Poslovnik Vijeća naroda Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


Na osnovu Amandmana LXXVI na Ustav Republike Srpske, Vijeće naroda Republike Srpske, na Sedamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 16. septembra 2010. godine, donijelo je


POSLOVNIK VIJEĆA NARODA

REPUBLIKE SRPSKE

Sadržaj

I UVODNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se unutrašnja organizacija Vijeća naroda Republike Srpske (u daljem tekstu: Vijeće naroda), način ostvarivanja prava i dužnosti delegata i druga pitanja od značaja za rad i ostvarivanje zadataka Vijeća naroda.

Član 2.

Vijeće naroda organizuje se i radi u skladu sa Ustavom Republike Srpske, zakonom i ovim poslovnikom.

Član 3.

(1) Ako neko pitanje organizacije i rada Vijeća naroda nije uređeno ovim poslovnikom uređuje se odlukom ili zaključkom Vijeća naroda.

(2) Odluka i zaključak iz predhodnog stava primjenjuje se danom donošenja ako odlukom ili zaključkom nije drugačije određeno.

Član 4.

(1) Vijeće naroda radi na sjednicama Vijeća naroda, klubova delegata i radnih tijela Vijeća naroda.

(2) Sjednice Vijeća naroda obilježavaju se rednim brojevima svakog saziva.

(3) Sjednice mogu biti redovne i posebne.

Član 5.

Radna tijela Vijeća naroda rade u skladu sa odredbama ovog poslovnika.

Član 6.

Vijeće naroda predstavlja predsjedavajući Vijeća naroda.

Član 7.

(1) Vijeće naroda ima pečat u obliku kruga prečnika 50 mm i 20 mm.

(2) Na vanjskom dijelu kruga je natpis „Bosna i Hercegovina“, a prema centru kruga „Republika Srpska, Vijeće naroda Republike Srpske, Banja Luka“.

(3) U sredini pečata je grb, odnosno amblem Republike Srpske, u skladu sa zakonom.

(4) Tekst je napisan ćirilicom i latinicom simetričnom podjelom kruga.

(5) O čuvanju i upotrebi pečata stara se generalni sekretar Vijeća naroda.

II OSTVARIVANjE PRAVA I DUŽNOSTI DELEGATA[uredi]

Član 8.

(1) Delegat ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednici Vijeća naroda, sjednici kluba i radnih tijela Vijeća naroda čiji je član i da učestvuje u njihovom radu i u odlučivanju.

(2) Delegat je dužan izvršavati zadatke koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće naroda, klub delegata ili radno tijelo čiji je član.

Član 9.

Delegat koji je opravdano spriječen da prisustvuje sjednici Vijeća naroda, sjednici kluba delegata i sjednicama radnih tijela ili iz određenog razloga treba u toku rada da napusti sjednicu dužan je da o tome blagovremeno obavjesti predsjedavajućeg Vijeća naroda, odnosno predsjednika odgovarajućeg kluba ili radnog tijela i da iznese razloge zbog kojih odsustvuje.

Član 10.

U ostvarivanju svojih funkcija u Vijeću naroda delegat ima pravo i dužnost da u okviru prava i dužnosti Vijeća naroda bira funkcionere Vijeća naroda, članove stalnih i povremenih komisija, bira sudije Ustavnog suda Republike Srpske, odlučuje o prijedlogu akta o promjeni Ustava Republike Srpske, razmatra zakone, druge propise i akte koje donosi Narodna skupština, pokreće raspravu po ovim aktima u pogledu pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, kao i druga pitanja koja proizilaze iz Ustava i zakona Republike Srpske.

Član 11.

Delegat ima pravo da bude redovno i blagovremeno informisan o radu Vijeća naroda, njegovih organa i tijela kao i o svim drugim pitanjima koja su značajna za vršenje njegove funkcije.

Član 12.

Delegat može tražiti da mu Služba Vijeća naroda pruži pomoć u obavljanju njegove delegatske dužnosti, prvenstveno u izradi prijedloga koje podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo Vijeće naroda, klub delegata ili radno tijelo Vijeća naroda, odnosno da mu se obezbjedi potrebna dokumentacija za pojedina pitanja koja su u dnevnom redu sjednice Vijeća naroda, a može tražiti stručna obavještenja i objašnjenja.

Član 13.

(1) Delegat je dužan čuvati podatke koje sazna u obavljanju delegatske dužnosti a koji prema zakonskim popisima nose oznaku tajnosti i zato je odgovoran prema zakonu.

(2) Vijeće naroda donosi kodeks o etičkom ponašanju delegata.

Član 14.

(1) Materijali za sjednicu Vijeća naroda i njegovih radnih tijela kao i materijali namjenjeni za informisanje delegata dostavljaju se po pravilu 8 dana prije održavanja sjednice.

(2) Svi izvorni materijali Narodne skupštine i Vijeća naroda obavezno se delegatima dostavljaju na latiničnom ili ćiriličnom pismu prema zahtjevu kluba delegata što obezbjeđuje Služba Vijeća naroda.

(3) Materijali za sjednicu Vijeća naroda dostavljaju se na adrese koje odrede delegati.

(4) Materijali za sjednicu Vijeća naroda mogu se dostavljati delegatima elektronskom poštom, ukoliko su stvoreni uslovi za ovakav način dostavljanja materijala.

Član 15.

Pitanja plata i troškova nastalih vršenjem delegatske funkcije u Vijeću naroda uređuje se posebnim propisima i aktima.

Član 16.

Nakon verifikacije mandata, delegati su dužni da se ponašaju savjesno i odgovorno u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Kodeksom ponašanja delegata u Vijeću naroda Republike Srpske.

Član 17.

(1) Delegatima se izdaje delegatska legitimacija.

(2) Delegatska legitimacija ne smije se ustupati drugim licima i delegati su dužni da se staraju o njenom korišćenju i čuvanju.

(3) U delegatskoj legitimaciji se navodi ime i prezime delegata, imunitetsko pravo delegata i druga prava utvrđena drugim propisima.

(4) Sadržina, oblik i način vođenja evidencije delegatskih legitimacija utvrđuje se posebnom odlukom Vijeća naroda.

(5) Generalni sekretar Vijeća naroda stara se o izdavanju i evidenciji izdatih delegatskih legitimacija.

III IMUNITET DELEGATA[uredi]

Član 18.

Delegat uživa delegatski imunitet od dana verifikacije mandata do dana prestanka mandata u Vijeću naroda, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član 19.

Delegati u Vijeću naroda neće biti krivično-prekršajno ili građanski odgovorni za izraženo mišljenje ili davanje glasa na sjednici Vijeća naroda ili za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u Vijeću naroda.

Član 20.

(1) Delegat se može pozvati na imunitet u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru svojih dužnosti u Vijeću naroda, ali se imunitet ne može smatrati opštom preprekom za krivično-prekršajno gonjenje ili pokretanje parničnog postupka.

(2) Postupci izvršeni u okviru dužnosti delegata podrazumijevaju postupke koji proističu iz dužnosti koju delegat obavlja u Vijeću naroda.

Član 21.

Ukoliko, u toku krivičnog postupka, delegat izjavi da je postupak koji je osnova za pokretanje krivičnog postupka izvršen u okviru njegovih dužnosti koje obavlja u Vijeću naroda, to pitanje će se raspraviti i rješavati odlukom nadležnog suda.

Član 22.

O oduzimanju imuniteta u svakom konkretnom slučaju odlučuje Vijeće naroda u skladu sa Ustavom i zakonom, na prijedlog Ustavne i zakonodavno-pravne komisije.

IV KONSTITUISANjE VIJEĆA NARODA[uredi]

1. Sazivanje Prve konstitutivne sjednice Vijeća naroda[uredi]

Član 23.

(1) Prvu sjednicu Vijeća naroda, poslije završenih izbora saziva predsjedavajući Vijeća naroda predhodnog saziva u roku od 30 dana od dana objavljivanja Izvještaja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

(2) Predsjedavajući Vijeća naroda prethodnog saziva, najkasnije deset dana od dana objavljivanja Izvještaja nadležnog organa za sprovođenje izbora, saziva ovlaštene predstavnike stranaka ili partija koji imaju izabrane delegate u Vijeću naroda, a u cilju priprema prve-konstitutivne sjednice Vijeća naroda Republike Srpske.

(3) Ako je spriječen predsjedavajući, odnosno potpredsjedavajući Vijeća naroda iz predhodnog saziva da sazove prvu sjednicu Vijeća naroda, prvu sjednicu će sazvati najstariji delegat novog saziva.

(4) Prvoj sjednici Vijeća naroda do izbora predsjedavajućeg Vijeća naroda predsjedava najstariji delegat kome u radu pomažu ostali članovi radnog predsjedništva, a koje sačinjavaju: generalni sekretar Vijeća naroda iz prethodnog saziva i po jedan najmlađi delegat iz preostalih klubova konstitutivnih naroda ili Ostalih iz koji nije najstariji delegat.

(5) Prije početka konstitutivne sjednice Vijeća naroda intonira se himna Bosne i Hercegovine i himna Republike Srpske.

Član 24.

(1) Na Prvoj sjednici Vijeće naroda:

- bira predsjedavajućeg Vijeća naroda,
- bira tri potpredsjedavajuća Vijeća naroda,
- bira generalnog sekretara Vijeća naroda.

(2) Ako se na konstitutivnoj sjednici ne izabere predsjedavajući i svi potpredsjedavajući Vijeća naroda, njihov izbor će se izvršiti u nastavku konstitutivne sjednice Vijeća naroda.

