Закон о пољопривреди

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, корисници права, породично пољопривредно газдинство, институционална подршка у пољопривреди, вођење регистара, праћење и извјештавање у пољопривреди, те управни и инспекцијски надзор.


Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази употријебљени у смислу овог закона имају сљедеће значење:

- “пољопривреда” је привредна дјелатност која обухвата биљну и сточарску производњу и с њима повезане услужне дјелатности у складу са групама из стандардне класификације дјелатности,
- “пољопривредна политика” јесте скуп мјера и активности које предузимају надлежни органи у складу са уставом и законом, којима се постижу циљеви пољопривредне политике,
- “пољопривредни производи” јесу производи биљне производње, сточарства, рибарства, те производи примарне прераде,
- “пољопривредно газдинство” јесте производна јединица на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник обавља пољопривредну производњу,
- “породично пољопривредно газдинство” јесте пољопривредно газдинство на коме физичко лице – пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства обавља пољопривредну производњу,
- “носилац породичног пољопривредног газдинства” јесте физичко лице пољопривредник, које обавља пољопривредну производњу и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац пољопривредног газдинства,
- “пољопривредник” је носилац или члан породичног пољопривредног газдинства који се бави пољопривредном производњом,
- “институционална подршка” обухвата дјеловање републичких органа управе, јединица локалне самоуправе и установа из области пољопривреде и остварује се првенствено путем различитих облика стручног и интересног повезивања пољопривредних газдинстава.

II – ЦИЉЕВИ И МЈЕРЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И КОРИСНИЦИ ПРАВА[уреди]

Циљеви пољопривредне политике

Члан 3.

У сврху спровођења економских, просторних, еколошких и социјалних услова пољопривреде, као и њеног одрживог развоја, циљеви пољопривредне политике Републике Српске су:

а) обезбјеђење прехрамбене сигурности становништва у што већој мјери домаћим пољопривредним производима,
б) повећање пољопривредне производње и извоза ради јачања конкурентности на домаћем и свјетском тржишту,
в) обезбјеђење адекватног нивоа производње, снабдијевање квалитетном храном по цијенама прихватљивим за потрошаче,
г) обезбјеђење адекватног животног стандарда пољопривредника, кориштењем савремених техничко-технолошких рјешења у производњи, те обезбјеђење стабилног дохотка произвођача,
д) развој и очување руралних подручја и руралних вриједности,
ђ) рационално коришћење и очување природних ресурса, заштита околине и унапређење интегралне и органске пољопривреде.


Стратегија развоја пољопривреде

Члан 4.

(1) Пољопривредна политика се спроводи према Стратегији развоја пољопривреде Републике Српске (у даљем тексту: Пољопривредна стратегија).

(2) Пољопривредна стратегија представља скуп базичних принципа којом се утврђују циљеви, мјере и инструменти свих аграрних политика.

(3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) утврђује и припрема основне елементе за израду Пољопривредне стратегије.

(4) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (у даљем тексту: министар) именује експертну комисију за израду Пољопривредне стратегије, након чега се Пољопривредна стратегија упућује на јавну стручну расправу и доставља на разматрање Влади Републике Српске.

(5) Пољопривредну стратегију усваја Народна скупштина Републике Српске на период од десет година, након чега Министарство доноси Акциони план за реализацију Пољопривредне стратегије.


Мјере пољопривредне политике

Члан 5.

(1) Мјере пољопривредне политике су економске мјере које Република Српска (у даљем тексту: Република) предузима, а којима се остварују циљеви пољопривредне политике из члана 3. овог закона.

(2) Мјере пољопривредне политике с обзиром на подручје дјеловања, дијеле се на:

а) мјере политике тржишта и цијена,
б) мјере структурне политике,
в) мјере земљишне политике,
г) мјере подстицања у пољопривреди.

(3) Мјере пољопривредне политике морају бити међусобно усклађене и морају се проводити према начелу равноправности и неутралности.

1. Мјере политике тржишта и цијена[уреди]

Члан 6.

(1) Политиком тржишта и цијена се утиче на стабилност домаћег тржишта пољопривредних производа, уз истовремено јачање конкурентности пољопривреде у Републици, као и на провођење обавеза у складу са међународним трговинским споразумима.

(2) Мјере политике тржишта и цијена су:

а) прописане цијене,
б) интервенције на домаћем тржишту,
в) мјере подстицања продаје и потрошње.


