Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О СТАТУСУ ФУНКЦИОНЕРА

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређују се статусна питања функционера јединица локалне самоуправе која се односе на: избор и опозив; овлашћења функционера; одговорност; неспојивост; плате функционера; етички кодекс; права по основу радног односа и престанку функције; као и надзор над примјеном одредаба Закона.

Члан 2.

У смислу овог закона функционери јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: функционери) су:

1. Градоначелник
2. Начелник општине
3. Замјеник градоначелника
4. Замјеник начелника општине
5. Предсједник Скупштине града
6. Предсједник Скупштине општине
7. Потпредсједник Скупштине града и
8. Потпредсједник Скупштине општине

Члан 3.

Јединица локалне самоуправе не може својим статутом и другим актима утврдити друга радна мјеста функционера супротно члану 2. овог закона.

II ИЗБОР И ОПОЗИВ[уреди]

Члан 4.

Избор и опозив функционера врши се у складу са Изборним законом, Законом о локалној самоуправи и Статутом јединице локалне самоуправе.

Члан 5.

Предсједнику скупштине јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: предсједнику скупштине) након избора од стране скупштине, рјешење о радном односу доноси Комисија за избор и именовање.

Потпредсједнику скупштине јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: потпредсједнику скупштине) након избора од стране скупштине, рјешење о радном односу доноси предсједник Скупштине.

Члан 6.

Начелнику, односно Градоначелнику јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: начелник, односно градоначелник) рјешење о радном односу доноси Комисија за избор и именовање, на основу цертификата Изборне комисије БиХ.

Замјенику Начелника, односно замјенику Градоначелника јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: замјеник начелника, односно градоначелника) рјешење о радном односу доноси Начелник, односно Градоначелник.

Члан 7.

Рјешење о опозиву Начелника и Градоначелника доноси Изборна комисија БиХ, након проведеног поступка опозива у складу са Изборним законом и Законом о локалној самоуправи.

Рјешење о опозиву замјеника Начелника и замјеника Градоначелника доноси Комисија за избор и именовање, након проведеног поступка опозива у складу са Статутом јединице локалне самоуправе.

Рјешење о опозиву предсједника и потпредсједника скупштине доноси Комисија за избор и именовање, након проведеног поступака опозива утврђеног Статутом и Пословником скупштине јединице локалне самоуправе.

III ОВЛАШТЕЊА ФУНКЦИОНЕРА[уреди]

Члан 8.

Начелник и градоначелник врше овлашћења у складу са Законом о локалној самоуправи и овим законом.

Ближе одредбе о овлаштењима замјеника начелника, замјеника градоначелника, предсједника скупштине, и њихових потпредсједника уређују се Статутом јединице локалне самоуправе и Пословником о раду скупштине јединице локалне самоуправе.

Члан 9.

Функционер своју дужност обавља са статусом запосленог лица по основу рјешења о раду на мандатни период утврђен Изборним законом.

Изузетно од става 1. овог члана потпредсједник скупштине јединице локалне самоуправе, уколико је то Статутом предвиђено, може обављати своју функцију и волонтерски.

Члан 10.

Начелник општине и градоначелник може у предметима управног рјешавања овластити службеника административне службе јединице локалне самоуправе за вођење управног поступка до доношења управног акта (без права потписивања), као и само доношење одлуке (са правом потписивања).

IV ОДГОВОРНОСТ[уреди]

Члан 11.

Функционер је дужан надокнадити материјалну штету коју је на раду или у вези са радом проузроковао органу јединице локалне самоуправе намјерно или из крајње непажње.

Након сазнања за материјалну штету коју је проузроковао функционер јединице локалне самоуправе, поступак утврђивања материјалне штете пред Комисијом за утврђивање материјалне штете, покреће Комисија за избор и именовање или једна трећина одборника скупштине општине.

Скупштина јединице локалне самоуправе именује Комисију за утврђивање материјалне штете и предсједника комисије.

Комисија за утврђивање материјалне штете броји пет чланова, од којих три члана се именују из реда одборника скупштине општине, а два члана из реда грађана правне или економске струке.

Поступак за утврђивање материјалне штете од стране функционера води се у складу са одредбама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности службеника јединице локалне самоуправе.

Члан 12.

Након проведеног поступка утврђивања материјалне штете одлуку о накнади материјалне штете доноси Комисија за утврђивање материјалне штете.

Одлука Комисије је коначна.

V НЕСПОЈИВОСТ[уреди]

Члан 13.

Функционер не може обављати функцију или бити на положају који је у супротности са његовим дужностима.

