Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О СТАТУСУ ФУНКЦИОНЕРА

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se statusna pitanja funkcionera jedinica lokalne samouprave koja se odnose na: izbor i opoziv; ovlašćenja funkcionera; odgovornost; nespojivost; plate funkcionera; etički kodeks; prava po osnovu radnog odnosa i prestanku funkcije; kao i nadzor nad primjenom odredaba Zakona.

Član 2.

U smislu ovog zakona funkcioneri jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: funkcioneri) su:

1. Gradonačelnik
2. Načelnik opštine
3. Zamjenik gradonačelnika
4. Zamjenik načelnika opštine
5. Predsjednik Skupštine grada
6. Predsjednik Skupštine opštine
7. Potpredsjednik Skupštine grada i
8. Potpredsjednik Skupštine opštine

Član 3.

Jedinica lokalne samouprave ne može svojim statutom i drugim aktima utvrditi druga radna mjesta funkcionera suprotno članu 2. ovog zakona.

II IZBOR I OPOZIV[uredi]

Član 4.

Izbor i opoziv funkcionera vrši se u skladu sa Izbornim zakonom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom jedinice lokalne samouprave.

Član 5.

Predsjedniku skupštine jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: predsjedniku skupštine) nakon izbora od strane skupštine, rješenje o radnom odnosu donosi Komisija za izbor i imenovanje.

Potpredsjedniku skupštine jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: potpredsjedniku skupštine) nakon izbora od strane skupštine, rješenje o radnom odnosu donosi predsjednik Skupštine.

Član 6.

Načelniku, odnosno Gradonačelniku jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: načelnik, odnosno gradonačelnik) rješenje o radnom odnosu donosi Komisija za izbor i imenovanje, na osnovu certifikata Izborne komisije BiH.

Zamjeniku Načelnika, odnosno zamjeniku Gradonačelnika jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: zamjenik načelnika, odnosno gradonačelnika) rješenje o radnom odnosu donosi Načelnik, odnosno Gradonačelnik.

Član 7.

Rješenje o opozivu Načelnika i Gradonačelnika donosi Izborna komisija BiH, nakon provedenog postupka opoziva u skladu sa Izbornim zakonom i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Rješenje o opozivu zamjenika Načelnika i zamjenika Gradonačelnika donosi Komisija za izbor i imenovanje, nakon provedenog postupka opoziva u skladu sa Statutom jedinice lokalne samouprave.

Rješenje o opozivu predsjednika i potpredsjednika skupštine donosi Komisija za izbor i imenovanje, nakon provedenog postupaka opoziva utvrđenog Statutom i Poslovnikom skupštine jedinice lokalne samouprave.

III OVLAŠTENjA FUNKCIONERA[uredi]

Član 8.

Načelnik i gradonačelnik vrše ovlašćenja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i ovim zakonom.

Bliže odredbe o ovlaštenjima zamjenika načelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika skupštine, i njihovih potpredsjednika uređuju se Statutom jedinice lokalne samouprave i Poslovnikom o radu skupštine jedinice lokalne samouprave.

Član 9.

Funkcioner svoju dužnost obavlja sa statusom zaposlenog lica po osnovu rješenja o radu na mandatni period utvrđen Izbornim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana potpredsjednik skupštine jedinice lokalne samouprave, ukoliko je to Statutom predviđeno, može obavljati svoju funkciju i volonterski.

Član 10.

Načelnik opštine i gradonačelnik može u predmetima upravnog rješavanja ovlastiti službenika administrativne službe jedinice lokalne samouprave za vođenje upravnog postupka do donošenja upravnog akta (bez prava potpisivanja), kao i samo donošenje odluke (sa pravom potpisivanja).

IV ODGOVORNOST[uredi]

Član 11.

Funkcioner je dužan nadoknaditi materijalnu štetu koju je na radu ili u vezi sa radom prouzrokovao organu jedinice lokalne samouprave namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Nakon saznanja za materijalnu štetu koju je prouzrokovao funkcioner jedinice lokalne samouprave, postupak utvrđivanja materijalne štete pred Komisijom za utvrđivanje materijalne štete, pokreće Komisija za izbor i imenovanje ili jedna trećina odbornika skupštine opštine.

Skupština jedinice lokalne samouprave imenuje Komisiju za utvrđivanje materijalne štete i predsjednika komisije.

Komisija za utvrđivanje materijalne štete broji pet članova, od kojih tri člana se imenuju iz reda odbornika skupštine opštine, a dva člana iz reda građana pravne ili ekonomske struke.

Postupak za utvrđivanje materijalne štete od strane funkcionera vodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika jedinice lokalne samouprave.

Član 12.

Nakon provedenog postupka utvrđivanja materijalne štete odluku o naknadi materijalne štete donosi Komisija za utvrđivanje materijalne štete.

Odluka Komisije je konačna.

V NESPOJIVOST[uredi]

Član 13.

Funkcioner ne može obavljati funkciju ili biti na položaju koji je u suprotnosti sa njegovim dužnostima.

Prilikom izbora na funkciju funkcioner je dužan da u pismenoj izjavi navede koje sve dužnosti obavlja u momentu izbora, radi utvrđivanja od strane Komisije za izbor i imenovanje ili Izborne Komisije BiH u skladu sa članovima 5. i 6. ovog zakona, da li su njegove druge aktivnosti nespojive sa funkcijom na koju je izabran.