Прописане цијене

Члан 7.

(1) Прописане цијене у складу са овим законом су: гарантоване, орјентационе и увозна праг-цијена.

(2) Гарантована цијена је најнижа цијена која може бити плаћена за пољопривредне производе и односи се на производе купљене из примарне пољопривредне производње, ради даље продаје или прераде, или продаје на страном тржишту.

(3) Орјентациона цијена је циљна цијена, која представља основу за активирање механизама мјера економске политике, ради успостављања и одржавања тржишних цијена одређених производа око тог циљног нивоа, односно ради остваривања економске заштите произвођача и потрошача тих производа.

(4) Увозна праг-цијена је најнижи гранични ниво цијена одређених пољопривредно-прехрамбених производа увозног поријекла, којом се обезбјеђује да стабилност домаћег тржишта, не буде угрожена увозом тих производа по цијенама нижим од праг-цијене.

(5) Прописане цијене из става 1. овог члана утврђује Влада Републике Српске на приједлог Министарства.


Интервенције на домаћем тржишту

Члан 8.

(1) Мјере интервенције на домаћем тржишту спроводе се изузетно и у циљу спречавања већих поремећаја у понуди и потражњи на домаћем тржишту, те стабилизације цијена пољопривредних производа.

(2) Влада Републике Српске може на приједлог Министарства увести сљедеће мјере интервенције:

а) интервентну куповину и продају пољопривредних производа,
б) повлачење пољопривредних производа са домаћег тржишта,
в) подршку складиштењу пољопривредних производа.

(3) Спровођење мјера из става 2. овог члана врши се преко Дирекције за робне резерве Републике Српске.


Интервентна куповина и продаја пољопривредних производа

Члан 9.

(1) Интервентна куповина пољопривредних производа подразумијева куповину пољопривредних производа по гарантованим цијенама и спроводи се на начин да се од пољопривредних газдинстава откупе сви понуђени производи за које је утврђена гарантована цијена и на тај начин спријечи да откупна цијена одређеног производа буде испод нивоа гарантоване цијене.

(2) Интервентна продаја пољопривредних производа подразумијева продају пољопривредних производа откупљених по гарантованим цијенама у циљу стварања веће понуде на домаћем тржишту која ће довести до тога да се цијене пољопривредних производа врате у оквиру жељеног цјеновног подручја између орјентационе и гарантоване цијене.


Повлачење пољопривредних производа са домаћег тржишта

Члан 10.

(1) Повлачење пољопривредних производа са домаћег тржишта је мјера која подразумијева провођење активности које ће омогућити да се откупљени производи касније не појављују на домаћем или ино-тржишту у једнаком облику, већ као прерађени, дорађени производи или претворени у непрехрамбене производе.

(2) Мјера из става 1. овог члана може се спровести на начин да се повучени (откупљени) производи униште у циљу уравнотежења цијена.


Подршка складиштењу пољопривредних производа

Члан 11.

Подршка складиштењу пољопривредних производа је мјера која има за циљ одржавање равнотеже у понуди и потражњи одређених пољопривредних производа на домаћем тржишту, односно одржавање цијене пољопривредних производа на начин да се субвенцира дио трошкова складиштења.


Мјере подстицања продаје и потрошње

Члан 12.

(1) Мјере подстицања продаје и потрошње доносе се ради јачања конкурентности домаће пољопривреде и подстицања потрошње домаћих пољопривредних производа.

(2) Влада Републике Српске може на приједлог Министарства ради подстицања продаје и потрошње пољопривредних производа увести сљедеће мјере:

а) унапређење продаје и побољшање квалитета,
б) подршке припреми производа за тржиште,
в) подршка потрошњи.

2. Мјере структурне политике[уреди]

Члан 13.

(1) Мјере структурне политике чини скуп мјера којима се подстиче ефикасност пољопривредне производње ради обезбјеђења стабилног дохотка и задовољавајућег стандарда пољопривредника на сеоском подручју те равномјеран развој пољопривредних регија и сеоских подручја.