(3) Verifikacijom mandata delegata Vijeća naroda Republike Srpske i izborom predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Vijeća naroda smatra se da je Vijeće naroda Republike Srpske konstituisano.

(4) Ako na konstitutivnoj sjednici ne bude izabran generalni sekretar Vijeća naroda, izabraće se na narednim sjednicama Vijeća naroda.

Član 25.

Funkcioneri Vijeća naroda u smislu Poslovnika su:

- predsjedavajući Vijeća naroda,
- tri potpredsjedavajuća Vijeća naroda i
- generalni sekretar Vijeća naroda.


Verifikacija mandata

Član 26.

(1) Generalni sekretar Vijeća naroda prethodnog saziva saopštava Izvještaj – Odluku Izborne komisije Bosne i Hercegovine o dodijeli mandata delegatima Vijeća naroda.

(2) Nakon podnesenog izvještaja Vijeće naroda konstatuje da je izvršena verifikacija mandata i pristupa se davanju svečane zakletve.

(3) Svečana zakletva daje se pred radnim predsjedništvom Vijeća naroda, nakon čega delegati stiču sva prava i obaveze delegata u Vijeću naroda.

(4) Tekst svečane zakletve glasi:

„Zaklinjem se da ću dužnosti savjesno i odgovorno izvršavati, državne tajne čuvati, interese naroda i građana Republike Srpske braniti i zastupati, ustava i zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske časno se držati“.

2. Izbor predsjedavajućeg, potpredsjedavajućih i generalnog sekretara Vijeća naroda[uredi]

2.a) Izbor predsjedavajućeg Vijeća naroda[uredi]

Član 27.

(1) Vijeće naroda bira predsjedavajućeg i tri potpredsjedavajuća Vijeća većinom glasova svih delegata Vijeća naroda.

(2) Predsjedavajući i potpredsjedavajući moraju biti iz različitih konstitutivnih naroda i Ostalih.

(3) Predsjedavajući i potpredsjedavajući Vijeća naroda biraju se javnim glasanjem ukoliko Vijeće naroda drugačije ne odluči.

Član 28.

(1) Kandidata za predsjedavajućeg predlažu klubovi delegata u Vijeću naroda ili najmanje 1/3 delegata tog kluba.

(2) Prijedlog kandidata za predsjedavajućeg Vijeća naroda dostavlja se radnom Predsjedništvu u pisanoj formi u kojoj su sadržani kratki biografski podaci i pripadnost konstitutivnom narodu ili Ostalim.

(3) Ukoliko iz klubova bude predloženo više kandidata prvo se glasa za kandidata koji je dobio većinu u klubu a zatim protivkandidata iz istog kluba.

(4) Za svakog od predloženih kandidata iz prethodnog stava glasa se pojedinačno.

Član 29.

(1) Ako su predložena dva kandidata za predsjedavajućeg a ni jedan nije dobio potrebnu većinu postupak izbora se ponavlja.

(2) Ako je predloženo više od dva kandidata a ni jedan nije dobio potrebnu većinu, ponoviće se glasanje o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

(3) Ako ni u drugom krugu predsjedavajući nije izabran ponavlja se postupak izbora.

2.b) Izbor potpredsjedavajućih Vijeća naroda[uredi]

Član 30.

(1) Vijeće naroda bira tri potpredsjedavajuća, iz reda različitih konstitutivnih naroda i Ostalih.

(2) Prijedlog i izbor potpredsjedavajućih Vijeća naroda vrši se prema odredbama ovog poslovnika koje se odnose na izbor predsjedavajućeg Vijeća naroda.

2.v) Izbor generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Vijeća naroda[uredi]

Član 31.

(1) Vijeće naroda bira generalnog sekretara Vijeća naroda.

(2) Prijedlog za izbor generalnog sekretara podnosi novoizabrano Predsjedništvo Vijeća naroda.

(3) Za generalnog sekretara Vijeća naroda može biti izabrano samo lice koje ima završen pravni fakultet, sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(4) Prijedlog za generalnog sekretara Vijeća naroda sadrži ime i prezime kandidata i kratku biografiju.

(5) Za generalnog sekretara Vijeća naroda izabran je kandidat koji je dobio većinu od ukupnog broja glasova u Vijeću naroda.

(6) Generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda i iz reda Ostalih.

Član 32.

Izbor zamjenika generalnog sekretara vrši se po istom postupku kao i za generalnog sekretara.

3. Izbor predsjednika i članova radnih tijela Vijeća naroda[uredi]

Član 33.

(1) Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vijeća naroda, za razmatranje usvojenih zakona i drugih propisa i akata Narodne skupštine i za obavljanje drugih poslova za Vijeće naroda obrazuju se stalna i povremena tijela Vijeća naroda.

(2) Radna tijela Vijeća naroda daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Vijeće naroda o pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im ovim poslovnikom i odlukom Vijeća naroda data u neposrednu nadležnost.

(3) Članove radnih tijela bira Vijeće naroda nadpolovičnom većinom.

(4) Članove radnih tijela predlažu klubovi delegata.

(5) Za članove pojednih radnih tijela mogu se birati naučni i stručni radnici, s tim da njihov broj mora biti manji od polovine ukupnog broja članova radnog tijela.

4. Formiranje klubova delegata[uredi]

Član 34.

(1) U Vijeću naroda formiraju se klubovi delegata za konstitutivne narode i Ostale, nakon saopštenja verifikacije mandata delegata, a prije prve konstitutivne sjednice Vijeća naroda Repubike Srpske.

(2) Svaki klub u Vijeću naroda bira svog predsjednika i zamjenika predsjednika prostom većinom glasova delegata tog kluba.

(3) Kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika kluba može predložiti svaki delegat toga kluba.

(4) Ukoliko dođe do ujednačenog broja glasova između dva kandidata predsjednik i zamjenik predsjednika kluba će se odrediti žrijebom.

Član 35.

Klub delegata razmatra:

- zakone, propise i druge akte koje je izglasala Narodna skupština Republike Srpske i koji su dostavljeni Vijeću naroda, u roku od 7 dana, od dana prijema materijala,
- utvrđuje stavove u vezi sa aktuelnim pitanjima koja se pojavljuju u radu kluba delegata, a koja se ne odnose na pitanja povrede vitalnih nacionalnih interesa,
- razmatra predloženi dnevni red sjednice Vijeća naroda i zauzima stavove o predloženim tačkama dnevnog reda,
- upoznaje se sa zaključcima i stavovima Predsjedništva, Kolegija i radnih tijela Vijeća naroda,
- podnosi obrazložen prijedlog predsjedavajućem Vijeća naroda za zakazivanje posebne sjednice Vijeća naroda, kada se za to ukaže potreba, a pitanja se smatraju hitna i izuzetno značajna,
- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim poslovnikom.

Član 36.

Predsjednik kluba delegata:

- predstavlja klub delegata,
- saziva sjednice kluba delegata i predlaže dnevni red,
- pokreće inicijativu za razmatranje pitanja iz nadležnosti kluba,
- stara se o ostvarivanju načela javnosti rada kluba,
- predlaže rješenja za unapređenje rada u vezi sa izvršavanjem poslova i zadataka za potrebe kluba,
- obavlja i duge poslove utvrđene ovim poslovnikom.

V UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA VIJEĆA NARODA[uredi]

1. Predsjedavajući Vijeća naroda[uredi]

Član 37.

Predsjedavajući Vijeća naroda:

- predstavlja Vijeće naroda,
- učestvuje u pripremi sjednice Vijeća naroda, saziva je, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom,
- pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća naroda na sjednicama,
- usklađuje rad radnih tijela Vijeća naroda,
- stara se o primjenjivanju Poslovnika Vijeća naroda,
- stara se o ostvarivanju načela javnosti rada Vijeća naroda i radnih tijela Vijeća naroda,
- stara se o ostvarivanju prava i dužnosti delegata u Vijeću naroda i u vezi sa vršenjem njihove funkcije iz djelokruga Vijeća naroda,
- stara se o odnosima i saradnji Vijeća naroda sa Narodnom skupštinom Republike Srpske i drugim organima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i sa međunarodnim organizacijama,
- potpisuje akte koje donosi Vijeće naroda,
- daje upustva generalnom sekretaru Vijeća naroda u vezi sa izvršavanjem poslova i zadataka koje obavlja Služba Vijeća naroda,
- određuje u slučaju spriječenosti koji će ga od potpredsjedvjućih zamjenjivati u njegovom odsustvu,
- obavlja i druge poslove predviđene Ustavom, posebnim propisima i ovim poslovnikom.

Član 38.

(1) Predsjedavajućeg Vijeća naroda u slučaju privremene spriječenosti zamjenjuje jedan od potpredsjedavajućih koga on odredi o čemu obavještava ostale potpredsjedavajuće i generalnog sekretara Vijeća naroda.

(2) Ukoliko predsjedavajući ne odredi potpredsjedavajućeg koji će ga zamjenjivati o njegovoj zamjeni odlučuje Predsjedništvo.

Član 39.

(1) Predsjedavajućem Vijeća naroda prestaje funkcija prije vremena na koju je izabran: podnošenjem ostavke, razrješenjem ili prestankom mandata delegata.

(2) U slučaju podnošenja ostavke predsjedavajućem Vijeća naroda prestaje funkcija danom održavanja sjednice na koju je podnio ostavku, odnosno na prvoj narednoj sjednici Vijeća naroda, ako je ostavku podnio u vremenu između dvije sjednice.

