Пословник Вијећа народа Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


На основу Амандмана LXXVI на Устав Републике Српске, Вијеће народа Републике Српске, на Седамнаестој редовној сједници, одржаној 16. септембра 2010. године, донијело је


ПОСЛОВНИК ВИЈЕЋА НАРОДА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим пословником уређује се унутрашња организација Вијећа народа Републике Српске (у даљем тексту: Вијеће народа), начин остваривања права и дужности делегата и друга питања од значаја за рад и остваривање задатака Вијећа народа.

Члан 2.

Вијеће народа организује се и ради у складу са Уставом Републике Српске, законом и овим пословником.

Члан 3.

(1) Ако неко питање организације и рада Вијећа народа није уређено овим пословником уређује се одлуком или закључком Вијећа народа.

(2) Одлука и закључак из предходног става примјењује се даном доношења ако одлуком или закључком није другачије одређено.

Члан 4.

(1) Вијеће народа ради на сједницама Вијећа народа, клубова делегата и радних тијела Вијећа народа.

(2) Сједнице Вијећа народа обиљежавају се редним бројевима сваког сазива.

(3) Сједнице могу бити редовне и посебне.

Члан 5.

Радна тијела Вијећа народа раде у складу са одредбама овог пословника.

Члан 6.

Вијеће народа представља предсједавајући Вијећа народа.

Члан 7.

(1) Вијеће народа има печат у облику круга пречника 50 мм и 20 мм.

(2) На вањском дијелу круга је натпис „Босна и Херцеговина“, а према центру круга „Република Српска, Вијеће народа Републике Српске, Бања Лука“.

(3) У средини печата је грб, односно амблем Републике Српске, у складу са законом.

(4) Текст је написан ћирилицом и латиницом симетричном подјелом круга.

(5) О чувању и употреби печата стара се генерални секретар Вијећа народа.

II ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ДЕЛЕГАТА[уреди]

Члан 8.

(1) Делегат има право и дужност да присуствује сједници Вијећа народа, сједници клуба и радних тијела Вијећа народа чији је члан и да учествује у њиховом раду и у одлучивању.

(2) Делегат је дужан извршавати задатке које му у оквиру свог дјелокруга повјери Вијеће народа, клуб делегата или радно тијело чији је члан.

Члан 9.

Делегат који је оправдано спријечен да присуствује сједници Вијећа народа, сједници клуба делегата и сједницама радних тијела или из одређеног разлога треба у току рада да напусти сједницу дужан је да о томе благовремено обавјести предсједавајућег Вијећа народа, односно предсједника одговарајућег клуба или радног тијела и да изнесе разлоге због којих одсуствује.

Члан 10.

У остваривању својих функција у Вијећу народа делегат има право и дужност да у оквиру права и дужности Вијећа народа бира функционере Вијећа народа, чланове сталних и повремених комисија, бира судије Уставног суда Републике Српске, одлучује о приједлогу акта о промјени Устава Републике Српске, разматра законе, друге прописе и акте које доноси Народна скупштина, покреће расправу по овим актима у погледу питања од виталног националног интереса, као и друга питања која произилазе из Устава и закона Републике Српске.

Члан 11.

Делегат има право да буде редовно и благовремено информисан о раду Вијећа народа, његових органа и тијела као и о свим другим питањима која су значајна за вршење његове функције.

Члан 12.

Делегат може тражити да му Служба Вијећа народа пружи помоћ у обављању његове делегатске дужности, првенствено у изради приједлога које подноси, у обављању послова и задатака које му је повјерило Вијеће народа, клуб делегата или радно тијело Вијећа народа, односно да му се обезбједи потребна документација за поједина питања која су у дневном реду сједнице Вијећа народа, а може тражити стручна обавјештења и објашњења.

Члан 13.

(1) Делегат је дужан чувати податке које сазна у обављању делегатске дужности а који према законским пописима носе ознаку тајности и зато је одговоран према закону.

(2) Вијеће народа доноси кодекс о етичком понашању делегата.

Члан 14.

(1) Материјали за сједницу Вијећа народа и његових радних тијела као и материјали намјењени за информисање делегата достављају се по правилу 8 дана прије одржавања сједнице.

(2) Сви изворни материјали Народне скупштине и Вијећа народа обавезно се делегатима достављају на латиничном или ћириличном писму према захтјеву клуба делегата што обезбјеђује Служба Вијећа народа.

(3) Материјали за сједницу Вијећа народа достављају се на адресе које одреде делегати.

(4) Материјали за сједницу Вијећа народа могу се достављати делегатима електронском поштом, уколико су створени услови за овакав начин достављања материјала.

Члан 15.

Питања плата и трошкова насталих вршењем делегатске функције у Вијећу народа уређује се посебним прописима и актима.

Члан 16.

Након верификације мандата, делегати су дужни да се понашају савјесно и одговорно у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске и Кодексом понашања делегата у Вијећу народа Републике Српске.

Члан 17.

(1) Делегатима се издаје делегатска легитимација.

(2) Делегатска легитимација не смије се уступати другим лицима и делегати су дужни да се старају о њеном коришћењу и чувању.

(3) У делегатској легитимацији се наводи име и презиме делегата, имунитетско право делегата и друга права утврђена другим прoписима.

(4) Садржина, облик и начин вођења евиденције делегатских легитимација утврђује се посебном одлуком Вијећа народа.

(5) Генерални секретар Вијећа народа стара се о издавању и евиденцији издатих делегатских легитимација.

III ИМУНИТЕТ ДЕЛЕГАТА[уреди]

Члан 18.

Делегат ужива делегатски имунитет од дана верификације мандата до дана престанка мандата у Вијећу народа, у складу са Уставом и законом.

Члан 19.

Делегати у Вијећу народа неће бити кривично-прекршајно или грађански одговорни за изражено мишљење или давање гласа на сједници Вијећа народа или за било који поступак извршен у оквиру њихових дужности у Вијећу народа.

Члан 20.

(1) Делегат се може позвати на имунитет у било које вријеме за поступке извршене у оквиру својих дужности у Вијећу народа, али се имунитет не може сматрати општом препреком за кривично-прекршајно гоњење или покретање парничног поступка.

(2) Поступци извршени у оквиру дужности делегата подразумијевају поступке који проистичу из дужности коју делегат обавља у Вијећу народа.

Члан 21.

Уколико, у току кривичног поступка, делегат изјави да је поступак који је основа за покретање кривичног поступка извршен у оквиру његових дужности које обавља у Вијећу народа, то питање ће се расправити и рјешавати одлуком надлежног суда.

Члан 22.

О одузимању имунитета у сваком конкретном случају одлучује Вијеће народа у складу са Уставом и законом, на приједлог Уставне и законодавно-правне комисије.

IV КОНСТИТУИСАЊЕ ВИЈЕЋА НАРОДА[уреди]

1. Сазивање Прве конститутивне сједнице Вијећа народа[уреди]

Члан 23.

(1) Прву сједницу Вијећа народа, послије завршених избора сазива предсједавајући Вијећа народа предходног сазива у року од 30 дана од дана објављивања Извјештаја Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

(2) Предсједавајући Вијећа народа претходног сазива, најкасније десет дана од дана објављивања Извјештаја надлежног органа за спровођење избора, сазива овлаштене представнике странака или партија који имају изабране делегате у Вијећу народа, а у циљу припрема прве-конститутивне сједнице Вијећа народа Републике Српске.

(3) Ако је спријечен предсједавајући, односно потпредсједавајући Вијећа народа из предходног сазива да сазове прву сједницу Вијећа народа, прву сједницу ће сазвати најстарији делегат новог сазива.

(4) Првој сједници Вијећа народа до избора предсједавајућег Вијећа народа предсједава најстарији делегат коме у раду помажу остали чланови радног предсједништва, а које сачињавају: генерални секретар Вијећа народа из претходног сазива и по један најмлађи делегат из преосталих клубова конститутивних народа или Осталих из који није најстарији делегат.

(5) Прије почетка конститутивне сједнице Вијећа народа интонира се химна Босне и Херцеговине и химна Републике Српске.

Члан 24.

(1) На Првој сједници Вијеће народа:

- бира предсједавајућег Вијећа народа,
- бира три потпредсједавајућа Вијећа народа,
- бира генералног секретара Вијећа народа.

(2) Ако се на конститутивној сједници не изабере предсједавајући и сви потпредсједавајући Вијећа народа, њихов избор ће се извршити у наставку конститутивне сједнице Вијећа народа.

