Закон о измјенама и допунама Закона о републичкој управи (2012)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ


Члан 1.

У Закону о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) у члану 1. послије ријечи: „министарства“ додаје се запета, а ријечи: „као репу­блички органи управе и други републички органи управе“ замјењују се ријечима: „републичке управе и републичке управне организације“, а ријечи: „запослени без статуса државног слу­жбеника“ замјењују се ријечима: „намјештеници (у даљем тексту: намјештеници)“.

Члан 2.

У члану 9. у ставу 2. ријечи: „запосле­ним без статуса државног службеника“ замјењују се ријечју: „намјештеницима“.

Члан 3.

У члану 14. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Формирање, надлежност и статус подручне јединице утврђује се актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.“

Члан 4.

У члану 16. у ставу 1. ријечи: „административне таксе,“ бришу се.

У ставу 2. послије ријечи: „других републичких органа управе“ додају се ријечи: „и по својој природи не могу се сврстати у дјелокруг послова тих органа“.

Члан 5.

Члан 19. мијења се и гласи:

„Министарство просвјете и културе обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем предшколског васпитања, основног образовања и васпитања, средњошколског и високог образовања и образовања у саобраћају; испуњеност услова за оснивање и престанак рада предшколских установа, установа образовања и културе; доношење основа програма предшколског васпитања и образовања, наставних планова и програма за основно и средње образовање, одобравање и давање дозвола за извођење студијских програма на високошколским установама; стратешко планирање свих нивоа образовања, утврђивање стандарда и норматива, те других услова за обављање васпитно-образовног рада; одобравање уџбеника, утврђивање образаца годишњег плана рада школе, одобравање стручног напредовања и усавршавања наставника, стручних сарадника и васпитача; надзор над законитошћу рада образовних установа, осигуравање финансијских и материјалних услова за рад образовних установа, обезбјеђивање образовања ученика са посебним образовним потребама и обезбјеђивање цјеложивотног учења; креирање уписне политике у складу са потребама тржишта рада и у складу са стратешким правцима развоја образовања; ученички и студентски стандард и студентско организовање; обезбјеђивање средстава за стипендирање студената у Републици и у иностранству, координацију међународне размјене ученика, студената и академског особља; нострификацију и еквиваленцију иностраних школских свједочанстава, признавање страних високошколских диплома, образовање ученика и грађана Републике на раду у иностранству, припрему програма образовне сарадње са другим државама и међународним организацијама, те међународним споразумима у области образовања; издавање овлашћења за рад ауто-школама; обављање библиотечке, књижевне и издавачке дјелатности; старање о непокретним и покретним културним добрима; природу и екологију, националне паркове, проглашавање заштићених зона, старање о музејима, галеријама, спомен-подручјима; филмску умјетност, музичку, ликовну и примијењену умјетност, архитектуру, дизајн, удружења грађана која се баве културним дјелатностима; предлагање буџета за културу на нивоу Републике, праћење, припрему, анализирање утрошка финансијских средстава и предлагање реалокације и измјене на основу тога; утврђивање визије, мисије, културне политике и стратегије културе, организацију и координацију активности на извршавању програмских активности из области културе; обезбјеђивање развоја и увођење савремених система, метода и техника у области културе, сарадње са установама из области културе, давање стручних упутстава буџетским корисницима из области културе, сарадње са другим органима, организацијама и појединцима из области културе, међународну сарадњу у области културе; израђивање законских и подзаконских аката из надлежности Министарства; обављање информативно-документацијске и издавачке дјелатности, као и друге послове у складу са законом.“

Члан 6.

У члану 21. ријечи: „здравствену исправност воде, животних намирница и предмета опште употребе, послове из области заштите од зрачења и радијационе сигурности“ бришу се.

Члан 7.

Члан 22. мијења се и гласи:

