Закон о републичкој управи (2008)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом оснивају се министарства као републички органи управе и други републички органи управе (у даљем тексту: органи управе), уређују начела њиховог дјеловања, послови управе, унутрашња организација органа управе, уређење органа управе, унутрашњи надзор, сукоб надлежности, рјешавање о жалби, изузеће, однос органа управе са другим органима и организацијама, преношење и повјеравање послова управе, јавност рада и односи са грађанима, средства за рад органа управе, државни службеници и запослени без статуса државног службеника, канцеларијско пословање и друга питања од значаја за оснивање, организацију и рад републичке управе.

Члан 2.

(1) Републичка управа (у даљем тексту: управа) је дио извршне власти Републике Српске која врши послове управе у оквиру права и дужности Републике Српске (у даљем тексту: Република).

(2) Послове управе обављају министарства и други републички органи управе.

Члан 3.

(1) Органи управе формирају се законом.

(2) Дјелокруг органа управе одређује се законом.

Члан 4.

(1) Рад органа управе подлијеже надзору Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада).

(2) Народна скупштина Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина) надзире рад органа управе преко надзора над радом Владе и чланова Владе.

Члан 5.

(1) Рад органа управе подлијеже контроли која се остварује вршењем управног и другог надзора, судском контролом и другим облицима контроле, у складу са законом.

(2) Судска контрола законитости појединачних управних аката органа управе обезбјеђује се у управном спору.

Члан 6.

Поједини послови управе законом се могу повјерити јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима, јавним установама и другим организацијама (у даљем тексту: носиоци јавних овлашћења).

Члан 7.

(1) Рад органа управе је јаван.

(2) Физичким и правним лицима доступни су подаци, документа, извјештаји и информације органа управе, осим у случајевима одређеним законом.

(3) Органи управе дужни су да јавности омогуће увид у свој рад у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама.

Члан 8.

Дјелатност органа управе заснива се на начелима: законитости, самосталности, одговорности, стручности, непристрасности, политичке неутралности, ефикасности, дјелотворности, благовремености у одлучивању, поштовању странке и јавности рада.

Члан 9.

(1) Забрањено је политичко организовање и дјеловање политичких организација у органима управе.

(2) Забрањено је државним службеницима и запосленим без статуса државног службеника (у даљем тексту: намјештеници) да у обављању својих послова изражавају и заступају своја политичка увјерења.

Члан 10.

(1) За штету коју својим незаконитим или неправилним радом органи управе проузрокују физичким и правним лицима, одговара Република.

(2) Носиоци јавних овлашћења одговарају за штету коју својим незаконитим или неправилним радом проузрокују физичким или правним лицима у вршењу повјерених послова управе.

Члан 11.

Средства за рад органа управе обезбјеђују се у буџету Републике.

II ОРГАНИ УПРАВЕ[уреди]

Члан 12.

(1) Послове управе обављају министарства, републичке управе и републичке управне организације.

(2) Министарства се оснивају за једну или више повезаних управних области, зависно од врсте, значаја и обима тих послова и потребе обезбјеђења стратегије развоја Републике.

(3) За обављање одређених послова управе из дјелокруга министарстава, који због своје природе, цјеловитости и начина обављања захтијевају одређену самосталност и посебно организовање, формирају се органи управе у саставу министарстава (секретаријати, заводи, дирекције, фондови, агенције и центри).

(4) За стручне и са њима повезане управне послове, чија природа захтијева већу самосталност од оне коју има орган управе у саставу министарства, формирају се управне организације.

(5) Управе су органи који непосредно извршавају законе и друге прописе и одлучују о правима и обавезама физичких и правних лица.

(6) Секретаријати су органи управе који врше претежно стручне послове, уз могућност вршења одређених управних и других послова.

(7) Заводи су органи управе који врше стручне и са њима повезане управне послове уз примјену научних метода и сазнања.

(8) Дирекције су органи управе који врше претежно стручне и са њима повезане управне послове.

(9) Агенције су органи управе који врше стручне и са њима повезане управне послове, који се врше уз примјену тржишних принципа, односно прижање услуга и обезбјеђују унапређивање и развој.

(10) Центри су органи управе који обављају претежно стручне послове.

Члан 13.

(1) Управе и управне организације могу, у складу са законом, имати својство правног лица.

(2) Изузетно, органи управе, уз сагласност Владе, могу, у оквиру свог дјелокруга пружати услуге физичким и правним лицима уз одговарајућу накнаду.

Члан 14.

(1) За обављање законом утврђених послова из дјелокруга органа управе могу се изван сједишта формирати подручне јединице органа управе.

(2) Подручне јединице, облици њиховог повезивања и надлежност, утврђује се актом органа управе, који доноси руководилац органа, уз сагласност Владе.

Члан 15.

Министарства су:

а) Министарство управе и локалне самоуправе,
б) Министарство правде,
в) Министарство финансија,
г) Министарство просвјете и културе,
д) Министарство унутрашњих послова,
ђ) Министарство здравља и социјалне заштите,
е) Министарство породице, омладине и спорта,
ж) Министраство индустрије, енергетике и рударства,
з) Министарство трговине и туризма,
и) Министарство рада и борачко-инвалидске заштите,
ј) Министарство саобраћаја и веза,
к) Министратсво науке и технологије,
л) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
љ) Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
м) Министарство за избјеглице и расељена лица и
н) Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.

Члан 16.

(1) Министарство управе и локалне самоуправе обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем и организацију државне управе, систем јавних служби, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, давање мишљења о усклађености акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста органа управе са законом и другим прописима, студијско-аналитичке и аналитичко-кадровске послове, плате запослених у органима републичке управе, послове држављанства, лични статус грађана, послове инспекцијског надзора у области управе, послове управног рјешавања у другом степену, састављање поднесака у судским и другим поступцима, послове координације реформе јавне управе, административне таксе, послове централне писарнице и кореспонденције за потребе републичких органа управе, политичко-територијалну организацију Републике, организацију и усавршавање политичко-територијалног и изборног система Републике, скупштински систем, политичке организације, удружења грађана, фондације, студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе послове који се односе на локалну самоуправу, израду извјештаја о извршењу политике јединица локалне самоуправе за претходну годину, обустављање од извршења одлука органа јединица локалне самоуправе, административни надзор над радом органа јединица локалне самоуправе и законитошћу аката, административно-стручне послове, укључујући и информационо документационе, којима се обезбјеђује планирање, праћење и извршавање програма Министарства, послове који се односе на европску интеграциону стратегију и политику у области управе и локалне самоуправе, усклађивање прописа са законодавством ЕУ у области управе и локалне самоуправе и друге послове у складу са законом.

(2) Министарство управе и локалне самоуправе врши и управне и друге стручне послове републичке управе који нису овим законом дати у надлежност других републичких органа управе.

Члан 17.

Министарство правде обавља управне и друге стручне послове који се односе на: остваривање надлежности Републике у области правосудних органа и нотаријата, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, управни надзор над радом правосудне управе и нотаријата, извршење кривичних санкција, инспекцијске послове који се односе на извршење кривичних санкција, унутрашњу организацију рада казнено-поправних и васпитно-поправних установа, контролу рада служби очувања безбједности, контролу остваривања, поштовања и унапређивања људских права лица лишених слободе, стручну припрему приједлога за помиловање и амнестију, приједлоге установе за условне отпусте осуђених лица и прекиде по молбама осуђених, премјештај осуђених лица у одговарајуће установе, полагање правосудних испита, обраду захтјева домаћих и иностраних судова у вези са пружањем међународне правне помоћи, стручна мишљења у погледу међународних уговора који се односе на пружање правне помоћи у грађанској области, мишљења на нацрте међународних уговора и закона којима се уређују питања са елементом иностраности, стручна мишљења у погледу законских пројеката на захтјев других министарстава и других овлаштених органа, послове који се односе на организацију и рад јавних правобранилаштава, адвокатуре и других служби правне помоћи, извјештаје и информације на основу извршеног надзора у погледу судског пословника, комуникацију са Међународним кривичним судом у Хагу, едукацију судија и тужилаца, креирање кадровске политике и друге послове у складу са законом.

Члан 18.

Министарство финансија обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем финансирања општих друштвених потреба, систем пореза, такси, доприноса и других даџбина, игре на срећу, развојне фондове, систем финансијског пословања, односно систем плаћања и платни промет, обрачунски систем, девизни систем, банкарски систем, систем осигурања имовине и лица, хартије од вриједности и тржиште капитала, стицање и распоређивање укупног прихода и добити, израду и изршење републичког буџета и годишњег обрачуна буџета, компензације, премије, регресе, накнаде, инвестиције из средстава Републике, праћење стања и остваривање мјера у области девизног система, кредитног и банкарског система, тржишта хартија од вриједности и осигурања имовине и лица, анализу и консолидацију планова буџета јединица локалне самоуправе и ванбуџетских фондова, послове и активности из области интерне ревизије, успостављање и одржавање базе података, републички трезор, управљање новчаним токовима, дневно праћење новчаних средстава, обавезе и потраживања, планирање обезбјеђења недостајућих средстава, концентрацију финансијских средстава ради обезбјеђења финансијског тржишта, побољшање ликвидности финансијског система којим се врши финансирање на нивоу Републике, управљање јавним дугом, вођење евиденције, планирање, уговарање и праћење спољног дуга и донација, вођење евиденције, планирање и праћење унутрашњег дуга, израду законских и подзаконских прописа којима се уређује област јавних улагања, израђивање стратешких развојних програма, обавља студијско – аналитичке и друге послове који се односе на припрему, одабир, праћење и оцјену јавних улагања, прикупљање, систематизовање и ажурирање података о новим и текућим пројектима, селектовање и анализа истих, сачињавање и предлагање приоритета инвестирања у јавном сектору, идентификовање могућих извора финансирања, обављање послова везаних за успостављање и вођење механизма за управљање средствима везаним за техничку помоћ и фондове Европске уније, обезбјеђивање мониторинга и реализације мјера неопходних за успостављање европских стандарда у финансијаском сектору у складу са економским критеријима везаним за процес стабилизације и придруживања са Европском Унијом, планирање и праћење реализације међународне помоћи, систематизовање података о реализованим и уговореним међународним кредитима и донацијама, планирање и праћење међународне помоћи, контролу остваривања прихода републичког буџета, надзор над намјенским коришћењем републичких средстава, давање мишљења на уговоре који се односе на промет непокретности, закључује уговоре као уговорна страна са правним и физичким лицима у складу са прописима о промету непокретности и прописима о нотарима, укњижбу стварних и власничких права на имовини која је власништво Републике у земљишним књигама и катастарским оператима, систем планирања и плана развоја Републике и програме развоја у складу са тим планом, израду дугорочних и краткорочних прогноза о условима и могућностима привредног и друштвеног развоја, стратегију и политику развоја привредних и друштвених дјелатности, демографски развој, стратегију и политику регионалног развоја и систем подстицања бржег развоја привредно недовољно развијених подручја, макроекономске билансе, мјере и инструменте развоја, економске и социјалне политике, праћење реализације мјера економске политике, праћење и остваривање плана развоја Републике и дејство мјера текуће економске политике, израду економских и финанцијских анализа о проблемима развоја и пословања појединих привредних и друштвених дјелатности и предузећа, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, те обавља друге послове у складу са законом и другим прописима.

Члан 19.