(2) Мјере структурне политике су подршка:

а) подручјима са тежим условима привређивања у пољопривреди,
б) развоју пољопривреде која не загађује природну околину и осигурава очување биодиверзитета,
в) инвестицијама у пољопривредна газдинства,
г) стручном оспособљавању за рад у пољопривреди,
д) младим пољопривредним произвођачима,
ђ) регионалном развоју пољопривреде,
е) допунским активностима на пољопривредним газдинствима,
ж) подршка организованости пољопривредника,
з) подршка систему противградне заштите и другим мјерама заштите усјева.


Подршка подручјима са тежим условима привређивања

Члан 14.

(1) Подршка подручјима са тежим условима привређивања у пољопривреди подразумијева право на подстицајна средства, да би се у тим подручјима одржала пољопривредна производња и односи се на: а) брдско-планинска подручја и
б) подручја неповољних педолошких и хидролошких обиљежја.

(2) Подршком из става 1. овог члана обезбјеђује се одговарајући ниво дохотка и животног стандарда пољопривредним газдинствима са тих подручја, те побољшава њихов економски положај и смањује депопулација.

(3) Пропис којим се утврђују подручја из става 1. овог члана, доноси Влада Републике Српске на приједлог Министарства.


Подршка развоју пољопривреде која не загађује природну околину

Члан 15.

Подршка развоју пољопривреде која не загађује природну околину и осигурава очување биодиверзитета намијењена је:

а) подстицајима интегралне и органске пољопривредне производње која брине о заштити природних ресурса као што су пољопривредно земљиште и вода као и о животној околини уопште,
б) очувању животне средине угрожених подручја и спречавању настанка неплодних, необрађених и неодржаваних пољопривредних површина на пољопривредним газдинствима,
в) очувању биодиверзитета еколошких система.


Подршка инвестицијама у пољопривредна газдинства

Члан 16.

(1) Подршка инвестицијама у пољопривредна газдинства намијењена је за:

а) изградњу система за наводњавање,
б) подизање вишегодишњих засада у воћарству и виноградарству,
в) подизање противградне мреже у воћарству и виноградарству,
г) уређење земљишта и укрупњавање посједа,
д) изградњу и опремање у сточарској производњи,
ђ) реконструкцију постојећих и изградњу нових рибњака,
е) набавку механизације и опреме за пољопривреду,
ж) улагања у пољопривредно-прехрамбену производњу (опрема, грађевински објекти и друго),
з) унапређење органске и интегралне производње.

(2) Подршка инвестицијама у пољопривредна газдинства има за циљ:

а) смањење производних трошкова,
б) повећање обима производње и побољшање квалитета пољопривредно-прехрамбених производа.


Подршка стручном оспособљавању за рад у пољопривреди

Члан 17.

(1) Подршка стручном оспособљавању за рад у пољопривреди намијењена је омогућавању стицања додатних знања и вјештина која су неопходна за економски успјешније и квалитетније управљање пољопривредним газдинствима, кроз организовање посебних облика образовања и обуке пољопривредника.

(2) Посебне облике образовања и обуке пољопривредника могу организовати институције које имају овлашћење Министарства за ту дјелатност.

(3) Начин организовања посебних облика образовања и обуке пољопривредника, као и критеријуме које треба да испуњавају институције за обављање те дјелатности утврђује Министарство.


Подршка младим пољопривредницима

Члан 18.

(1) Подршка младим пољопривредницима намијењена је оним пољопривредницима који нису старији од 40 година ради побољшања старосне и образовне структуре пољопривредника на пољопривредном газдинству.

(2) Подршка младим пољопривредницима проводи се кроз давање посебних олакшица и стимулација за инвестиције у руралним подручјима, што ће се дефинисати посебним прописом Владе Републике Српске на приједлог Министарства.


Подршка регионалном развоју пољопривреде

Члан 19.

(1) Подршка регионалном развоју пољопривреде усмјерена је на подстицање одређене пољопривредне производње у појединим регијама, а за коју постоје повољни услови и одговарајућа производна конкурентност.

(2) Пропис којим се утврђују пољопривредне регије, са листом пољопривредних производа који имају производну конкурентност у појединим регијама, доноси Влада Републике Српске на приједлог Министарства.


Подршка допунским активностима на пољопривредним газдинствима

Члан 20.

Подршка допунским активностима на пољопривредном газдинству намјењена је за производњу традиционалних производа са села и ширењу сеоског туризма и еко-сеоског туризма, прераду примарних пољопривредних производа у производе веће додатне вриједности, као и за директну продају пољопривредних производа и друге активности којима се може остварити већи доходак на пољопривредном газдинству.


