Закон о робним резервама (2011)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О РОБНИМ РЕЗЕРВАМА


Члан 1.

Овим законом уређује се формирање, планирање, кориштење и обнављање робних резерви у Републици Српској (у даљем тексту: робне резерве), управљање робним резервама, обезбјеђивање и одржавање складишног простора за смјештај и чување робних резерви, финансирање јавног предузећа које управља робним резервама и органи управљања, као и остала питања у вези са робним резервама.

Члан 2.

Робне резерве формирају се ради остваривања општег интереса којим се обезбјеђују основне потребе Републике Српске (у даљем тексту: Република) и јединица локалне самоуправе у производима, роби и средствима из члана 3. овог закона.

Члан 3.

(1) Робне резерве су:

а) основни пољопривредни производи (укључујући и резерве меса у живој стоци) и индустријско-прехрамбени производи неопходни за исхрану становништва, индустријско-непрехрамбени производи (сировине, репродукциони материјал, енергетски производи, индустријски производи и деривати нафте који су потребни за производњу, лијекови хумани и ветеринарски, санитетски материјал и медицинско-ветеринарска и друга средства), потребни за производњу и транспорт робе, од посебног значаја за Републику (у даљем тексту: роба),
б) поклони и помоћ у роби и у новцу и в) друга врста робе у складу са Планом обнављања и развоја робних резерви и г) новчана средства у домаћој и страној валути.

(2) Робне резерве су и роба одузета у поступку инспекцијског надзора.

Члан 4.

Робне резерве користе се за:

а) обезбјеђивање основних потреба Републике у случају великих природних непогода, техничко-технолошких, еколошких катастрофа, ратног стања и непосредне ратне опасности, и других ванредних прилика које доводе до несташице добара за потребе привреде и снабдијевања становништва,
б) отклањање значајних поремећаја и нестабилности на тржишту или ради спречавања наступања тих поремећаја, а који се не могу отклонити другим мјерама економске политике, в) упућивање хитне помоћи другим државама у случају великих катастрофа, тржишних поремећаја, као и пружања помоћи тим државама и г) управљање робом одузетом у поступку инспекцијског надзора.

Члан 5.

(1) Робне резерве формирају се куповином из домаће производње и уговарањем производње појединих производа или размјеном.

(2) Ако на домаћем тржишту нема довољно одређене робе из домаће производње или се она не производи у Републици, односно у БиХ, робне резерве формирају се куповином робе у иностранству.

(3) Роба се обнавља продајом или куповином, замјеном и давањем на зајам.

(4) Роба се може уступити без накнаде социјално угроженим категоријама становништва, установама здравствене и социјалне заштите, васпитно-образовним установама, као и осталим субјектима у ванредним ситуацијама у складу са овим законом.

Члан 6.

(1) Робне резерве одржавају се сталним обнављањем, зависно од врсте робе и њеног вијека трајања, а у складу са Планом обнављања и развоја робних резерви.

(2) План обнављања и развоја робних резерви доноси Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), на период од пет година.

(3) План обнављања и развоја робних резерви садржи врсту, назив, количину и вриједност робе која се формира, њен територијални размјештај, намјену и капацитет складишног простора за њен смјештај, потребни износ средстава за формирање резерви и одржавање тог простора.

Члан 7.

(1) Робним резервама управља јавно предузеће које оснива Република.

(2) Јавно предузеће из става 1. овог члана оснива се као једночлано, затворено акционарско друштво у 100% власништву Републике под пуним пословним именом: Јавно предузеће „Робне резерве Републике Српске“ а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Јавно предузеће).

(3) Сједиште Јавног предузећа је у Бањој Луци.

(4) Јавно предузеће је правни насљедник Републичке дирекције за робне резерве.

(5) На сва питања која нису регулисана овим законом у вези са радом Јавног предузећа примјењују се одредбе закона којима се уређује пословање јавних предузећа и пословање привредних друштава.

Члан 8.

(1) Робне резерве јединица локалне самоуправе могу се формирати на основу одлуке надлежног органа те јединице.

(2) Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да достави Јавном предузећу акт о формирању робних резерви, у року од 30 дана од дана његовог доношења.