(3) Верификацијом мандата делегата Вијећа народа Републике Српске и избором предсједавајућег и потпредсједавајућих Вијећа народа сматра се да је Вијеће народа Републике Српске конституисано.

(4) Ако на конститутивној сједници не буде изабран генерални секретар Вијећа народа, изабраће се на наредним сједницама Вијећа народа.

Члан 25.

Функционери Вијећа народа у смислу Пословника су:

- предсједавајући Вијећа народа,
- три потпредсједавајућа Вијећа народа и
- генерални секретар Вијећа народа.


Верификација мандата

Члан 26.

(1) Генерални секретар Вијећа народа претходног сазива саопштава Извјештај – Одлуку Изборне комисије Босне и Херцеговине о додијели мандата делегатима Вијећа народа.

(2) Након поднесеног извјештаја Вијеће народа констатује да је извршена верификација мандата и приступа се давању свечане заклетве.

(3) Свечана заклетва даје се пред радним предсједништвом Вијећа народа, након чега делегати стичу сва права и обавезе делегата у Вијећу народа.

(4) Текст свечане заклетве гласи:

„Заклињем се да ћу дужности савјесно и одговорно извршавати, државне тајне чувати, интересе народа и грађана Републике Српске бранити и заступати, устава и закона Босне и Херцеговине и Републике Српске часно се држати“.

2. Избор предсједавајућег, потпредсједавајућих и генералног секретара Вијећа народа[уреди]

2.а) Избор предсједавајућег Вијећа народа[уреди]

Члан 27.

(1) Вијеће народа бира предсједавајућег и три потпредсједавајућа Вијећа већином гласова свих делегата Вијећа народа.

(2) Предсједавајући и потпредсједавајући морају бити из различитих конститутивних народа и Осталих.

(3) Предсједавајући и потпредсједавајући Вијећа народа бирају се јавним гласањем уколико Вијеће народа другачије не одлучи.

Члан 28.

(1) Кандидата за предсједавајућег предлажу клубови делегата у Вијећу народа или најмање 1/3 делегата тог клуба.

(2) Приједлог кандидата за предсједавајућег Вијећа народа доставља се радном Предсједништву у писаној форми у којој су садржани кратки биографски подаци и припадност конститутивном народу или Осталим.

(3) Уколико из клубова буде предложено више кандидата прво се гласа за кандидата који је добио већину у клубу а затим противкандидата из истог клуба.

(4) За сваког од предложених кандидата из претходног става гласа се појединачно.

Члан 29.

(1) Ако су предложена два кандидата за предсједавајућег а ни један није добио потребну већину поступак избора се понавља.

(2) Ако је предложено више од два кандидата а ни један није добио потребну већину, поновиће се гласање о два кандидата који су добили највећи број гласова.

(3) Ако ни у другом кругу предсједавајући није изабран понавља се поступак избора.

2.б) Избор потпредсједавајућих Вијећа народа[уреди]

Члан 30.

(1) Вијеће народа бира три потпредсједавајућа, из реда различитих конститутивних народа и Осталих.

(2) Приједлог и избор потпредсједавајућих Вијећа народа врши се према одредбама овог пословника које се односе на избор предсједавајућег Вијећа народа.

2.в) Избор генералног секретара и замјеника генералног секретара Вијећа народа[уреди]

Члан 31.

(1) Вијеће народа бира генералног секретара Вијећа народа.

(2) Приједлог за избор генералног секретара подноси новоизабрано Предсједништво Вијећа народа.

(3) За генералног секретара Вијећа народа може бити изабрано само лице које има завршен правни факултет, са најмање пет година радног искуства у струци.

(4) Приједлог за генералног секретара Вијећа народа садржи име и презиме кандидата и кратку биографију.

(5) За генералног секретара Вијећа народа изабран је кандидат који је добио већину од укупног броја гласова у Вијећу народа.

(6) Генерални секретар и замјеник генералног секретара не могу бити из истог конститутивног народа и из реда Осталих.

Члан 32.

Избор замјеника генералног секретара врши се по истом поступку као и за генералног секретара.

3. Избор предсједника и чланова радних тијела Вијећа народа[уреди]

Члан 33.

(1) За разматрање питања из надлежности Вијећа народа, за разматрање усвојених закона и других прописа и аката Народне скупштине и за обављање других послова за Вијеће народа образују се стална и повремена тијела Вијећа народа.

(2) Радна тијела Вијећа народа дају мишљења, подносе приједлоге и извјештавају Вијеће народа о питањима из свог дјелокруга, а одлучују само о питањима која су им овим пословником и одлуком Вијећа народа дата у непосредну надлежност.

(3) Чланове радних тијела бира Вијеће народа надполовичном већином.

(4) Чланове радних тијела предлажу клубови делегата.

(5) За чланове поједних радних тијела могу се бирати научни и стручни радници, с тим да њихов број мора бити мањи од половине укупног броја чланова радног тијела.

4. Формирање клубова делегата[уреди]

Члан 34.

(1) У Вијећу народа формирају се клубови делегата за конститутивне народе и Остале, након саопштења верификације мандата делегата, а прије прве конститутивне сједнице Вијећа народа Репубике Српске.

(2) Сваки клуб у Вијећу народа бира свог предсједника и замјеника предсједника простом већином гласова делегата тог клуба.

(3) Кандидата за предсједника и замјеника предсједника клуба може предложити сваки делегат тога клуба.

(4) Уколико дође до уједначеног броја гласова између два кандидата предсједник и замјеник предсједника клуба ће се одредити жријебом.

Члан 35.

Клуб делегата разматра:

- законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске и који су достављени Вијећу народа, у року од 7 дана, од дана пријема материјала,
- утврђује ставове у вези са актуелним питањима која се појављују у раду клуба делегата, а која се не односе на питања повреде виталних националних интереса,
- разматра предложени дневни ред сједнице Вијећа народа и заузима ставове о предложеним тачкама дневног реда,
- упознаје се са закључцима и ставовима Предсједништва, Колегија и радних тијела Вијећа народа,
- подноси образложен приједлог предсједавајућем Вијећа народа за заказивање посебне сједнице Вијећа народа, када се за то укаже потреба, а питања се сматрају хитна и изузетно значајна,
- обавља и друге послове у складу са овим пословником.

Члан 36.

Предсједник клуба делегата:

- представља клуб делегата,
- сазива сједнице клуба делегата и предлаже дневни ред,
- покреће иницијативу за разматрање питања из надлежности клуба,
- стара се о остваривању начела јавности рада клуба,
- предлаже рјешења за унапређење рада у вези са извршавањем послова и задатака за потребе клуба,
- обавља и дуге послове утврђене овим пословником.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ВИЈЕЋА НАРОДА[уреди]

1. Предсједавајући Вијећа народа[уреди]

Члан 37.

Предсједавајући Вијећа народа:

- представља Вијеће народа,
- учествује у припреми сједнице Вијећа народа, сазива је, предлаже дневни ред и предсједава сједницом,
- покреће разматрање питања из дјелокруга Вијећа народа на сједницама,
- усклађује рад радних тијела Вијећа народа,
- стара се о примјењивању Пословника Вијећа народа,
- стара се о остваривању начела јавности рада Вијећа народа и радних тијела Вијећа народа,
- стара се о остваривању права и дужности делегата у Вијећу народа и у вези са вршењем њихове функције из дјелокруга Вијећа народа,
- стара се о односима и сарадњи Вијећа народа са Народном скупштином Републике Српске и другим органима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и са међународним организацијама,
- потписује акте које доноси Вијеће народа,
- даје упуства генералном секретару Вијећа народа у вези са извршавањем послова и задатака које обавља Служба Вијећа народа,
- одређује у случају спријечености који ће га од потпредсједвјућих замјењивати у његовом одсуству,
- обавља и друге послове предвиђене Уставом, посебним прописима и овим пословником.

Члан 38.

(1) Предсједавајућег Вијећа народа у случају привремене спријечености замјењује један од потпредсједавајућих кога он одреди о чему обавјештава остале потпредсједавајуће и генералног секретара Вијећа народа.

(2) Уколико предсједавајући не одреди потпредсједавајућег који ће га замјењивати о његовој замјени одлучује Предсједништво.

Члан 39.

(1) Предсједавајућем Вијећа народа престаје функција прије времена на коју је изабран: подношењем оставке, разрјешењем или престанком мандата делегата.