Спровођење мјера структурне политике

Члан 21.

Мјере структурне политике спроводе се према Програму употребе средстава за подстицање развоја пољопривреде и села, који се доноси за сваку буџетску годину.


Мјере структурне политике јединица локалне самоуправе

Члан 22.

(1) Јединице локалне самоуправе могу прописати додатне мјере структурне политике за своја подручја у складу са пољопривредном стратегијом.

(2) Новчане подршке из става 1. овог члана обезбјеђују се у буџетима јединица локалне самоуправе.

3. Мјере земљишне политике[уреди]

Члан 23.

(1) Мјере земљишне политике чини скуп мјера којима се утиче на уређење, рационално коришћење и заштиту пољопривредног земљишта као добра од општег интереса за Републику, а у складу са важећим прописима.

(2) Мјере земљишне политике су:

а) доношење програма уређења пољопривредног земљишта,
б) уређење земљишног мониторинга, односно праћење стања промјене на земљишту и у земљишту,
в) заштита пољопривредног земљишта од нерационалног коришћења, контаминације, деградације и деструкције,
г) заштита земљишта од ерозије,
д) унапређење управљања пољопривредним земљиштем,
ђ) успостављање система контроле плодности земљишта,
е) утврђивање права и начин кориштења и располагања земљиштем усвојини Републике.


Мјере земљишне политике

Члан 24.

Мјере земљишне политике из члана 23. овог закона, уређене су Законом о пољопривредном земљишту.

4. Мјере подстицања у пољопривреди[уреди]

Члан 25.

(1) Мјере подстицања у пољопривреди су подстицајна средства из Буџета Републике Српске која имају за циљ подстицање пољопривредне производње и развој села.

(2) Мјере подстицања у пољопривреди спроводе се у складу са Пољопривредном стратегијом и овим законом, до износа средстава планираних Буџетом Републике Српске за те намјене, за одређену фискалну годину.


Корисници подстицајних средстава и других облика подршке у пољопривреди

Члан 26.

(1) Право на подстицајна средстава и друге облике подршке у пољопривреди (у даљем тексту: корисници права) имају пољопривредна газдинства у Републици Српској која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава, као и јединице локалне самоуправе и мјесне заједнице.

(2) Корисници права остварују право на коришћење подстицајних средства на основу захтјева у складу са овим законом и другим прописом.

(3) Корисници права су дужни да намјенски користити подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди.

(4) Корисник права је дужан вратити подстицајна средства остварена на основу нетачно наведених података или ако их не намјенски утроши, заједно са затезном каматом у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи кориснику поврат средстава.

(5) У случају из става 4. овог члана корисник права може поднијети нови захтјев за остваривање права из става 1. овог члана по истеку двије године, рачунајући од дана поврата подстицајних средстава заједно са каматом.

(6) Корисници права морају чувати документацију на основу које су остварили подстицајна средства најмање три године од дана добијања подстицајних средстава.

(7) Министарство води евиденцију корисника права на подстицајна средства.

III – ПОРОДИЧНО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО[уреди]

Основна одредба

Члан 27.

(1) Породично пољопривредно газдинство је основни облик производног организовања у пољопривреди.

(2) Породична пољопривредна газдинства се разврставају у циљне групе кориснике мјера пољопривредне политике на основу сљедећих критерија:

а) кориштена пољопривредна површина,
б) радна активност у пољопривреди,
в) врста пољопривредне производње,
г) вриједност продаје пољопривредних производа и
д) доходак газдинства.

(3) Разврставање породичних пољопривредних газдинстава у циљне групе, на основу критерија из става 2. овог члана врши Министарство посебним прописом.


Упис породичних пољопривредних газдинстава у регистар

Члан 28.

Породична пољопривредна газдинства остварују право на подстицајна средства у пољопривреди под условом да су уписана у регистар пољопривредних газдинстава.


Право породичног пољопривредног газдинства на пензијско и здравствено осигурање

Члан 29.

(1) Породично пољопривредно газдинство има право на пензијско и здравствено осигурање у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област.

(2) Уколико испуњава услове утврђене законским прописима из става 1. овог члана, носилац породичног пољопривредног газдинства је дужан осигурати себе и чланове своје породице који обављају пољопривредну дјелатност.