Министарство просвјете и културе обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем предшколског васпитања, основног образовања и васпитања, средњошколског и високог образовања и образовања у саобраћају, доноси наставне планове и програме за предшколско, основно, средње и високо образовање, врши стратешко планирање свих нивоа образовања, утврђује стандарде и нормативе, те друге услове за васпитно-образовни рад, одобрава уџбенике, одобрава стручно образовање и усавршавање наставника, стручних сарадника и васпитача, врши надзор над законитошћу рада образовних установа, осигурава финансијске и материјалне услове за рад образовних установа, обезбјеђује образовање ученика са посебним потребама и обезбјеђује цјеложивотно учење, креира уписну политику у складу са потребама тржишта рада, ученички и студентски стандард и студентско организовање, стипендира студенте у Републици и у иностранству, координише међународну размјену студената и академског особља, нострификацију и еквиваленцију иностраних школских свједочанстава, признавање страних високошколских диплома, образовање ученика и грађана Републике на раду у иностранству, припрема програме образовне сарадње са другим државама и међународним организацијама те међународним споразумима у области образовања, организовање и полагање возачког и инструкторског испита и испита за додјелу лиценци, издаје дозволе за возача-инструктора и лиценце, издаје овлашћења за рад ауто-школама, врши контролу и надзор над спровођењем обуке и испита за возаче, библиотечку, књижевну и издавачку дјелатност, непокретна и покретна културна добра, природу и екологију, националне паркове, проглашене заштићене зоне, музеје, галерије, спомен-подручја, филмску умјетност, музичку, ликовну и примијењену умјетност, архитектуру, дизајн, удружења грађана која се баве културним дјелатностима, предлагање буџета за културу на нивоу Републике, праћење, припрему, анализирање утрошка финансијских средстава и предлагање реалокације и измјене на основу тога, утврђивање визије, мисије, културне политике и стратегије културе, организацију и координацију активности на извршавању програмских активности из области културе, развој и увођење савремених система, метода и техника у области културе, сарадњу са установама из области културе, давање стручних упутстава буџетским корисницима из области културе, сарадња са другим органима, организацијама и појединцима из области културе, међународну сарадњу у области културе, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, обавља информативно-документацијску и издавачку дјелатност и друге послове у складу са законом.

Члан 20.

Министарство унутрашњих послова обавља стручне послове који се односе на заштиту од угрожавања Уставом утврђеног поретка и угрожавања безбједности Републике, заштиту живота и личне безбједности грађана, заштиту свих облика својине, спречавање и откривање кривичних дјела, проналажење и хватање учинилаца кривичних дјела, одржавање јавног реда и мира, обезбјеђење одржавања јавних скупова, обезбјеђење одређених личности и објеката, криминалистичко-техничка вјештачења, безбједност и контрола саобраћаја на путевима, промет, превоз и инспекцијски надзор у вези са прометом и превозом експлозивних материја, превоз опасних материја, заштита од пожара, вођење статистичких и оперативних евиденција потребних за обављање послова Министарства у складу са важећим законима и прописима, пружање помоћи ради отклањања последица којима се угрожава безбједност лица и имовине у већем обиму и сарадња са другим полицијским органима у Босни и Херцеговини, врши управне и друге стручне послове који се односе на одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, пребивалишта и боравишта грађана, личне карте, путне исправе, регистрацију моторних и прикључних возила, возачке дозволе, контрола набављања, држања и ношења оружја и муниције, школовање, стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за потребе органа за унутрашње послове, утврђивање и организовање функционалних система веза Министарства, послове примјене информационих технологија, планирања и развоја база података и апликација, материјално-финансијске и имовинске послове за потребе Mинистарства, кадровске послове, послове надзора над законитошћу рада и примјене прописа из области управних-унутрашњих послова, послови који се односе на рад агенција за обезбјеђење личности и објеката, послове стратегије и планирања и европских интеграција, поступање по представкама грађана, послове цивилне заштите, сарадњу са другим органима управе и институцијама Републике и Босне и Херцеговине, израду законских и подзаконских аката из надлежности Mинистарства и друге послове у складу са законом.

Члан 21.

Министарство здравља и социјалне заштите обавља управне и друге стручне послове који се односе на: анализу и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва, припрему и спровођење здравствене политике и здравствених стратегија, унапређивање система квалитета здравствене заштите, анализу, планирање и праћење финансирања здравствене заштите, стање у области здравственог осигурања и јавних набавки, планове и програме капиталних улагања и инвестиција у сектору здравства, процјену резултата примјене здравствене политике и здравствених стратегија, планова и програма, план мреже здравствених установа и организацију здравственог система, надзор над стручним радом и управљањем здравствених установа и других организација у здравственом сектору, планирање и примјену здравствених технологија у здравственим установама, стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника, додјелу звања примаријуса, производњу и промет лијекова, отрова, хемикалија и медицинских средстава, планирање, координацију и предузимање мјера ради обезбјеђења квалитетних, сигурних и ефикасних лијекова и кориштења лијекова и медицинских средстава у систему здравствене заштите, здравствену исправност воде, животних намирница и предмета опште употребе, послове из области заштите од зрачења и радијационе сигурности, управљање медицинским отпадом, праћење савремених достигнућа у развоју здравствених система Европске уније и усклађивање здравственог система Републике са њиховим стандардима и нормативима ради испуњавања услова у процесу европских интеграција, припрему, примјену и надзор над одобреним програмима и пројектима и презентацију резултата њиховог спровођења на домаћим и међународним конференцијама, праћење достигнућа и праваца развоја контроле и процјене здравствених система у другим државама и развој сопственог система, сарадњу са институцијама и другим организацијама у здравственом систему, струковним удружењима здравствених радника, међународним здравственим организацијама и невладиним организацијама из области здравства, остваривање права из социјалне, породичне и дјечје заштите, планирање и функционисање система социјалне, породичне и дјечје заштите, планирање и финансирање остваривања појединих права из социјалне заштите, програме изградње, санације, адаптације и опремања установа социјалне заштите и развојне програме усмјерене на унапређивање система социјалне, породичне и дјечје заштите, надзор над стручним радом установа социјалне и дјечје заштите, планирање и координацију додатног стручног усавршавања радника социјалних дјелатности, увођење стандарда стручног рада и услуга које се пружају у установама социјалне заштите, учешће у изради, припремању и спровођењу стратешких докумената и програма из области социјалне, породичне и дјечје заштите, подстицање и унапређивање породично-правних и социјално-заштитних облика збрињавања дјеце, омладине и пунољетних лица без породичног старања, праћење и подстицање развоја програма социјалне, породичне и дјечје заштите, социјалне рехабилитације и оспособљавања лица са инвалидитетом, праћење, анализирање и проучавање појаве и потребе у области социјалне, дјечје и породично-правне заштите, праћење стања социјалне угрожености и социјалних потреба становништва, подстицање и координацију социјално-хуманитарне активности, сарадњу са невладиним и другим домаћим и међународним организацијама чија је дјелатност у вези са облашћу социјалне, породичне и дјечје заштите, усклађивање законских рјешења са стандардима социјалне заштите који се примјењују у Европској унији, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 22.

Министарство породице, омладине и спорта обавља управне и друге стручне послове који се односе на: анализирање демографских кретања, праћење и предлагање мјера пронаталитетне политике, промовисање породичних вриједности и здравог породичног живота, развијање и подржавање пројеката и програма удружења усмјерених на добробит дјеце и породице, предлагање програма и учешће у едукацији стручњака који раде са дјецом, младима и породицама ради подизања квалитета породичног живота и демографског развоја Републике, промовисање права дјетета, међународну сарадњу у области подизања квалитета породичног живота, демографског развоја и права дјетета, пружање стручне помоћи и других помоћи у раду Савјета за дјецу Републике, стручну и другу помоћ у раду Савјета за демографску политику Републике, утврђивање националног акционог плана и омладинске политике Републике и старање о њеној примјени, стварање претпоставки за рјешавање омладинске проблематике – запошљавање младих, побољшање њиховог социјалног статуса, укључивање у друштво, реализацију омладинских пројеката, подстицање активног учешћа младих у друштву, оснивање центара за младе, сарадњу са омладинским организацијама, међунардну сарадњу у области омладинског организовања и дјеловања, стварање услова за развој спорта на нивоу Републике и његово правно регулисање, утврђивање стратегије развоја спорта у Републици и праћење реализације стратешких и програмских задатака, остваривање међународне сарадње самостално или преко заједничких органа БиХ, израду краткорочних и дугорочних планова (олимпијски циклус) развоја спорта Републике и програма развоја спорта и прикупљање средстава за њихову реализацију, утврђивање критеријума за њихову расподјелу и праћење намјенског утрошка тих средстава, стварање услова за унапређивање стручног рада, утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим, стварање претпоставки за коришћење спортских објеката и терена, регистрацију спортских организација и других организација у спорту, прикупљање и обраду статистичких података и вођење укупне информатике у спорту, координацију рада гранских спортских савеза Републике, града и општине те надлежних органа, надзор над радом спортских организација и других организација у спорту, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 23.

Министарство индустрије, енергетике и рударства врши управне и друге стручне послове који се односе на: црну металургију производњу и прераду обојених метала, прераду неметала, металопрерађивачку дјелатност, машиноградњу, производњу саобраћајних средстава, бродоградњу, производњу електричних машина и апарата, намјенску производњу, производњу базних хемијских производа, прераду хемијских производа, индустријску прераду дрвета, производњу финалних производа од дрвета, производњу и прераду папира, прераду каучука, графичку дјелатност, производњу текстилних предива и тканина, производњу готових текстилних производа, производњу коже и крзна, производњу кожне обуће и галантерије, сакупљање и примарну прераду индустријских отпадака, подстицање развоја институција за унапређење и развој предузетништва-занатства, стратегију развоја малих и средњих предузећа, стратегију развоја занатско-предузетничке дјелатности, планирање средстава за реализацију и спровођење стратегија и политике развоја, подстицање улагања средстава у домаћа предузећа у области индустрије, вођење електроенергетске политике, планирање и вођење електро-енергетске стратегије, електро-енергетско билансирање и дугорочно планирање, праћење сигурности и квалитета снабдијевања електричном енергијом, развој унутрашњег тржишта електричне енергије, експлоатацију ресурса у сврху производње електричне енергије, развој и изградњу електроенергетских објеката, додјелу концесија за истраживање, градњу и експлоатацију енергетских објеката, промоцију и вођење енергетске ефикасности, промоцију обновљивих извора електричне енергије, учешће у активностима у подручјима енергетике и кориштења природних ресурса на међународном плану, производњу и прераду нафте и нафтних деривата, природни гас, производњу и промовисање употребе биогорива, безбједан цјевоводни транспорт гасовитих и течних угљиководоника, предузимање мјера ради обезбјеђења сигурности снабдјевања нафтом и гасом, израду средњорочне и дугорочне стратегије за енергенте (нафту, гас и биогориво), анализу стања и пословања предузећа из области енергетике, предлагање мјера за подстицање развоја сектора нафте, гаса и биогорива, додјелу концесија за изградњу нових објеката за транспорт нафте и гаса, истраживање и експлоатацију течних и гасовитих угљиководоника (сирова нафта и гас) и других природних гасова, геолошка истраживања и експлоатацију природних и техногених минералних сировина: металичних, неметаличних – обухватајући и ресурсе за производњу грађевинских материјала, радиоактивних минералних сировина, све врсте соли и соних вода, подземне воде (питке, индустријске, минералне, термалне, термоминералне) и геотермалне ресурсе, верификацију резерви минералних сировина и вођење њиховог катастра, вођење катастра истражних и експлоатационих одобрења, додјелу концесија за истраживање и експлоатацију минералних ресурса, вођење катастра додијељених концесија у области енергетике, рударства и геологије, надзор над радом јавних предузећа и осталих предузећа са већинским државним власништвом из ресорне надлежности, мјерама економске и развојне политике подстицање развоја ресорних привредних области; стимулативним мјерама и непосредним контактима са заинтересованим улагачима подстицање улагања средстава заинтересованих лица у домаћа предузећа у овим областима, праћење утицаја мјера економске политике на кретање индустријске производње, производње у енергетици и рударству у цјелини и по појединим гранама и значајним предузећима, учешће у изради и доношење техничких прописа из ресорних надлежности и њихово усклађивање са законодавством ЕУ (acquis communautaire), учешће у изградњи и развоју система оцјењивања усаглашености и осталих области инфраструктуре квалитета (метрологија, стандардизација, акредитација и сл.) у Републици и БиХ, учешће у процесима европских интеграција и пројектима везаним за њих у области индустрије, енергетике, рударства, геологије и инфраструктуре квалитета, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 24.