(2) У случају подношења оставке предсједавајућем Вијећа народа престаје функција даном одржавања сједнице на коју је поднио оставку, односно на првој наредној сједници Вијећа народа, ако је оставку поднио у времену између двије сједнице.

(3) О поднијетој оставци не отвара се расправа нити се одлучује већ се престанак функције предсједавајућег по овом основу само констатује.

Члан 40.

(1) Вијеће народа може разрјешти дужности предсједавјућег Вијећа народа прије истека времена на коју је изабран ако повјерену дужност не обавља у складу са Уставом, законом и овим пословником према поступку предвиђеном за избор предсједавајућег Вијећа народа.

(2) Приједлог за разрјешење из става (1) овог члана мора бити образложен.

Члан 41.

(1) У случају престанка функције предсједавајућег Вијећа народа прије истека времена на које је изабран, Вијеће народа ће на истој, а најкасније на наредној сједници започети поступак избора предсједавајућег Вијећа народа у складу са одредбама овог пословника.

(2) Ако је предсједавајућем Вијећа народа престао мандат прије истека времена на које је изабран дужност предсједавајућег Вијећа народа до избора новог предсједавајућег врши један од потпредсједавајућих кога одреди Вијећа народа.

2. Потпредсједавајући Вијећа народа[уреди]

Члан 42.

Потпредсједавајући Вијећа народа:

- помаже предсједавајућем Вијећа народа у обављању послова из његове надлежности,
- учествује у припреми сједница Вијећа народа,
- усклађује рад радних тијела Вијећа народа,
- стара се о примјењивању Пословника Вијећа народа,
- стара се о остваривању права и дужности делегата у Вијећу народа и у вези са вршењем њихове функције из дјелокруга Вијећа народа,
- учествује у односима и сарадњи Вијећа народа са Народном скупштином и другим органима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и са међународним организацијама,
- обавља и друге послове утврђене Уставом, законом и овим пословником.

Члан 43.

(1) Потпредсједавајућем Вијећа народа престаје функција прије времена на коју је изабран: подношењем оставке, разрјешењем функције или престанком мандата делегата по поступку и на начин предвиђен за престанак функције предсједавајућег Вијећа народа.

(2) У случају престанка функције потпредсједавајућег Вијећа народа прије истека времена на које је изабран избор потпредсједавајућег врши се по поступку и на начин предвиђен за избор потпредсједавајућег Вијећа народа.

3. Генерални секретар Вијећа народа[уреди]

Члан 44.

(1) Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.

(2) Генерални секретар Вијећа народа руководи Службом Вијећа народа.

(3) У погледу права, дужности и одговорности из рада и по основу рада у Служби Вијећа народа, генерални секретар Вијећа народа има права и дужности функционера који руководи самосталним органом републичке управе.

(4) На захтјев Вијећа народа и њеног Предсједништва генерални секретар извјештава Вијеће народа и Предсједништво о раду њене службе.

(5) Генерални секретар Вијећа народа је наредбодавац за финансијско и материјално пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.

(6) Генерални секретар предлаже приједлог за обезбјеђење средстава у Буџету Републике Српске за рад Вијећа народа.

(7) Генерални секретар предлаже Предсједништву годишњи план јавних набавки основних средстава у оквиру утврђених средстава у Буџету.

(8) Генерални секретар Вијећа народа извјештава Предсједништво и Административну комисију о утрошку новчаних средстава утврђених Буџетом за Вијеће народа за односну годину, а клубове делегата о утрошку новчаних средстава намијењених за рад делегатских клубова, за свака 3 (три) мјесеца или раније на њихов захтјев.

(9) Генерални секретар Вијећа народа за свој рад и рад Службе Вијећа народа одговоран је Вијећу народа.

Члан 45.

(1) Генерални секретар Вијећа народа има замјеника који му помаже у раду.

(2) Замјеник генералног секретара замјењује генералног секретара у вријеме његове одсутности или спријечености и ради и друге послове које му повјери генерални секретар.

Члан 46.

(1) Генералном секретару Вијећа народа престаје функција прије времена на коју је изабран оставком, разрјешењем или трајним губитком радне способности.

(2) Генерални секретар Вијећа народа може бити разрјешен прије истека времена на које је изабран ако:

- се не придржава прописа и аката Вијећа народа или не извршава закључке Вијећа народа или се понаша у супротности са њима,
- својим радом проузрокује штету или занемарује и неуредно обавља своју дужност.

(3) Приједлог за разрјешење генералног секретара Вијећа народа мора бити образложен, а покреће га Предсједништво Вијећа народа.

(4) До избора генералног секретара Вијећа народа дужност генералног секретара вршиће замјеник генералног секретара.

4. Предсједништво[уреди]

Члан 47.

(1) Предсједавајући и потпредсједавајући Вијећа народа чине Предсједништво Вијећа народа.

(2) Генерални секретар Вијећа народа учествује у раду Предсједништва без права одлучивања као и друга лица по позиву Предсједништва.

Члан 48.

(1) Предсједништво Вијећа народа:

- утврђује приједлог Пословника Вијећа народа и стара се о његовом провођењу,
- утврђује на приједлог генералног секретара средства у буџету Републике Српске за Вијеће народа,
- доноси план годишњих набавки на приједлог генералног секретара,
- расправља о питањима везаним за рад Вијећа народа,
- покреће иницијативу за стављање одређених питања из надлежности Вијећа народа на дневни ред сједнице Вијећа народа,
- усклађује рад радних тијела Вијећа народа,
- брине се о сарадњи Вијећа народа са Народном скупштином Републике Српске, Владом, органима и организацијама у Републици Српској, о међупарламентарној сарадњи ентитета, органа Брчко Дистрикта БиХ и Босне и Херцеговине,
- одлучује о додијели помоћи непрофитним организацијама, удружењима грађана, фондацијама и појединцима и
- обавља и друге послове одређене овим пословником.

(2) О раду сједнице Предсједништва Вијећа народа води се записник.

5. Колегиј Вијећа народа[уреди]

Члан 49.

(1) Колегиј Вијећа народа сазива и предсједава предсједавајући Вијећа народа.

(2) Колегиј Вијећа народа састоји се од: чланова Предсједништва Вијећа народа, предсједника клубова делегата у Вијећу народа и генералног секретара Вијећа народа.

(3) У раду могу учествовати и друга лица по позиву Колегија.

(4) Колегиј Вијећа народа:

- координира активности у припремама сједница Вијећа народа и утврђивању приједлога дневног реда на тим сједницама,
- учествује у остваривању права и дужности у вези са вршењем њихове функције,
- разматра и даје мишљење о приједлогу Пословника Вијећа народа,
- даје мишљење код доношења приједлога Одлуке о висини плата, накнада и других примања делегата, бираних и именованих функционера у Вијећу народа,
- учествује у односима и сарадњи Вијећа народа са Народном скупштином и другим органима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и са међународним организацијама и
- утврђује друге послове у складу са овим пословником.

(5) О раду сједнице Колегија води се записник.

6. Делегати на сталном раду[уреди]

Члан 50.

(1) Делегати у Вијећу народа Републике Српске могу делегатску дужност обављати са или без заснивања радног односа у Вијећу народа.

(2) Одлуку о заснивању радног односа доноси Административна комисија.

7. Радна тијела Вијећа народа[уреди]

а) Административна комисија[уреди]

Члан 51.

(1) Административна комисија има пет чланова од којих је по један члан из клубова делегата и један члан представник Службе Вијећа народа.

(2) Административна комисија бира предсједника и замјеника предсједника Комисије из реда делегата.

Члан 52.

(1) Административна комисија обавља послове:

- доноси прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности делегата,
- доноси акте о статусним питањима делегата и функционера које бира или именује Вијеће народа ако законом није другачије одређено,
- разматра приједлог за обезбјеђење средстава у Буџету Републике Српске за рад Вијећа народа,
- разматра разлоге престанка мандата делегата и покреће поступак за додјелу мандата новом делегату на начин прописан законом,
- одлучује о привременом смјештају функционера и делегата Вијећа народа на приједлог генералног секретара,
- стара се у вези са обезбјеђењем станова за потребе Вијећа народа, располаже тим становима и одлучује о њиховом додјељивању на коришћење у складу са законом,
- утврђује накнаде и награде стручним и научним радницима за рад у радним тијелима Вијећа народа,
- врши друге послове одређене актима и налозима Вијећа народа.

(2) О раду Административне комисије води се записник.

б) Уставна и законодавно-правна комисија[уреди]

Члан 53.