„Министарство породице, омладине и спорта обавља управне и друге стручне послове који се односе на: анализирање демографских кретања; праћење и предлагање мјера пронаталитетне политике; промовисање породичних вриједности и одговорног родитељства; развијање и подржавање пројеката и програма удружења усмјерених на добробит дјеце и породице; предлагање програма и учешће у едукацији стручњака који раде са дјецом, младима и породицама ради подизања квалитета породичног живота и демографског развоја Републике; спровођење активности на унапређењу мјера за подстицај рађања дјеце и планирања породице; промовисање међугенерацијске сарадње; промовисање и праћење примјене конвенција које се односе на заштиту дјеце, активности на заштити од насиља у породици, међународну сарадњу у области подизања квалитета породичног живота, демографског развоја и права дјетета; пружање стручне помоћи и друге помоћи у раду Савјета за дјецу Републике; стручну и другу помоћ у раду Савјета за демографску политику Републике; утврђивање Националног акционог плана и омладинске политике Републике и старање о њеној примјени; стварање претпоставки за рјешавање омладинске проблематике – запошљавање младих, побољшање њиховог социјалног статуса, укључивање у друштво, реализацију омладинских пројеката, подстицање активног учешћа младих у друштву, оснивање центара за младе, сарадња са омладинским организацијама, међународну сарадњу у области омладинског организовања и дјеловања; стварања услова за развој спорта на нивоу Републике и његово правно регулисање, утврђивање стратегије развоја спорта у Републици и праћење реализације стратешких и програмских задатака, остваривање међународне сарадње самостално или преко заједничких органа БиХ, израду краткорочних и дугорочних планова (олимпијски циклус) развоја спорта Републике и програма развоја спорта и прикупљање средстава за њихову реализацију, утврђивање критеријума за њихову расподјелу и праћење намјенског утрошка тих средстава, стварање услова за унапређивање стручног рада; утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим, стварање претпоставки за коришћење спортских објеката и терена; регистрацију спортских организација и других организација у спорту, прикупљање и обраду статистичких података и вођење укупне информатике у спорту, координацију рада гранских спортских савеза Републике, града и општине, те належних органа; надзор над радом спортских организација и других организација у спорту; израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.“

Члан 8.

У члану 23. послије ријечи: „прераду хемијских производа,“ додају се ријечи: „производњу производа од гуме и пластике,“, а ријечи: „подстицање развоја институција за унапређење и развој предузетништва – занатства, стратегију развоја малих и средњих предузећа, стратегију развоја занатско-предузетничке дјелатности, планирање средстава за реализацију и спровођење стратегија и политике развоја“ замјењују се ријечима: „израду и провођење политика, стратегија и закона које имају за циљ подстицање развоја и промоцију малих и средњих предузећа и предузетништава, уређивање начина обављања занатско-предузетничке дјелатности, израду информативно-аналитичких докумената из ове области, извјештавање о провођењу ових докумената, извјештавање о постигнутом напретку у овој области (ЕУ акт о МСП, европске интеграције и слично), подршку изградњи и јачању институционалне инфраструктуре за развој и промоцију МСП и предузетништва у Републици, пружање административне подршке раду Савјета за развој МСП и предузетништва Републике, планирање и провођење процедура у вези са подстицајним средствима за развој и промоцију МСП и предузетништва, подршку изградњи предузетничке и пословне инфраструктуре у Републици (пословне зоне, инкубатори, технолошки паркови, иновациони центри, кластери и друго), подршку очувању старих заната у Републици, подршку развоју женског и социјалног предузетништва, кандидовање и учешће у имплементацији пројеката који се финансирају из средстава Европске уније и других извора, сарадња са релевантним институцијама из ове области, формирање базе података и регистара из области МСП и предузетништва, успостављање предузетничког портала“, а ријечи: „мјерама економске и развојне политике подстицање развоја ресорних привредних области“ замјењују се ријечима: „мјерама економске и развојне политике подстицања развоја и конкурентности ресорних привредних области“.

Члан 9.

У члану 24. послије ријечи: „занатство,“ додају се ријечи: „дјелатност лобирања,“.

Ријечи: „робне резерве“ бришу се, а послије ријечи: „предузећа и друга правна лица у области промета,“ додају се ријечи: „робних резерви,“.

Члан 10.

Члан 27. мијења се и гласи:

„Министарство науке и технологије врши управне и друге стручне послове који се односе на: развој и промоцију научноистраживачке дјелатности; стратегију научноистраживачког развоја Републике, подстицање основних, примијењених и развојних истраживања и других видова научноистраживачког рада; оснивање и обављање дјелатности научноистраживачких и истраживачко-развојних организација; развој и оспособљавање научноистраживачког кадра, обезбјеђење инфраструктуре за обављање научноистраживачке дјелатности, научну публицистику, систем научног информисања и комуницирања; учествовање у међународној научноистраживачкој дјелатности; вођење базе података о научноистраживачким организацијама и кадровима; стратегију технолошког развоја Републике засновану на јединственом научнотехнолошком систему и знању, подстицање развоја и унапређивање технологија, а посебно информационо-комуникационих технологија, трансфер технологија, подстицање и промоцију развоја инфраструктуре за развој технологија и технопредузетништва, подстицање увођења савремене опреме, учешће у међународним програмима, пројектима и скуповима нових технологија, иновације, надзор у области развоја технологије; вођење базе података о технолошким капацитетима Републике, развој иновационог система Републике, развој информационог друштва; стипендирање талентованих ђака и студената; праћење развоја науке и технологије у Европској унији и усклађивање научноистраживачког и иновационог система Републике са стратешким документима, стандардима и нормативима Европске уније ради испуњавања услова у процесу европских интеграција; израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.“

Члан 11.