Министарство трговине и туризма обавља управне и друге стручне послове који се односе на: промет робе и услуга у земљи и иностранству, туризам и угоститељство, занатство, функционисање јединственог тржишта, утицај привредног система и економске политике на тржишту робa и услуга, однос понуде и потражње, стратегију и политику развоја трговине и туризма, општу туристичку информативно-пропагандну дјелатност, снабдјевеност тржишта, цијене роба и услуга, планирање развоја, заштиту и одрживо коришћење туристичких простора, истраживање туристичког тржишта, заштиту потрошача, робне резерве, предузећа и друга правна лица у области промета, туризма и угоститељства, самосталне радње и друге облике самосталног привређивања у свим привредним и другим дјелатностима, осим самосталног привређивања у дјелатностима у којима је законом утврђен дјелокруг другог републичког органа управе, вођење првостепеног управног поступка, послове управног надзора, пружање информација путем медија и других видова информисања о раду, учешће у изради и доношење прописа из ресорне надлежности и њихово усклађивање са законодавством ЕУ (acquis communautaire), учешће у процесима европских интеграција и пројектима везаним за њих у области трговине, туризма и угоститељства, формирање и установљавање базе података и одговарајућих регистара по областима из надлежности Министарства, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 25.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите обавља управне и друге стручне полове који се односе на: радне односе радника и њихова права из рада у свим облицима рада, изузев радника који имају статус државних службеника, зарада и осталих примања по основу рада, запошљавање, професионалну рехабилитацију, оспособљавање и запошљавање инвалида, заштиту на раду, међународне конвенције из области рада, колективни уговор, привремено запошљавање радника у иностранству у координацији са надлежним органима БиХ, остваривање права радника привремено запослених у иностранству, њихов повратак и запошљавање, пензијско и инвалидско осигурање за све облике рада, сарадња са другим органима и организацијама ради развоја и унапређивања европских интеграционих процеса, права бораца, војних инвалида, породица погинулих бораца и цивилних жртава рата и друге послове од значаја за ове кориснике права, вођење одговарајуће евиденције о лицима која су учествовала у отаџбинском рату у саставу оружаних снага и о другим лицима, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 26.

Министарство саобраћаја и веза врши управне и стручне послове који се односе на: друмски саобраћај, безбједност друмског саобраћаја, техничку исправност моторних возила и издавање одобрења за рад станица за техничке прегледе моторних возила, јавне путеве (аутопутеве, магистралне путеве и регионалне путеве), расподјелу међународних билатералних дозвола за превоз робе у међународном друмском саобраћају, издавање лиценци за возаче и возила у међународном друмском саобраћају; жељезнички саобраћај, безбједност жељезничког саобраћаја, жељезничку инфраструктуру, индустријске жељезнице, градске жељезнице и жичаре, верификацију предузећа за производњу жељезничке опреме, одобравање прототипних уређаја и уврштавање у саобраћај нових жељезничких возила; ваздушни саобраћај, аеродроме, авио-предузећа, удружења и асоцијације у области ваздушног саобраћаја; ријечни и језерски саобраћај, безбиједност ријечног и језерског саобраћаја, уређење пловних путева, пловне објекте и њихову регистарцију, водну инфраструктуру (луке, пристаништа, товаришта и друго), издавање увјерења о оспособљености за управљање чамцем, саобраћајне сагласности и одобрења за упловљавање бродова; комбиновани саобраћај и претоварне услуге; систем веза; радио везе; поштански, телеграфски и телефонски саобраћај; телекомуникације, телекомуникациону инфраструктуру радиодифузног система; праћење и усмјеравање развоја свих видова саобраћаја и телекомуникација; координацију реформе саобраћаја према правилима Европске уније; предлагање закона и доношење подзаконских акта из области саобраћаја; координацију при изради дугорочних и средњорочних планских докумената развоја саобраћаја Републике; израду стратешких инфраструктурних пројеката и инвестиционих програма из области саобраћаја и других инфраструктурних радова који су од значаја за одрживи развој Републике, а који се у потпуности или дјелимично финансирају средствима буџета; пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 27.

Министарство науке и технологије врши управне и друге стручне послове који се односе на: научноистраживачку дјелатност, стратегију научноистраживачког развоја Републике, подстицање основних, примијењених и развојних истраживања и других видова научноистраживачког рада, оснивање и обављање дјелатности научноистраживачких института, промоцију развоја научноистраживачке дјелатности, обезбјеђење инфраструктуре за обављање научноистраживачке дјелатности, научну публицистику, систем научног информисања и комуницирања, учествовање у међународној научноистраживачкој дјелатности, стратегију технолошког развоја Републике засновану на јединственом научнотехнолошком систему и знању, подстицање развоја и унапређивање технологија, а посебно информационо-комуникационих технологија, трансфер технологија, подстицање и промоцију развоја инфраструктуре за развој технологија и технопредузетништва, увођење савремене опреме, учешће у међународним програмима, пројектима и скуповима нових технологија, иновације, надзор у области технологије, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 28.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља управне и друге стручне послове који се односе на: дефинисање и спровођење мјера стуктуре пољопривредне и структурне политике у пољопривреди, праћење реализације Стратегије пољопривреде Републике, дефинисање и спровођење политике руралног развоја, спровођење мјера подстицаја у пољопривреди, унапређивање конкурентности пољопривредне производње, економско-социјалне ревитализације села и сеоске инфраструктуре, усклађивање домаће пољопривредне политике и прописа према међународним стандардима и спровођење обавеза из трговинских споразума, организовање финансијске, рачуноводствене и извјештајне функције за плаћање из државних и међународних средстава подршке, организовање и спровођење активности из области земљишне политике, заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, заштите и унапређења здравља биља од штетних организама, спречавања уношења и ширења карантински и економски штетних организама, издавање рјешења и сагласности из области заштите здравља биља, регистрације средстава за заштиту и исхрану биља, издавње дозвола за увоз, производњу и промет средстсава за заштиту здравља и заштиту биља, контрола производње биља, сјемена и садног материјала, издавање дозвола за увоз, производњу и промет биља, сјемена и садног материјала, узгој и селекцију у пољопривреди, едукацију пољопривредних произвођача, сортне листе, очување генетских ресурса, средства за исхрану биља, пољопривредно задругарство, функционисање противградне заштите, праћење и процјену и оцјену свих активности, прехрамбену индустрију, индустрију сочне хране и пића, прераду дувана, здравствену заштиту животиња, производа, сировина и отпадака животињског поријекла, сјемена за вјештачко осјемењавање и предмета којима се може пренијети заразна болест, храну за животиње и компоненте за производњу хране за животиње, регистрацију и рад ветеринарских организација, регистрацију фарми животиња и пијаца, безбједност хране, регистрацију и рад објеката за производњу намирница животињског поријекла, регистрацију и рад објеката за производњу хране за животиње, нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског поријекла и објекта за њихову прераду, производњу и промет лијекова и биолошких средстава за употребу у ветеринарству, вођење регистра и базе података у ветеринарству и издавање ветеринарске документације, праћење, усклађивање и спровођење утврђене политике и смјерница и обезбјеђивање извршавања закона и других прописа у области ветеринарске дјелатности, едукацију ветеринара, унапређивање мјера здравствене заштите животиња, остваривање сарадње са надлежним органима и организацијама Федерације БиХ и БиХ, управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем, заштиту шума, инвентуру и мониторинг, информациони систем и одржавање базе података, припрему шумарске политике, прописе у области шумарства, ловства и стандарда, дефинисање стратегије развоја и програма у шумарству ловству, дефинисање финасирања шумарства и ловства и израду приједлога буџета, давање сагласности и мишљења на планове и газдовање шумама и ловиштима, уређивање правних односа на шумама и шумском земљишту у својини Републике, уређивање односа и услова производње, промета и употребе шумског сјемена и шумских садница, шумарску екологију, заштиту шума од елементарних непогода и антропогених утицаја, очување шумског генофонда, међусекторску и међуресорну сарадњу, представљање сектора шумарсва у односу на окружење, спровођење интегралног управљања водама у складу са законом, организовање управљање водама, доношење планова, програма и стратегија, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, организовање праћења и спровођење неопходних мјера да би се спријечила дерогација површинских и подземних вода у складу са законом и директивама, прописује услове водоснабдијевања, прикупљања и пречишћавања комуналних отпадних вода, утврђивање постојања јавног интереса за кориштење јавног водног добра, утврђивање припадности водном добру, одлучивање о статусу поједине врсте водног добра, вођење интегралног информационог система Републике, утврђивање посебне мјере безбједности, прикупљање, расподјелу и координацију коришћења и намјенских утрошака водних накнада на подручју Републике, издавање водопривредних аката, додјељивање обављања одређених дужности управним организацијама из области вода које су прописане законом или другим прописом, и друге послове у складу са законом.

Члан 29.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију врши управне и друге стручне послове који се односе на: интегрално планирање и уређење простора, примјену Просторног плана Републике, управни надзор, ревизију и давање сагласности на просторне планове јединица локалне самоуправе и посебних подручја, на урбанистичке и регулационе планове, ревизију просторно-планске документације, развојне програме и инвестиционо-техничке документације од посебног интереса за Републику, урбанистичко планирање, грађење, успостављање јединствене централне базе података о простору Републике, давање овлашћења правним и физичким лицима за обављање дјелатности у дјелокругу Министарства, испитивање и стручно оспособљавање, уређење грађевинског земљишта, производњу грађевинског материјала, развој и услуге у области грађевинарства, стамбену изградњу и њено финансирање, стамбено задругарство, стамбене односе, стицање својине над стамбеним зградама и становима у заједничкој својини, одржавање и управљање стамбеним зградама и заједничким дијеловима стамбених зграда, друге послове из стамбено-комуналне дјелатности интегралну заштиту и унапређење животне средине и природе уопште, истраживањ,е планирање и управљање кроз мјере заштите животне средине, свеобухватну заштиту добара од општег интереса, природне ресурсе, природно и културно наслеђе, учешће у изради и реализацији програмских аката на међународном и домаћем нивоу из области заштите животне средине, остваривање и координацију стручне сарадње и размјене искуства са међународним и домаћим органима и организацијама и невладиним организацијама у области заштите животне средине, учешће у реализацији пројеката финансираних од стране међународних финансијских организација у области заштите животне средине, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства учешће у процесима европских интеграција кроз пројекте и програме финансирања у области просторног планирања, грађевинарства и екологије, те друге послове у складу са законом.

Члан 30.

Министарство за избјеглице и расељена лица обавља управне и друге послове који се односе на: систем заштите расељених лица, избјеглица и повратника; остваривање права избјеглица, расељених лица и повратника у складу са Конвенцијом о статусу избјеглица из 1951. године и Протоколом о статусу избјеглица од 1967. године; обезбјеђење пуне правне заштите ових лица у складу са Анексом 6. и 7. Општег оквирног Споразума за мир у Босни и Херцеговини; статусна и имовинска права избјеглица, расељених лица и повратника; обезбјеђивање алтернативног смјештаја за избјеглице, расељена лица и повратнике; права избјеглица у Републици; реконструкцију и изградњу, управљање и одржавање објеката за смјештај расељеног социјално угроженог становништва; учешће у обнови, реконструкцији и изградњи стамбеног простора, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката у сврху повратка и ресоцијализације; пројектовање, надзор у области обнове, реконструкције и изградње из надлежности Министарства; програме ресоцијализације социјално угрожених категорија избјеглица, расељених лица и повратника; координацију рада са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарством за расељена лица и избјеглице Федерације Босне и Херцеговине и међународним организацијама које реализују програме ресоцијализације избјеглог и расељеног становништва, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове предвиђене законом.

Члан 31.