(3) На основу акта из става 2. овог члана, Јавно предузеће сарађује са надлежним органима јединица локалне самоуправе, ради праћења и планирања робних резерви.

Члан 9.

(1) Влада посебним актом утврђује која привредна друштва и јавна предузећа, чије је пословање од посебног интереса за Републику формирају робне резерве.

(2) Надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује која привредна друштва и јавна предузећа, чије је пословање од локалног интереса формирају робне резерве.

Члан 10.

Предмет пословања Јавног предузећа је обављање дјелатности: трговине на велико и мало пољопривредним производима, сировинама, живим животињама, узгојем животиња, саобраћаја и превоза робе, осталих услужних дјелатности, складиштења, обављање послова спољнотрговинског промета, као и обављање осталих видова трговине и дјелатности у складу са одлуком из члана 12. овог закона.

Члан 11.

(1) Имовину и обавезе Јавног предузећа чине покретне и непокретне ствари, новац, роба, потраживања и дуговања, као и друга средства Републичке дирекције за робне резерве према попису на дан статусне промјене.

(2) Влада обезбјеђује минимални новчани улог основног капитала Јавног предузећа у износу од 20.000 КМ.

Члан 12.

(1) Влада доноси Одлуку о оснивању Јавног предузећа.

(2) Одлуком из става 1. овог члана посебно се уређује:

а) оснивач Јавног предузећа,
б) пословно име и сједиште Јавног предузећа,
в) дјелатност Јавног предузећа,
г) ознака да је Јавно предузеће организовано као затворено акционарско друштво,
д) износ основног капитала Јавног предузећа, уписаног и уплаћеног капитала Јавног предузећа и облик у коме се уноси улог,
ђ) број акција Јавног предузећа и њихова номинална вриједност, врста и класа акција и право акција сваке класе,
е) укупни или процијењени износ трошкова у вези са оснивањем Јавног предузећа,
ж) посебне погодности до дана оснивања Јавног предузећа,
з) друга питања која оснивач оцијени да су од значаја за рад Јавног предузећа и
и) други елементи према одредбама закона којима се уређују јавна предузећа и привредна друштва.

Члан 13.

(1) Органи Јавног предузећа су: скупштина, надзорни одбор и управа.

(2) Функцију скупштине Јавног предузећа врши Влада.

Члан 14.

(1) Скупштина:

а) доноси План обнављања и развоја робних резерви,
б) доноси План пословања Јавног предузећа,
в) доноси Акциони план у складу са Планом обнављања и развоја робних резерви,
г) одређује начин управљања, кориштења и обнављања робних резерви,
д) усваја годишњи финансијски и ревизорски извјештај и утврђује годишњи извјештај о управљању Јавног предузећа робним резервама,
ђ) одлучује о продаји некретнина које нису потребне за складиштење робе,
е) одлучује о преносу појединих средстава Јавног предузећа уз накнаду или без накнаде одређеним организацијама и удружењима, ако су та средства кориштењем постала нефункционална за даље држање,
ж) одлучује о врстама и количини робе из чл. 4. и 5. овог закона, у складу са Акционим планом,
з) одлучује о куповини робе на домаћем тржишту, као и о куповини робе из увоза, у складу са Акционим планом,
и) одлучује о обнављању и кориштењу робних резерви за вријеме ванредног стања, непосредне ратне опасности и рата,
ј) доноси Програм инвестиција за плански период и
к) обавља и друге послове скупштине акционара, према закону који уређује јавна предузећа и привредна друштва.

(2) Влада доставља Годишњи извјештај о раду Јавног предузећа: „Робне резерве Републике Српске“ Народној скупштини Републике Српске, на разматрање.

Члан 15.

(1) Акционим планом из члана 14. став 1. тачка в) овог закона утврђује се: врста, назив, количина и вриједност робе која се формира и обнавља, најмања количина појединих врста робе која мора стално бити на располагању за потребе снабдијевања у случају природних и других несрећа већег обима, услове под којима се одређене врсте и количине сталних резерви могу ускладиштити, замјена и капацитет складишног простора за смјештај робе, територијални размјештај робе, те износ и изворе потребних средстава за извршење Акционог плана.