(3) O podnijetoj ostavci ne otvara se rasprava niti se odlučuje već se prestanak funkcije predsjedavajućeg po ovom osnovu samo konstatuje.

Član 40.

(1) Vijeće naroda može razrješti dužnosti predsjedavjućeg Vijeća naroda prije isteka vremena na koju je izabran ako povjerenu dužnost ne obavlja u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom prema postupku predviđenom za izbor predsjedavajućeg Vijeća naroda.

(2) Prijedlog za razrješenje iz stava (1) ovog člana mora biti obrazložen.

Član 41.

(1) U slučaju prestanka funkcije predsjedavajućeg Vijeća naroda prije isteka vremena na koje je izabran, Vijeće naroda će na istoj, a najkasnije na narednoj sjednici započeti postupak izbora predsjedavajućeg Vijeća naroda u skladu sa odredbama ovog poslovnika.

(2) Ako je predsjedavajućem Vijeća naroda prestao mandat prije isteka vremena na koje je izabran dužnost predsjedavajućeg Vijeća naroda do izbora novog predsjedavajućeg vrši jedan od potpredsjedavajućih koga odredi Vijeća naroda.

2. Potpredsjedavajući Vijeća naroda[uredi]

Član 42.

Potpredsjedavajući Vijeća naroda:

- pomaže predsjedavajućem Vijeća naroda u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti,
- učestvuje u pripremi sjednica Vijeća naroda,
- usklađuje rad radnih tijela Vijeća naroda,
- stara se o primjenjivanju Poslovnika Vijeća naroda,
- stara se o ostvarivanju prava i dužnosti delegata u Vijeću naroda i u vezi sa vršenjem njihove funkcije iz djelokruga Vijeća naroda,
- učestvuje u odnosima i saradnji Vijeća naroda sa Narodnom skupštinom i drugim organima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i sa međunarodnim organizacijama,
- obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom.

Član 43.

(1) Potpredsjedavajućem Vijeća naroda prestaje funkcija prije vremena na koju je izabran: podnošenjem ostavke, razrješenjem funkcije ili prestankom mandata delegata po postupku i na način predviđen za prestanak funkcije predsjedavajućeg Vijeća naroda.

(2) U slučaju prestanka funkcije potpredsjedavajućeg Vijeća naroda prije isteka vremena na koje je izabran izbor potpredsjedavajućeg vrši se po postupku i na način predviđen za izbor potpredsjedavajućeg Vijeća naroda.

3. Generalni sekretar Vijeća naroda[uredi]

Član 44.

(1) Generalni sekretar Vijeća naroda pomaže predsjedavajućem Vijeća naroda u pripremanju i organizovanju sjednica Vijeća naroda, klubova delegata i radi druge poslove koje mu povjere Vijeće naroda i predsjedavajući Vijeća naroda.

(2) Generalni sekretar Vijeća naroda rukovodi Službom Vijeća naroda.

(3) U pogledu prava, dužnosti i odgovornosti iz rada i po osnovu rada u Službi Vijeća naroda, generalni sekretar Vijeća naroda ima prava i dužnosti funkcionera koji rukovodi samostalnim organom republičke uprave.

(4) Na zahtjev Vijeća naroda i njenog Predsjedništva generalni sekretar izvještava Vijeće naroda i Predsjedništvo o radu njene službe.

(5) Generalni sekretar Vijeća naroda je naredbodavac za finansijsko i materijalno poslovanje Vijeća naroda i Službe Vijeća naroda.

(6) Generalni sekretar predlaže prijedlog za obezbjeđenje sredstava u Budžetu Republike Srpske za rad Vijeća naroda.

(7) Generalni sekretar predlaže Predsjedništvu godišnji plan javnih nabavki osnovnih sredstava u okviru utvrđenih sredstava u Budžetu.

(8) Generalni sekretar Vijeća naroda izvještava Predsjedništvo i Administrativnu komisiju o utrošku novčanih sredstava utvrđenih Budžetom za Vijeće naroda za odnosnu godinu, a klubove delegata o utrošku novčanih sredstava namijenjenih za rad delegatskih klubova, za svaka 3 (tri) mjeseca ili ranije na njihov zahtjev.

(9) Generalni sekretar Vijeća naroda za svoj rad i rad Službe Vijeća naroda odgovoran je Vijeću naroda.

Član 45.

(1) Generalni sekretar Vijeća naroda ima zamjenika koji mu pomaže u radu.

(2) Zamjenik generalnog sekretara zamjenjuje generalnog sekretara u vrijeme njegove odsutnosti ili spriječenosti i radi i druge poslove koje mu povjeri generalni sekretar.

Član 46.

(1) Generalnom sekretaru Vijeća naroda prestaje funkcija prije vremena na koju je izabran ostavkom, razrješenjem ili trajnim gubitkom radne sposobnosti.

(2) Generalni sekretar Vijeća naroda može biti razrješen prije isteka vremena na koje je izabran ako:

- se ne pridržava propisa i akata Vijeća naroda ili ne izvršava zaključke Vijeća naroda ili se ponaša u suprotnosti sa njima,
- svojim radom prouzrokuje štetu ili zanemaruje i neuredno obavlja svoju dužnost.

(3) Prijedlog za razrješenje generalnog sekretara Vijeća naroda mora biti obrazložen, a pokreće ga Predsjedništvo Vijeća naroda.

(4) Do izbora generalnog sekretara Vijeća naroda dužnost generalnog sekretara vršiće zamjenik generalnog sekretara.

4. Predsjedništvo[uredi]

Član 47.

(1) Predsjedavajući i potpredsjedavajući Vijeća naroda čine Predsjedništvo Vijeća naroda.

(2) Generalni sekretar Vijeća naroda učestvuje u radu Predsjedništva bez prava odlučivanja kao i druga lica po pozivu Predsjedništva.

Član 48.

(1) Predsjedništvo Vijeća naroda:

- utvrđuje prijedlog Poslovnika Vijeća naroda i stara se o njegovom provođenju,
- utvrđuje na prijedlog generalnog sekretara sredstva u budžetu Republike Srpske za Vijeće naroda,
- donosi plan godišnjih nabavki na prijedlog generalnog sekretara,
- raspravlja o pitanjima vezanim za rad Vijeća naroda,
- pokreće inicijativu za stavljanje određenih pitanja iz nadležnosti Vijeća naroda na dnevni red sjednice Vijeća naroda,
- usklađuje rad radnih tijela Vijeća naroda,
- brine se o saradnji Vijeća naroda sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, Vladom, organima i organizacijama u Republici Srpskoj, o međuparlamentarnoj saradnji entiteta, organa Brčko Distrikta BiH i Bosne i Hercegovine,
- odlučuje o dodijeli pomoći neprofitnim organizacijama, udruženjima građana, fondacijama i pojedincima i
- obavlja i druge poslove određene ovim poslovnikom.

(2) O radu sjednice Predsjedništva Vijeća naroda vodi se zapisnik.

5. Kolegij Vijeća naroda[uredi]

Član 49.

(1) Kolegij Vijeća naroda saziva i predsjedava predsjedavajući Vijeća naroda.

(2) Kolegij Vijeća naroda sastoji se od: članova Predsjedništva Vijeća naroda, predsjednika klubova delegata u Vijeću naroda i generalnog sekretara Vijeća naroda.

(3) U radu mogu učestvovati i druga lica po pozivu Kolegija.

(4) Kolegij Vijeća naroda:

- koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Vijeća naroda i utvrđivanju prijedloga dnevnog reda na tim sjednicama,
- učestvuje u ostvarivanju prava i dužnosti u vezi sa vršenjem njihove funkcije,
- razmatra i daje mišljenje o prijedlogu Poslovnika Vijeća naroda,
- daje mišljenje kod donošenja prijedloga Odluke o visini plata, naknada i drugih primanja delegata, biranih i imenovanih funkcionera u Vijeću naroda,
- učestvuje u odnosima i saradnji Vijeća naroda sa Narodnom skupštinom i drugim organima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i sa međunarodnim organizacijama i
- utvrđuje druge poslove u skladu sa ovim poslovnikom.

(5) O radu sjednice Kolegija vodi se zapisnik.

6. Delegati na stalnom radu[uredi]

Član 50.

(1) Delegati u Vijeću naroda Republike Srpske mogu delegatsku dužnost obavljati sa ili bez zasnivanja radnog odnosa u Vijeću naroda.

(2) Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Administrativna komisija.

7. Radna tijela Vijeća naroda[uredi]

a) Administrativna komisija[uredi]

Član 51.

(1) Administrativna komisija ima pet članova od kojih je po jedan član iz klubova delegata i jedan član predstavnik Službe Vijeća naroda.

(2) Administrativna komisija bira predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije iz reda delegata.

Član 52.

(1) Administrativna komisija obavlja poslove:

- donosi propise kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti delegata,
- donosi akte o statusnim pitanjima delegata i funkcionera koje bira ili imenuje Vijeće naroda ako zakonom nije drugačije određeno,
- razmatra prijedlog za obezbjeđenje sredstava u Budžetu Republike Srpske za rad Vijeća naroda,
- razmatra razloge prestanka mandata delegata i pokreće postupak za dodjelu mandata novom delegatu na način propisan zakonom,
- odlučuje o privremenom smještaju funkcionera i delegata Vijeća naroda na prijedlog generalnog sekretara,
- stara se u vezi sa obezbjeđenjem stanova za potrebe Vijeća naroda, raspolaže tim stanovima i odlučuje o njihovom dodjeljivanju na korišćenje u skladu sa zakonom,
- utvrđuje naknade i nagrade stručnim i naučnim radnicima za rad u radnim tijelima Vijeća naroda,
- vrši druge poslove određene aktima i nalozima Vijeća naroda.

