашћује се Влада да утврди насељена места која чине подручје једне општине, односно катастарске општине које улазе у састав те општине, пo претходно прибављеном мишљењу заинтересоване скупштине општине.

Члан 12.

Положај, организација и међусобни односи органа општине, као и њихови односи према органима Републике утврђују се законом.

Члан 13.

Подручје града, органи и надлежност органа, финансирање и конституисање општина уређују се законом.

II - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА[уреди]

1. Основне одредбе[уреди]

Члан 14.

Локална самоуправа остварује се у општини.

Члан 15.

У општини се врше послови од непосредног интереса за грађане утврђени уставом, законом и статутом општине.

Члан 16.

Република може законом поверити вршење по јединих послова општини када се на тај начин обезбеђује ефикасније и рационалније остварива-ње права и дужности грађана односно задовољење одређених потреба од непосредног интереса за Републику.

Поједини послови се поверавају зависно од особености привредног и друштвеног развоја општине и њених материјалних, техничких, кадровских и других могућности да обавља поверене послове.

Члан 17.

Општине утврђују организацију и надлежност својих органа и служби, у складу са законом.

Члан 18.

Грађани учествују у вршењу послова општине на начин утврђен уставом и статутом општине.

Ради обезбеђења услова за што непосредније вршење послова општине, могу се образовати месне заједнице.

Начин образовања, послова, организација и начин финансирања месне заједнице уређује се статутом и другим актима општине.

Члан 19.

Општине међусобно сарађују ради остваривања својих програма и планова развоја, задовољавања одређених потреба од заједничког интереса и решавања других питања.

У остваривању сарадње, општине могу да удружују средства, образују заједничке органе, организације и службе и предузимају друге заједничке активности.

2. Послови општине[уреди]

Члан 20.

Општина, преко својих органа, у складу са законом:

1) доноси програм развоја делатности за које je надлежна, урбанистички план, буџет и завршни рачун;
2) уређује и обезбеђује развој и обављање комуналних делатности;
3) уређује и обезбећује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора;
4) стара се о изградњи, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја;
5) стара се о задовољавању одређених потреба грађана у областима: културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, јавног обавештавања, занатства, туризма и угоститељства, заштите и унапређивања животне средине и у другим областима од непосредног интереса за грађане;
6) планира задатке и предузима мере у случају елементарних и других непогода у општини и ствара услове за њихово отклањање;
7) извршава задатке и друге прописе и опште акте Републике чије извршавање je поверено oпштини, обезбеђује извршавање прописа и других општих аката општине;
8) обезбеђује пружање правне помоћи грађани-ма за остваривање њихових права;
9) образује органе, организације и службу за потребе општине и уређује њихову организацију и рад;
10) обавља и друге послове утврђене уставом и законом, као и статутом општине.

3. Општински приходи[уреди]

Члан 21.

За вршење послова утврђених уставом, законом и статутом, општини припадају приходи одређени законом.

За задовољавање потреба грађана у општини средства се могу прикупљати на основу непосредног извештавања грађана у складу са законом.

Члан 22.

За вршење поверених послова општинама се обезбеђују средства из јавних прихода према критеријумима утврђеним законом.

4. Месне заједнице[уреди]

Члан 23.

У месној заједници грађани могу задовољавати и одређене заједничке потребе које сами утврде.

Средства за задовољавање потреба из става 1. овог члана образују се од:

1) средстава грађана који они удружују непосредно путем самодоприноса или на други начин;
2) дела средстава која за активности месне заједнице издвајају заинтересована предузећа и други субјекти;
3) накнада за услуге и других прихода које својим активностима остварује месна заједница;
4) прихода општине које он уступа месној заједници у складу са плановима и програмима развоја месне заједнице односно општине;
5) поклона и других средстава.

Члан 24.

Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених статутом и актом о оснивању.

5. Организација и рад органа општине[уреди]

Члан 25.

Организација и рад органа општине уређују се статутом општине, одлукама и другим прописима општине у складу са уставом и законом.

Члан 26.

Кад општински орган не врши своје послове дуже од три месеца или их врши на начин којим се угрожавају уставна и законска права грађана односно теже оштећује општи интерес, вршење ових послова, у складу са законом, може преузети непосредно Влада, односно орган који она одреди.

а) Скупштина општине[уреди]

Члан 27.

Скупштина општине:

1) доноси статут општине;
2) доноси одлуке и друге акте;
3) доноси програм развоја делатности за које je надлежна, урбанистички план, буџет и завршни рачун;
4) расписује општински референдум;
5) расписује општинске јавне зајмове и одлучује о задуживању општине, у складу са законом;
6) оснива општинске органе, организације и службе;
7) бира и разрешава председника скупштине;
8) бира и разрешава потпредседника скупштине;
9) именује секретара скупштине општине;
10) врши надзор над радом општинских органа и служби;
11) бира и разрешава председника и чланове извршног одбора;
12) врши и друге послове утврђене законом и статутом општине.