Član 14.

Funkcioner koji svoju funkciju obavlja profesionalno ne može obavljati i druge poslove koji su u sukobu sa njegovim dužnostima, koja proizilaze iz zakona.

Član 15.

Na ostala pitanja koja proizilaze iz sukoba interesa, a nisu regulisana ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona koji uređuju sukob interesa.

VI PLATE FUNKCIONERA[uredi]

Član 16.

Sredstva za plate funkcionera obezbjeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Član 17.

Plata funkcionera jedinice lokalne samouprave utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterija:

1. prosječne plate zaposlenih u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave;
2. broja stanovnika u jednici lokalne samouprave.

Plata po osnovu kriterija prosječne plate zaposlenih u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave ne može biti veća od tri i po prosječne plate za proteklu godinu.

Plata prema kriteriju broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave, po osnovu kriterija iz stava 2. ovog člana uvećava se do 50%.

Visinu plate funkcionera jedinice lokalne samouprave utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave.

Član 18.

Funkcioneri nemaju prava na uvećanje plate za slučaj prekovremenog rada.

Član 19.

Funkcioner jedinice lokalne samouprave ima pravo na sredstva za reprezentaciju, u okviru budžeta za tekuću godinu.

VII ETIČKI KODEKS[uredi]

Član 20.

Funkcioner je dužan da se pri obavljanju funkcije pridržava odredbi etičkih principa utvrđenih ovim zakonom.

Član 21.

Funkcioner će se u obavljanju svojih poslova naročito pridržavati sljedećih principa:

- profesionalnosti,
- odgovornosti i čestitosti,
- transparentnosti i javnosti,
- efikasnosti i ekonomičnosti,
- političke (stranačke) nepristrasnosti.

Član 22.

Funkcioner će u obavljanju svojih dužnosti u skladu sa Ustavom i Zakonom zastupati isključivo javni interes.

Član 23.

Funkcioner će sredstvima raspolagati u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Član 24.

Funkcioner će u obavljanju svojih dužnosti voditi računa o zabranama u pogledu sukoba interesa i nespojivosti funkcija, a u skladu sa Zakonima koji uređuju sukob interesa.

Član 25.

Funkcioner neće tražiti, niti prihvatati poklone ni za sebe ni za druge, niti prihvati neku drugu korist od lica koja su ostvarila neka svoja prava ili izbjegla obavezu na osnovu odluka organa u kojem radi.

Poklonom, u smislu ovog zakona, smatra se poklon u vezi sa vršenjem dužnosti, a podrazumijeva: novac, predmete, prava, usluge bez naknade, te neku drugu korist.

VIII PRAVA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA I PRESTANKU FUNKCIJE[uredi]

Član 26.

Pravo na godišnji odmor, na plaćeno i neplaćeno odsustvo i ostala prava iz radnog odnosa, funkcioner ostvaruje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakona o radnim odnosima u državnim organima, Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

Član 27.

Funkcioneru jedinice lokalne samouprave funkcija prestaje u slučajevima:

1. smrti;
2. istekom mandata;
3. na lični zahtjev (podnošenja ostavke);
4. opoziv;
5. bolesti.

Član 28.

Funkcioner po prestanku funkcije ima pravo na platu u trajanju od šest mjeseci, u visini koju je imao u vrijeme prestanka funkcije

Izuzetno, ovo pravo može se produžiti još šest mjeseci ukoliko funkcioner u tom roku ostvaruje pravo na penziju.

Pravo iz stava 1. i 2. ovog člana prestaje zasnivanjem radnog odnosa ili sticanjem prava na penziju prema propisima o penzijskom invalidskom osiguranju.

Funkcioner navedena prava iz ovog člana ostvaruje kod organa u kome je radio u trenutku prestanka funkcije.

Član 29.

Funkcioner koji bude razriješen funkcije po osnovu odgovornosti za krivično djelo za koje mu je pravosnažnom presudom izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju duže od šest mjeseci, ne ostvaruje pravo iz člana 28. ovog zakona.

Član 30.

Funkcioner nakon isteka funkcije, ima pravo da se vrati na posao kod ranijeg poslodavca, na poslove koji odgovaraju nivou njegove stručne spreme u skladu sa Zakonom.

IX NADZOR[uredi]

Član 31.

Nadzor na primjenom odredbi ovog zakona, vrši Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, u skladu sa ovlaštenjima koja proizilaze iz Zakona o lokalnoj samoupravi.

X KAZNENE ODREDBE[uredi]

Član 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 5000 KM kaznit će se odgovorni funkcioner u jedinici lokalne samouprave:

- ako prilikom prijema (izbora) na funkciju nije dalo pismenu izjavu o eventualnom sukobu interesa sa obavljanjem nekog drugog posla ili funkcije ili je dao druge netačne podatke koji su u vezi sa obavljanjem funkcije (član 13.)
- ako ovlaštenom licu Ministarstva ne stavi na uvid tražene podatke i dokumenta i onemogući vršenje kontrole i administrativnog nadzora (član 31.).

XI ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-610/05
6. oktobra 2005. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 96/05