(2) O radu Administrativne komisije vodi se zapisnik.

b) Ustavna i zakonodavno-pravna komisija[uredi]

Član 53.

(1) Ustavna i zakonodavno-pravna komisija ima 11 članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i 5 članova biraju se iz reda delegata – po dva delegata iz svakog konstitutivnog naroda i jedan delegat iz reda Ostalih, a četiri člana iz reda stručnjaka iz oblasti prava, po jedan iz svakog konstitutivnog naroda i jedan iz reda Ostalih.

(3) Predsjednik Komisije se bira iz reda predsjedavajućeg ili jednog od potpredsjedavajućih.

Član 54.

(1) Ustavna i zakonodavno-pravna komisija:

- prati i proučava primjenu i ostvarivanje Ustava Republike Srpske;
- razmatra nacrt akata o promjeni Ustava Republike Srpske;
- razmatra obavještenja, prijedloge i mišljenja Ustavnog suda Republike Srpske o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti;
- razmatra nacrte i sve prijedloge akata koje donosi Vijeće naroda iz svoje nadležnosti sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom kao i u pogledu pravne obrade ovih akata;
- utvrđuje prijedlog Odluke o oduzimanju imuniteta delegatima u slučajevima predviđenim Ustavom i zakonom,
- utvrđuje prečišćene tekstove akata koje je donijelo Vijeće naroda;
- prati primjenu ovog poslovnika i daje mišljenje Vijeću naroda o prijedlogu promjena pojedinih odredaba ovog poslovnika;
- utvrđuje prijedloge autentičnog tumačenja akata koje je donijelo Vijeće naroda i
- druge poslove u skladu sa ovim Poslovnikom i drugim odlukama Vijeća naroda.

(3) O radu Ustavne i zakonodavno-pravne komisije vodi se zapisnik.

VI SJEDNICE VIJEĆA NARODA[uredi]

1. Sazivanje sjednice, predlaganje i utvrđivanje dnevnog reda, utvrđivanje kvoruma, predsjedavanje i učešće u radu[uredi]

Član 55.

(1) Sjednice Vijeća naroda održavaju se u sjedištu Vijeća naroda u Banjoj Luci, osim ako Predsjedništvo odluči drugačije u opravdanim slučajevima.

(2) Sjednice Vijeća naroda saziva i predlaže dnevni red predsjedavajući Vijeća naroda.

(3) Sjednica Vijeća naroda saziva se i održava u roku do 30 dana od dana kada su akti Narodne skupštine dostavljeni Vijeću naroda.

(4) Poziv za sjednicu Vijeća naroda upućuje se delegatima po pravilu 8 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

(5) U hitnim slučajevima sjednica Vijeća naroda može da se sazove i održi i u kraćem roku od 8 dana, a dnevni red za ovu sjednicu može se predložiti i na samoj sjednici.

Član 56.

Potpredsjedavajući Vijeća naroda koga ovlasti predsjedavajući Vijeća naroda može sazvati sjednicu Vijeća naroda ako je predsjedavajući Vijeća naroda spriječen da sazove sjednicu Vijeća naroda.

Član 57.

(1) Predsjedavajući Vijeća naroda sazvati će sjednicu Vijeća naroda u roku od pet dana po prijemu pisanog prijedloga 2/3 delegata bilo kojeg kluba delegata u Vijeću naroda po pitanjima koja oni smatraju izuzetno značajnim.

(2) Ukoliko u predviđenom roku iz stava (1) ovog člana predsjedavajući Vijeća naroda ne sazove sjednicu, potpredsjedavajući Vijeća naroda iz kluba delegata koji je zatražio sazivanje sjednice, zakazuje sjednicu Vijeća naroda u slijedećih pet dana i njome predsjedava.

(3) Ako je više klubova zatražilo sazivanje sjednice potpredsjedavajući Vijeća naroda iz kluba delegata koji je prvi zatražio sazivanje sjednice, zakazuje sjednicu Vijeća naroda u roku pet dana i njome predsjedava.

(4) Pisani prijedlog 2/3 delegata bilo kojeg kluba delegata u Vijeću naroda po pitanjima koje oni smatraju izuzetno značajnim sadrži i detaljno obrazloženje značaja i hitnosti predmetnog pitanja.

Član 58.

(1) Sjednicom Vijeća naroda rukovodi Radno predsjedništvo Vijeća naroda koje čine predsjedavajući, tri potpredsjedavajuća i generalni sekretar Vijeća naroda.

(2) Sjednicom Vijeća naroda predsjedava predsjedavajući Vijeća naroda.

(3) Ako je predsjedavajući spriječen sjednicom Vijeća naroda predsjedava jedan od potpredsjedavajućih Vijeća naroda, kojeg ovlasti predsjedavajući.

Član 59.

(1) Prije nego što predloži dnevni red predsjedavajući Vijeća naroda utvrđuje da li postoji kvorum za rad i o tome obavještava delegate.

(2) Kvorum za sjednicu čini većina svih delegata Vijeća naroda, ako Ustavom Republike Srpske i ovim poslovnikom nije propisano drugačije.

Član 60.

(1) Vijeće naroda utvrđuje dnevni red sjednice na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća naroda.

(2) Svaki delegat u Vijeću naroda ima pravo da predlaže da se određeno pitanje unese u dnevni red sjednice Vijeća naroda.

(3) Prijedlog za unošenje pojedinog pitanja u dnevni red podnosi se najkasnije u roku 24 sata prije održavanja sjednice, s tim što se mora obrazložiti hitnost ovog prijedloga, u pisanom obliku.

Član 61.

(1) Delegatima se sa pozivom za sjednicu dostavlja i prijedlog dnevnog reda, materijali za sjednicu ukoliko nisu ranije dostavljeni i zapisnik sa prethodne sjednice.

(2) Dnevni red sjednice Vijeća naroda utvrđuje se na početku sjednice.

(3) Predsjedavajući Vijeća naroda, klub delegata i svaki delegat kao i radno tijelo Vijeća naroda mogu na sjednici predložiti da se određeno pitanje uvrsti u dnevni red, ali su dužni obrazložiti hitnost i dostaviti materijal u pisanom obliku.

(4) Vijeće naroda prvo odlučuje o hitnosti prijedloga da se određeno pitanje uvrsti u dnevni red sjednice.

(5) Nakon izjašnjavanja o novim tačkama dnevnog reda sjednice Vijeća naroda utvrđuje se konačan prijedlog dnevnog reda i predsjedavajući ga stavlja na usvajanje.

Član 62.

(1) Glasanje se vrši po redoslijedu po kojem su izloženi prijedlozi od ovlaštenih predlagača.

(2) Dnevni red se usvaja većinom glasova delegata Vijeća naroda.

2. Utvrđivanje kvoruma, predsjedavanje i učešće u radu[uredi]

Član 63.

U radu sjednice Vijeća naroda mogu da učestvuju gosti koji su pozvani, bez prava na repliku, krivi navod i odlučivanje.

Član 64.

(1) Delegat, odnosno učesnik sjednice Vijeća naroda može da govori na sjednici nakon što zatraži i dobije riječ od predsjedavajućeg.

(2) Prijave za učešće u raspravi mogu se podnositi do isteka rasprave.

(3) Predsjedavajući daje riječ delegatima po redu po kojem su se prijavili, a predsjednicima klubova delegata može dati riječ nakon javljanja ukoliko predsjednik govori u ime kluba.

(4) Delegatu koji želi da govori o povredi Poslovnika predsjedavajući Vijeća naroda daje riječ čim je ovaj zatraži.

(5) Izlaganje delegata iz stava (4) ovog člana po prigovoru ne može trajati duže od tri minute.

(6) Poslije iznesenog prigovora predsjedavajući daje objašnjenje, a ukoliko delegat nije zadovoljan datim obrazloženjem o tome će odlučiti Vijeće naroda.

(7) Delegat može da zatraži riječ da bi ispravio navod koji je netačno izložen i koji može biti povod nesporazuma ili koji zahtjeva objašnjenje.

(8) Predsjedavajući Vijeća naroda će delegatu dati riječ čim se završi izlaganje onog koji je prouzrokovao krivi navod.

(9) Delegat se u tom slučaju mora ograničiti na krivi navod odnosno objašnjenje, a to izlaganje ne može trajati duže od tri minuta.

Član 65.

(1) Delegat, odnosno učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju o kojem se raspravlja po utvrđenom dnevnom redu, a ako se udalji od dnevnog reda predsjedavajući Vijeća naroda će ga upozoriti, odnosno oduzeti riječ ako se i poslije upozorenja ne pridržava dnevnog reda.

(2) Delegat po jednoj tački dnevnog reda može raspravljati najviše 10 minuta.

Član 66.

(1) Predsjedavajući Vijeća naroda će dati pauzu na prijedlog predsjednika kluba delegata ili predstavnika kluba delegata radi obavljanja konsultacija u klubu.

(2) Pauza može trajati najduže do 30 minuta ako Vijeće naroda ne odluči drugačije. Nakon isteka pauze predstavnik kluba iz stava (1) ovog člana iznosi stavove kluba.

3. Tok sjednice[uredi]

Član 67.

(1) Kada se utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice Vijeća naroda predsjedavajući otvara sjednicu i pita delegate da li imaju primjedbi na zapisnik sa predhodne sjednice.

(2) O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Nakon toga predsjedavajući konstatuje da je usvojen zapisnik, uz eventualno usvojene primjedbe.

