Zakon o upravnoj inspekciji

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se organizacija, nadležnost, način rada, ovlašćenja, uslovi za obavljanje poslova, prava, obaveze i odgovornosti upravnog inspektora, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje upravne inspekcije u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Upravna inspekcija).

Član 2.

(1) Upravna inspekcija vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o republičkoj upravi i lokalnoj samoupravi, propisa o upravnom postupku koji se odnose na efikasnost i ažurnost u rješavanju upravnih stvari i radnim odnosima zaposlenih u organima republičke uprave i jedinicama lokalne samouprave i kancelarijskom poslovanju.

(2) Upravna inspekcija vrši nadzor i nad primjenom propisa koji su posebnim zakonom stavljeni u djelokrug upravne inspekcije.

(3) Nadzor nad primjenom propisa iz st. 1. i 2. ovog člana upravna inspekcija vrši u republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, službama predsjednika Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeće naroda Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i Službe za vršenje zajedničkih poslova republičkih organa uprave.

(4) Nadzor nad primjenom propisa u upravnom postupku koji se odnose na efikasnost i ažurnost u radu i kancelarijskom poslovanju, upravna inspekcija vrši u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama koje vrše javna ovlašćenja.

(5) Nadzor nad primjenom propisa o radnim odnosima upravna inspekcija vrši i u službi Ustavnog suda Republike Srpske, sudovima, javnim tužilaštvima, pravobranilaštvima i kazneno-popravnim ustanovama, izuzev postavljenih, odnosno imenovanih lica.

Član 3.

(1) Poslovi upravne inspekcije su u djelokrugu ministarstva za poslove uprave.

(2) Poslove upravne inspekcije vrše glavni upravni inspektor i upravni inspektori.

(3) Upravni inspektori iz stava 2. ovog člana su samostalni u svom radu.

(4) Niko ne može korišćenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućiti ili ometatati upravnog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora i preduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašćen.

Član 4.

(1) Radom upravne inspekcije rukovodi glavni upravni inspektor.

(2) Glavnog upravnog inspektora, nakon sprovedenog javnog konkursa u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika, postavlja Vlada Republike Srpske na mandat od pet godina.

(3) Za glavnog upravnog inspektora može se postaviti lice koje ima završen pravni fakultet – diplomirani pravnik, položen stručni ispit za rad u upravi i najmanje osam godina radnog iskustva u struci ili pet godina u upravi u tom stepenu obrazovanja.

Član 5.

Upravni inspektor može biti lice koje ima završen pravni fakultet – diplomirani pravnik, položen stručni ispit za rad u upravi i najmanje pet godina radnog iskustva u upravi u tom stepenu obrazovanja.

Član 6.

(1) Upravni inspektor ima službenu legitimaciju kojom dokazuje svojstvo službenog lica, identitet i ovlašćenje propisano zakonom.

(2) Oblik, izgled, sadržaj i način izdavanja službene legitimacije propisaće pravilnikom ministar nadležan za poslove uprave.

Član 7.

Upravni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje sistem republičke uprave u pogledu:

a) usklađenosti unutrašnje organizacije sa zakonom i drugim propisima,
b) propisanog radnog vremena i drugih pitanja kojima se obezbjeđuje efikasno ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza građana, udruženja i pravnih lica u republičkim organima uprave i
v) postupanja po podnesenim prigovorima i pritužbama na rad republičkih organa uprave i dostavljanja odgovora podnosiocima prigovora, odnosno pritužbi.

Član 8.

Upravni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje organizacija jedinica lokalne samouprave, u pogledu:

a) usklađenosti unutrašnje organizacije sa zakonom i drugim propisima,
b) propisanog radnog vremena i drugih pitanja kojima se obezbjeđuje efikasno ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza građana, udruženja i pravnih lica u jedinicama lokalne samouprave i
v) postupanja po podnesenim prigovorima i pritužbama na rad jedinica lokalne samouprave i dostavljanje odgovora podnosiocima prigovora, odnosno pritužbi.

Član 9.

Upravni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi zaposlenih u organima iz člana 2. st. 3. i 5. ovog zakona, u pogledu:

a) zakonitosti sprovođenja internog i javnog konkursa,
b)zakonitosti raspoređivanja, premještanja i napredovanja državnih službenika i ostalih zaposlenih,
v) ispunjenosti propisanih uslova u pogledu stručne spreme i
g) postupanja u slučaju ispunjavanja uslova za prestanak radnog odnosa po sili zakona.

Član 10.