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу обавља управне и друге стручне послове који се односе на: иницирање, координацију и праћење пројеката који имају развојни карактер, координацију активности у вези са израдом и примјеном стратегије економског развоја, јачање капацитета за припрему и реализацију развојних пројеката, стварање повољнијих услова за инвестирање и помоћ потенцијалним инвеститорима, вођење регистра концесија и регистра донација у јавном сектору, сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи, координацију активности министарстава у вези са коришћењем средстава које Европска унија ставља на располагање БиХ, унапређивање економске и других облика сарадње са регијама Европе и свијета, иницирање, припремање и предлагање споразума и протокола за успостављање и развој међурегионалне сарадње и праћење њихове примјене, учествовање у припремању међународних уговора и споразума о сарадњи из области економских односа, учествовање у развоју спољнотрговинских политика и регионалних политика развоја, нормативно уређивање организовања и рада привредних представништава Републике у иностранству, праћење реализације програма и планова рада привредних представништава, промовисање привредних потенцијала Републике у иностранству, привлачење страних улагања у Републику и подстицање извоза, учествовање у предлагању мјера за усклађивање стратегија и политика Републике са стандардима Европске уније, координација активности и обезбјеђење међусекторске сарадње на усклађивању закона и других прописа Републике са законодавством Европске уније, стручна подршка предлагачима прописа у процесу усклађивања законодавства, провјера усклађености нацрта и приједлога закона и других прописа Републике са законодавством Европске уније, успостављање и нормативно уређивање система процјене утицаја прописа, процјену ефеката појединих прописа, оцјена оправданости увођења нових формалности, вођење и унапређење Регистра одобрења и инспекцијских провјера, сарадњу са пословним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству, координацију активности на јачању капацитета министарстава за развојну помоћ Европске уније, спровођење стратегије интегрисања и хармонизацију законодавства Републике са прописима Европске уније, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 32.

Републичке управе су:

а) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,
б) Пореска управа,
в) Републичка управа за инспекцијске послове,
г) Републичка управа цивилне заштите,
д) Републички девизни инспекторат и
ђ) Републичка управа за игре на срећу.

Члан 33.

(1) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове обавља управне и друге стручне послове који се односе на: премјер и успостављање катастра непокретности, обнову премјера и катастра непокретности, одржавање катастра премјера и непокретности, катастра комуналних уређаја осим послова који су законом пренесени у надлежност јединица локалне самоуправе, катастарско класирање и бонитирање земљишта, картографисање територије Републике, вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова, стручни надзор над пословима премјера и катастра непокретности, катастра земљишта, катастра комуналних уређаја, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе, својинскоправне и друге стварноправне односе на некретнинама у државној својини, имовинско-правне односе на земљишту и зградама, експропријацију, узурпације, аграрне односе, престанак државне својине, успостављање ранијих својинско-правних односа на земљишту у државној својини – денационализација, евиденције о некретнинама и правима на некретнинама, имовинско-правне послове у вези са некретнинама на којима Република има право располагања, надзорне, нормативно-правне и аналитичке послове и друге послове у складу са законом.

(2) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је у саставу Министарства правде.

Члан 34.

(1) Пореска управа обавља управне и друге стручне послове који се односе на: утврђивање обавеза обвезника на основу њихових књига и евиденција као и других доказа укључујући све чињенице на основу евиденција, захтијевање од обвезника и других лица да предоче документе и друге информације неопходне за спровођење и извршавање пореских закона, истраживање чињеница и прикупљање доказа о могућим прекршајима и кривичним дјелима из области пореза, издавање прекршајног налога, подношење захтјева за вођење прекршајног поступка, подношење извјештаја надлежном тужилаштву, објављивање података о утврђеном, а ненаплаћеном порезу и имена обвезника путем медија, предлагање судовима предузимање радњи за спровођење и извршење пореских закона, вођење евиденције о обвезницима, обавјештавање обвезника на њихов захтјев о постојећим порезима, поступцима и условима плаћања пореза, обавјештавање обвезника о њиховим правима и обавезама поводом инспекцијског надзора, едуковања у вези са пореским законима, просљеђивање информација, укључујући пореске тајне које су откривене током прикупљања података или се за њих сазнало током прикупљања других информација органима надлежним за спровођење закона када постоји сумња да је почињен прекршај или кривично дјело, инспекцијски надзор, принудну наплату и друге послове у складу са законом.

(2) Пореска управа је у саставу Министарства финансија.

Члан 35.

(1) Републичка управа за инспекцијске послове обавља инспекцијске, управне и друге стручне послове који се односе на инспекцијски надзор над прометом робе и услуга, у области пољопривреде, заштите биља, слатководног рибарства, здравствене заштите животиња, ветеринарске дјелатности, шумарства, ловства, енергетике, рударства, геологије, нафте, гаса, посуда под притиском, вода, саобраћаја, веза, просторног уређења, урбанизма, грађења, екологије, геодетских послова, рада, запошљавања, заштите на раду, здравствене заштите људи, санитарне заштите, производње и промета лијекова, отрова и опојних дрога, заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, социјалне заштите, породичне заштите, дјечје заштите, заштите од пожара, васпитања, образовања, ученичког и студентског стандарда и друге послове у складу са законом.

(2) Републичка управа за инспекцијске послове је самостална републичка управа.

Члан 36.

(1) Републичка управа цивилне заштите обавља управне и друге стручне послове који се односе на праћење, усклађивање и спровођење утврђене политике и смјерница и обезбјеђење извршења закона и других прописа у обаласти цивилне заштите, израду програма цивилне заштите Републике, израду процјене угрожености на цијелој територији Републике, предлагање плана цивилне заштите Републике, прикуљање података о свим врстама појава и опасности које могу довести до природне и друге несреће по људе и материјална добра на угроженом подручју, осматрање, обавјештавање и узбуњивање, организовање, припрему и обучавање службе цивилне заштите у складу са програмима и плановима обуке, организовање и опремање јединица цивилне заштите на нивоу Републике, вршење избора и вођење научноистраживачких пројеката у области цивилне заштите, пружање стручне помоћи, доношење упутстава и инструкција за рад службе цивилне заштите јединица локалне самоуправе, инспекцијски надзор у области цивилне заштите, уклањање НУС-а, деминирање, међународну сарадњу из области цивилне заштите, спасавање од природних и других несрећа, предузимање превентивних, оперативних и постоперативних мјера у случају настанка природних и других несрећа, вођење евиденција у области цивилне заштите и друге послове у складу са законом.

(2) Републичка управа цивилне заштите је у саставу Министарства унутрашњих послова.

Члан 37.

(1) Републички девизни инспекторат обавља управне и друге стручне послове који се односе на инспекцијску контролу, односно надзор девизног и спољнотрговинског пословања и кредитних и других пословних односа са иностранством, покретање прекршајног поступка издавањем прекршајног налога и подношењем захтјева за покретање поступка пред надлежним судом, подношење извјештаја надлежним тужилаштвима и другим органима због откривених кривичних дјела, доношење рјешења у управном поступку, подношење информација о проблемима уоченим у инспекцијској контроли и предлагање отклањања утврђених недостатака у примјени прописа, сарадњу са другим инспекцијским и другим надлежним органима, пружање стручне помоћи у девизном и спољнотрговинском пословању, иницирање израде и учешће у изради прописа из области девизног и спољнотрговинског пословања и друге послове у складу са законом.

(2) Републички девизни инспекторат је у саставу Министарства финансија.

Члан 38.

(1) Републичка управа за игре на срећу врши управне и друге стручне послове који се односе на: издавање и одузимање одобрења за приређивање игара на срећу, проводи поступак додјеле концесија за приређивање игара на срећу путем казина у складу са законом, утврђује испуњеност просторних, техничких и информационих услова потребних за приређивање игара на срећу, проводи поступак додјеле овлашћења за обављање техничког прегледа апрата за игре на срећу, издавање посебних ознака које су приређивачи дужни истаћи на мјестима на којима се приређују игре на срећу, одобрава промет томболских картица за приређивање томболе затвореног типа, преглед просторија у којима се приређују игре на срећу, увид у радње које су непосредно или посредно повезане са приређивањем игара на срећу, пословне књиге, извјештаје, евиденције, информационе системе и друга документа или податке на основу којих се може утврдити пословање приређивача, обавља инспекцијски надзор приређивача, ускалђује и проводи утврђену политику и осигурава извршавање закона и других прописа у области игара на срећу, припрема нацрте подзаконских аката, доноси рјешења у поступку обављања инспекцијског надзора, води евиденције о пословима из своје надлежности и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике.

(2) Републичка управа за игре на срећу је у саставу Министарства финансија.

Члан 39.

Републичке управне организације су:

а) Републички секретаријат за законодавство,
б) Агенција за државну управу,
в) Агенција за воде обласног ријечног слива Саве,
г) Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице,
д) Агенција за шуме,
ђ) Агенција за аграрна плаћања,
е) Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди,
ж) Агенција за узгој и селекцију у сточарству,
з) Републички секретаријат за вјере,
и) Републички завод за статистику,
ј) Републички педагошки завод,
к) Републички завод за стандардизацију и метрологију,
л) Републички центар за истраживање ратних злочина,
љ) Републичка дирекција за робне резерве,
м) Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме,
н) Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу,
њ) Републичка дирекција за обнову и изградњу,
о) Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа,
п) Републички хидрометеоролошки завод,
р) Архив Републике,
с) Републички завод за просторно планирање,
т) Републички завод за грађевинарство,
ћ) Републички завод за геолошка истраживања,
у) Центар за пружање бесплатне правне помоћи и
ф) Завод за образовање одраслих.

Члан 40.

(1) Републички секретаријат за законодавство обавља стручне послове који се односе на: изграђивање, праћење и унапређивање правног система Републике; информисање Владе о остваривању уставности и законитости; обезбјеђивање усаглашености закона, других прописа и општих аката са Уставом и правним системом у поступку њиховог доношења, давањем стручних мишљења о нацртима и приједлозима закона и других прописа који се упућују Влади; обезбјеђивање методолошког јединства, нормативно-техничке и језичке ваљаности, као и редиговање коначног текста нацрта, односно приједлога закона; вршење надзора над усаглашенопсти са законима и старање о објављивању правилника и других општих аката републичких органа управе у „Службеном гласнику Републику Српске“; припремање закона и других прописа из надлежности Секретаријата; старање о начину хармонизације прописа Републике са законодаством Европске уније и координација са надлежним министарствима у циљу што квалитетнијег преузимања европског законодавства и његовог уграђивања у правни систем Републике; успостављање и одржавање у електронском облику регистра прописа Републике, те врши и друге послове у складу са законом.

(2) Републички секретаријат за законодавство је самостална републичка управна организација.

Члан 41.

(1) Агенција за државну управу обавља управне и друге стручне послове који се односе на: установљавање и спровођење јединствених правила и процедура за запошљавање, именовање, постаљање, оцјењивање и напредовање државних службеника, планирање и реализовање у сарадњи са органима управе властитог органа и кадровских потреба тих органа, предлагање стратегије, доношење програма обучавања и општег стручног усавршавања државних службеника за све органе управе, као и примјена наведене стратегије и програма самостално или у сарадњи са другим органима и организацијама, предлагање Влади начина полагања стручног испита за рад у управи, доношење програма и организовање полагања испита за рад у републичкој управи, утврђивање највиших стандарда, правила и процедура руковођења у органима републичке управе, припремање и вођење Централног регистра државних службеника (кадрова), пружање стручне помоћи органима републичке управе у планирању, запошљавању и одлучивању о правима и обавезама државних службеника, подношење извјештаја и информација на захтјев републичке законодавне и извршне власти, издавачку дјелатност у вези са обуком и стручним усавршавањем државних службеника и друге послове у складу са законом.

(2) Агенција за државну управу је самостална управна организација са својством правног лица.

Члан 42.

(1) Агенција за воде обласног ријечног слива Саве, на подручју за које је надлежна, организује прикупљање, управљање и расподјелу података о водним ресурсима; организује праћење стања и коришћење вода − мониторинг, хидролошко стање, квалитативно стање, еколошко стање, те стање подземних вода; припрема планове управљања ријечним сливовима за свој обласни ријечни слив; припрема планове, елаборате и пројекте за спречавање и смањење штетних утицаја на воде; предузима хитне мјере на спречавању или смањењу утицаја штетних појава на воде; издаје водоправне акте у складу са законом; учествује у припреми извјештаја у складу са законом; промовише, организује и помаже истраживачки рад у области водних ресурса и њиховог одрживог управљања; организује подизање јавне свијести у односу на водне ресурсе; сарађује по питању координације израде и спровођења планова управљања водама са сличним органима у Федерацији БиХ, односно надлежним међународним тијелима за међународни ријечни слив; спроводи консултације са истим или сличним органима у Републици и Федерацији БиХ, спроводи и друге послове утврђене овим законом и посебним прописима и оне који јој се ставе у надлежност или их додијели надлежни орган.