Član 68.

(1) Na sjednici se vodi rasprava o svakom pitanju dnevnog reda prije nego se o njemu odluči.

(2) Rasprava po svakoj tački dnevnog reda sjednice Vijeća naroda odvija se po sljedećem redosljedu:

- izvještaj predstavnika Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Vijeća naroda,
- pokretač, odnosno predsjednik ili ovlašćeni predstavnik kluba koji je pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa,
- predstavnik donosioca ili predlagača određenog akta,

(3) Nakon prethodnih izlaganja predsjednici klubova i ovlašteni predstavnici klubova i delegati učestvuju u raspravi po redoslijedu prijavljivanja.

(4) Rasprava o pojedinim pitanjima dnevnog reda sjednice je ograničena i to:

- za delegate pojedinačno do 10 minuta po svakoj tački dnevnog reda,
- za predsjednika ili predstavnike klubova diskusija može trajati do 15 minuta i
- delegat ima pravo na ispravku krivih navoda i replike delegata do 3 minuta, a najviše tri puta po tački o kojoj se raspravlja.

Član 69.

(1) Rasprava pojedinih pitanja na dnevnom redu obuhvata raspravu u načelu i pojedinostima.

(2) Raspravom u načelu mogu da se iznose mišljenja, traže objašnjenja i pokreću sva pitanja u pogledu rješenja datih u prijedlogu.

(3) U toku rasprave u pojedinostima raspravlja se o prijedlogu po dijelovima ili po članovima. U toku rasprave u pojedinostima raspravlja se i o amandmanima.

(4) Nakon rasprave prvo se glasa o amandmanima, ako je amandman usvojen postaje sastavni dio akta o kome se vodi rasprava.

Član 70.

(1) Na akte koje donosi Vijeće naroda samostalno mogu se ulagati amandmani.

(2) Amandman podnosi klub delegata ili delegat uz podršku još najmanje dva delegata iz Vijeća naroda.

Član 71.

(1) Amandman se podnosi u pisanom obliku sa obrazloženjem.

(2) Ako amandman sadrži odredbu kojom se angažuju dodatna finansijska sredstva podnosilac amandmana dužan je da ukaže na izvore ovih sredstava, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija.

(3) Amandman se podnosi predsjedavajućem Vijeća naroda u roku koji ne može biti kraći od 2 radna dana od dana određenog za održavanje sjednice Vijeća naroda na kojoj će se raspravljati prijedlog akta.

Član 72.

U toku trajanja sjednice predsjedavajući Vijeća naroda ako se ukaže potreba može dati pauzu najduže 1 čas.

4. Odlučivanje[uredi]

Član 73.

Vijeće naroda odlučuje većinom glasova od ukupnog broja delegata u Vijeću naroda, ako Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom nije drugačije utvrđeno.

Član 74.

(1) Predsjedavajući Vijeća naroda dužan je u toku rada sjednice pratiti da li postoji kvorum za odlučivanje.

(2) Ako predsjedavajući Vijeća naroda ocijeni da sjednici ne prisustvuje većina delegata odrediće prozivanje i ako se utvrdi da nema kvoruma predsjedavajući će prekinuti sjednicu i odrediti dužinu prekida.

(3) Predsjedavajući Vijeća naroda dužan je na zahtjev delegata pristupiti provjeri postojanja kvoruma za odlučivanje.

(4) Utvrđivanje kvoruma vrši se na način što generalni sekretar Vijeća naroda vrši prozivku delegata, a rezultate prisutnosti delegata na sjednici saopštava predsjedavajući Vijeća naroda.

Član 75.

(1) Glasanje je javno osim ako Ustavom Republike Srpske, zakonom ili ovim poslovnikom nije utvrđena obaveza tajnog glasanja ili ako tako odluči Vijeće naroda 2/3-skom većinom.

(2) Na poziv predsjedavajućeg Vijeća naroda delegati se izjašnjavaju ko je „za“ prijedlog, ko je „protiv“ prijedloga i ko se „uzdržao“ od glasanja.

Član 76.

(1) Vijeće naroda može odlučiti da se glasanje vrši poimenično ako ocijeni da je to potrebno da bi se otklonile sumnje u tačnost rezultata glasanja.

(2) Predsjedavajući je obavezan odrediti glasanje poimenično ako sumnju u tačnost rezultata glasanja izrazi delegat kojeg u tome podrže još najmanje dva delegata.

(3) Poimenično glasanje vrši se tako što se svaki prozvani delegat izjašnjava „za“ ili „protiv“ prijedloga ili se „uzdržao“ od glasanja.

(4) Prozivanje delegata vrši generalni sekretar Vijeća naroda.

Član 77.

(1) Predsjedavajući je dužan prilikom glasanja utvrditi koliko je delegata glasalo „za“, koliko „protiv“, a koliko se „uzdržalo“ od glasanja.

(2) Po završenom glasanju predsjedavajući Vijeća naroda utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, kao i da li je prijedlog o kome se glasalo prihvaćen ili odbijen.

5. Odlučivanje o pitanjima od vitalnog interesa[uredi]

a) Definicija vitalnog interesa[uredi]

Član 78.

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti,
- identitet jednog konstitutivnog naroda,
- ustavni amandmani,
- organizacija organa javne vlasti,
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,
- obrazovanje, vjeroispovjest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe,
- teritorijalna organizacija,
- sistem javnog informisanja i
- druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Vijeću naroda.

b) Procedura za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa[uredi]

Član 79.

(1) Vijeće naroda razmatra zakone, druge propise ili akte koje Narodna skupština izglasa i dostavi Vijeću naroda.

(2) Narodna skupština Republike Srpske dostaviće Vijeću naroda Republike Srpske zakone i druge propise ili akte koji su izglasani.

(3) Predsjedavajući, potpredsjedavajući i klubovi delegata dužni su razmotriti dostavljene akte u roku od 7 dana od dana dostavljanja, a posljednjeg radnog dana do 15 časova o razmatranim aktima u pisanom obliku obavijestiti generalnog sekretara.

Član 80.

Služba Vijeća naroda će bez odlaganja zakone i druge propise ili opšte akte dostaviti predsjedavajućem i potpredsjedavajućim Vijeća naroda, predsjednicima klubova kao i delegatima u klubovima Vijeća naroda.

v) Procedura za zakone i druge akte u vezi sa vitalnim nacionalnim interesom kako je to definisano u članu 78. ovog poslovnika[uredi]

Član 81.

1. Ukoliko više od jednog predsjedavajućeg ili potpredsjedavajućeg Vijeća naroda smatra da zakon spada u pitanje od vitalnog nacionalnog interesa definisan u članu 78. ovog poslovnika, zakon će biti uvršten u dnevni red Vijeća naroda kao pitanje od vitalnog interesa.

2. Ako samo jedan predsjedavajući ili potpredsjedavajući tvrdi da zakon spada u pitanje od vitalnog interesa, 2/3-ska većina odgovarajućeg kluba može proglastiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih interesa. U tom slučaju će se provesti procedura opisana u članu 82. ovog poslovnika.

3. Predsjedavajući i potpredsjedavajući moraju donijeti odluku u roku od jedne sedmice te zaključkom obavjestiti generalnog sekretara Vijeća naroda, koji će bez odlaganja o odluci obavjestiti Narodnu skupštinu Republike Srpske.

4. Ukoliko većina svakog kluba koji ima delegate u Vijeću naroda glasa za takve zakone ili druge propise i akte smatraće se da su oni usvojeni.

5. Ukoliko se u Vijeću naroda postigne saglasnost o amandmanima, takav zakon, propis ili opšti akt se ponovno podnosi Narodnoj skupštini na odobravanje.

6. Ukoliko saglasnost nije moguća u Vijeću naroda ili ukoliko se na prijedlog amandmana ne dobije saglasnost formiraće se zajednička komisija od predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske. Zajednička komisija je sastavljena na paritetnom osnovu i odluke donosi konsenzusom. Zajednička komisija usaglašava tekst zakona. Ukoliko se tekst zakona usaglasi zakon se smatra usvojenim.

7. Ukoliko se ne postigne saglasnost zakon neće biti usvojen te se isti vraća predlagaču na novi postupak. U tom slučaju predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

g) Procedure za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes ukoliko je odlučeno 2/3 većinom jednog od klubova konstitutivnih naroda u Vijeću naroda[uredi]

Član 82.

1. U slučaju da 2/3 jednog od klubova konstitutivnih naroda u Vijeću naroda odluči da se zakon, drugi propis ili akt odnosi na vitalni interes zakon će se razmatrati u Vijeću naroda.

2. Ukoliko većina svakog kluba zastupljenog u Vijeću naroda glasa za taj zakon, drugi propis ili akt isti se smatra usvojenim.

3. Prvo se izjašnjava klub delegata koji je pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

4. Ukoliko se Vijeće naroda usaglasi o amandmanima zakon, propis ili akt se ponovno dostavlja na odobrenje Narodnoj skupštini.

5. Ukoliko zajednička komisija iz člana 83. ovog poslovnika ne postigne saglasnost pitanje se prosleđuje Ustavnom sudu Republike Srpske da donese konačnu odluku da li se predmetni zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes jednog od konstitutivnih naroda.

6. Zajednička komisija za usaglašavanja zakona, propisa i akata[uredi]

Član 83.

(1) Vijeće naroda bira zajedničku komisiju nadpolovičnom većinom.

(2) Dio zajedničke komisije koju formira Vijeće naroda broji pet članova.