(3) Породично пољопривредно газдинство може имати запослене раднике који нису чланови породице, за које је носилац породичног пољопривредног газдинства обавезан обезбиједити плаћање свих доприноса и пореза у складу са Законом.

IV – ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА У ПОЉОПРИВРЕДИ[уреди]

Установе за пружање услуга у пољопривреди

Члан 30.

(1) Институционална подршка обухвата дјеловање републичких органа управе и органа локалне самоуправе, установа за пружање услуга у пољопривреди, те различитих облика стручног и интересног повезивања пољопривредних газдинстава у области пољопривреде.

(2) Установе за пружање услуга у пољопривреди су овлаштена правна лица која на основу закона имају јавна овлаштења, те обављају стручне и управне послове, који се односе на стручне услуге у пољопривреди, узгојно-селекцијски и репродукциони рад усточарству, сјеменарству и расадничарству, заштиту биља, заштиту здравља домаћих животиња, виноградарство, воћарство, повртарство, пољопривредно земљиште и друго.

(3) Установе из става 2. овог члана на основу овог закона и других важећих законских прописа оснива Влада Републике Српске.


Коморско организовање агронома

Члан 31.

(1) Ради очувања, унапређења и заштите интереса пољопривредне професије, задовољавања стручних потреба, осигуравања услова за организовани наступ пољопривредних стручњака према органима власти, институцијама и установама у области пољопривреде и удружењима, дипломирани инжењери пољопривреде удружују се у Комору агронома Републике Српске, као самосталну професионалну организацију.

(2) Статутом Коморе агронома ближе се уређује организација, дјелокруг рада, управљање и финансирање, чланство у Комори, као и друга питања од значаја за рад Коморе.

(3) Сагласност на Статут Коморе агронома даје Министарство.


Оснивање и састав Савјета за аграрну политику

Члан 32.

(1) У циљу утврђивања пољопривредне политике и праћења развоја пољопривреде и села, Влада Републике Српске на приједлог Министарства оснива Савјет за аграрну политику, као стручно и савјетодавно тијело Владе.

(2) Савјет за аграрну политику састоји се од 9 чланова, а чине га истакнути научни и стручни радници, специјалисте за поједине области пољопривредне производње и аграрне политике.

(3) Мандат Савјета за аграрну политику је четири године.


Задаци Савјета

Члан 33.

(1) Задаци Савјета за аграрну политику су:

а) праћење израде и провођења пољопривредне стратегије,
б) праћење израде и давања мишљења о годишњем извјештају о стању у пољопривреди,
в) давање мишљења о нацртима и приједлозима прописа и међународних споразума из области пољопривреде.

(2) Савјет за аграрну политику доноси Пословник о раду.

(3) Административно-техничке послове за рад Савјета за аграрну политику обезбјеђује Министарство.


Пољопривредна савјетодавна дјелатност

Члан 34.

Пољопривредна савјетодавна дјелатност обухвата:

а) давање стручних савјета за пољопривредну производњу,
б) примјену нових технологија и техника,
в) примјену научних достигнућа,
г) израду програма рационалног коришћења земљишта,
д) оспособљавање за вођење књиговодства и израду калкулација производње на породичним пољопривредним газдинствима,
ђ) очување еколошке равнотеже,
е) унапређење сеоског туризма и допунских дјелатности на пољопривредном газдинству,
ж) помоћ у оснивању различитих облика удруживања пољопривредника.


Обављање пољопривредне савјетодавне дјелатности

Члан 35.

(1) Пољопривредна савјетодавна дјелатност се обавља у јавним и приватним пољопривредним савјетодавним службама.

(2) Основни задатак пољопривредних савјетодавних служби је техничко-технолошко унапређење пољопривредних газдинстава ради повећања добити од пољопривредне дјелатности и допунских дјелатности на газдинствима.


Организовање пољопривредних савјетодавних служби

Члан 36.

(1) Јавне пољопривредне савјетодавне службе организују се као агенције или управе, које оснива Влада Републике Српске.

(2) Средства за рад јавних пољопривредних савјетодавних служби обезбјеђују се у Буџету Републике Српске и из властитих извора које јавне пољопривредне савјетодавне службе остварују својим радом.

(3) Надзор над радом пољопривредних савјетодавних служби врши Министарство.

(4) Приватну пољопривредну савјетодавну службу могу обављати физичка и правна лица која су регистрована за обављање такве дјелатности и која испуњавају услове које прописује Министарство.