У члану 28. послије ријечи: „функционисање противградне заштите, праћење и“ ријечи: „процјену и“ бришу се.

Члан 12.

Члан 31. мијења се и гласи:

„Министарство за економске односе и регионалну сарадњу обавља управне и друге стручне послове који се односе на: привлачење страних улагања у Републику; стварање повољнијих услова за стране инвестиције и помоћ потенцијалним инвеститорима; промовисање привредних потенцијала Републике у иностранству; промоцију извоза; координацију активности у вези са израдом и примјеном стратегије економског развоја; успостављање система и нормативно уређивање процјене утицаја прописа, оцјена оправданости увођења нових формалности, вођење и унапређење регистра одобрења у привреди, сарадњу са пословним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству у циљу унапређења пословног окружења, сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи; вођење регистра донација у јавном сектору; подстицање развоја и унапређења прекограничне сарадње, развој заједничких пројеката, праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању (у даљем тексту: ССП); координацијa активности у вези са испуњавањем обавеза министарства које произлазе из процеса стабилизације и придруживања, координација дјеловања представника Републике у заједничким тијелима БиХ и Европске уније која се успостављају на основу ССП и праћење њиховог рада; међуресорна припрема институција Републике и координација учешћа представника Републике у процесу преговарања са Европском унијом; припрема и ревизија стратешких докумената и акционих планова везаних за испуњавање обавеза у процесу европских интеграција; остваривање и координација сарадње са другим тијелима у БиХ, те институцијама, органима и тијелима Европске уније, њеним државама чланицама, државама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу придруживања и приступања Европскoj унији; координација усклађивања законодавства Републике са прописима Европске уније; учешће у изради нормативних аката у циљу њиховог усклађивања са прописима Европске уније и правним актима Савјета Европе; стручна подршка радним тијелима Владе, министарствима и другим републичким органима управе и органима локалне самоуправе и координација њиховог рада у процесу усклађивања законодавства; развијање сарадње са Народном скупштином у законодавном поступку по питању усклађености нацрта и приједлога закона са прописима Европске уније; организација, оперативна координација активности министарстава у Влади у циљу обезбјеђења адекватног учешћа Републике у програмирању средстава Европске уније и других донатора који су на располагању БиХ; координација активности министарстава у Влади у провођењу пројеката у оквиру програма коришћења средстава Европске уније и других донатора; сарадња са институцијама БиХ и ЕК у БиХ у циљу учешћа Републике у претприступним и приступним фондовима Европске уније; координација и организовање обуке за јачање капацитета за припрему и спровођење пројеката у оквиру IPA и других програма подршке за представнике министарстава у Влади и потенцијалних корисника; предлагање мјера за побољшање апсорпционих капацитета БиХ/Републике у оквиру доступних програма подршке, израду стратешких и аналитичких докумената када је ријеч о позицији Републике у процесу придруживања и приступања Европској унији, као и других докумената за потребе Владе и Народне скупштине; праћење рада мјешовитих комитета БиХ за сарадњу са земљама у иностранству и координација учешћа представника Републике у њиховом раду; унапређивање регионалне и институционалне сарадње са регијама Европе и свијета, као и сарадње са домаћим институцијама; иницирање, припремање и предлагање споразума и протокола за успостављање и развој међурегионалне сарадње и праћење њихове примјене; вођење регистра споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству; учествовање у припремању међународних уговора и споразума о сарадњи из области економских односа; координацију представљања Републике у иностранству; нормативно уређивање организовања и рада привредних представништава Републике у иностранству; праћење реализације програма и планова рада привредних представништава, те предузимања мјера и активности за њихов координисан и ефикаснији рад; координација активности у оквиру чланства Републике у Скупштини европских регија; сарадња са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама.“

Члан 13.

У члану 35. у ставу 1. послије ријечи: „промет робе и услуга;“ додају се ријечи: „дјелатност лобирања;“.

Члан 14.

У члану 38. послије ријечи: „издавање и одузимање одобрења за приређивање игара на срећу,“ додају се ријечи: „наградних и забавних игара,“.

Члан 15.

У члану 39. тачка н) која гласи: „Републичка дирекција за робне резерве“ брише се.