(3) Predsjedavajući Vijeća naroda je stalni član dijela zajedničke komisije iz Vijeća naroda. Ostali članovi komisije su po jedan delegat iz klubova delegata svakog konstitutivnog naroda i Ostalih koji se biraju za svaki slučaj posebno.

(4) Člana komisije iz svakog kluba predlaže klub ili 1/3 delegata svakog kluba.

VII ROKOVI ZA ODLUČIVANjE I POSLjEDICE PROPUŠTANjA RAZMATRANjA I ODLUČIVANjA U ODREĐENIM ROKOVIMA[uredi]

Član 84.

(1) Predsjedavajući i potpredsjedavajući i klubovi delegata dužni su u roku od 7 dana po prijemu zakona, drugih propisa i akata koje je izglasala Narodna skupština da ih razmotre i odluče o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

(2) Ako predsjedavajući i potpredsjedavajući ili klubovi delegata u roku iz stava (1) ovog člana ne obavijeste generalnog sekretara o svojoj odluci u vezi razmatranih zakona, drugih propisa i akata Narodne skupštine smatraće se da nije pokrenuto pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

1. Javno glasanje[uredi]

Član 85.

(1) Vijeće naroda odlučuje javnim glasanjem.

(2) Javno glasanje može biti dizanjem ruke ili prozivkom ili upotrebom elektronskog sistema glasanja.

(3) Elektronski sistem glasanja će se upotrebljavati ukoliko su obezbijeđeni uslovi u sali u kojoj se održavaju sjednice.

Član 86.

(1) Ako se glasa dizanjem ruke delegati Vijeća naroda prvo se izjašnjavaju ko je za prijedlog, a zatim ko je protiv prijedloga i na kraju ko se uzdržava od glasanja.

(2) Klub delegata može odrediti jednog svog člana za kontrolu prebrojavanja glasova.

(3) Prebrojavanje glasova obavlja Služba Vijeća naroda odnosno jedno ili više lica koje odredi generalni sekretar Vijeća.

(4) Nakon obavljenog glasanja, predsjedavajući Vijeća naroda zaključuje glasanje i saopštava rezultat glasanja.

(5) Odluka se smatra donijetom ako je za nju glasalo više od polovine ukupnog broja delegata ukoliko nije Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom drugačije predviđeno.

Član 87.

(1) Ako Vijeće naroda odluči da se glasa prozivkom, generalni sekretar Vijeća naroda proziva delegate po klubovima a svaki prozvani delegat ustaje i izgovara riječ „za“, „protiv“ ili „uzdržan“.

(2) Generalni sekretar Vijeća naroda zapisuje izjavu delegata ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.

(3) Ako Vijeće naroda odluči da se glasa prozivkom u postupku izbora u kome je predloženo dva ili više kandidata, delegat koji pristupa glasanju izgovara puno ime i prezime kandidata za kojeg glasa.

Član 88.

(1) Glasanje upotrebom elektronskog sistema vrši se pritiskanjem određenih tastera, uz prethodno ubacivanje identifikacione kartice, koju ima svaki delegat, u uređaj ispred sjedišta.

(2) Vrijeme glasanja upotrebom elektronskog sistema iznosi 30 sekundi.

(3) Po isteku ovog vremena, predsjedavajući Vijeća naroda zaključuje glasanje i saopštava rezultat glasanja.

(4) Rezultati svakog glasanja prikazuju se na monitorima u sali.

(5) Računarski izvod svakog glasanja dostavlja se klubovima delegata na njihov zahtjev, kao i Službi Vijeća naroda, radi stavljanja na uvid predstavnicima sredstava javnog informisanja.

2. Tajno glasanje[uredi]

Član 89.

(1) Vijeće naroda odlučuje tajnim glasanjem kada je to predviđeno zakonom, ovim poslovnikom ili posebnom 2/3-skom odlukom Vijeća naroda.

(2) Tajno glasanje se vrši glasačkim listićima.

(3) Ako se tajno glasa glasačkim listićima oni se štampaju u 28 primjeraka.

(4) Glasački listići su iste veličine, oblika i boje a ovjereni su pečatom Vijeća naroda.

(5) Za svako ponovljeno glasanje glasački listići štampaju se u drugoj boji.

Član 90.

(1) Za štampanje i pečaćenje glasačkih listića obrazuje se posebna komisija koju čini po jedan predstavnik svakog kluba delegata i generalni sekretar Vijeća naroda.

(2) Komisija sastavlja zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije.

(3) Rad komisije završava se predajom glasačkih listića i potpisanog zapisnika predsjedavajućem Vijeća naroda.

(4) Glasački listić sadrži prijedlog o kome se odlučuje i opredjeljenje „za“ i „protiv“.

(5) Na dnu glasačkog listića riječ „za“ je na lijevoj strani a riječ „protiv“ na desnoj strani. Delegat glasa tako što zaokružuje riječ „za“ ili riječ „protiv“.

Član 91.

(1) Prilikom izbora i imenovanja na glasačkim listićima kandidati se navode redoslijedom utvrđenim na listi kandidata. Ispred imena svakog kandidata stavlja se redni broj.

(2) Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja kandidata za koga delegat glasa.

(3) Glasati se može za onoliko kandidata koliko se bira i to između kandidata čija su imena navedena na glasačkom listiću.

Član 92.

(1) Delegatu uručuje se glasački listić tako što prilazi stolu predsjednika komisije pošto je predhodno prozvan. Prozivku vrši generalni sekretar Vijeća naroda. Predsjednik komisije uručuje delegatu glasački listić a generalni sekretar Vijeća naroda označava kod imena i prezimena delegata u spisku da mu je glasački listić uručen. Predsjednik komisije prije početka glasanja određuje vrijeme trajanja glasanja.

(2) Kada delegat popuni glasački listić prilazi mjestu gdje se nalazi glasačka kutija i u nju ubacuje glasački listić a generalni sekretar Vijeća naroda u spisku označava da je delegat glasao.

(3) Glasačka kutija mora biti prazna, zapečaćena i od providnog materijala.

(4) Po isteku vremena glasanja predsjednik komisije zaključuje glasanje.

Član 93.

(1) Pošto je glasanje završeno komisija za glasanje utvrđuje rezultat glasanja u istoj prostoriji u kojoj je glasanje i obavljeno.

(2) Prije otvaranja glasačke kutije prebrojaće se neupotrebljeni glasački listići i staviti u poseban koverat koji će biti zapečaćen.

Član 94.

(1) Utvrđivanje rezultata glasanja obuhvata podatke koji se unose u zapisnik o broju:

- uručenih glasačkih listića,
- upotrebljenih glasačkih listića,
- neupotrebljenih glasačkih listića,
- nevažećih glasačkih listića,
- važećih glasačkih listića i
- glasova „za“ i glasova „protiv“, odnosno ako se prilikom izbora ili imenovanja glasa o više kandidata za istu funkciju, glasova koje su dobili pojedini kandidati.

(2) Utvrđivanje rezultata glasanja obuhvata i konstataciju da je prijedlog izglasan ili da nije, propisanom većinom, odnosno kada se o izboru i imenovanju glasa o dva ili više kandidata za istu funkciju, koji je kandidat izabran, odnosno imenovan.

Član 95.

(1) Nevažećim glasačkim listićem smatra se nepopunjeni glasački listić i glasački listić iz koga se ne može sa sigurnošću utvrditi za koji je prijedlog delegat glasao.

(2) Prilikom glasanja o izboru i imenovanju nevažećim glasačkim listićem smatra se glasački listić na kome je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira ili imenuje.

Član 96.

(1) O utvrđivanju rezultata glasanja sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije.

(2) Predsjednik komisije podnosi izvještaj Vijeću naroda o rezultatu glasanja a nakon toga i predsjedavajući Vijeća naroda objavljuje rezultat glasanja na sjednici Vijeća naroda.

3. Održavanje reda na sjednici[uredi]

Član 97.

(1) O redu na sjednici Vijeća naroda i radnog tijela stara se predsjedavajući Vijeća naroda, odnosno predsjednik radnog tijela.

(2) Zbog povrede reda na sjednici, predsjedavajući Vijeća naroda može da izrekne sljedeće mjere: opomenu, oduzimanje riječi i udaljenje u situaciji određenoj ovim poslovnikom.

(3) Vijeće naroda na prijedlog predsjedavajućeg bez rasprave može da izrekne mjeru udaljenja sa sjednice.

Član 98.

Opomena se izriče delegatu:

- koji je prišao govornici bez dozvole predsjedavajućeg,
- koji govori prije nego što je zatražio i dobio riječ,
- koji i pored upozorenja predsjedavajućeg govori o pitanju koje nije na dnevnom redu,
- ako prekine govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora,
- ako iznosi činjenice ili ocjene koje se odnose na privatni život drugih lica,
- ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze i
- ako drugim postupcima narušava red na sjednici ili postupa protivno odredbama ovog poslovnika.

Član 99.

(1) Mjera oduzimanja riječi izriče se delegatu kome su predhodno izrečene dvije mjere opomene, a koji poslije toga čini povredu poslovnika iz člana 98. ovog poslovnika.

(2) Delegat kome je izrečena mjera oduzimanja riječi dužan je da se bez odlaganja pridržava izrečene mjere. U suprotnom predsjedavajući može po potrebi odrediti pauzu.

(3) Mjera oduzimanja riječi ne odnosi se na pravo delegata na repliku u daljem toku sjednice.

Član 100.