Приликом избора на функцију функционер је дужан да у писменој изјави наведе које све дужности обавља у моменту избора, ради утврђивања од стране Комисије за избор и именовање или Изборне Комисије БиХ у складу са члановима 5. и 6. овог закона, да ли су његове друге активности неспојиве са функцијом на коју је изабран.

Члан 14.

Функционер који своју функцију обавља професионално не може обављати и друге послове који су у сукобу са његовим дужностима, која произилазе из закона.

Члан 15.

На остала питања која произилазе из сукоба интереса, а нису регулисана овим законом, примјењују се одредбе Закона који уређују сукоб интереса.

VI ПЛАТЕ ФУНКЦИОНЕРА[уреди]

Члан 16.

Средства за плате функционера обезбјеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.

Члан 17.

Плата функционера јединице локалне самоуправе утврђује се на основу сљедећих критерија:

1. просјечне плате запослених у административној служби јединице локалне самоуправе;
2. броја становника у једници локалне самоуправе.

Плата по основу критерија просјечне плате запослених у административној служби јединице локалне самоуправе не може бити већа од три и по просјечне плате за протеклу годину.

Плата према критерију броја становника у јединици локалне самоуправе, по основу критерија из става 2. овог члана увећава се до 50%.

Висину плате функционера јединице локалне самоуправе утврђује скупштина јединице локалне самоуправе.

Члан 18.

Функционери немају права на увећање плате за случај прековременог рада.

Члан 19.

Функционер јединице локалне самоуправе има право на средства за репрезентацију, у оквиру буџета за текућу годину.

VII ЕТИЧКИ КОДЕКС[уреди]

Члан 20.

Функционер је дужан да се при обављању функције придржава одредби етичких принципа утврђених овим законом.

Члан 21.

Функционер ће се у обављању својих послова нарочито придржавати сљедећих принципа:

- професионалности,
- одговорности и честитости,
- транспарентности и јавности,
- ефикасности и економичности,
- политичке (страначке) непристрасности.

Члан 22.

Функционер ће у обављању својих дужности у складу са Уставом и Законом заступати искључиво јавни интерес.

Члан 23.

Функционер ће средствима располагати у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.

Члан 24.

Функционер ће у обављању својих дужности водити рачуна о забранама у погледу сукоба интереса и неспојивости функција, а у складу са Законима који уређују сукоб интереса.

Члан 25.

Функционер неће тражити, нити прихватати поклоне ни за себе ни за друге, нити прихвати неку другу корист од лица која су остварила нека своја права или избјегла обавезу на основу одлука органа у којем ради.

Поклоном, у смислу овог закона, сматра се поклон у вези са вршењем дужности, а подразумијева: новац, предмете, права, услуге без накнаде, те неку другу корист.

VIII ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДНОГ ОДНОСА И ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ[уреди]

Члан 26.

Право на годишњи одмор, на плаћено и неплаћено одсуство и остала права из радног односа, функционер остварује у складу са Законом о локалној самоуправи, Закона о радним односима у државним органима, Законом о раду и колективним уговорима.

Члан 27.

Функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје у случајевима:

1. смрти;
2. истеком мандата;
3. на лични захтјев (подношења оставке);
4. опозив;
5. болести.

Члан 28.

Функционер по престанку функције има право на плату у трајању од шест мјесеци, у висини коју је имао у вријеме престанка функције

Изузетно, ово право може се продужити још шест мјесеци уколико функционер у том року остварује право на пензију.

Право из става 1. и 2. овог члана престаје заснивањем радног односа или стицањем права на пензију према прописима о пензијском инвалидском осигурању.

Функционер наведена права из овог члана остварује код органа у коме је радио у тренутку престанка функције.

Члан 29.

Функционер који буде разријешен функције по основу одговорности за кривично дјело за које му је правоснажном пресудом изречена безусловна казна затвора у трајању дуже од шест мјесеци, не остварује право из члана 28. овог закона.

Члан 30.

Функционер након истека функције, има право да се врати на посао код ранијег послодавца, на послове који одговарају нивоу његове стручне спреме у складу са Законом.

IX НАДЗОР[уреди]

Члан 31.

Надзор на примјеном одредби овог закона, врши Министарство управе и локалне самоуправе, у складу са овлаштењима која произилазе из Закона о локалној самоуправи.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 32.

Новчаном казном у износу од 1000 до 5000 КМ казнит ће се одговорни функционер у јединици локалне самоуправе:

- ако приликом пријема (избора) на функцију није дало писмену изјаву о евентуалном сукобу интереса са обављањем неког другог посла или функције или је дао друге нетачне податке који су у вези са обављањем функције (члан 13.)
- ако овлаштеном лицу Министарства не стави на увид тражене податке и документа и онемогући вршење контроле и административног надзора (члан 31.).

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 33.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-610/05
6. октобра 2005. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Душан Стојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 96/05