(1) Уставна и законодавно-правна комисија има 11 чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих, а четири члана из реда стручњака из области права, по један из сваког конститутивног народа и један из реда Осталих.

(3) Предсједник Комисије се бира из реда предсједавајућег или једног од потпредсједавајућих.

Члан 54.

(1) Уставна и законодавно-правна комисија:

- прати и проучава примјену и остваривање Устава Републике Српске;
- разматра нацрт аката о промјени Устава Републике Српске;
- разматра обавјештења, приједлоге и мишљења Уставног суда Републике Српске о остваривању уставности и законитости;
- разматра нацрте и све приједлоге аката које доноси Вијеће народа из своје надлежности са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом као и у погледу правне обраде ових аката;
- утврђује приједлог Одлуке о одузимању имунитета делегатима у случајевима предвиђеним Уставом и законом,
- утврђује пречишћене текстове аката које је донијело Вијеће народа;
- прати примјену овог пословника и даје мишљење Вијећу народа о приједлогу промјена појединих одредаба овог пословника;
- утврђује приједлоге аутентичног тумачења аката које је донијело Вијеће народа и
- друге послове у складу са овим Пословником и другим одлукама Вијећа народа.

(3) О раду Уставне и законодавно-правне комисије води се записник.

VI СЈЕДНИЦЕ ВИЈЕЋА НАРОДА[уреди]

1. Сазивање сједнице, предлагање и утврђивање дневног реда, утврђивање кворума, предсједавање и учешће у раду[уреди]

Члан 55.

(1) Сједнице Вијећа народа одржавају се у сједишту Вијећа народа у Бањој Луци, осим ако Предсједништво одлучи другачије у оправданим случајевима.

(2) Сједнице Вијећа народа сазива и предлаже дневни ред предсједавајући Вијећа народа.

(3) Сједница Вијећа народа сазива се и одржава у року до 30 дана од дана када су акти Народне скупштине достављени Вијећу народа.

(4) Позив за сједницу Вијећа народа упућује се делегатима по правилу 8 дана прије дана одређеног за одржавање сједнице.

(5) У хитним случајевима сједница Вијећа народа може да се сазове и одржи и у краћем року од 8 дана, а дневни ред за ову сједницу може се предложити и на самој сједници.

Члан 56.

Потпредсједавајући Вијећа народа кога овласти предсједавајући Вијећа народа може сазвати сједницу Вијећа народа ако је предсједавајући Вијећа народа спријечен да сазове сједницу Вијећа народа.

Члан 57.

(1) Предсједавајући Вијећа народа сазвати ће сједницу Вијећа народа у року од пет дана по пријему писаног приједлога 2/3 делегата било којег клуба делегата у Вијећу народа по питањима која они сматрају изузетно значајним.

(2) Уколико у предвиђеном року из става (1) овог члана предсједавајући Вијећа народа не сазове сједницу, потпредсједавајући Вијећа народа из клуба делегата који је затражио сазивање сједнице, заказује сједницу Вијећа народа у слиједећих пет дана и њоме предсједава.

(3) Ако је више клубова затражило сазивање сједнице потпредсједавајући Вијећа народа из клуба делегата који је први затражио сазивање сједнице, заказује сједницу Вијећа народа у року пет дана и њоме предсједава.

(4) Писани приједлог 2/3 делегата било којег клуба делегата у Вијећу народа по питањима које они сматрају изузетно значајним садржи и детаљно образложење значаја и хитности предметног питања.

Члан 58.

(1) Сједницом Вијећа народа руководи Радно предсједништво Вијећа народа које чине предсједавајући, три потпредсједавајућа и генерални секретар Вијећа народа.

(2) Сједницом Вијећа народа предсједава предсједавајући Вијећа народа.

(3) Ако је предсједавајући спријечен сједницом Вијећа народа предсједава један од потпредсједавајућих Вијећа народа, којег овласти предсједавајући.

Члан 59.

(1) Прије него што предложи дневни ред предсједавајући Вијећа народа утврђује да ли постоји кворум за рад и о томе обавјештава делегате.

(2) Кворум за сједницу чини већина свих делегата Вијећа народа, ако Уставом Републике Српске и овим пословником није прописано другачије.

Члан 60.

(1) Вијеће народа утврђује дневни ред сједнице на приједлог предсједавајућег Вијећа народа.

(2) Сваки делегат у Вијећу народа има право да предлаже да се одређено питање унесе у дневни ред сједнице Вијећа народа.

(3) Приједлог за уношење појединог питања у дневни ред подноси се најкасније у року 24 сата прије одржавања сједнице, с тим што се мора образложити хитност овог приједлога, у писаном облику.

Члан 61.

(1) Делегатима се са позивом за сједницу доставља и приједлог дневног реда, материјали за сједницу уколико нису раније достављени и записник са претходне сједнице.

(2) Дневни ред сједнице Вијећа народа утврђује се на почетку сједнице.

(3) Предсједавајући Вијећа народа, клуб делегата и сваки делегат као и радно тијело Вијећа народа могу на сједници предложити да се одређено питање уврсти у дневни ред, али су дужни образложити хитност и доставити материјал у писаном облику.

(4) Вијеће народа прво одлучује о хитности приједлога да се одређено питање уврсти у дневни ред сједнице.

(5) Након изјашњавања о новим тачкама дневног реда сједнице Вијећа народа утврђује се коначан приједлог дневног реда и предсједавајући га ставља на усвајање.

Члан 62.

(1) Гласање се врши по редослиједу по којем су изложени приједлози од овлаштених предлагача.

(2) Дневни ред се усваја већином гласова делегата Вијећа народа.

2. Утврђивање кворума, предсједавање и учешће у раду[уреди]

Члан 63.

У раду сједнице Вијећа народа могу да учествују гости који су позвани, без права на реплику, криви навод и одлучивање.

Члан 64.

(1) Делегат, односно учесник сједнице Вијећа народа може да говори на сједници након што затражи и добије ријеч од предсједавајућег.

(2) Пријаве за учешће у расправи могу се подносити до истека расправе.

(3) Предсједавајући даје ријеч делегатима по реду по којем су се пријавили, а предсједницима клубова делегата може дати ријеч након јављања уколико предсједник говори у име клуба.

(4) Делегату који жели да говори о повреди Пословника предсједавајући Вијећа народа даје ријеч чим је овај затражи.

(5) Излагање делегата из става (4) овог члана по приговору не може трајати дуже од три минуте.

(6) Послије изнесеног приговора предсједавајући даје објашњење, а уколико делегат није задовољан датим образложењем о томе ће одлучити Вијеће народа.

(7) Делегат може да затражи ријеч да би исправио навод који је нетачно изложен и који може бити повод неспоразума или који захтјева објашњење.

(8) Предсједавајући Вијећа народа ће делегату дати ријеч чим се заврши излагање оног који је проузроковао криви навод.

(9) Делегат се у том случају мора ограничити на криви навод односно објашњење, а то излагање не може трајати дуже од три минута.

Члан 65.

(1) Делегат, односно учесник у расправи може да говори само о питању о којем се расправља по утврђеном дневном реду, а ако се удаљи од дневног реда предсједавајући Вијећа народа ће га упозорити, односно одузети ријеч ако се и послије упозорења не придржава дневног реда.

(2) Делегат по једној тачки дневног реда може расправљати највише 10 минута.

Члан 66.

(1) Предсједавајући Вијећа народа ће дати паузу на приједлог предсједника клуба делегата или представника клуба делегата ради обављања консултација у клубу.

(2) Пауза може трајати најдуже до 30 минута ако Вијеће народа не одлучи другачије. Након истека паузе представник клуба из става (1) овог члана износи ставове клуба.

3. Ток сједнице[уреди]

Члан 67.

(1) Када се утврди да постоји кворум за рад сједнице Вијећа народа предсједавајући отвара сједницу и пита делегате да ли имају примједби на записник са предходне сједнице.

(2) О основаности примједби на записник одлучује се на сједници без расправе. Након тога предсједавајући констатује да је усвојен записник, уз евентуално усвојене примједбе.

Члан 68.

(1) На сједници се води расправа о сваком питању дневног реда прије него се о њему одлучи.

(2) Расправа по свакој тачки дневног реда сједнице Вијећа народа одвија се по сљедећем редосљеду:

- извјештај представника Уставне и законодавно-правне комисије Вијећа народа,
- покретач, односно предсједник или овлашћени представник клуба који је покренуо питање заштите виталног националног интереса,
- представник доносиоца или предлагача одређеног акта,

(3) Након претходних излагања предсједници клубова и овлаштени представници клубова и делегати учествују у расправи по редослиједу пријављивања.