(1) Mjera udaljenja sa sjednice izriče se delegatu koji i poslije izrečene mjere oduzimanja riječi ometa ili spriječava rad na sjednici, ne poštuje odluku predsjedavajućeg Vijeća naroda o izricanju mjere oduzimanja riječi ili nastavlja da čini druge prekršaje u smislu člana 98. ovog poslovnika kao i drugim slučajevima određenim ovim poslovnikom.

(2) Mjera udaljenja sa sjednice može se izreći delegatu i bez predhodno izrečenih mjera u slučaju fizičkog napada, odnosno drugog sličnog postupka kojim se ugrožava fizički ili moralni integritet učesnika sjednice.

(3) Delegat kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice dužan je da se odmah udalji iz sale u kojoj se sjednica održava.

(4) Ukoliko delegat odbije da se udalji sa sjednice Vijeća naroda predsjedavajući će naložiti Službi ovlašćenoj za održavanje reda u zgradi da tog delegata udalji sa sjednice i odrediće se pauza do izvršenja mjere udaljenja.

(5) Delegat kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice smatra se neopravdano odsutnim i gubi naknade koje mu pripadaju za učešće u radu sjednice.

(6) Ako predsjedavajući Vijeća naroda redovnim mjerama ne može da održi red na sjednici odrediće pauzu u trajanju potrebnom da se uspostavi red.

4. Zapisnik[uredi]

Član 101.

(1) O radu sjednice Vijeća naroda vodi se zapisnik i tonsko snimanje.

(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici i datim prijedlozima i zaključcima usvojenim na sjednici.

(3) U zapisnik se unose i rezultati glasanja o pojedinim pitanjima.

(4) Delegat koji na sjednici izdvoji mišljenje može tražiti da se njegovo mišljenje u cjelini ili neki dijelovi njegovog mišljenja unesu u zapisnik.

(5) O izradi zapisnika stara se generalni sekretar Vijeća naroda.

Član 102.

Zapisnik se sastavlja po završetku sjednice i upućuje svim delegatima uz poziv za narednu sjednicu.

Član 103.

(1) Delegat ima pravo da na narednoj sjednici stavi primjedbe na zapisnik.

(2) O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

(3) Ako se primjedbe usvoje u zapisniku će se izvršiti odgovarajuće izmjene.

(4) Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, odnosno u kome su prema usvojenim primjedbama izvršene izmjene smatra se usvojenim.

(5) Zapisnik potpisuje predsjedavajući i generalni sekretar Vijeća naroda.

Član 104.

O čuvanju originala zapisnika i za istinitost zapisnika odgovoran je generalni sekretar Vijeća naroda.

Član 105.

(1) Na sjednici Vijeća naroda vrši se tonsko snimanje toka sjednice.

(2) Delegat ima pravo da traži da se izvrši redakcija njegovog izlaganja, bez unošenja bitnih izmjena u tekstu i izostavljanja iznesenih mišljenja.

(3) O ostvarivanju prava iz stava 2. ovog člana stara se generalni sekretar Vijeća naroda.

Član 106.

(1) Tonski snimci, video zapisi i zapisnici o radu sjednice Vijeća naroda čuvaju se u Vijeću naroda trajno i po pravilu uvezuju se o čemu se stara generalni sekretar Vijeća naroda.

(2) Generalni sekretar Vijeća naroda bliže uređuje način vođenja, sređivanja i objavljivanje teksta tonskog snimka.

5. Akti Vijeća naroda, objavljivanje akata i ispravka grešaka u aktima[uredi]

Član 107.

(1) Vijeće naroda iz svoje nadležnosti donosi Poslovnik, odluke i zaključke i daje autentično tumačenje ovih akata.

(2) Vijeće naroda donosi deklaracije, rezolucije i preporuke u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom.

(3) Akte iz stav 1. i 2. ovog člana Vijeće naroda donosi većinom glasova od ukupnog broja delegata u Vijeću naroda, ukoliko Ustavom Republike Srpske, zakonom i ovim poslovnikom nije drugačije uređeno.

Član 108.

(1) Poslovnikom Vijeća naroda uređuje se organizacija i rad Vijeća naroda i radnih tijela Vijeća naroda.

(2) Odluka se donosi kao akt vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti Vijeća naroda zasnovanih na Ustavu, zakonu i ovom poslovniku.

(3) Odlukom kao aktom vršenja prava Vijeća naroda odlučuje se o izboru, imenovanju, razrješenju, smjenjivanju, o opozivu i ostavci, kao i o davanju potvrda i saglasnosti iz nadležnosti Vijeća naroda.

(4) Zaključkom Vijeće naroda odlučuje o radu i radu svojih radnih tijela.

(5) Zaključkom Vijeće naroda može da zauzme stav u vezi sa pitanjem koje je razmatralo osim pitanja o stavu koje se izražava deklaracijom.

Član 109.

(1) Deklaracijom se izražava stav Vijeća naroda o bitnim pitanjima od interesa za Republiku Srpsku.

(2) Rezolucijom se ukazuje na stanje, probleme i potrebu u svim oblastima društvenog života i utvrđuje politika koja treba da se provodi u svim oblastima u Republici Srpskoj.

(3) Preporukom se ukazuje na značaj određenih pitanja koja se odnose na razvoj odnosa u određenoj oblasti i na izvršavanje opštih akata Vijeća naroda.

Član 110.

Akte koji su doneseni na sjednici Vijeća naroda potpisuje predsjedavajući Vijeća naroda, a akte koji su doneseni na sjednici radnog tijela potpisuje predsjednik radnog tijela.

Član 111.

(1) Na orginale akata koje donosi Vijeće naroda stavlja se pečat Vijeća naroda u skladu sa zakonom.

(2) O izradi orginala (izvornika), stavljanja pečata na njih, njihovom čuvanju i evidentiranju stara se generalni sekretar Vijeća naroda.

Član 112.

(1) Akti Vijeća naroda objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ jezikom srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda i na službenim pismima ćirilici i latinici.

(2) O objavljivanju akata Vijeća naroda stara se generalni sekretar Vijeća naroda.

(3) Zaključci doneseni na sjednici Vijeća naroda dostavljaju se zainteresovanim organima i organizacijama.

(4) Generalni sekretar Vijeća naroda na osnovu orginalnog odnosno izvornog teksta akta Vijeća naroda ili autentičnog tumačenja daje ispravke eventualnih grešaka objavljenog teksta.

Član 113.

(1) Pravo predlaganja odluka i drugih propisa iz nadležnosti Vijeća naroda imaju: delegati, klubovi delegata, radna tijela i Predsjedništvo Vijeća naroda.

(2) Predlagač odluke ili drugog propisa dužan je predloženi akt obrazložiti.

Član 114.

Prijedlog odluke ili drugog propisa dostavlja se predsjedavajućem Vijeća naroda, koji prije nego što odluka ili drugi propisi budu uvršteni u dnevni red sjednice Vijeća naroda, pribavlja mišljenje Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Vijeća naroda o usklađenosti predloženog akta sa pravnim sistemom kao i u pogledu pravne obrade akta.

Član 115.

Odredbe ovog poslovnika o redu na sjednici Vijeća naroda primjenjuju se i na sve učesnike na sjednici a shodno se primjenjuje i na sjednicama predsjedništva, kolegija Vijeća naroda radnih tijela i klubova delegata.

VIII OSTVARIVANjE JAVNOSTI RADA VIJEĆA NARODA[uredi]

Član 116.

(1) Sjednice Vijeća naroda, Predsjedništva, Kolegija, radnih tijela i klubova delegata su javne.

(2) Sjednice Vijeća naroda, Predsjedništva, Kolegija, radnih tijela i klubova delegata mogu biti zatvorene za javnost u slučajevima određenim zakonom, ili to predloži predsjedavajući Vijeća naroda, predsjednik radnog tijela ili predsjednik kluba delegata.

(3) Prijedlog mora biti obrazložen i o tom prijedlogu glasa se u Vijeću naroda, Predsjedništvu, Kolegiju, radnom tijelu ili klubu delegata bez pretresa.

Član 117.

Akti Vijeća naroda objavljuju se na internet stranici Vijeća naroda.

Član 118.

Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju slobodan pristup sjednicama Vijeća naroda, Predsjedništva, Kolegija, radnih tijela i kluba delegata radi obavještenja javnosti o njihovom radu, a u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Član 119.

(1) Prijedlozi i akti Vijeća naroda dostupni su sredstvima javnog informisanja, a u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

(2) Službeno saopštenje za štampu i druga sredstva javnog informisanja sastavlja odgovarajuća služba Vijeća naroda, a odobrava predsjedavajući Vijeća naroda ili drugi predstavnik koga on ovlasti.

(3) Službeno saopštenje radnog tijela ili kluba delegata odobrava predsjednik komisije ili predsjednik kluba.

(4) Saopštenje za javnost daje se, uglavnom, poslije sjednice koja je bila zatvorena za javnost kao i u drugim slučajevima kada Vijeće naroda, radno tijelo ili klub delegata odluči.

Član 120.

(1) Konferencija za novinare održava se kada to odluči Vijeće naroda ili predsjedavajući Vijeća naroda, predsjednik komisije ili predsjednik kluba delegata.

(2) Kada odluči da održi konferenciju za novinare Vijeće naroda, radno tijelo ili klub delegata određuje predstavnika koji će tu konferenciju održati.

IX POSTUPAK ZA PROMJENU USTAVA REPUBLIKE SRPSKE[uredi]

Član 121.

Prije utvrđivanja prijedloga ustavnih amandmana od strane Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine, nacrt ustavnih amandmana u fazi javne rasprave razmatraju klubovi delegata i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Vijeća naroda, te dostavljaju svoje primjedbe i prijedloge Odboru za ustavna pitanja Narodne skupštine.