Заштита и представљање интереса пољопривредних газдинстава

Члан 37.

Заштита, унапређење и представљање интереса пољопривредних газдинства и пољопривредника остварује се у удружењима и групацијама која се оснивају у оквиру Привредне коморе Републике Српске, као и осталим удружењима, асоцијацијама и групацијама које оснивају пољопривредници на подручју Републике.


Пољопривредни информациони центар

Члан 38.

(1) Пољопривредни информациони центар је информативни систем Министарства који врши слиједеће послове:

а) прикупљање и систематизацију података, информација и прописаних евиденција из дјелокруга органа управе, установа и слично, а који су од значаја за пољопривреду,
б) прикупљање, обраду података и информација за потребе извјештавања у пољопривреди,
в) прикупљање и објављивање општих података и свих врста информација у пољопривреди за јавну употребу,
г) прикупљање и објављивање тржишних цијена пољопривредних и прехрамбених производа на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине,
д) размјену података и информација са надлежним институцијама, установама и службама других земаља у пољопривреди.

(2) Послови пољопривредног информационог центра из става 1. овог члана не односе се на послове из дјелокруга Републичког завода за статистику.

(3) Министар прописује организацију пољопривредног информационог центра, као и садржај и начин прикупљања информација из става 1. овог члана.

V – ВОЂЕЊЕ РЕГИСТАРА, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ[уреди]

Регистри и евиденције у пољопривреди

Члан 39.

(1) У циљу спровођења мјера за подстицање развоја пољопривредне производње, као и за потребе планирања и анализе у пољопривреди, успостављају се сљедећи регистри и евиденције у пољопривреди:

а) регистар пољопривредних газдинстава,
б) регистар вишегодишњих засада (воћњаци, виногради и др.),
в) регистар произвођача сјемена и садног материјала,
г) регистар узгајивача животиња,
д) регистар произвођача дувана,
ђ) регистар произвођача интегралне производње,
е) регистар произвођача органске производње,
ж) евиденција о подстицајним средствима у пољопривреди,
з) евиденција употребе пољопривредног земљишта,
и) евиденција подручја са тежим условима производње у пољопривреди,
ј) педолошке основе земљишта.

(2) Поред наведених регистара и евиденција из става 1. овог члана, могу се формирати и водити и други регистри и евиденције у пољопривреди уколико је то предвиђено овим законом или другим важећим прописом.


Упис у регистар пољопривредних газдинстава

Члан 40.

(1) У регистар пољопривредних газдинстава уписују се привредна друштва, задруге, друга правна лица као што су установе, школе, манастири, цркве и друге организације, предузетници и пољопривредници који обављају пољопривредну производњу.

(2) Упис у регистар и вођење регистра пољопривредних газдинстава обавља општински односно градски орган управе надлежан за послове пољопривреде.

(3) Општински односно градски орган управе надлежан за послове пољопривреде доставља Министарству податке о уписаним пољопривредним газдинствима у регистар у року од осам дана од дана доношења рјешења о упису.

(4) Министарство води јединствени регистар пољопривредних газдинстава на нивоу Републике.


Упис у друге регистре и евиденције

Члан 41.

(1) У друге регистре и евиденције из члана 39. овог закона, изузев регистра пољопривредних газдинстава уписују се предузећа, односно друга правна и физичка лица и предузетници који се баве пољопривредном производњом, а чија је обавеза уписа у те регистре и евиденције утврђена другим важећим законским прописима.

(2) Упис у остале регистре и евиденције из става 1. овог члана обавља Министарство.


Основ за вођење и начин уписа у регистре и евиденције

Члан 42.

(1) Основ за вођење регистара и евиденција, те њихових повезивања је Матични идентификациони број који је обавезан за све регистре и евиденције из члана 39. став 1. овог закона.

(2) Услове и начин уписа у регистар пољопривредних газдинстава прописује Влада Републике Српске подзаконским актом.

(3) Упис у остале регистре и евиденције из члана 39. овог закона, обавља се према прописима које Министарство доноси на основу других важећих законских прописа којима је утврђена ова обавеза.

(4) Регистри наведени у члану 39. став 1. овог закона не односе се на статистичке регистре које води Републички завод за статистику.


Пољопривредно књиговодство

Члан 43.