Upravni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje opšti upravni postupak i posebni upravni postupci u republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama koje vrše javna ovlašćenja, u pogledu:

a) rješavanja upravnih stvari u propisanim rokovima,
b) ovlašćenja službenika za preduzimanje radnji i postupaka do donošenja rješenja i za donošenje rješenja,
v) prijema podnesaka i postupanja po njima,
g) izvršenja upravnih akata i sprovođenja administrativnih izvršenja u određenim rokovima,
d) formalne ispravosti upravnih akata,
đ) pružanja pravne pomoći,
e) izdavanja uvjerenja i drugih isprava o određenim činjenicama,
ž) rada prvostepenog organa po žalbi,
z) dostavljanja spisa po tužbi sudu nadležnom po upravnom sporu,
i) blagovremenosti dostavljanja podataka kojima organ raspolaže, odnosno vodi propisanu evidenciju na traženje drugih državnih organa ili institucija i
j) načina prikupljanja dokaza ovlašćenih službenika u upravnom postupku, a posebno dokaza koji prema zakonu treba da se pribavljaju po službenoj dužnosti.

Član 11.

Upravni inspektor vrši nadzor i nad primjenom:

a) propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja,
b) propisa o administrativnim taksama i naknadama u dijelu koji se odnosi na kancelarijsko poslovanje,
v) propisa o pečatima i amblemima i
g) propisa o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Član 12.

(1) Postupak inspekcijskog nadzora upravni inspektor pokreće i vodi po službenoj dužnosti.

(2) Upravni inspektor dužan je da uzme u postupak predstavke građana, preduzetnika, javnih preduzeća, ustanova, agencija, udruženja i drugih pravnih lica, koje se odnose na povredu propisa iz nadležnosti upravne inspekcije, izvrši inspekcijski nadzor i o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama pisano obavijesti podnosioca predstavke u roku od 30 dana od dana prijema predstavke.

(3) Pravno ili fizičko lice može se obratiti upravnoj inspekciji radi zaštite svojih prava u roku od tri mjeseca od dana saznanja za učinjenu povredu ili ugrožavanje prava, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana učinjene povrede, odnosno ugrožavanja prava.

Član 13.

(1) Organi iz člana 2. ovog zakona, čiji rad podliježe inspekcijskom nadzoru upravnog inspektora, dužni su da mu omoguće obavljanje nadzora i daju potrebna obavještenja, dokumentaciju i podatke od značaja za vršenje nadzora.

(2) Upravni inspektor ima pravo da pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju, kao i da sasluša i uzima izjave odgovornih lica u organu iz člana 2. ovog zakona.

Član 14.

Upravni inspektor dužan je da čuva kao službenu tajnu podatke do kojih dođe prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Član 15.

(1) Inspekcijski nadzor sprovodi se kao:

a) neposredni inspekcijski nadzor, direktnim uvidom u opšte i pojedinačne akte kontrolisanog organa, kao i način i uslove njegovog rada i
b) posredni inspekcijski nadzor uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.

(2) Inspekcijski nadzor iz stava 1. t. a) i b) ovog člana može biti redovni i vanredni.

Član 16.

(1) Nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora, upravni inspektor sastavlja zapisnik po pravilima upravnog postupka.

(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana mora sadržavati utvrđeno činjenično stanje, utvrđene nepravilnosti u primjeni propisa i nedostatke u radu.

(3) Primjerak zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru obavezno se dostavlja organu iz člana 2. ovog zakona u kojem se vrši inspekcijski nadzor.

Član 17.

(1) Upravni inspektor ovlašten je u sprovođenju posrednog inspekcijskog nadzora da od organa iz člana 2. ovog zakona pisano zatraži dostavu izvještaja, akata i druge dokumentacije, te da za dostavu odredi primjeran rok.

(2) Rukovodilac ili drugo ovlašteno lice od koga je zatražena dostava, dužno je da postupi po traženju upravnog inspektora, kao i da osigura dostavu potpunih i tačnih podataka, a u slučaju nemogućnosti postupanja, pisano bez odgađanja o tome dostavi obavještenje.

Član 18.

(1) Ako upravni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz nadležnosti upravne inspekcije, dužan je da donese rješenje kojim će se organu, odnosno odgovornom licu organa:

a) naložiti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone,
b) naložiti preduzimanje odgovarajućih upravnih radnji koje je kontrolisani organ obavezan da preduzme,
v) zabraniti preduzimanje upravnih radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom nad čijim sprovođenjem vrši nadzor i
g) predložiti preduzimanje mjera radi otklanjanja nepravilnosti ili nedostataka u radu i unapređivanja rada kontrolisanog organa.

(2) Upravni inspektor će preduzeti i druge upravne mjere i radnje za koje je posebnim zakonom ovlašćen, ako je inspekcijskim pregledom utvrdio povredu zakona ili drugih propisa.