(2) Агенција за воде обласног ријечног слива Саве има својство правног лица.

(3) Агенција за воде обласног ријечног слива Саве је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 43.

(1) Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице, на подручју за које је надлежна, организује прикупљање, управљање и расподјелу података о водним ресурсима; организује праћење стања и коришћење вода − мониторинг, хидролошко стање, квалитативно стање, еколошко стање, те стање подземних вода; припрема планове управљања ријечним сливовима за свој обласни ријечни слив; припрема планове, елаборате и пројекте за спречавање и смањење штетних утицаја на воде; предузима хитне мјере на спречавању или смањењу утицаја штетних појава на воде; издаје водоправне акте у складу са законом; учествује у припреми извјештаја у складу са законом; промовише, организује и помаже истраживачки рад у области водних ресурса и њиховог одрживог управљања; организује подизање јавне свијести у односу на водне ресурсе; сарађује о питању координације израде и спровођења планова управљања водама са сличним органима у Федерацији БиХ, односно надлежним међународним тијелима за међународни ријечни слив; спроводи консулатације са истим или сличним органима у Републици и Федерацији БиХ, спроводи и друге послове утврђене овим законом и посебним прописима и оне који јој се ставе у надлежност или их додијели надлежни орган.

(2) Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице има својство правног лица.

(3) Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 44.

(1) Агенција за шуме врши стручне и техничке послове који се односе на: израду планских докумената (Основа за шуме у својини Републике), праћење провођења планских докумената и вођење регистра планских докумената, обезбјеђење спровођења инвентуре шума на великим површинама, вођење евиденција и катастра шума и шумског земљишта, праћење здравственог стања шума, праћење утрошка средстава посебних намјена за шуме, стручну координацију послова који су у вези са приватним шумама и мјере подршке приватним шумовласницима, вршење општих, регионалних шумско-развојних и ловних планирања, обезбјеђење информација о стању на тржишту дрвних и осталих шумских производа, утврђивање неопходног минимума шумских дрвних сортимената, локалним предузећима за механичку прераду дрвета, са подручја са којег ти сортименти потичу,сарадњу у примијењеним инстраживањима, развој стандарда и преношења знања у шумарству, промоцију интересних група у процесу планирања и одрживог газдовања шумским ресурсима свих облика својине, као и друге послове у складу са законом и другим прописима Републике.

(2) Агенција за шуме врши континуирану контролу и мониторинг извршених радова од стране корисника шума и прави годишњу анализу активности које је предузео корисник шума, са оцјеном рада корисника шума и приједлогом мјера у погледу даљег коришћење и експлоатације шума и шумског земљишта у својини Републике, укључујући и обавезу одржавања.

(3) Агенција за шуме има својство правног лица.

(4) Агенција за шуме је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 45.

(1) Агенција за аграрна плаћања обавља стручне и друге послове који се односе на: успостављање јединственог система за сва аграрна плаћања, успостављање интегрисаног система контроле свих плаћања, успостављање сопственог рачуноводственог система, обезбјеђење транспарентности свих мјера подршке и исплата, усклађивање процедура у вези са аграрним плаћањима са процедурама и правилима Европске уније што подразумијева трошење домаћих средстава, али и средстава од међународних финансијских институција, успостављање система увезивања са регистрима и другим евиденцијама које се воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде: стварање техничког оквира за примјену система јединственог броја и система одлагања података, сарадњу са другим органима и организацијама у погледу размјене процедура и података, евидентирање и рачунску обраду захтјева, исплату захтјева корисницима по основу оствареног права на подстицајна средства, чување и архивирање свих докумената, вођење евиденције о додјељеним подстицајним средствима, мониторинг и достављање извјештаја и анализа Министарству, оспособљавање кадрова да би се осигурала једниствена примјена процедура и квалитетно спровођење мјера, обављање и других послова у складу са законом и другим прописима.

(2) Агенција за аграрна плаћања је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 46.

(1) Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди обавља стручне и друге послове који се односе на: пружање стручних савјета, знања, инструкција и практичних вјештина пољопривредним произвођачима као и другим клијентима; учествовање у прикупљању и обради података на свим нивоима пољопривредне производње, успостављање ефикасног тржишног инфомративног система с циљем прикупљања и анализе података у сврху правовременог пружања информација свим пољопривредним субјектима, представљање нових сорти хибрида гајених биљака, појаву биљних болести и штеточина, као и новонасталих болести у сточарској производњи, давање стручних мишљења и учествовање у изради пословних планова и захтјева за додјелу кредита за пољопривредну производњу, преношење знања о пољопривредној производњи с циљем очувања здраве животне средине, подстицање развоја руралног подручја и унапређења квалитета живљења на селу, подстицање и помагање оснивања различитих облика удруживања пољопривредника, обављање и других послова у складу са законом и другим прописима.

(2) Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 47.

(1) Агенција за узгој и селекцију у сточарству обавља стручне и друге послове који се односе на: вођење главне матичне евиденције по врстама домаћих животиња, обраду података и издавање увјерења (педигреа) о поријеклу и производним особинама квалитетне приплодне стоке, испитивање продуктивности квалитетне приплодне стоке и преношење особина на потомство, израду плана коришћења и дистрибуције сјемена квалитетних приплодних грла, израду ранг-листе приплодњака, организацију производње сјемена за осјемењавање стоке и оплођење јајне ћелије, вођење евиденције произвођача квалитетне приплодне стоке и новостворених раса и укрштанаца стоке и пчела, израду стручних упутстава и меодологије рада на спровођењу мјера селекције стоке и примјени мјера за унапређење сточарства, као и контролу примјене прописаних метода и поступака за селекцију мјера за унапређење сточарства и гајења пчела, обављање и других послова у складу са законом и другим прописима.

(2) Агенција за узгој и селекцију у сточарству је у саставу Министарства пољоприверде, шумарства и водопривреде.

Члан 48.

(1) Републички секретаријат за вјере обавља стручне и друге послове који се односе на: остваривање односа и сарадње са Српском православном црквом, Римокатоличком црквом, Исламском вјерском заједницом, јеврејским општинама и другим вјерским заједницама и њихов правни положај у друштву, сарадњу са црквама и вјерским заједницама на обнови и израдњи вјерских објеката, рјешавање имовинско-правних односа, очување културне и историјске баштине, радно-правне односе и остваривања права свештених лица и вјерских службеника из области пензијског и инвалидског и здравственог осигурања и друге послове у складу са уставом.

(2) Републички секретаријат за вјере је у саставу Министарства просвјете и културе.

Члан 49.

(1) Републички завод за статистику производи и врши достављање статистичких података Републике на стручан и транспарентан начин.

(2) Производња статистичких података посебно се односи на: припрему, прикупљање, чување, обраду, анализу и дистрибуцију статистичких података на основу јединствене методологије и јединствених статистичких стандарда; вођење, одржавање и развој административних и статистичких регистара и изградњу статистичког информационо-комуникационог система и вођење база података.

(3) Републички завод за статистику сарађује са произвођачима званичне статистике који су обухваћени Статистичким програмом Републике и координише активности на производњи званичне статистике у Републици.

(4) Републички завод за статистику обезбјеђује статистичке податке за производњу и достављање статистичких података БиХ.

(5) Републички завод за статистику учествује у изради закона и других прописа у дијелу у коме је предвиђено кориштење статистичких података и обавља и друге послове у складу за законом и другим прописима.

(6) Републички завод за статистику је у саставу Министарства финансија.

Члан 50.

(1) Републички педагошки завод обавља стручне и друге стручне послове који се односе на стручне и савјетодавне послове у праћењу, унапређивању и развоју васпитања и образовања у предшколском, основном и средњем образовању, развој наставних планова и програма у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика, праћење и вредновање квалитета у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика, педагошки, савјетодавни, инструктивни, корективни и надзорни рад у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика, истраживачки и аналитички рад у функцији унапређивања васпитно-образовне праксе, организовање смотри и такмичења ученика и васпитно-образовних радника, развој програма стручног усавршавања васпитно-образовних радника и организовање спровођења едукације, развој модела педагошке документације за предшколаске установе, основне и средње школе, развој програма васпитно-образовног рада у домовима ученика, утврђивање методологије израде годишњих програма рада предшколских установа, основних и средњих школа и домова ученика, развој програма цјелодневног и продуженог боравка у васпитно-образовним установама, издавање стручне периодике за потребе ученика и васпитно-образовних радника и друге послове у складу са законом.

(2) Републички педагошки завод је у саставу Министарства просвјете и културе.

Члан 51.

(1) Републички завод за стандардизацију и метрологију врши управне и друге стручне послове који се односе на: доношење и дистрибуцију стандарда Републике (СРС стандарди), учествовање у изради и доношењу стандарда Босне и Херцеговине (BAS стандарди), формирање стандардотеке СРС стандарда и других стандарда, доношење прописа о верификацији мјерила, вршење верификације мјерила, осигуравање сљедивости еталона и референтних материјала, учествовање у одржавању и чувању еталона и референтних материјала, доношење прописа из области контроле предмета од драгоцјених метала у Републици, вршење испитивања и верификације предмета од драгоцјених метала, вођење регистра одобрених знакова произвођача и увозника предмета од драгоцјених метала и обавља остале послове из области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала прописане посебним законима и прописима Републике и Босне и Херцеговине.

(2) Републички завод за стандардизацију и метрологију је у саставу Министарства индустрије, енергетике и рударства.

Члан 52.

(1) Републички центар за истраживање ратних злочина обавља стручне и друге послове који се односе на: прикупљање, обраду, класификацију и архивирање документационе и друге грађе о ратним злочинима, злочинима почињеним против човјечности и вриједности заштићених међународним правом као и другим догађајима на простору Босне и Херцеговине од 1991. до 1995. године, истраживање злочина из историјског, војног, правног, социолошког и других аспеката од значаја за објективно сагледавање ових догађаја, анализу почињених злочина и других релевантних догађаја, њихову обраду, верификацију и вредновање, формирање и развој базе података о догађајима и њиховим посљедицама и о кривичним предметима ратних злочина, припрему статистичких и других података о резултатима истраживања, сарадњу са другим сличним органима, органима правосуђа и организацијама и владиним, невладиним и другим организацијама и појединцима, публиковање резултата истраживања, одлучивање о појединачним захтјевима за увид у документацију, изузимање и коришћење појединих докумената, координацију активности сарадње органа Републике са Међународним судом у Хагу у складу са чланом II тачка 8. Устава БиХ и Статутом Трибунала, предлагање Влади аката у вези са истраживањем злочина и сарадњом са Међународним судом у Хагу, пружање помоћи тимовима одбране лица оптужених за почињене ратне злочине и друге послове у складу са законом и другим прописима.

(2) Републички центар за истраживање ратних злочина налази се у саставу Министарства правде.

Члан 53.

(1) Републичка дирекција за робне резерве обавља стручне о друге послове који се односе на: формирање, размјештај, набављање, чување и коришћење републичких робних резерви, предузимање мјера ради интервенције на тржишту, програмирање и предузимање мјера за изградњу складишног простора за смјештај и чување републичких робних резерви, сарадњу са органима за робне резерве у јединицама локалне самоуправе и предузећима, управљање робом одузетом у поступку инспекцијског тржишног надзора, предлагање Влади доношења стратешких одлука у области робних резерви и акционих планова за њихову реализацију, предлагање одлука у вези са изградњом нових складишних простора и промјеном структуре, закључивање уговора о пословима робног промета и других уговора, на начин и под условима који су предвиђени за предузећа, ако законом није другачије одређено и друге послове у складу са законом.

(2) Републичка дирекција за робне резерве је у саставу Министарства трговине и туризма.

Члан 54.