(1) Министарство води систем пољопривредних књиговодствених података (у даљем тексту: пољопривредно књиговодство) ради праћења нивоа прихода и трошкова регистрованих пољопривредних газдинстава, оцјењивања ефикасности пољопривредне производње и анализирања мјера пољопривредне политике на тим газдинствима.

(2) Врсту, обим и начин прикупљања књиговодствених података прописује Министар.

(3) Послове вођења Пољопривредног књиговодства Министарство може повјерити пољопривредно образовним, научним и стручнним институцијама, установама и другим организацијама које одреди Министарство.


Годишњи извјештај о стању у пољопривреди

Члан 44.

(1) Ради системског праћења стања у пољопривреди Министарство израђује годишњи извјештај о стању у пољопривреди у претходној календарској години и доставља га Влади Републике Српске на утврђивање најкасније до 31. јануара, а Влада Републике Српске доставља извјештај Народној скупштини Републике Српске на усвајање најкасније до 28. фебруара текуће године.

(2) Годишњи извјештај о стању у пољопривреди садржи оцјену стања и привредног положаја пољопривреде, проведене мјере пољопривредне политике у претходној години, те приједлог и начин спровођења мјера пољопривредне политике за наредни период.

VI – УПРАВНИ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР[уреди]

Основна одредба

Члан 45.

(1) Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега, као и управни надзор над институцијама, установама и организацијама које обављају послове одређене овим законом врши Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега обавља пољопривредна инспекција (у даљем тексту: пољопривредни инспектор).


Овлашћења пољопривредног инспектора

Члан 46.

У вршењу надзора над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега пољопривредни инспектор је овлаштен и дужан да:

а) врши контролу пољопривредног земљишта, засада, стоке, пословних и производних простора, објеката, уређаја, робе и пословне документације физичких и правних лица која се баве пољопривредном производњом, а у вези са спровођењем мјера пољопривредне политике,
б) прегледа документацију корисника права која се односи на остваривање права на подстицајна средства,
в) врши контролу да ли корисник права на подстицајна средства испуњава услове за остваривање тог права,
г) утврђује незаконито добивање или ненамјенску употребу подстицајних средстава,
д) наређује кориснику права поврат подстицајних средстава у случају незаконитог добивања или ненамјенске употребе подстицајних средстава,
ђ) прикупља податке и обавјештења од одговорних и других лица и саслушава свједоке и вјештаке, када је то потребно, за успјешно вршење његових послова,
е) извјештава надлежне органе о уоченим неправилностима и тражи спровођење одређених поступака ако сам није овлаштен за директно поступање,
ж) предузима друге радње и мјере за које је овлашћен законом и другим прописом.


Посебна овлашћења пољопривредног инспектора

Члан 47.

Када утврди да је повријеђен овај закон или други пропис донесен на основу њега, пољопривредни инспектор има обавезу и овлашћење да:

а) нареди предузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања утврђених неправилности или недостатака у року који одреди,
б) нареди да се достави потребна документација и подаци у року који одреди,
в) нареди привремено одузимање документације, опреме и других средстава рада,
г) предузме радње узорковања, прегледа и испитивања производа у циљу провјере усаглашености са прописима,
д) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дјело,
ђ) поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка,
е) обавијести о потреби предузимања одређених мјера и радњи други надлежни орган за вршење инспекцијског надзора,
ж) предузима друге мјере и радње за које је законом и другим прописом овлаштен.


Обавеза лица која подлијежу надзору

Члан 48.

(1) Правна и физичка лица која подлијежу надзору дужна су омогућити пољопривредном инспектору несметан приступ да изврши надзор, да му дају потребна обавјештења и ставе на увид исправе, односно податке потребне за вршење надзора.

(2) Правна и физичка лица из става 1. овог члана дужна су, на захтјев пољопривредног инспектора у одређеном року доставити и припремити податке и тражену пословну документацију као и друге исправе потребне за утврђивање чињеничног стања у започетом надзору.

(3) Пољопривредни инспектор може од субјеката над којим се врши надзор након обављеног надзора затражити извршење поједине радње у поступку ради потпуног утврђивања чињеничног стања и одредити рок извршења те радње.


Рјешење пољопривредног инспектора

Члан 49.

(1) За мјере и радње из члана 47. овог закона, пољопривредни инспектор доноси рјешење.