Član 122.

(1) Promjena Ustava usvojena je ako za nju glasa većina članova Vijeća naroda iz svakog konstitutivnog naroda i Ostalih.

(2) Vijeće naroda odlučuje o prijedlogu ustavnih amandmana pojedinačno glasajući o svakom amandmanu.

X OSTVARIVANjE PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆA NARODA PREMA USTAVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE[uredi]

Član 123.

Ukoliko zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda ne postigne saglasnost po pitanju da li se zakon, propis ili opšti akt odnosi na povredu vitalnog interesa jednog od konstitutivnih naroda takav zakon, propis ili opšti akt dostavlja se bez odlaganja Ustavnom sudu Republike Srpske koji odlučuje o prihvatljivosti prijedloga u roku od 7 dana odnosno odlučuje o meritumu u roku od mjesec dana računajući od dana kada im je prijedlog dostavljen.

Član 124.

(1) Odluka Ustavnog suda Republike Srpske o vitalnom interesu dostavlja se predsjedavajućem i delegatima Vijeća naroda.

(2) Predsjedavajući Vijeća naroda unosi u prijedlog dnevnog reda prve naredne sjednice Vijeća naroda razmatranje odluke Ustavnog suda Republike Srpske radi upoznavanja Vijeća naroda.

Član 125.

(1) Kada Ustavni sud Republike Srpske zatraži od Vijeća naroda podatke i obavještenja potrebna za rad Ustavnog suda Republike Srpske koja su od interesa za vođenje postupka pred Ustavnim sudom generalni sekretar Vijeća naroda prikuplja podatke i dostavlja ih Ustavnom sudu.

(2) Ukoliko se na osnovu podataka i obavještenja utvrđuje odgovor Ustavnom sudu isti utvrđuje Predsjedništvo Vijeća naroda.

XI ODNOSI VIJEĆA NARODA I NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE[uredi]

Član 126.

(1) U ostvarivanju prava i dužnosti Vijeće naroda Republike Srpske prema Narodnoj skupštini Republike Srpske postupa u skladu sa Ustavom i odredbama ovog poslovnika.

(2) Zakone i druge propise i opšte akte koje je usvojila Narodna skupština dostavljaju se odmah Vijeću naroda.

(3) Zakoni i drugi propisi i opšti akti Vijeću naroda dostavljaju se na jezicima kojim se služe sva tri konstitutivna naroda, pisani ćirilicom i latinicom.

(4) Zakoni i drugi propisi i opšti akti dostavljaju se Službi Vijeća naroda koja je dužna primljene propise zaprimiti i konstatovati datum prijema.

Član 127.

(1) O pitanjima iz nadležnosti Vijeća naroda i Narodne skupštine ukoliko njihovo rješavanje nije uređeno odredbama ovog poslovnika, predsjedavajući Vijeća naroda organizuje sastanak sa predsjednikom Narodne skupštine i na tom sastanku utvrđuje se način, postupak i rok za rješavanje ovih pitanja.

(2) O preduzetim mjerama iz predhodnog stava predsjedavajući Vijeća naroda obavještava Predsjedništvo Vijeća naroda ukoliko nisu prisustvovali tom sastanku.

XII OSTVARIVANjE PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆA NARODA PREMA VLADI REPUBLIKE SRPSKE, MINISTARSTVIMA I DRUGIM REPUBLIČKIM ORGANIMA UPRAVE[uredi]

Član 128.

(1) Prava i dužnosti Vijeća naroda prema Vladi Republike Srpske zasnivaju se i ostvaruju u skladu sa pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom Republike Srpske, zakonom i ovim poslovnikom.

(2) Vijeće naroda Republike Srpske u cilju ostvarivanja svoje uloge od Vlade Republike Srpske može tražiti informacije u pogledu izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata za čije su izvršavanje odgovorni Vlada, ministarstva i drugi republički organi uprave.

Član 129.

Vijeće naroda, odnosno predsjedavajući Vijeća naroda kada ocjeni za potrebno na sjednicu Vijeća naroda poziva predsjednika Vlade ili resorne ministre, od kojih će se zatražiti dodatna obrazloženja za zakone, druge propise i opšte akte koje je Narodna skupština usvojila i koji su dostavljeni u proceduru Vijeću naroda Republike Srpske.

Član 130.

Ukoliko predsjednik Vlade ne prisustvuje sjednici Vijeća naroda on može ovlastiti ministre ili druge povjerenike Vlade da na sjednicama Vijeća naroda delegatima daju stručna objašnjenja po pitanjima koja se raspravljaju u Vijeću.

Član 131.

Ministarstva i drugi republički organi uprave dužni su da Vijeću naroda daju podatke, obavještenja i odgovore delegatima u Vijeću naroda na pitanja iz svog djelokruga, kao i podatke i drugu dokumentaciju koja je Vijeću naroda potrebna za njegov rad.

XIII ISTICANjE GRBA, ODNOSNO AMBLEMA I ZASTAVE REPUBLIKE SRPSKE I GRBA I ZASTAVE BOSNE I HERCEGOVINE U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA VIJEĆA NARODA[uredi]

Član 132.

Isticanje grba odnosno amblema i zastave Republike Srpske i grba i zastave Bosne i Hercegovine u sali za sjednice Vijeća naroda, prostorijama Klubova delegata i u drugim službenim prostorijama Vijeća naroda vrši se u skladu sa Zakonom, o čemu se stara Služba.

XIV ORGANIZACIJA I RAD VIJEĆA NARODA ZA VRIJEME RATNOG STANjA I NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI[uredi]

Član 133.

Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti primjenjuje se ovaj poslovnik ako odredbama ovog poglavlja, posebnom odlukom ili zaključkom Vijeća naroda nije drugačije određeno.

Član 134.

Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti delegati u Vijeću naroda koji su pozvani na vojnu dužnost ili su iz drugih razloga promjenili svoje prebivalište ili adresu dužni su da najkraćim i najbržim putem obavjeste Vijeće naroda o svakoj promjeni prebivališta i adrese.

Član 135.

Kolegij Vijeća naroda za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti će:

- razmatrati neposredne zadatke koje treba preduzeti u vezi sa radom Vijeća,
- predlaže mjere i utvrđuje zadatke koje treba izvršiti i određuje vrijeme i mjesto održavanja sjednice Vijeća naroda,
- razmotriti i zauzeti stavove o načinu pozivanja delegata na sjednicu Vijeća naroda i o načinu dostavljanja materijala delegatima.

Član 136.

(1) Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kolegij može u skladu sa ocjenom političke i bezbjedonosne situacije predložiti Vijeću naroda da se akti usvajaju većinom prisutnih delegata, da sjednice Vijeća naroda i radnih tijela sazivaju u rokovima kraćim od rokova predviđenih ovim poslovnikom kao i druga odstupanja od odredaba ovog poslovnika.

(2) Materijali za sjednice mogu se uručiti delegatima neposredno uoči sjednice ili na samoj sjednici, ako nije bilo mogućnosti da se dostave ranije iz opravdanih razloga.

Član 137.

Predsjedavajući Vijeća naroda po pribavljenom mišljenju kolegija može odlučiti da sjednicu Vijeća naroda održi i u drugom mjestu u Republici Srpskoj.

XV SLUŽBA VIJEĆA NARODA[uredi]

Član 138.

(1) Vijeće naroda ima Službu.

(2) Služba obavlja stručne i druge poslove za potrebe Vijeća naroda, Predsjedništva, Kolegija, radnih tijela Vijeća naroda, klubova delegata i delegata u Vijeću naroda, a naročito:

- obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsjedavajućeg, potprdsjedavajuće, generalnog sekretara Vijeća naroda i klubove delegata,
- obavlja poslove u vezi sa usmjeravanjem materijala koje predsjedavajući upućuje radnim tijelima, klubovima delegata, delegatima i drugim organima,
- učestvuje u pripremi sastanaka funkcionera Vijeća naroda, predsjednika radnih tijela i klubova delegata koji se organizuju u Vijeću naroda i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka,
- daje sturčna mišljenja radnim tijelima Vijeća naroda, delegatima i klubovima delegata u ostvarivanju njihovih funkcija u Vijeću naroda,
- uređuje i izdaje publikacije i glasila Vijeća naroda, magnetofonske snimke i slično,
- organizuje i obezbjeđuje saradnju sa predstavnicima štampe i drugih sredstava javnog informisanja u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti u vezi sa obavještavanjem o radu Vijeća naroda,
- prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje podatke i materijale i obavlja druge informativno dokumentacione poslove,
- obavlja poslove u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u Vijeću naroda,
- stara se o pripremanju i čuvanju originala odluka, propisa i akata Vijeća naroda,
- obavlja finansijske i računovodstvene poslove Vijeća naroda,
- radi poslove koji se odnose na kancelarijsko poslovanje, arhiviranje i čuvanje arhive u skladu sa zakonom i
- obavlja druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Član 139.

(1) Organizacija i rad Službe Vijeća naroda utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji.

(2) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji donosi generalni sekretar Vijeća naroda uz saglasnost Predsjedništva Vijeća naroda.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 140.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a primjenjivaće se nakon održanih Opštih izbora 2010. godine.

Danom primjene ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik Vijeća naroda – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/08).


Broj: 03.1/I-382/10
16. septembra 2010. godine
Banja Luka


Predsjedavajući
Vijeća naroda
Republike Srpske,
Dževad Osmančević, s. r.

Izvori[uredi]