(2) План из става 1. овог члана садржи и најмање количине робе у робним резервама које се искључиво користе за намјене утврђене у члану 4. овог закона.

(3) У поступку припремања Акционог плана прибављају се усаглашени приједлози надлежних министарстава, те обавља међусобна сарадња и координација, нарочито у погледу одређивања врсте, количине и намјене робних резерви.

(4) Акциони план за нареду годину доноси се до краја текуће године, истовремено са поступком доношења буџета Републике.

Члан 16.

(1) Надзорни одбор има пет чланова које именује скупштина на основу претходно спроведеног јавног конкурса.

(2) Мандат чланова надзорног одбора траје четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 17.

(1) Надзорни одбор надлежан је да:

а) бира и разрјешава управу, односно надзире рад управе,
б) предлаже скупштини на усвајање, План обнављања и развоја робних резерви и План пословања Јавног предузећа и Акциони план,
в) усваја полугодишње финансијске извјештаје и предлаже скупштини на усвајање годишње финансијске извјештаје,
г) усваја полугодишње извјештаје о пословању Јавног предузећа,
д) предлаже скупштини годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа,
ђ) предлаже скупштини акционара на усвајање Статут Јавног предузећа,
е) доноси Пословник о раду надзорног одбора и друга акта Јавног предузећа,
ж) осигурава утврђивање и спровођење интерне ревизије,
з) предлаже скупштини именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
и) доноси одлуку о инвестирању у складу са законом,
ј) даје сагласност на акт којим се уређује унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака, права, обавезе и одговорности запослених у Јавном предузећу,
к) предлаже скупштини и остале акте у складу са овим законом и
л) обавља и друге послове надзорног одбора, према закону који уређује јавна предузећа и привредна друштва.

(2) Надзорни одбор обавезан је да посредством надлежних министарстава за одређену област предложи скупштини доношење аката из члана 14. овог закона.

Члан 18.

(1) Чланови надзорног одбора морају имати високу стручну спрему и одговарајуће радно искуство.

(2) Чланови надзорног одбора не могу бити лица:

а) која су осуђивана за кривично дјело и прекршаје из области привредног пословања и б) којима је правоснажном пресудом изречена мјера забране вршења дјелатности из области привредног пословања.

(3) На избор и именовање чланова надзорног одбора примјењују се одредбе закона којим се уређује сукоб интереса у органима власти Републике и закона који прописује министарска, владина и друга именовања Републике.

Члан 19.

Чланови надзорног одбора могу бити разријешени и прије истека мандата:

а) на лични захтјев,
б) у случају да не поступају у складу са овим законом и актима Јавног предузећа,
в) у случају злоупотребе положаја и
г) ако наступе друге законом прописане околности неспојиве са обављањем дужности у надзорном одбору.

Члан 20.

(1) Директор Јавног предузећа руководи пословањем, заступа и представља Јавно предузеће и одговара за законитост пословања Јавног предузећа, одлучује о свим питањима пословања Јавног предузећа која не спадају у надлежност скупштине и надзорног одбора у складу са овим законом, те обавља и друге послове према закону који регулише јавна предузећа и привредна друштва.

(2) У погледу услова за избор, као и у погледу услова за разрјешење директора Јавног предузећа примјењују се одредбе чл. 18. и 19. овог закона.

Члан 21.

Јавно предузеће је обавезно да формира Одбор за ревизију у складу са законом који уређује рад јавних предузећа.

Члан 22.

(1) Средства за рад, Јавно предузеће обезбјеђује из:

а) редовног пословања,
б) средстава буџета Републике,
в) средстава обезбијеђених на основу посебних прописа,
г) средстава која привредна друштва и друга правна лица издвајају за оснивање оперативних резерви по посебним прописима,
д) средстава од закупнине складишта и најма опреме,
ђ) средстава из добијених кредита и донација у роби и новцу,
е) емисије хартија од вриједности и
ж) других извора у складу са овим законом.

(2) Средства из става 1. т. а), б), г), д), ђ), е) и ж) овог члана намијењена су за покриће трошкова куповине робе, плаћања услуга, инвестиционих улагања и за друге пословне сврхе у складу са законом и воде се на рачуну Јавног предузећа отвореном код пословне банке са сједиштем у Републици.