(2) Изузетно, од става 1. овог члана пољопривредни инспектор може мјере и радње из члана 47. овог закона, наредити у записнику о извршеном инспекцијском прегледу, односно усменим рјешењем, када оцијени да се на тај начин отклања непосредна опасност по живот и здравље људи и животиња или имовину веће вриједности и када је то у јавном интересу.

(3) У случају поступања пољопривредног инспектора у смислу става 2. овог члана, пољопривредни инспектор је дужан да, у року од три дана, донесе рјешење у писменој форми.


Привремено одузимање појединих предмета надзора

Члан 50.

(1) У обављању инспекцијског надзора пољопривредни инспектор може одредити мјеру одузимања појединих предмета надзора који могу послужити као доказ или који су употријебљени, намијењени или настали у вршењу незаконитих радњи у ком случају је обавезан да одреди мјесто и начин чувања тих предмета.

(2) Пољопривредни инспектор је дужан осигурати услове за одузимање, чување и одржавање привремено одузетих предмета до предаје тих предмета надлежном органу који води поступак.

(3) О привремено одузетим предметима из става 1. овог члана, пољопривредни инспектор издаје потврду.


Жалба на рјешење пољопривредног инспектора

Члан 51.

(1) Против рјешења пољопривредног инспектора може се изјавити жалба ресорном министарству у року од осам дана од дана пријема рјешења.

(2) Жалба изјављена на рјешење из става 1. овог члана одгађа извршење рјешења, осим ако законом није другачије одређено.

(3) Против рјешења донесеног по жалби може се покренути управни спор.

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Прекршаји

Члан 52.

(1) Новчаном казном у износу од 2.000,00 до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице или предузетник – корисник права ако:

а) у намјери да оствари новчана средства и друге облике подршке према одредбама овог закона приликом подношења захтјева да нетачне податке,
б) ненамјенски користи добивена новчана средства,
в) не омогући спровођење надзора надлежном пољопривредном инспектору на начин и у роковима одређеним чланом 48. овог закона,
г) не чува документацију на основу које је остварено право на подстицајна средствау складу са чланом 26. став 6. овог закона.

(2) Новчаном казном у износу од 200,00 до 1.000,00 КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 1. овог члана.

Члан 53.

Новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 1.200,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице – корисник права ако:

а) у намјери да оствари новчана средства и друге облике подршке према одредбама овог закона приликом подношења захтјева да нетачне податке,
б) ненамјенски користи добивена новчана средства,
в) не омогући спровођење надзора надлежном пољопривредном инспектору на начин и у роковима одређеним чланом 48. овог закона.

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Рокови за доношење подзаконских прописа

Члан 54.

Министарство је обавезно да у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона организује систем пољопривредног књиговодства из члана 43. овог закона.

Члан 55.

Влада Републике Српске ће основати Савјет за аграрну политику у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 56.

(1) Влада Републике Српске ће у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона донијети:

а) Уредбу о условима и начину уписа у регистар пољопривредних газдинстава,

(2) Влада Републике Српске ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:

а) Одлуку о утврђивању брдско-планинских и подручја неповољних педолошких и хидролошких обиљежја као подручја са тежим условима привређивања у пољопривреди,
б) Одлуку о утврђивању пољопривредних регија са листом пољопривредних производа за које постоје повољни услови и одговарајућа производна конкурентност,
в) Одлуку о утврђивању критеријума подршке мјерама структурне политике.

Члан 57.

(1) Министарство ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети сљедеће прописе:

а) Правилник о разврставању породичних пољопривредних газдинстава у циљне групе кориснике мјера пољопривредне политике,
б) Правилник о испуњености услова за обављање приватне пољопривредне Савјетодавне службе,
в) Правилник о врсти, обиму и начину прикупљања пољопривредно-књиговодствених података,
г) Упутство о садржају и начину прикупљања информација у пољопривреди.

(2) Министарство ће донијети Акциони план најкасније шест мјесеци након усвајања Пољопривредне стратегије.


Усклађивање прописа

Члан 58.

Ступањем на снагу овог закона, остали законски и подзаконски прописи који се примјењују у области пољопривреде, а који нису у сагласности са одредбама овог закона ускладиће се са овим законом најкасније у року од једне године од дана његовог ступања на снагу.


Ступање Закона на снагу

Члан 59.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 01-892/06
4. јула 2006. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 70/06