(4) Расправа о појединим питањима дневног реда сједнице је ограничена и то:

- за делегате појединачно до 10 минута по свакој тачки дневног реда,
- за предсједника или представнике клубова дискусија може трајати до 15 минута и
- делегат има право на исправку кривих навода и реплике делегата до 3 минута, а највише три пута по тачки о којој се расправља.

Члан 69.

(1) Расправа појединих питања на дневном реду обухвата расправу у начелу и појединостима.

(2) Расправом у начелу могу да се износе мишљења, траже објашњења и покрећу сва питања у погледу рјешења датих у приједлогу.

(3) У току расправе у појединостима расправља се о приједлогу по дијеловима или по члановима. У току расправе у појединостима расправља се и о амандманима.

(4) Након расправе прво се гласа о амандманима, ако је амандман усвојен постаје саставни дио акта о коме се води расправа.

Члан 70.

(1) На акте које доноси Вијеће народа самостално могу се улагати амандмани.

(2) Амандман подноси клуб делегата или делегат уз подршку још најмање два делегата из Вијећа народа.

Члан 71.

(1) Амандман се подноси у писаном облику са образложењем.

(2) Ако амандман садржи одредбу којом се ангажују додатна финансијска средства подносилац амандмана дужан је да укаже на изворе ових средстава, уз прибављено мишљење Министарства финансија.

(3) Амандман се подноси предсједавајућем Вијећа народа у року који не може бити краћи од 2 радна дана од дана одређеног за одржавање сједнице Вијећа народа на којој ће се расправљати приједлог акта.

Члан 72.

У току трајања сједнице предсједавајући Вијећа народа ако се укаже потреба може дати паузу најдуже 1 час.

4. Одлучивање[уреди]

Члан 73.

Вијеће народа одлучује већином гласова од укупног броја делегата у Вијећу народа, ако Уставом, законом и овим пословником није другачије утврђено.

Члан 74.

(1) Предсједавајући Вијећа народа дужан је у току рада сједнице пратити да ли постоји кворум за одлучивање.

(2) Ако предсједавајући Вијећа народа оцијени да сједници не присуствује већина делегата одредиће прозивање и ако се утврди да нема кворума предсједавајући ће прекинути сједницу и одредити дужину прекида.

(3) Предсједавајући Вијећа народа дужан је на захтјев делегата приступити провјери постојања кворума за одлучивање.

(4) Утврђивање кворума врши се на начин што генерални секретар Вијећа народа врши прозивку делегата, а резултате присутности делегата на сједници саопштава предсједавајући Вијећа народа.

Члан 75.

(1) Гласање је јавно осим ако Уставом Републике Српске, законом или овим пословником није утврђена обавеза тајног гласања или ако тако одлучи Вијеће народа 2/3-ском већином.

(2) На позив предсједавајућег Вијећа народа делегати се изјашњавају ко је „за“ приједлог, ко је „против“ приједлога и ко се „уздржао“ од гласања.

Члан 76.

(1) Вијеће народа може одлучити да се гласање врши поименично ако оцијени да је то потребно да би се отклониле сумње у тачност резултата гласања.

(2) Предсједавајући је обавезан одредити гласање поименично ако сумњу у тачност резултата гласања изрази делегат којег у томе подрже још најмање два делегата.

(3) Поименично гласање врши се тако што се сваки прозвани делегат изјашњава „за“ или „против“ приједлога или се „уздржао“ од гласања.

(4) Прозивање делегата врши генерални секретар Вијећа народа.

Члан 77.

(1) Предсједавајући је дужан приликом гласања утврдити колико је делегата гласало „за“, колико „против“, а колико се „уздржало“ од гласања.

(2) По завршеном гласању предсједавајући Вијећа народа утврђује и објављује резултате гласања, као и да ли је приједлог о коме се гласало прихваћен или одбијен.

5. Одлучивање о питањима од виталног интереса[уреди]

а) Дефиниција виталног интереса[уреди]

Члан 78.

Витални национални интереси конститутивних народа су:

- остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти,
- идентитет једног конститутивног народа,
- уставни амандмани,
- организација органа јавне власти,
- једнака права конститутивних народа у процесу доношења одлука,
- образовање, вјероисповјест, језик, његовање културе, традиције и културно наслијеђе,
- територијална организација,
- систем јавног информисања и
- друга питања која би се третирала као питања од виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у Вијећу народа.

б) Процедура за заштиту виталних националних интереса[уреди]

Члан 79.

(1) Вијеће народа разматра законе, друге прописе или акте које Народна скупштина изгласа и достави Вијећу народа.

(2) Народна скупштина Републике Српске доставиће Вијећу народа Републике Српске законе и друге прописе или акте који су изгласани.

(3) Предсједавајући, потпредсједавајући и клубови делегата дужни су размотрити достављене акте у року од 7 дана од дана достављања, а посљедњег радног дана до 15 часова о разматраним актима у писаном облику обавијестити генералног секретара.

Члан 80.

Служба Вијећа народа ће без одлагања законе и друге прописе или опште акте доставити предсједавајућем и потпредсједавајућим Вијећа народа, предсједницима клубова као и делегатима у клубовима Вијећа народа.

в) Процедура за законе и друге акте у вези са виталним националним интересом како је то дефинисано у члану 78. овог пословника[уреди]

Члан 81.

1. Уколико више од једног предсједавајућег или потпредсједавајућег Вијећа народа сматра да закон спада у питање од виталног националног интереса дефинисан у члану 78. овог пословника, закон ће бити уврштен у дневни ред Вијећа народа као питање од виталног интереса.

2. Ако само један предсједавајући или потпредсједавајући тврди да закон спада у питање од виталног интереса, 2/3-ска већина одговарајућег клуба може прогластити да је ријеч о питању са листе виталних интереса. У том случају ће се провести процедура описана у члану 82. овог пословника.

3. Предсједавајући и потпредсједавајући морају донијети одлуку у року од једне седмице те закључком обавјестити генералног секретара Вијећа народа, који ће без одлагања о одлуци обавјестити Народну скупштину Републике Српске.

4. Уколико већина сваког клуба који има делегате у Вијећу народа гласа за такве законе или друге прописе и акте сматраће се да су они усвојени.

5. Уколико се у Вијећу народа постигне сагласност о амандманима, такав закон, пропис или општи акт се поновно подноси Народној скупштини на одобравање.

6. Уколико сагласност није могућа у Вијећу народа или уколико се на приједлог амандмана не добије сагласност формираће се заједничка комисија од представника Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске. Заједничка комисија је састављена на паритетном основу и одлуке доноси консензусом. Заједничка комисија усаглашава текст закона. Уколико се текст закона усагласи закон се сматра усвојеним.

7. Уколико се не постигне сагласност закон неће бити усвојен те се исти враћа предлагачу на нови поступак. У том случају предлагач не може поднијети исти текст закона, прописа или акта.

г) Процедуре за законе који се односе на витални национални интерес уколико је одлучено 2/3 већином једног од клубова конститутивних народа у Вијећу народа[уреди]

Члан 82.

1. У случају да 2/3 једног од клубова конститутивних народа у Вијећу народа одлучи да се закон, други пропис или акт односи на витални интерес закон ће се разматрати у Вијећу народа.

2. Уколико већина сваког клуба заступљеног у Вијећу народа гласа за тај закон, други пропис или акт исти се сматра усвојеним.

3. Прво се изјашњава клуб делегата који је покренуо процедуру заштите виталног националног интереса.

4. Уколико се Вијеће народа усагласи о амандманима закон, пропис или акт се поновно доставља на одобрење Народној скупштини.

5. Уколико заједничка комисија из члана 83. овог пословника не постигне сагласност питање се прослеђује Уставном суду Републике Српске да донесе коначну одлуку да ли се предметни закон, пропис или акт односи на витални интерес једног од конститутивних народа.

6. Заједничка комисија за усаглашавања закона, прописа и аката[уреди]

Члан 83.

(1) Вијеће народа бира заједничку комисију надполовичном већином.

(2) Дио заједничке комисије коју формира Вијеће народа броји пет чланова.

(3) Предсједавајући Вијећа народа је стални члан дијела заједничке комисије из Вијећа народа. Остали чланови комисије су по један делегат из клубова делегата сваког конститутивног народа и Осталих који се бирају за сваки случај посебно.