(1) Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме обавља стручне послове и задатке који се односе на: учествовање у припреми и изради прописа у области производње, ремонта и промета наоружања и војне опреме; уговарање и праћење производње наоружања и војне опреме; заступање, посредовање и друге радње у промету вишкова наоружања и војне опреме; увоз, извоз и транзит наоружања и војне опреме; организовање, уговарање и праћење ремонта наоружања и војне опреме; набавку резервних дијелова, склопова и потрошног материјала за потребе ремонта наоружања и војне опреме; представљање предузећа за производњу и ремонт наоружања и војне опреме у земљи и иностранству, пружање информације путем медија и других информативних средстава о свом раду; заступање Републике у земљи и иностранству из домена свог пословања, о чему подноси извјештај Влади Републике; припремање стручних мишљења Министарству трговине и туризма за давање сагласности правним и физичким лицима за промет наоружања и војне опреме; те остваривање сарадње са Министарством одбране и оружаним снагама Босне и Херцеговине о питањима из дјелокруга рада; као и обављање и других послова у складу са законима и другим прописима.

(2) Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме налази се у саставу Министарства трговине и туризма.

Члан 55.

(1) Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу обавља стручне и друге послове у области безбједности ваздушне пловидбе у ваздушном простору Републике која се односи на: аеродроме и ваздухоплове, издавање ваздухопловних овлашћења за стручна лица која обезбјеђују ваздушни саобраћај, јавне авиотранспорте и друге послове у области ваздушног саобраћаја, у складу са законом.

(2) Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу је у саставу Министарства саобраћаја и веза.

Члан 56.

(1) Републичка дирекција за обнову и изградњу врши управно-правне и друге стручне и техничке послове, који се односе на: санацију, обнову, изградњу и надзор над извођењем радова на објектима које финансирају Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство за избјегла и расељена лица Републике, спровођење прописане процедуре и стручно снимање стамбених и других објеката, управљање и располагање војно-стамбеним фондом, пословним просторима, гаражама и другим непокретностима на којима је право располагања као државном својином, имало бившо Министарство одбране Републике и обавља друге послове у складу са законом.

(2) Републичка дирекција за обнову и изградњу је у саставу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Члан 57.

(1) Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа обавља управне и друге стручне послове који се односе на: одређивање, евиденцију, истраживање и вредновање некретнина, покретних ствари и дијелова природе који уживају претходну заштиту, утврђивање својства културно-историјског или природног насљеђа, проглашавање добра заштићеним, вођење централног регистра заштићених добара, израду пројеката за рестаурацију, реконструкцију и конзервацију културно-историјског и природног насљеђа, давање сагласности на стручне елаборате за реконструкцију и рестаураторске радове на заштићеним добрима и њихову адаптацију и ревитализацију, израду стручних елабората о заштити и коришћењу добара у поступку израде просторних и урбанистичких планова, издавање одобрења за привремено изношење заштићених добара у иностранство, издавање одобрења за археолошка и друга истраживања, услове за коришћење заштићених добара, стручни надзор над радом организација за заштиту, издавачку дјелатност, објављивање стручних радова и публикација, координацију и спровођење пројеката, стручно усавршавање, сарадњу са органима и организацијама из области заштите и са корисницима или власницима културно-историјских и природних добара ради њихове заштите и друге послове у складу са законом.

(2) Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је у саставу Министарства просвјете и културе.

Члан 58.

(1) Републички хидрометеоролошки завод врши стручне послове који се односе на: успостављање, одржавање и развој метеоролошког и хидролошког осматрачког, телекомуникационог и аналитичко-прогностичког система Републике; систематска метеоролошка, климатолошка, агрометеоролошка и хидролошка мјерења и осматрања и спровођење мониторинга квалитета ваздуха и вода; успостављање и одржавање банке осмотрених и измерених хидролошких и метеоролошких података и података о квалитету ваздуха и вода, трајно чување и објављивање података; праћење, истраживање, анализирање и прогнозирање стања и промена времена, климе и вода, укључујући квалитет ваздуха и вода, те издавање хидролошких и метеоролошких анализа, прогноза и упозорења о појави атмосферских и хидролошких непогода и катастрофа; метеоролошке послове за различите видове саобраћаја и друге дјелатности; повезивање Републике са међународним хидрометеоролошким информационим системима, међународну размјену података и извршавање других међународних обавеза у области метеорологије и хидрологије и друге послове одређене законом.

(2) Републички хидрометеоролошки завод је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 59.

(1) Архив Републике обавља управне и друге стручне послове који се односе на: чување, заштиту, обраду и коришћење архивске грађе, преузимање јавне и прикупљање приватне архивске грађе, валоризацију јавне регистратурске грађе, давање објашњења и стручних упутстава у вези са обавезама ималаца и стваралаца према јавној регистратурској грађи, стручни надзор спровођења мјера заштите, чувања, одабирања, сређивања и евиденције јавне регистратурске грађе, стручно усавршавање радника који рукују архивском грађом, јавно објављивање и допуњавање списка ималаца и стваралаца архивске грађе, сарадња са власницима приватне архивске грађе ради њене заштите, израду инвентара, водича и других информативних средстава за архивске фондове и збирке и њихово објављивање, чување архивске грађе, евиденцију о имаоцима и ствараоцима јавне и приватне архивске грађе и о јавној и приватној архивској грађи, давање на коришћење архивске грађе, издавање увјерења и других исправа о чињеницама садржаним у архивској грађи, научноистраживачки рад на подручју архивистике, историје и других наука у вези са архивском грађом, објављивање архивских извора, издавање публикација и стручних часописа, изложбе, предавања, едукацију и друге облике културне дјелатности, сарадњу са другим органима, организацијама и појединцима у области архивистике, матичне послове архивске дјелатности на територији Републике, и то: вођење регистра архива у Републици, стручни надзор над радом архива, вођење централног регистра архивских фондова и збирки, информационо-документациони послови у вези са архивском грађом, праћење и проучавање стања у архивској дјелатности у Републици и предлагање мјера за развој и унапређивање те дјелатности, организација и кординација међународне архивске сарадње, спровођење мјера заштите архивске грађе од изузетног и великог значаја за Републику у случају природних или других катастрофа и друге послове у складу са законом.

(2) Архив Републике је у саставу Министарства просвјете и културе.

Члан 60.

(1) Републички завод за просторно планирање израђује и прати спровођење Стратегије и Просторног плана Републике, као и других докумената просторног уређења које доноси Наводна скупштина, израђује просторне основе за коришћење простора, Програме унапређења стања у простору Републике, као и извјештај о стању у простору.

(2) Републички завод за просторно планирање обавља и стручно-аналитичке послове из области просторног планирања и уређења простора. У оквиру својих надлежности обавља и сљедеће послове: прикупља, кодификује, и систематизује податке утврђује и води информациони систем о простору и просторном планирању Републике, те изради просторних програма од интереса за Републику, координише просторно-планске документе регионалног просторног развоја као и планирања урбаних простора, те координише, припрема и израђује просторне планове посебних намјена, учествује у стручној припреми за издавање сагласности на просторне, урбанистичке и друге планове, одговара на упите из дјелокруга свога рада, сарађује на стручној припреми документације за потребе издавања локацијских услова, те учествује у изради стручних подлога за израду закона и прописа из подручја просторног уређења као и друге послове које одреди директор Завода или ресорни министар.

(3) Републички завод за просторно уређење издаје публикације и стручне часописе из области урбанизма и просторног планирања и ширег подручја рада из своје надлежности, организује изложбе, промоције, стручне и научне скупове, с циљем подизања свијести јавности и размјене стручних искустава.

(4) Републички завод за просторно планирање Републике је у саставу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Члан 61.

(1) Републички завод за грађевинарство врши стручне и друге послове који се односе на истраживања и експериментални развој у техничким и технолошким наукама, техничко испитивање и анализе, архитектонске и инжењерске дјелатности, техничко савјетовање, испитивање грађевинских материјала и конструкција, геомеханику и увођење стандарда у грађевинарство.

(2) Републички завод за грађевинарство је у саставу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Члан 62.

(1) Републички завод за геолошка истраживања обавља стручне и друге послове који се односе на геолошка истраживања – израду геолошких карата различитих профила и намјена, а од интереса за Републику; израду научних студија из области геолошких истраживања и испитивања од интереса за Републику; успостављање централне архиве (фонда, библиотеке) за Републику из области геолошких истраживања, дигитализацију фондовске грађе у форми пројеката, програма, извјештаја, елабората, студија о истраживању различитих минералних ресурса на простору Републике, односно, успостављање геолошког информационог система у Републици; израду средњорочних и дугорочних прогноза геолошких истраживања; израду нормативних аката у области геолошких истраживања; израду пројеката и студија економске оправданости за давање концесија на геолошка истраживања и експлоатацију минералних ресурса по јавном позиву и друге послове у складу са законом и по налогу министарства.

(2) Републички завод за геолошка истраживања је у саставу Министарства индустрије, енергетике и рударства.

Члан 63.

(1) Центар за пружање бесплатне правне помоћи обавља стручне и друге послове који се односе на пружање бесплатне правне помоћи физичким лицима који стичу статус корисника бесплатне правне помоћи у поступцима који се воде пред судовима и другим органима, успостављање стандарда за квалитетно пружање правне помоћи, верификацију листа субјеката за пружање правне помоћи, одлучивање о додјели бесплатне правне помоћи, планирање и предлагање буџета за остваривање бесплатне правне помоћи, пружање правних савјета и помоћ при попуњавању формулара, вођење евиденције о пружању бесплатне правне помоћи, давање информације, објављивање публикација уређивање веб страница, прикупљање свих података потребних за одлучивање о праву на бесплатну правну помоћ кориснику, едукација субјеката овлашћених за пружање бесплатне правне помоћи.

(2) Центар за пружање бесплатне правне помоћи је у саставу Министарства правде.

Члан 64.

(1) Завод за образовање одраслих врши стручне и друге послове који се односе на област образовања одраслих, аналитичке и развојне послове у дјелатности образовања одраслих, усклађивање приједлога заинтересованих страна, припрема, прати и развија програме образовања одраслих, обавља надзор над стручним радом установа за образовање одраслих, води базу података и осигурава информације за надлежно министарство, води Централни регистар програма, полазника и организатора образовања одраслих, утврђује критерије за успоставу, провођење програма образовања одраслих и оцјењује испуњеност услова, одобрава посебне програме образовања, врши праћење и вредновање програма, утврђивање квалитета програма, организује и проводи стручно усавршавање наставника и предавача, обавља информацијско-документацијску и издавачку дјелатност, даје стручна мишљења и упутства организаторима образовања одраслих, и друге послове у складу са законом.

(2) Завод за образовање одраслих је у саставу Министарства просвјете и културе.

III ПОСЛОВИ УПРАВЕ[уреди]

Члан 65.

Послови управе су:

а) вођење политике развоја,
б) праћење стања,
в) нормативна дјелатност,
г) извршавање закона и других прописа,
д) вршење управног надзора,
ђ) одлучивање у управном поступку о правима и обавезама учесника у поступку,
е) поступање у прекршајном поступку,
ж) старање о јавним службама и
з) остали стручни послови управе.

Члан 66.

Вођење политике развоја обухвата утврђивање развојних стратегија и подстицање привредног, социјалног, културног, спортског, еколошког и укупног друштвеног развоја.

Члан 67.

Органи управе прате и утврђују стање у областима из свог дјелокруга, проучавају посљедице утврђеног стања и зависно од надлежности, сами предузимају мјере, или предлажу Влади доношење прописа и предузимање мјера на које је овлашћена.

Члан 68.

Нормативна дјелатност обухвата израду текста нацрта и приједлога закона и других прописа и доношење подзаконских аката.

Члан 69.

(1) Органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства.

(2) Правилником се разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе.

(3) Наредбом се наређује или забрањује неко понашање у једној ситуацији која има општи значај.

(4) Упутством се одређује начин на који органи управе и носиоци јавних овлашћења извршавају поједине одредбе закона или другог прописа.

(5) Правилници, наредбе и упутства објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Члан 70.

(1) Органи управе могу доносити прописе из члана 69. овог закона, само када су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе.

(2) Органи управе не могу на основу члана 69. овог закона одређивати своје или туђе надлежности, нити физичким и правним лицима установљавати права и обавезе, које нису већ установљене законом или прописом Владе.

Члан 71.

Извршавање закона и других прописа обухвата вођење управног поступка, доношење и извршење рјешења и других појединачних аката, предузимање управних мјера и управних радњи, праћење њиховог извршавања, давање обавјештења, издавање стручних упутстава и инструкција за рад и пружање стручне помоћи.