Члан 23.

(1) Јавно предузеће обавезно је да у својим залихама обезбиједи и континуирано обнавља минимум робе, по структури и обиму, планиран Планом обнављања и развоја робних резерви и Акционим планом.

(2) Јавно предузеће обавезно је да у обављању дјелатности из овог закона предузме све неопходне мјере ради благовременог спречавања настанка штете на роби.

Члан 24.

(1) У свом пословању Јавно предузеће закључује уговоре о пословима робног промета и друге уговоре, на начин и под условима који су прописани за јавна предузећа привредна друштва.

(2) Јавно предузеће обавезно је да приликом закључивања уговора из става 1. овог члана поступа са пажњом доброг привредника.

(3) За обавезе настале по уговорима из става 2. овог члана, Јавно предузеће одговара цјелокупном имовином.

Члан 25.

(1) Смјештај и чување (у даљем тексту: складиштење) робе, по правилу, обавља се у сопственом складишном простору Јавног предузећа.

(2) Складиштење робе може се обављати и у складишту узетом у закуп од правног лица, уколико складиште испуњава услове, односно одговара функцији чувања робе.

(3) Јавно предузеће уговором регулише закуп складишта из става 2. овог члана.

(4) Уговором из става 3. овог члана не може се предвидјети право прече куповине робе из робних резерви у корист правног лица коме је роба повјерена на смјештај и чување.

(5) Изузетно, у одређеним случајевима Јавно предузеће може робне резерве чувати у складиштима правних лица која производе одређену робу.

(6) Правно лице из става 2. овог члана не може без сагласности Јавног предузећа ту робу користити, отуђити, замијенити робом друге врсте или квалитета робе, прескладиштити је или користити на начин који није уговорен.

(7) Уговором о чувању робе може се, изузетно, зависно од врсте и квалитета робе, предвидјети да обнављање врши правно лице коме је роба повјерена на чување и то сукцесивним кориштењем појединих количина робе и њиховом попуном истом врстом, количином и квалитетом робе и то на основу искључиве сагласности Јавног предузећа.

Члан 26.

(1) Годишња нето добит Јавног предузећа распоређује се за покриће губитака, за законске или статутарне резерве, у корист акционара и за друге сврхе у складу са законом који уређује привредна друштва.

(2) О расподјели добити утврђеној у финансијском извјештају Јавног предузећа одлуку доноси скупштина, у складу са прописима којима се регулише пословање привредних друштава и јавних предузећа.

Члан 27.

Губитак Јавног предузећа покрива се на терет обавезних резерви и капитала Јавног предузећа у складу са законом који уређује привредна друштва и у складу са одлуком из члана 12. овог закона.

Члан 28.

(1) Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство трговине и туризма.

(2) Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона или прописа донесених за његово спровођење, врши Републичка управа за инспекцијске послове посредством надлежних републичких инспектора, односно инспектора у јединицама локалне самоуправе, у складу са законом.

Члан 29.

(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај Јавно предузеће ако робу робних резерви повјери на смјештај и чување правном лицу са којим нема претходно закључен уговор о смјештају, чувању или ако таквим уговором предвиди право прече куповине те робе у корист правног лица (члан 25. Закона).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Јавном предузећу новчаном казном од 1.500 КМ до 7.500 КМ.

Члан 30.

(1) Имовину и обавезе Републичке дирекције за робне резерве преузима Јавно предузеће према финансијским извјештајима на дан статусне промјене.

(2) Јавно предузеће преузима запослене из Републичке дирекције за робне резерве даном престанка рада Републичке дирекције за робне резерве.

Члан 31.

(1) Влада ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети акт којим се утврђују привредна друштва и јавна предузећа од посебног интереса за Републику.

(2) Влада ће у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Одлуку из члана 12. став 1. овог закона.

Члан 32.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о републичким робним резервама („Службени гласник Републике Српске“, број 1/08 ), изузев чл. 6, 7, 10, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 35. и 36. који престају да важе 1. јануара 2012. године.

Члан 33.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1538/11
Датум: 13. октобар 2011. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 109/11