(4) Члана комисије из сваког клуба предлаже клуб или 1/3 делегата сваког клуба.

VII РОКОВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ И ПОСЉЕДИЦЕ ПРОПУШТАЊА РАЗМАТРАЊА И ОДЛУЧИВАЊА У ОДРЕЂЕНИМ РОКОВИМА[уреди]

Члан 84.

(1) Предсједавајући и потпредсједавајући и клубови делегата дужни су у року од 7 дана по пријему закона, других прописа и аката које је изгласала Народна скупштина да их размотре и одлуче о покретању заштите виталног националног интереса.

(2) Ако предсједавајући и потпредсједавајући или клубови делегата у року из става (1) овог члана не обавијесте генералног секретара о својој одлуци у вези разматраних закона, других прописа и аката Народне скупштине сматраће се да није покренуто питање заштите виталног националног интереса.

1. Јавно гласање[уреди]

Члан 85.

(1) Вијеће народа одлучује јавним гласањем.

(2) Јавно гласање може бити дизањем руке или прозивком или употребом електронског система гласања.

(3) Електронски систем гласања ће се употребљавати уколико су обезбијеђени услови у сали у којој се одржавају сједнице.

Члан 86.

(1) Ако се гласа дизањем руке делегати Вијећа народа прво се изјашњавају ко је за приједлог, а затим ко је против приједлога и на крају ко се уздржава од гласања.

(2) Клуб делегата може одредити једног свог члана за контролу пребројавања гласова.

(3) Пребројавање гласова обавља Служба Вијећа народа односно једно или више лица које одреди генерални секретар Вијећа.

(4) Након обављеног гласања, предсједавајући Вијећа народа закључује гласање и саопштава резултат гласања.

(5) Одлука се сматра донијетом ако је за њу гласало више од половине укупног броја делегата уколико није Уставом, законом и овим пословником другачије предвиђено.

Члан 87.

(1) Ако Вијеће народа одлучи да се гласа прозивком, генерални секретар Вијећа народа прозива делегате по клубовима а сваки прозвани делегат устаје и изговара ријеч „за“, „против“ или „уздржан“.

(2) Генерални секретар Вијећа народа записује изјаву делегата или његову одсутност уз његово име и презиме на списку.

(3) Ако Вијеће народа одлучи да се гласа прозивком у поступку избора у коме је предложено два или више кандидата, делегат који приступа гласању изговара пуно име и презиме кандидата за којег гласа.

Члан 88.

(1) Гласање употребом електронског система врши се притискањем одређених тастера, уз претходно убацивање идентификационе картице, коју има сваки делегат, у уређај испред сједишта.

(2) Вријеме гласања употребом електронског система износи 30 секунди.

(3) По истеку овог времена, предсједавајући Вијећа народа закључује гласање и саопштава резултат гласања.

(4) Резултати сваког гласања приказују се на мониторима у сали.

(5) Рачунарски извод сваког гласања доставља се клубовима делегата на њихов захтјев, као и Служби Вијећа народа, ради стављања на увид представницима средстава јавног информисања.

2. Тајно гласање[уреди]

Члан 89.

(1) Вијеће народа одлучује тајним гласањем када је то предвиђено законом, овим пословником или посебном 2/3-ском одлуком Вијећа народа.

(2) Тајно гласање се врши гласачким листићима.

(3) Ако се тајно гласа гласачким листићима они се штампају у 28 примјерака.

(4) Гласачки листићи су исте величине, облика и боје а овјерени су печатом Вијећа народа.

(5) За свако поновљено гласање гласачки листићи штампају се у другој боји.

Члан 90.

(1) За штампање и печаћење гласачких листића образује се посебна комисија коју чини по један представник сваког клуба делегата и генерални секретар Вијећа народа.

(2) Комисија саставља записник који потписују сви чланови комисије.

(3) Рад комисије завршава се предајом гласачких листића и потписаног записника предсједавајућем Вијећа народа.

(4) Гласачки листић садржи приједлог о коме се одлучује и опредјељење „за“ и „против“.

(5) На дну гласачког листића ријеч „за“ је на лијевој страни а ријеч „против“ на десној страни. Делегат гласа тако што заокружује ријеч „за“ или ријеч „против“.

Члан 91.

(1) Приликом избора и именовања на гласачким листићима кандидати се наводе редослиједом утврђеним на листи кандидата. Испред имена сваког кандидата ставља се редни број.

(2) Гласање се врши заокруживањем редног броја кандидата за кога делегат гласа.

(3) Гласати се може за онолико кандидата колико се бира и то између кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу.

Члан 92.

(1) Делегату уручује се гласачки листић тако што прилази столу предсједника комисије пошто је предходно прозван. Прозивку врши генерални секретар Вијећа народа. Предсједник комисије уручује делегату гласачки листић а генерални секретар Вијећа народа означава код имена и презимена делегата у списку да му је гласачки листић уручен. Предсједник комисије прије почетка гласања одређује вријеме трајања гласања.

(2) Када делегат попуни гласачки листић прилази мјесту гдје се налази гласачка кутија и у њу убацује гласачки листић а генерални секретар Вијећа народа у списку означава да је делегат гласао.

(3) Гласачка кутија мора бити празна, запечаћена и од провидног материјала.

(4) По истеку времена гласања предсједник комисије закључује гласање.

Члан 93.

(1) Пошто је гласање завршено комисија за гласање утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је гласање и обављено.

(2) Прије отварања гласачке кутије пребројаће се неупотребљени гласачки листићи и ставити у посебан коверат који ће бити запечаћен.

Члан 94.

(1) Утврђивање резултата гласања обухвата податке који се уносе у записник о броју:

- уручених гласачких листића,
- употребљених гласачких листића,
- неупотребљених гласачких листића,
- неважећих гласачких листића,
- важећих гласачких листића и
- гласова „за“ и гласова „против“, односно ако се приликом избора или именовања гласа о више кандидата за исту функцију, гласова које су добили поједини кандидати.

(2) Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију да је приједлог изгласан или да није, прописаном већином, односно када се о избору и именовању гласа о два или више кандидата за исту функцију, који је кандидат изабран, односно именован.

Члан 95.

(1) Неважећим гласачким листићем сматра се непопуњени гласачки листић и гласачки листић из кога се не може са сигурношћу утврдити за који је приједлог делегат гласао.

(2) Приликом гласања о избору и именовању неважећим гласачким листићем сматра се гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се бира или именује.

Члан 96.

(1) О утврђивању резултата гласања саставља се записник који потписују сви чланови комисије.

(2) Предсједник комисије подноси извјештај Вијећу народа о резултату гласања а након тога и предсједавајући Вијећа народа објављује резултат гласања на сједници Вијећа народа.

3. Одржавање реда на сједници[уреди]

Члан 97.

(1) О реду на сједници Вијећа народа и радног тијела стара се предсједавајући Вијећа народа, односно предсједник радног тијела.

(2) Због повреде реда на сједници, предсједавајући Вијећа народа може да изрекне сљедеће мјере: опомену, одузимање ријечи и удаљење у ситуацији одређеној овим пословником.

(3) Вијеће народа на приједлог предсједавајућег без расправе може да изрекне мјеру удаљења са сједнице.

Члан 98.

Опомена се изриче делегату:

- који је пришао говорници без дозволе предсједавајућег,
- који говори прије него што је затражио и добио ријеч,
- који и поред упозорења предсједавајућег говори о питању које није на дневном реду,
- ако прекине говорника у излагању или добацује, односно омета говорника или на други начин угрожава слободу говора,
- ако износи чињенице или оцјене које се односе на приватни живот других лица,
- ако употребљава псовке и увредљиве изразе и
- ако другим поступцима нарушава ред на сједници или поступа противно одредбама овог пословника.

Члан 99.

(1) Мјера одузимања ријечи изриче се делегату коме су предходно изречене двије мјере опомене, а који послије тога чини повреду пословника из члана 98. овог пословника.

(2) Делегат коме је изречена мјера одузимања ријечи дужан је да се без одлагања придржава изречене мјере. У супротном предсједавајући може по потреби одредити паузу.

(3) Мјера одузимања ријечи не односи се на право делегата на реплику у даљем току сједнице.

Члан 100.

(1) Мјера удаљења са сједнице изриче се делегату који и послије изречене мјере одузимања ријечи омета или спријечава рад на сједници, не поштује одлуку предсједавајућег Вијећа народа о изрицању мјере одузимања ријечи или наставља да чини друге прекршаје у смислу члана 98. овог пословника као и другим случајевима одређеним овим пословником.