Члан 72.

Вршење управног надзора обухвата:

а) надзор над законитошћу управних аката,
б) надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада органа управе и органа јединица локалне самоуправе, установа и других правних лица у вршењу пренесених, односно повјерених послова републичке управе и
в) инспекцијски надзор.

Члан 73.

Надзор над законитошћу управних аката обухвата контролу законитости управних аката којима се на основу закона рјешава о правима, обавезама и правним интересима физичких и правних лица и предузимање законом прописаних мјера.

Члан 74.

(1) Надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада обухвата:

а) контролу законитости рада и поступања,
б) контролу и оцјену ефикасности, економичности и ефективности,
в) контролу цјелисходности организације обављања послова и оспособљености државних службеника и намјештеника за обављање тих послова и
г) односе државних службеника према странкама.

(2) У вршењу надзора из става 1. овог члана се:

а) покреће поступак за оцјену уставности и законитости општих аката,
б) налаже извршавање утврђених обавеза,
в) предлаже престанак, односно забрану рада установе или другог правног лица и
г) предузима друге мјере утврђене посебним прописом.

Члан 75.

(1) Инспекцијски надзор спроводи се непосредним увидом код органа управе, органа јединица локалне самоуправе, других органа, те физичких и правних лица у погледу поштовања закона и других прописа, те предузимањем управних и других мјера и радњи да се утврђено стање усклади са прописом.

(2) Инспекцијски надзор уређује се посебним законом.

Члан 76.

Одлучивање у управном поступку о правима и обавезама физичких и правних лица обухвата покретање и вођење управног поступка, предузимање мјера и радњи у управном поступку, доношење рјешења о правима и обавезама физичких и правних лица и њихово непосредно извршавање.

Члан 77.

Поступање у прекршајном поступку обухвата покретање прекршајног поступка и друге радње у току прекршајног поступка.

Члан 78.

(1) Органи управе старају се да се рад јавних служби одвија према закону и другом пропису.

(2) У извршавању послова из става 1. овог члана, органи управе врше послове и предузимају мјере за које су овлашћени законом.

Члан 79.

Органи управе прикупљају и проучавају податке у областима из свог дјелокруга, сачињавају анализе, извјештаје, информације и друге материјале и обављају друге стручне послове, којима доприносе развоју области из свог дјелокруга.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ОРГАНА УПРАВЕ[уреди]

Члан 80.

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста органа управе утврђује се зависно од обима, врсте и сложености послова и на начин којим се обезбјеђује њихово ефикасно, економично и ефективно извршење.

Члан 81.

(1) Критеријуме за унутрашњу организацију и систематизацију послова органа управе (називи групе послова, садржај тих послова и услови за њихово обављање) и оквирни број извршилаца, одређује Влада уредбом.

(2) Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста доноси руководилац органа управе, уз сагласност Владе.

V УРЕЂЕЊЕ ОРГАНА УПРАВЕ[уреди]

Члан 82.

(1) Министарством руководи министар.

(2) Министар представља министарство, доноси прописе и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства.

(3) Министар је одговоран предсједнику Владе, Влади и Народној скупштини за рад министарства и стање у областима из дјелокруга министарства.

Члан 83.

(1) Министарство има помоћнике министра, који за свој рад одговарају министру.

(2) Помоћник министра руководи облашћу рада министарства за коју се формира ресор.

(3) Помоћника министра поставља Влада на пет година а у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.

Члан 84.

(1) Министарство има секретара.

(2) Секретар министарства помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица министарства и сарађује са другим органима.

(3) Секретара министарства поставља Влада на пет година а у складу са закононом којим се уређује положај државних службеника.

Члан 85.

(1) Министар може именовати највише два савјетника.

(2) Савјетник министра, по налогу министра, припрема приједлоге аката, сачињава мишљења и врши друге послове за министра.

(3) Права и обавезе савјетника министра уређују се уговором.

Члан 86.

(1) Органом управе у саставу министарства руководи директор, који за свој рад одговара министру.

(2) Самосталном управом и управном организацијом која није у саставу министарства руководи директор, који за свој рад одговара Влади.

(3) Директор из ст. 1. и 2. овог члана рјешава у управним стварима из дјелокруга органа и одлучује о правима и дужностима запослених у органу.

(4) Директора из ст. 1. и 2. овог члана поставља Влада на пет година у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.

Члан 87.

(1) Орган управе из члана 86. овог закона има замјеника директора и може имати једног или више помоћника директора.

(2) Замјеник директора замјењује директора и обавља друге послове које му одреди директор, а за свој рад одговара директору.

(3) Помоћник директора руководи пословима у једној или више међусобно повезаних области рада органа и за свој рад одговара директору.

(4) Замјеника и помоћника директора поставља Влада на пет година, на приједлог министра, а према закону којим се уређује положај државних службеника.

Члан 88.

(1) Послове из свог дјелокруга, орган управе у саставу министарства врши самостално.

(2) Министар усмјерава рад органа управе у саставу министарства и доноси прописе из његовог дјелокруга.

(3) Орган управе у саставу министарства пред Владом и Народном скупштином представља министар.

(4) Овлашћења према органима управе, када се односе на орган у саставу министарства, Влада и Народна скупштина остварују преко министарства у чијем саставу је орган.

Члан 89.

(1) Послове из свог дјелокруга, самостална управа обавља самостално.

(2) Директор самосталне управе доноси прописе из њеног дјелокруга уз сагласност Владе.

(3) Самосталну управу представља директор.

(4) Овлашћења према самосталним управама Влада остварује непосредно.

VI УНУТРАШЊИ НАДЗОР[уреди]

Члан 90.

(1) Унутрашњи надзор подразумијева надзор који органи управе врше над другим органима управе и носиоца јавних овлашћења у обављању повјерених, односно пренесених послова републичке управе.

(2) Унутрашњи надзор састоји се од:

а) надзора над радом,
б) инспекцијског надзора преко управне инспекције и
в) других облика надзора утврђених законом.

(3) Управна инспекција уређује се посебним законом.

Члан 91.

(1) Надзор над радом органа управе састоји се од надзора над законитошћу рада и надзора над цјелисходношћу рада органа управе те носиоца овлашћења у вршењу повјерених, односно пренесених послова управе.

(2) Надзором над законитошћу рада испитује се спровођење закона и других прописа, а надзор над сврсисходношћу рада – дјелотворност и економичност рада, те сврсисходност организације послова.

Члан 92.

(1) Орган управе овлашћен је да у вршењу надзора над радом:

а) захтјева извјештаје и податке о раду,
б) утврди стање извршавања послова, упозори на уочене неправилности и одреди мјере и рок за њихово отклањање,
в) издаје инструкције,
г) наложи предузимање послова које сматра потребним,
д) покрене поступак за утврђивање одговорности,
ђ) непосредно изврши неки посао, ако оцијени да се другачије не може извршити закон или други пропис и
е) предложи Влади да предузме мјере за које је овлашћена.

(2) Извјештај о раду садржи приказ извршавања закона и других прописа, предузете мјере и њихово дејство, те друге потребне податке.

Члан 93.

(1) Инструкцијом се усмјерава организација послова и начин рада запослених у органу управе и носиоцу јавних овлашћења у вршењу повјерених, односно пренесених послова републичке управе.

(2) Инструкцијом се не може одређивати начин поступања и рјешавања у управној ствари.

Члан 94.

(1) Надзор над радом органа управе у саставу министарства обавља министарство у чијем саставу је орган.

(2) У вршењу надзора из става 1. овог члана, министарство има сва општа овлашћења у надзору над радом која су овим законом прописана.

VII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ, РЈЕШАВАЊЕ О ЖАЛБИ И ИЗУЗЕЋЕ[уреди]

Члан 95.

(1) Сукоб надлежности између органа управе, између органа управе и носиоца јавних овлашћења и између носиоца јавних овлашћења, рјешава Влада на приједлог министарства надлежног за послове управе.

(2) Сукоб надлежности између подручних јединица органа управе рјешава руководилац органа управе.

Члан 96.

(1) О жалби на првостепено рјешење подручне јединице органа управе рјешава руководилац органа.

(2) О жалби на првостепено рјешење органа управе у саставу министарства рјешава министар.

(3) Против првостепеног рјешења министарства и самосталне управне организације може се изјавити жалба.

(4) По жалби против првостепеног рјешења из става 3. овог члана одлучује Влада, ако законом није другачије одређено.

(5) О жалби на првостепено рјешење носиоца јавних овлашћења донесено у повјереним, односно пренесеним пословима, рјешава надлежни министар, ако законом није другачије одређено.

Члан 97.

(1) О изузећу службеног лица у органу управе рјешава руководилац органа управе.

(2) О изузећу руководиоца органа управе у саставу министарства рјешава министар.

(3) О изузећу министра и руководиоца самосталне управе рјешава Влада.

(4) О изузећу службеног лица код носиоца јавних овлашћења рјешава руководилац носиоца јавних овлашћења.

VIII ОДНОС ОРГАНА УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА[уреди]

Члан 98.

(1) Влада усмјерава органе управе у спровођењу политике и извршавању закона и других прописа, усклађује њихов рад и одређује им рокове за доношење прописа ако нису одређени законом или другим прописом.

(2) Влада је обавезна да на захтјев органа управе заузме став према питању из његовог дјелокруга.

(3) Влада може наложити органу управе да проучи неко питање или предузме неки посао и да јој о томе поднесе посебан извјештај.

Члан 99.

(1) Влада може организовати посебно координационо тијело ради усмјеравања и координације послова из дјелокруга више органа управе.

(2) Влада одређује задатке координационог тијела, руковођење координационим тијелом и сва друга питања од значаја за рад координационог тијела.

Члан 100.

Влада ће поништити или укинути акт министарства који је у супротности са прописом Владе.

Члан 101.

(1) Органи управе дужни су да сачине годишњи план рада.

(2) Органи управе најмање једном годишње поносе извјештај о раду и стању у управној области. Извјештај обавезно садржи приказ извршавања закона и других прописа, реализације програма и закључака Владе, мјера које су предузели и њихових резултата.

(3) Органи управе дужни су да, на захтјев Владе, поднесу и посебан извјештај о појединим питањима из дјелокруга, мјерама које су предузели и њиховим резултатима.

(4) Влада утврђује методологију израде планова рада и извјештаја о раду и стању у управној области.

Члан 102.

(1) Односи органа управе са Народном скупштином и предсједником Републике заснивају са на правима и дужностима одређеним Уставом, законом и другим прописом.

(2) Органи управе дужни су да Народној скупштини и предсједнику Републике, посредством Владе, прослиједе обавјештења, објашњења и податке у вези са њиховом надлежношћу.

Члан 103.

(1) Органи управе дужни су да сарађују у свим заједничким питањима и да међусобно размјењују податке и обавјештења потребна за рад.

(2) Органи управе оснивају заједничка тијела и пројектне групе ради извршавања послова чија природа захтијева учешће више органа управе.

Члан 104.

(1) Послом из дјелокруга два или више органа управе управља онај орган управе у чијем је дјелокругу претежни дио посла.

(2) Ако акт споразумно доносе два или више органа управе, или један орган уз сагласност другог, па сагласност изостане, о спору одлучује Влада.

(3) Влада одлучује и о свим другим питањима која органи управе споразумно не ријеше.

Члан 105.

Односи органа управе са судовима, тужилаштвима и другим републичким органима заснивају се на правима и дужностима одређеним Уставом, законом и другим прописом.

Члан 106.

(1) Односи органа управе са органима јединица локалне самоуправе у питањима из њиховог изворног дјелокруга, заснивају се на правима и дужностима одређеним Законом о локалној самоуправи.

(2) При надзору над радом органа јединица локалне самоуправе у вршењу повјерених послова републичке управе, органи управе имају општа и посебна овлашћења која према овом закону имају у надзору над радом носиоца јавних овлашћења.

Члан 107.