Члан 28.

Број одборника скупштине општине утврђује се статутом општине зависно од броја бирача у општини и послова које она обавља.

Скупштина општине има најмање 25, a највише 70 одборника.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено мишљење или давање гласа у скупштини.

Члан 29.

Председник и потпредседник скупштине општине бирају се из састава одборника на време за коje се бирају одборници, ако пре истека функције не буду разрешени.

Председник скупштине општине организује рад скупштине, председава њеним седницама и врши друге послове које му повери скупштина општине.

Потпредседник скупштине општине обавља послове председника скупштине општине у његовој одсутности и друге послове које му одреди председник скупштине општине.

Члан 30.

Скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја одборника на седници којој присуствује већина од укупног броја одборника, ако статутом општине није предвиђена друга већина.

Члан 31.

Скупштина општине може одлучити да се поједина питања из њене надлежности изнесу на референдум.

Статутом општине се утврђује у којим случајевима je скупштина општине обавезна да изнесе одређена питања на референдум.

Члан 32.

Скупштина општине може образовати савете и комисије ради разматрања и решавања појединих питања из њене надлежности.

За чланове савета и комисија, поред одборника, именује се и одређен број грађана.

Председник савета, односно председник комисије именује се из реда одборника.

Чланови савета и комисије именују се на чети-ри године, с тим што могу бити разрешени и пре истека тога рока.

Члан 33.

Скупштина општине може за обављање одређених задатака из њене надлежности образовати повремена радна тела.

б) Извршни одбор скупштине општине[уреди]

Члан 34.

Извршни одбор скупштине општине (у даљем тексту: извршни одбор):

1) стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
2) предлаже начин решавања појединих питања из надлежности скупштине општине, као и акте које она доноси;
3) врши надзор над радом локалне управе у општини, поништава или укида акте локалне управе у општини који су у супротности са законом односно општинском одлуком;
4) врши друге послове утврђене статутом и другим прописима општине.

Члан 35.

Извршни одбор бира скупштина општине. Извршни одбор има председника и најмање два члана.

Председник скупштине општине не може бити истовремено и председник извршног одбора.

Председник и чланови извршног одбора бирају се на време на које се бирају одборници, с тим што могу бити разрешени и пре истека тог рока.

Влада може сменити председника и чланове извршног одбора ако оцени да je њиховим радом битно повређен Устав или Закон Републике Српске.

Влада ће до избора председника или чланова извршног одбора именовати функционера или руководећег радника из републичких органа који ће привремено вршити функцију председника, односно члана извршног одбора.

в) Локална управа у општини[уреди]

Члан 36.

Локална управа у општини;

1) непосредно спроводи прописе општине, као и законе и друге прописе чије je извршавање поверено општини;
2) припрема нацрте одлука и других аката које доноси скупштина општине и њен извршни одбор;
3) врши стручне и друге послове које joj повери скупштина општине и њен извршни одбор.

Члан 37.

Радом локалне управе у општини руководи секретар скупштине општине.

Секретар скупштине општине je истовремено и секретар локалне управе у општини.

За свој рад и рад локалне управе у општини секретар скупштине општине одговара скупштини општине, председнику скупштине општине и извршном одбору.

Секретара скупштине општине именује скупштина општине на четири године.

III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 38.

Средства, права и обавезе општине из које се издвајају насељена места и образује нова општина распорећују се договором између скупштина тих општина.

Aкo се не постигне договор на начин из става 1. овог члана, одлуку о томе доноси Влада.

Члан 39.

Преузимање и распоређивање одређеног броја радника локалне управе у нову општину извршиће се договором скупштина општина, односно органа које оне одреде.

Aкo се не постигне договор на начин из става 1. овог члана, одлуку о томе доноси Влада.

Члан 40.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Закон о подручјима општина СРБиХ („Службени лист СРБиХ“, бр. 47/62, 6/65, 14/66, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 33/90, 8/91 и 32/91);
2. Закон о утврђивању насељених места и о изменама у називима насељених места у одређеним општинама — пречишћени текст („Службени лист СРБиХ“, бр. 24/86, 29/86 и 33/90);
3. Закон о овлашћењу општинских скупштина за утврђивање надлежности општинских органа за вршење послова одређених републичким прописима („Службени лист СРБиХ“, број 24/68);
4) Закон о начелима поступка образовања месних заједница („Службени лист СРБиХ“, бр. 22/81 и 8/91).

Члан 41.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број 02-662/94.
31. маја 1994. године


Председник
Народне скупштине,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 11/94