(2) Мјера удаљења са сједнице може се изрећи делегату и без предходно изречених мјера у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални интегритет учесника сједнице.

(3) Делегат коме је изречена мјера удаљења са сједнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се сједница одржава.

(4) Уколико делегат одбије да се удаљи са сједнице Вијећа народа предсједавајући ће наложити Служби овлашћеној за одржавање реда у згради да тог делегата удаљи са сједнице и одредиће се пауза до извршења мјере удаљења.

(5) Делегат коме је изречена мјера удаљења са сједнице сматра се неоправдано одсутним и губи накнаде које му припадају за учешће у раду сједнице.

(6) Ако предсједавајући Вијећа народа редовним мјерама не може да одржи ред на сједници одредиће паузу у трајању потребном да се успостави ред.

4. Записник[уреди]

Члан 101.

(1) О раду сједнице Вијећа народа води се записник и тонско снимање.

(2) Записник садржи основне податке о раду на сједници и датим приједлозима и закључцима усвојеним на сједници.

(3) У записник се уносе и резултати гласања о појединим питањима.

(4) Делегат који на сједници издвоји мишљење може тражити да се његово мишљење у цјелини или неки дијелови његовог мишљења унесу у записник.

(5) О изради записника стара се генерални секретар Вијећа народа.

Члан 102.

Записник се саставља по завршетку сједнице и упућује свим делегатима уз позив за наредну сједницу.

Члан 103.

(1) Делегат има право да на наредној сједници стави примједбе на записник.

(2) О основаности примједби на записник одлучује се на сједници без расправе.

(3) Ако се примједбе усвоје у записнику ће се извршити одговарајуће измјене.

(4) Записник на који нису стављене примједбе, односно у коме су према усвојеним примједбама извршене измјене сматра се усвојеним.

(5) Записник потписује предсједавајући и генерални секретар Вијећа народа.

Члан 104.

О чувању оригинала записника и за истинитост записника одговоран је генерални секретар Вијећа народа.

Члан 105.

(1) На сједници Вијећа народа врши се тонско снимање тока сједнице.

(2) Делегат има право да тражи да се изврши редакција његовог излагања, без уношења битних измјена у тексту и изостављања изнесених мишљења.

(3) О остваривању права из става 2. овог члана стара се генерални секретар Вијећа народа.

Члан 106.

(1) Тонски снимци, видео записи и записници о раду сједнице Вијећа народа чувају се у Вијећу народа трајно и по правилу увезују се о чему се стара генерални секретар Вијећа народа.

(2) Генерални секретар Вијећа народа ближе уређује начин вођења, сређивања и објављивање текста тонског снимка.

5. Акти Вијећа народа, објављивање аката и исправка грешака у актима[уреди]

Члан 107.

(1) Вијеће народа из своје надлежности доноси Пословник, одлуке и закључке и даје аутентично тумачење ових аката.

(2) Вијеће народа доноси декларације, резолуције и препоруке у складу са Уставом, законом и овим пословником.

(3) Акте из став 1. и 2. овог члана Вијеће народа доноси већином гласова од укупног броја делегата у Вијећу народа, уколико Уставом Републике Српске, законом и овим пословником није другачије уређено.

Члан 108.

(1) Пословником Вијећа народа уређује се организација и рад Вијећа народа и радних тијела Вијећа народа.

(2) Одлука се доноси као акт вршења права и дужности из надлежности Вијећа народа заснованих на Уставу, закону и овом пословнику.

(3) Одлуком као актом вршења права Вијећа народа одлучује се о избору, именовању, разрјешењу, смјењивању, о опозиву и оставци, као и о давању потврда и сагласности из надлежности Вијећа народа.

(4) Закључком Вијеће народа одлучује о раду и раду својих радних тијела.

(5) Закључком Вијеће народа може да заузме став у вези са питањем које је разматрало осим питања о ставу које се изражава декларацијом.

Члан 109.

(1) Декларацијом се изражава став Вијећа народа о битним питањима од интереса за Републику Српску.

(2) Резолуцијом се указује на стање, проблеме и потребу у свим областима друштвеног живота и утврђује политика која треба да се проводи у свим областима у Републици Српској.

(3) Препоруком се указује на значај одређених питања која се односе на развој односа у одређеној области и на извршавање општих аката Вијећа народа.

Члан 110.

Акте који су донесени на сједници Вијећа народа потписује предсједавајући Вијећа народа, а акте који су донесени на сједници радног тијела потписује предсједник радног тијела.

Члан 111.

(1) На оргинале аката које доноси Вијеће народа ставља се печат Вијећа народа у складу са законом.

(2) О изради оргинала (изворника), стављања печата на њих, њиховом чувању и евидентирању стара се генерални секретар Вијећа народа.

Члан 112.

(1) Акти Вијећа народа објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“ језиком српског, хрватског и бошњачког народа и на службеним писмима ћирилици и латиници.

(2) О објављивању аката Вијећа народа стара се генерални секретар Вијећа народа.

(3) Закључци донесени на сједници Вијећа народа достављају се заинтересованим органима и организацијама.

(4) Генерални секретар Вијећа народа на основу оргиналног односно изворног текста акта Вијећа народа или аутентичног тумачења даје исправке евентуалних грешака објављеног текста.

Члан 113.

(1) Право предлагања одлука и других прописа из надлежности Вијећа народа имају: делегати, клубови делегата, радна тијела и Предсједништво Вијећа народа.

(2) Предлагач одлуке или другог прописа дужан је предложени акт образложити.

Члан 114.

Приједлог одлуке или другог прописа доставља се предсједавајућем Вијећа народа, који прије него што одлука или други прописи буду уврштени у дневни ред сједнице Вијећа народа, прибавља мишљење Уставне и законодавно-правне комисије Вијећа народа о усклађености предложеног акта са правним системом као и у погледу правне обраде акта.

Члан 115.

Одредбе овог пословника о реду на сједници Вијећа народа примјењују се и на све учеснике на сједници а сходно се примјењује и на сједницама предсједништва, колегија Вијећа народа радних тијела и клубова делегата.

VIII ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА ВИЈЕЋА НАРОДА[уреди]

Члан 116.

(1) Сједнице Вијећа народа, Предсједништва, Колегија, радних тијела и клубова делегата су јавне.

(2) Сједнице Вијећа народа, Предсједништва, Колегија, радних тијела и клубова делегата могу бити затворене за јавност у случајевима одређеним законом, или то предложи предсједавајући Вијећа народа, предсједник радног тијела или предсједник клуба делегата.

(3) Приједлог мора бити образложен и о том приједлогу гласа се у Вијећу народа, Предсједништву, Колегију, радном тијелу или клубу делегата без претреса.

Члан 117.

Акти Вијећа народа објављују се на интернет страници Вијећа народа.

Члан 118.

Представници средстава јавног информисања имају слободан приступ сједницама Вијећа народа, Предсједништва, Колегија, радних тијела и клуба делегата ради обавјештења јавности о њиховом раду, а у складу са законом и овим пословником.

Члан 119.

(1) Приједлози и акти Вијећа народа доступни су средствима јавног информисања, а у складу са Законом о слободи приступа информацијама.

(2) Службено саопштење за штампу и друга средства јавног информисања саставља одговарајућа служба Вијећа народа, а одобрава предсједавајући Вијећа народа или други представник кога он овласти.

(3) Службено саопштење радног тијела или клуба делегата одобрава предсједник комисије или предсједник клуба.

(4) Саопштење за јавност даје се, углавном, послије сједнице која је била затворена за јавност као и у другим случајевима када Вијеће народа, радно тијело или клуб делегата одлучи.

Члан 120.

(1) Конференција за новинаре одржава се када то одлучи Вијеће народа или предсједавајући Вијећа народа, предсједник комисије или предсједник клуба делегата.

(2) Када одлучи да одржи конференцију за новинаре Вијеће народа, радно тијело или клуб делегата одређује представника који ће ту конференцију одржати.

IX ПОСТУПАК ЗА ПРОМЈЕНУ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ[уреди]

Члан 121.

Прије утврђивања приједлога уставних амандмана од стране Одбора за уставна питања Народне скупштине, нацрт уставних амандмана у фази јавне расправе разматрају клубови делегата и Уставна и законодавно-правна комисија Вијећа народа, те достављају своје примједбе и приједлоге Одбору за уставна питања Народне скупштине.

Члан 122.

