Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривреди

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДИ


Члан 1.

У Закону о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/06, 20/07 и 86/07) у члану 15. додаје се нови став 2. који гласи:

„(2) Министар доноси Правилник о интегралној пољопривредној производњи“.

Члан 2.

У члану 26. у ставу 1. послије ријечи: „као и јединице локалне самоуправе и мјесне заједнице“, брише се тачка и додају ријечи: „и други субјекти као корисници средстава за подстицање развоја пољопривреде и сеоских подручја“.

Члан 3.

У члану 27. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:

„(2) Породична пољопривредна газдинства као корисници мјера пољопривредне политике разврставају се на комерцијална и некомерцијална пољопривредна газдинства на основу сљедећих критеријума:

а) коришћена пољопривредних површина,
б) радне активности у пољопривреди,
в) врсте пољопривредне производње,
г) вриједности остварене продајом пољопривредних производа и
д) дохотка газдинства.

(3) Министар доноси правилник којим прописује начин разврставања породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална, на основу критеријума из става 2. овог члана“.

Члан 4.

Члана 31. мијења се и гласи:

„Члан 31.

(1) Стручно-техничке и контролне послове који се односе на успостављање јединственог система за сва аграрна плаћања обавља Агенција за аграрна плаћања као републичка управна организација у саставу Министарства.

(2) Агенција за аграрна плаћања обавља стручне и друге послове који се односе на: успостављање јединственог система за сва аграрна плаћања, успостављање интегрисаног система контроле свих плаћања, успостављање сопственог рачуноводственог система, обезбјеђење транспарентности свих мјера подршке и исплата, усклађивање процедура у вези са аграрним плаћањима са процедурама и правилима Европске уније што подразумијева трошење домаћих средстава, али и средстава од међународних финансијских институција, успостављање система увезивања са регистрима и другим евиденцијама које се воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде: стварање техничког оквира за примјену система јединственог броја и система одлагања података, сарадњу са другим органима и организацијама у погледу размјене процедура и података, евидентирање и рачунску обраду захтјева, исплату захтјева корисницима по основу оствареног права на подстицајна средства, чување и архивирање свих докумената, вођење евиденције о додијељеним подстицајним средствима, мониторинг и достављање извјештаја и анализа Министарству, оспособљавање кадрова да би се осигурала једниствена примјена процедура и квалитетно спровођење мјера, обављање и других послова у складу са законом и другим прописима.“

Члан 5.

(1) У члану 52. у ставу 1. број: „2.000,00“ замјењује се бројем: „10.000“, а број: „10.000,00“ замјењује се бројем: „30.000“.

(2) У истом члану, у ставу 2. број: „200,00“ замјењује се бројем: „2.000“, а број: „1.000,00“ замјењује се бројем: „6.000“.

Члан 6.

У члану 53. у ставу 1. број: „200,00“ замјењује се бројем: „1.000“, а број: „1.200,00“ замјењује се бројем: „3.000“ .

Члан 7.

Послије члана 54. додаје се нови члан 54а. који гласи:

„Члан 54а.

(1) Агенција за аграрна плаћања почеће са радом најкасније до 31. децембра 2009. године.

(2) До почетка рада Агенције за аграрна плаћања, неопходне послове из њене надлежности обављаће Министарство.“

Члан 8.

У члану 57. у ставу 1. тачка а) мијења се и гласи:

„а) Правилник о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална пољопривредна газдинства“.

Послије тачке г) додаје се нова тачка д) која гласи:

„д) Правилник о интегралној пољопривредној производњи“.

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1134/09
Датум: 16. јул 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 71/09