(3) Rješenje upravnog inspektora obavezno sadrži rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti.

Član 19.

(1) Protiv rješenja upravnog inspektora može se u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove uprave.

(2) Žalba na rješenje iz stava 1. ovog člana ne odgađa izvršenje rješenja.

Član 20.

(1) O izvršenom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama iz člana 18. ovog zakona upravni inspektor vodi evidenciju.

(2) Sadržaj i način vođenja evidencije propisuje pravilnikom ministar nadležan za poslove uprave.

Član 21.

(1) Organi iz člana 2. ovog zakona kod kojih je izvršen inspekcijski nadzor, obavezni su da postupaju po rješenju upravnog inspektora iz člana 18. ovog zakona.

(2) Odgovorno lice u organu iz člana 2. ovog zakona obavezno je da u roku od osam dana od dana isteka roka za sprovođenje naloženih inspekcijskih mjera utvrđenih rješenjem obavijesti upravnog inspektora o sprovođenju naloženih inspekcijskih mjera i dostavi dokaze o njihovom izvršenju.

Član 22.

(1) Upravni inspektor obavezan je da prati sprovođenje inspekcijskih mjera naloženih rješenjem iz člana 18. ovog zakona i u okviru svojih ovlašćenja osigura njihovo sprovođenje.

(2) Ako upravni inspektor u praćenju sprovođenja inspekcijskih mjera naloženih rješenjem utvrdi da kontrolisani organ nije na način i u roku kako je rješenjem upravnog inspektora određeno izvršio naložene inspekcijske mjere, dužan je da u roku od 15 dana od dana izvršenog kontrolnog pregleda podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

(3) O nesprovođenju upravnih mjera od kontrolisanog organa, upravni inspektor može obavijestiti organ koji vrši nadzor nad radom organa.

Član 23.

(1) Ako u vršenju inspekcijskog nadzora, upravni inspektor utvrdi da opšti akt organa uprave nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom, ukazaće na to organu uprave koji je taj akt donio i predložiti da se utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti otklone najdalje u roku od 60 dana.

(2) Ako organ uprave ne postupi po prijedlogu iz stava 1. ovog člana, upravni inspektor obavještava o tome organ koji vrši nadzor nad radom navedenog organa.

Član 24.

Ako upravni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da u organu uprave, odnosno jedinici lokalne samouprave, na poslovima radnog mjesta upravnog rješavanja ili preduzimanja upravnih radnji prije donošenja rješenja, radi službenik koji ne ispunjava uslove propisane stručne spreme za rad na tim poslovima, dužan je da bez odgađanja tom službeniku rješenjem zabrani dalje preduzimanje upravnih radnji na poslovima radnog mjesta za koje ne ispunjava uslove stručne spreme.

Član 25.

U vršenju inspekcijskog nadzora, upravni inspektor može službenicima pružati odgovarajuću stručnu pomoć.

Član 26.

Upravni inspektor odgovoran je ako:

a) u vršenju nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mjeru za koju je ovlašćen,
b) ne predloži ili ne pokrene postupak pred nadležnim organom zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti i
v) prekorači ovlašćenja utvrđena zakonom.

Član 27.

(1) Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kazniće se za prekršaj javno preduzeće, javna ustanova ili druga organizacija koja vrši javna ovlašćenja, ako:

a) upravnom inspektoru onemoguće vršenje inspekcijskog nadzora ili ne stave na uvid traženu dokumentaciju i podatke od značaja za vršenje nadzora iz člana 13. ovog zakona,
b) ne postupe po rješenju upravnog inspektora, odnosno ako ne izvrše naložene upravne mjere utvrđene rješenjem upravnog inspektora iz člana 21. stav 1. ovog zakona,
v) ne obavijesti upravnog inspektora o izvršenim inspekcijskim mjerama, odnosno ne dostavi dokaze o njihovom izvršenju u smislu člana 21. stav 2. ovog zakona i
g) ako ne dostavi u ostavljenom roku tražene podatke i dokumentaciju u smislu člana 17. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM kazniće se i odgovorno lice u organu uprave, drugom državnom organu, jedinici lokalne samouprave, javnom preduzeću, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji koja vrši javna ovlašćenja.

Član 28.

Ministar nadležan za poslove uprave dužan je da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donese propise iz člana 6. stav 2. i člana 20. stav 2. ovog zakona.

Član 29.

Postupak inspekcijskog nadzora počet prije stupanja na snagu ovog zakona završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme kad je postupak počet.

Član 30.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 1. čl. 20.-28, člana 90., čl. 123-125 i član 127. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, br.16/02, 62/02, 38/03, 49/06 i 20/07).

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-2000/08
Datum: 15. decembar 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/09