(1) Промјена Устава усвојена је ако за њу гласа већина чланова Вијећа народа из сваког конститутивног народа и Осталих.

(2) Вијеће народа одлучује о приједлогу уставних амандмана појединачно гласајући о сваком амандману.

X ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ВИЈЕЋА НАРОДА ПРЕМА УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ[уреди]

Члан 123.

Уколико заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа не постигне сагласност по питању да ли се закон, пропис или општи акт односи на повреду виталног интереса једног од конститутивних народа такав закон, пропис или општи акт доставља се без одлагања Уставном суду Републике Српске који одлучује о прихватљивости приједлога у року од 7 дана односно одлучује о меритуму у року од мјесец дана рачунајући од дана када им је приједлог достављен.

Члан 124.

(1) Одлука Уставног суда Републике Српске о виталном интересу доставља се предсједавајућем и делегатима Вијећа народа.

(2) Предсједавајући Вијећа народа уноси у приједлог дневног реда прве наредне сједнице Вијећа народа разматрање одлуке Уставног суда Републике Српске ради упознавања Вијећа народа.

Члан 125.

(1) Када Уставни суд Републике Српске затражи од Вијећа народа податке и обавјештења потребна за рад Уставног суда Републике Српске која су од интереса за вођење поступка пред Уставним судом генерални секретар Вијећа народа прикупља податке и доставља их Уставном суду.

(2) Уколико се на основу података и обавјештења утврђује одговор Уставном суду исти утврђује Предсједништво Вијећа народа.

XI ОДНОСИ ВИЈЕЋА НАРОДА И НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ[уреди]

Члан 126.

(1) У остваривању права и дужности Вијеће народа Републике Српске према Народној скупштини Републике Српске поступа у складу са Уставом и одредбама овог пословника.

(2) Законе и друге прописе и опште акте које је усвојила Народна скупштина достављају се одмах Вијећу народа.

(3) Закони и други прописи и општи акти Вијећу народа достављају се на језицима којим се служе сва три конститутивна народа, писани ћирилицом и латиницом.

(4) Закони и други прописи и општи акти достављају се Служби Вијећа народа која је дужна примљене прописе запримити и констатовати датум пријема.

Члан 127.

(1) О питањима из надлежности Вијећа народа и Народне скупштине уколико њихово рјешавање није уређено одредбама овог пословника, предсједавајући Вијећа народа организује састанак са предсједником Народне скупштине и на том састанку утврђује се начин, поступак и рок за рјешавање ових питања.

(2) О предузетим мјерама из предходног става предсједавајући Вијећа народа обавјештава Предсједништво Вијећа народа уколико нису присуствовали том састанку.

XII ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ВИЈЕЋА НАРОДА ПРЕМА ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ РЕПУБЛИЧКИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ[уреди]

Члан 128.

(1) Права и дужности Вијећа народа према Влади Републике Српске заснивају се и остварују у складу са правима и дужностима утврђеним Уставом Републике Српске, законом и овим пословником.

(2) Вијеће народа Републике Српске у циљу остваривања своје улоге од Владе Републике Српске може тражити информације у погледу извршавања закона, других прописа и општих аката за чије су извршавање одговорни Влада, министарства и други републички органи управе.

Члан 129.

Вијеће народа, односно предсједавајући Вијећа народа када оцјени за потребно на сједницу Вијећа народа позива предсједника Владе или ресорне министре, од којих ће се затражити додатна образложења за законе, друге прописе и опште акте које је Народна скупштина усвојила и који су достављени у процедуру Вијећу народа Републике Српске.

Члан 130.

Уколико предсједник Владе не присуствује сједници Вијећа народа он може овластити министре или друге повјеренике Владе да на сједницама Вијећа народа делегатима дају стручна објашњења по питањима која се расправљају у Вијећу.

Члан 131.

Министарства и други републички органи управе дужни су да Вијећу народа дају податке, обавјештења и одговоре делегатима у Вијећу народа на питања из свог дјелокруга, као и податке и другу документацију која је Вијећу народа потребна за његов рад.

XIII ИСТИЦАЊЕ ГРБА, ОДНОСНО АМБЛЕМА И ЗАСТАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ГРБА И ЗАСТАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА ВИЈЕЋА НАРОДА[уреди]

Члан 132.

Истицање грба односно амблема и заставе Републике Српске и грба и заставе Босне и Херцеговине у сали за сједнице Вијећа народа, просторијама Клубова делегата и у другим службеним просторијама Вијећа народа врши се у складу са Законом, о чему се стара Служба.

XIV ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ВИЈЕЋА НАРОДА ЗА ВРИЈЕМЕ РАТНОГ СТАЊА И НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ[уреди]

Члан 133.

За вријеме ратног стања или непосредне ратне опасности примјењује се овај пословник ако одредбама овог поглавља, посебном одлуком или закључком Вијећа народа није другачије одређено.

Члан 134.

За вријеме ратног стања или непосредне ратне опасности делегати у Вијећу народа који су позвани на војну дужност или су из других разлога промјенили своје пребивалиште или адресу дужни су да најкраћим и најбржим путем обавјесте Вијеће народа о свакој промјени пребивалишта и адресе.

Члан 135.

Колегиј Вијећа народа за вријеме ратног стања или у случају непосредне ратне опасности ће:

- разматрати непосредне задатке које треба предузети у вези са радом Вијећа,
- предлаже мјере и утврђује задатке које треба извршити и одређује вријеме и мјесто одржавања сједнице Вијећа народа,
- размотрити и заузети ставове о начину позивања делегата на сједницу Вијећа народа и о начину достављања материјала делегатима.

Члан 136.

(1) За вријеме ратног стања или непосредне ратне опасности колегиј може у складу са оцјеном политичке и безбједоносне ситуације предложити Вијећу народа да се акти усвајају већином присутних делегата, да сједнице Вијећа народа и радних тијела сазивају у роковима краћим од рокова предвиђених овим пословником као и друга одступања од одредаба овог пословника.

(2) Материјали за сједнице могу се уручити делегатима непосредно уочи сједнице или на самој сједници, ако није било могућности да се доставе раније из оправданих разлога.

Члан 137.

Предсједавајући Вијећа народа по прибављеном мишљењу колегија може одлучити да сједницу Вијећа народа одржи и у другом мјесту у Републици Српској.

XV СЛУЖБА ВИЈЕЋА НАРОДА[уреди]

Члан 138.

(1) Вијеће народа има Службу.

(2) Служба обавља стручне и друге послове за потребе Вијећа народа, Предсједништва, Колегија, радних тијела Вијећа народа, клубова делегата и делегата у Вијећу народа, а нарочито:

- обавља стручне и друге послове за потребе предсједавајућег, потпрдсједавајуће, генералног секретара Вијећа народа и клубове делегата,
- обавља послове у вези са усмјеравањем материјала које предсједавајући упућује радним тијелима, клубовима делегата, делегатима и другим органима,
- учествује у припреми састанака функционера Вијећа народа, предсједника радних тијела и клубова делегата који се организују у Вијећу народа и стара се о реализацији закључака са тих састанака,
- даје стурчна мишљења радним тијелима Вијећа народа, делегатима и клубовима делегата у остваривању њихових функција у Вијећу народа,
- уређује и издаје публикације и гласила Вијећа народа, магнетофонске снимке и слично,
- организује и обезбјеђује сарадњу са представницима штампе и других средстава јавног информисања у остваривању њихових права и дужности у вези са обавјештавањем о раду Вијећа народа,
- прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење податке и материјале и обавља друге информативно документационе послове,
- обавља послове у вези са радним односима запослених у Вијећу народа,
- стара се о припремању и чувању оригинала одлука, прописа и аката Вијећа народа,
- обавља финансијске и рачуноводствене послове Вијећа народа,
- ради послове који се односе на канцеларијско пословање, архивирање и чување архиве у складу са законом и
- обавља друге стручне, административне и техничке послове.

Члан 139.

(1) Организација и рад Службе Вијећа народа утврђује се Правилником о организацији и систематизацији.

(2) Правилник о организацији и систематизацији доноси генерални секретар Вијећа народа уз сагласност Предсједништва Вијећа народа.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 140.

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, а примјењиваће се након одржаних Општих избора 2010. године.

Даном примјене овог пословника престаје да важи Пословник Вијећа народа – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 64/08).


Број: 03.1/I-382/10
16. септембра 2010. године
Бања Лука


Предсједавајући
Вијећа народа
Републике Српске,
Џевад Османчевић, с. р.

Извори[уреди]