Досадашње т. њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф), х) и ц) постају т. н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф) и х).

Члан 16.

У члану 40. у ставу 1. послије ријечи: „односно приједлога закона;“ додају се ријечи: „давање стручних мишљења Влади о нацртима и приједлозима закона и других прописа у којима Влада није предлагач; сарадњу са министарствима и другим републичким органима и учествовање у припреми одговора на приједлог за покретање поступка оцјене уставности закона, другог прописа и општег акта“, а ријечи: „старање о начину хармонизације прописа Републике са законодавством Европске уније и координација са надлежним министарствима у циљу што квалитетнијег преузимања европског законодавства и његовог уграђивања у правни систем Републике“, замјењују се ријечима: „старање о очувању правног система Републике приликом усклађивања закона и других прописа Републике са законодавством Европске уније; старање о спровођењу Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона;“.

Члан 17.

У члану 47а. у ставу 1. послије ријечи: „имовином управља“ додаје се ријеч: „одузетом“, а послије ријечи: „Републике“ додаје се ријеч: „Српске“.

Члан 18.

Члан 53. брише се.

Члан 19.

У члану 56. став 1. мијења се и гласи:

„(1) Републичка дирекција за обнову и изградњу: врши управно-правне послове и пружа стручну и техничку помоћ министарствима, републичким управама и управним организацијама приликом санација, реконструкција, обнове и изградње свих објеката који се финансирају или суфинансирају из јавних прихода Републике, кредитних задужења и донација; пружа помоћ у поступцима прибављања планске и техничке документације, провођења јавних набавки, врши стручни надзор над изградњом ових објеката, контролу и овјеру техничке и обрачунске документације током изградње; припрема и даје стручне анализе, мишљења и информације о инвестиционој изградњи; води потребне евиденције; врши управљање и располагање са војно-стамбеним фондом, пословним просторима, гаражама и другим непокретностима на којима је право располагања као државном својином имало пријашње Министарство одбране Републике Српске и обавља и друге послове у складу са законом.“

Члан 20.

У члану 70. у ставу 2. ријечи: „на основу“ замјењују се ријечима: „актима из“.

Члан 21.

У члану 77. послије ријечи: „обухвата“ додају се ријечи: „подношење захтјева за“ .

Члан 22.

У члану 80. додаје се нови став 2. који гласи:

„(2) Унутрашња организација и систематизација радних мјеста у органу управе заснива се на дјелокругу послова органа утврђених законом, груписаних у основним и унутрашњим организационим јединицама према истовјетности, сродности и међусобној повезаности, тако да се обезбиједи дјелотворан рад органа и унутрашњи надзор над његовим радом, као и брзо и дјелотворно остваривање права и правних интереса странака и јавност у раду органа.“

Члан 23.

Послије члана 82. додаје се нови члан 82а. који гласи:

„Члан 82а.

(1) У министарству се може формирати кабинет министра као посебна организациона јединицa ради вршења савјетодавних, протоколарних и административно-техничких послова који су значајни за рад министра.

(2) Кабинетом министра руководи шеф кабинета, којег именује министар, а чији мандат престаје престанком мандата министра, оставком или разрјешењем.

(3) Министар може именовати највише два савјетника. Мандат савјетника траје колико и мандат министра, а престаје престанком мандата министра, оставком или разрјешењем.

(4) Савјетник министра припрема приједлоге аката, сачињава мишљења и врши друге послове по налогу министра.

(5) Права и обавезе савјетника министра уређују се уговором.“

Члан 24.

Члан 85. брише се.

Члан 25.

У члану 96. у ставу 1. послије ријечи: „подручне јединице“ додаје се ријеч: „самосталног“.

Члан 26.

У члану 97. у ставу 3. ријечи: „самосталне управе“ замјењују се ријечима: „самосталног органа управе“.

Члан 27.

Члан 100. мијења се и гласи:

„(1) Влада може да, до доношења одлуке Уставног суда Републике, обустави извршење прописа, опште и на њима засноване појединачне акте, за које у вршењу надзора над радом министарства оцијени да су противуставни или противзаконити и чијим би извршењем, у материјалном смислу, могле наступити такве штетне посљедице које се касније не би могле отклонити.

(2) Одлука Владе о обустави извршења из става 1. овог члана обавезује Владу да у року од осам дана од њеног ступања на снагу покрене поступак за оцјену уставности и законитости пред Уставним судом Републике.“

Члан 28.

Члан 135. мијења се и гласи:

„Положај државног службеника и намјештеника уређује се посебним законом.“

Члан 29.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-202/12
Датум: 23. фебруар 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 24/12