Органи управе дужни су да обезбиједе сарадњу са невладиним организацијама, која се остварује нарочито:

а) консултовањем невладиног сектора о законским и другим прописима и пројектима којима се уређује начин остваривања слобода и права грађана,
б) омогућавањем учешћа у раду радних група за сагледавање питања од заједничког интереса или за нормативно уређење одговарајућих питања,
в) организовањем заједничких јавних расправа, округлих столова, семинара и других видова заједничких активности и другим одговарајућим облицима и
г) информисањем о садржају програма рада и извјештаја о раду органа управе.

IX ПРЕНОШЕЊЕ И ПОВЈЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА УПРАВЕ[уреди]

Члан 108.

(1) Поједини послови управе ради њиховог ефикаснијег и економичнијег обављања, преносе се законом на јединице локалне самоуправе, јавним установама и другим правним лицима (у даљем тексту: орган).

(2) Акту о повјеравању послова из става 1. овог члана претходи елаборат о оправданости који садржи нарочито:

а) оправданост повјеравања послова,
б) прецизно одређење послова који се повјеравају,
в) субјект коме се послови повјеравају,
г) ставове и мишљења органа јединице локалне самоуправе или другог правног лица о могућностима и условима вршења повјерених послова (нарочито постојање организационих, кадровских, техничких, финансијских и материјалних услова) и
д) начин и услове финансирања вршења повјерених послова.

Члан 109.

Орган управе контролише да ли орган у вршењу пренесених, односно повјерених послова републичке управе, поступа у складу са законом, упозорава орган када утврди да орган не поступа у складу са законом и предлаже мјере које орган треба да предузме.

Члан 110.

Орган управе одлучује по жалби на појединачне акте које у првом степену доносе органи у вршењу пренесених, односно повјерених послова и врши друга права која по закону има другостепени орган у управном поступку.

Члан 111.

Орган управе врши контролу рада органа у обављању пренесених, односно повјерених послова и има право и дужност да:

а) даје претходну сагласност на све прописе које доносе у вези са обављањем пренесених, односно повјерених послова,
б) даје сагласност на организацију рада и услове за обављање пренесених, односно повјерених послова,
в) даје обавезна упутства за обављање пренесених, односно повјерених послова,
г) пружа стручну помоћ у обављању пренесених, односно повјерених послова,
д) врши непосредни увид у обављање пренесених, односно повјерених послова,
ђ) упозори у писаном облику орган на неизвршење пренесених, односно повјерених послова и наложи да у одређеном року обезбиједи извршење послова,
е) упозори у писаном облику орган на неправилности, незаконитости или неблаговременост у извршењу пренесених, односно повјерених послова, и одреди рок за њихово отклањање и
ж) предузима мјере одговорности.

Члан 112.

(1) Када орган не поступи по упозорењу органа управе из члана 111. овог закона, орган управе може о трошку органа непосредно извршити поједини задатак из пренесених, односно повјерених послова.

(2) Орган управе дужан је да поступи на начин из става 1. овог члана, када пропуштањем вршења посла могу настати штетне посљедице за живот и здравље људи, животну средину или имовину те остваривање права и интереса грађана.

Члан 113.

(1) Орган управе може предложити Влади да почне поступак за одузимање пренесених, односно повјерених послова, када орган те послове, и поред упозорења не обавља или их не обавља правилно, законито и ажурно.

(2) Пренесене, односно повјерене послове из става 1. овог члана врши надлежни орган управе.

Члан 114.

(1) При обављању повјерених, односно пренесених послова управе, носиоци јавних овлашћења имају иста права и дужности као органи управе.

(2) Влада и органи управе задржавају и послије повјеравања, односно преношења послова управе, одговорност за њихово извршавање.

Члан 115.

Средства за вршење повјерених, односно пренесених послова управе обезбјеђују се у буџету Републике.

Члан 116.

(1) Када је носиоцима јавних овлашћења повјерено доношење прописа, они по природи и називу морају да одговарају прописима које доносе органи управе.

(2) Носилац јавних овлашћења дужан је да прије објављивања прописа из става 1. овог члана прибави мишљење од надлежног министарства.

(3) Носилац јавних овлашћења дужан је да прописе из става 1. овог члана објави у одговарајућем службеном гласилу.

Члан 117.

(1) Послови управе у вези са обликовањем политике Владе не могу бити повјерени, односно пренесени.

(2) Послови инспекцијског надзора могу бити повјерени једино органима јединица локалне самоуправе.

Члан 118.

(1) Орган управе који врши надзор над радом носиоца јавних овлашћења у обављању повјерених, односно пренесених послова републичке управе одређује се законом.

(2) Орган из става 1. овог члана у обављању надзора над радом носиоца јавних овлашћења, има сва општа овлашћења у надзору над радом која су овим законом прописана.

X ЈАВНОСТ РАДА И ОДНОСИ СА ГРАЂАНИМА[уреди]

Члан 119.

(1) Органи управе дужни су да обавјештавају јавност о вршењу послова из свог дјелокруга и извјештавају о свом раду путем средстава јавног информисања или на други погодан начин.

(2) Давање одређених извјештаја и података може се ускратити само у случајевима прописаним законом.

Члан 120.

Орган управе дужан је да у припреми закона којима се уређују права, обавезе и правни интереси физичких и правних лица, поступи на начин да путем средстава јавног информисања и позивањем заинтересованих субјеката, омогући заинтересованим субјектима да изнесу примједбе, приједлоге и сугестије.

Члан 121.

(1) Органи управе могу да врше одређене послове у мјесту изван свог сједишта и сједишта подручних јединица, у управним данима.

(2) Послове који ће се обављати на начин из става 1. овог члана, мјесто и вријеме њиховог вршења, одређује руководилац органа управе.

(3) Управни дани оглашавају се у мјестима у којима се одржавају.

Члан 122.

Органи управе дужни су да на примјеран начин обавјештавају странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, своме дјелокругу, органу управе који надзире њихов рад и начину контакта са њима те о другим подацима битним за јавност рада и односе са странкама.

Члан 123.

(1) Органи управе дужни су да омогуће свим физичким и правним лицима подношење притужби на њихов рад и рад и однос запослених.

(2) На поднесену притужбу орган управе дужан је да одговори у року од 15 дана од дана пријема притужбе, ако подносилац притужбе захтијева одговор.

Члан 124.

(1) Органи управе дужни су да остваре примјеран однос са странкама и примају странке у току радног времена.

(2) Дневни и недјељни распоред радног времена и друга питања у вези са радним временом у органима управе, уређује Влада.

XI СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА УПРАВЕ[уреди]

Члан 125.

(1) Средства за рад органа управе обезбјеђују се у буџету Републике.

(2) Средства за рад органа управе чине:

а) средства за исплату плата државних службеника и запослених без статуса државног службеника,
б) средства за материјалне трошкове,
в) средства за посебне намјене и
г) средства за набавку и одржавање опреме.

Члан 126.

Орган управе може остваривати одређене приходе својом дјелатношћу, у складу са законом.

Члан 127.

При утврђивању висине средстава за рад органа управе полази се првенствено од потребе обезбјеђивања потпуног и ефикасног обављања тих послова, њихове природе, обима и од других услова утврђених законом.

Члан 128.

(1) Средства за исплату зарада (плата) у органима управе обезбјеђују се за:

а) плате државних службеника и намјештеника
б) накнаде нераспоређеним државним службеницима и намјештеницима и
в) накнаде државним службеницима и намјештеницима за чијим радом је престала потреба.

(2) Средства за плате и утврђивање висине плата запосленима у органима управе обезбјеђују се у складу са посебним законом и колективним уговором.

Члан 129.

Средства за материјалне трошкове обезбјеђују се за:

а) трошкове набавке потрошног материјала и ситног инвентара, огрева, освјетљења, закупа и одржавања пословних просторија,
б) поштанско-телефонске услуге,
в) трошкове набавке стручних публикација, стручне литературе и штампања материјала,
г) трошкове осигурања,
д) трошкове одржавања средстава и опреме,
ђ) путне и друге трошкове који не представљају лична примања, а која се органу управе признају у материјалне трошкове и
е) друге трошкове потребне за вршење послова органа управе, који према намјени спадају у материјалне трошкове.

Члан 130.

Средства за посебне намјене обезбјеђују се за:

а) одређене потребе у вези са радом органа управе (накнаде свједоцима, вјештацима, тумачима и остали трошкови поступка и сл.),
б) отпремнине запослених којима престаје рад због одласка у пензију,
в) стручно оспособљавање и усавршавање запослених,
г) модернизацију органа управе,
д) накнада по уговору за научноистраживачки рад и
ђ) остале намјене утврђене посебним законом.

Члан 131.

(1) Средства опреме чине инвентар и друге потребне ствари које органу управе служе за обављање његових послова, а чији је вијек трајања под нормалним условима коришћења дужи од једне године, ако посебним законом није другачије одређено.

(2) Средства опреме чине и новчана средства намијењена за набавку опреме.

Члан 132.

За законито коришћење средстава органа управе одговоран је руководилац органа управе.

Члан 133.

Контролу законитости коришћења средстава за рад органа управе врши Министарство финансија, у складу са законом.

XII ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЈЕШТЕНИЦИ[уреди]

Члан 134.

(1) Послове из дјелокруга органа управе обављају државни службеници и намјештеници.

(2) Послове основне дјелатности органа управе обављају државни службеници, а послове у непосредној вези са њима извршавају намјештеници.

(3) Послови основне дјелатности управе су: нормативно-правни и управни послови, праћење стања, развојни и инспекцијски послови.

Члан 135.

Положај државног службеника уређује се посебним законом, а намјештеника – општим прописима о раду.

XIII КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ[уреди]

Члан 136.

(1) Канцеларијско пословање обухвата евидентирање, чување, разврставање и архивирање материјала који је примљен у раду органа управе или који настане у раду органа управе те сва друга питања у вези са пословањем органа управе.

(2) Канцеларијско пословање прописује Влада уредбом.

Члан 137.

(1) Одредбе овог закона о канцеларијском пословању примјењују се и на службе Народне скупштине, Вијећа народа, Предсједника Републике и Владе.

(2) Одредбе овог закона о начелима дјеловања органа управе, јавности рада и односима са грађанима, условима за обављање послова државног службеника и о канцеларијском пословању, примјењују се на све носиоце јавних овлашћења.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 138.

До доношења аката Владе предвиђених овим законом примјењују се акти Владе донесени до дана ступања на снагу овог закона.

Члан 139.

(1) Влада ће донијети уредбу из члана 81. у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Влада ће утврдити методологију из члана 101. и донијети уредбу из члана 136. у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(3) Органи управе донијеће акте о организацији и систематизацији радних мјеста у року од 30 дана од дана ступања на снагу уредбе из става 1. овог члана.

Члан 140.

Носиоци јавних овлашћења настављају да врше послове управе који су им повјерени, односно пренесени, до ступања на снагу овог закона.

Члан 141.

Ступањем на снагу овог закона престају са радом:

а) Министарство привреде, енергетике и развоја, а послове преузима Министарство индустрије, енергетике и рударства;
б) Министарство за економске односе и координацију, а послове преузима Министарство за економске односе и регионалну сарадњу;
в) Агенција за лијекове,
г) Агенција за акредитацију и унапређење здравствене заштите и наставља са радом као јавна установа;
д) Дирекција за воде, а послове преузимају Агенција за воде обласног ријечног слива Саве и Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице;
ђ) Републички секретаријат за односе са Међународним трибуналом у Хагу и истрагу о ратним злочинима, а послове преузима Републички центар за истраживање ратних злочина;
е) Дирекција за приватизацију, а послове преузима Инвестиционо-развојна банка Републике;
ж) Републичка дирекција за производњу и промет наоружања и војне опреме, а послове преузима Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме,
з) Републички завод за цијене, а послове преузима Министарство трговине и туризма и
и) Републички завод за планирање, а послове преузима Министарство финансија.

Члан 142.

Ступањем на снагу овог закона престају да важе Закон о министарствима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/02, 33/04, 118/05 и 33/06) и одредбе чл. 2-6., члан 12., чл. 14-19., чл. 29-31., чл. 33-41. и чл. 91-119. Закона о административној служби у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/02, 62/02, 38/03, 49/06 и 20/07).

Члан 143.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1876/08
25. новембра 2008. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 118/08