Закон о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ОВЛАШЋЕЊИМА АУТО-МОТО САВЕЗА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Овим законом повјеравају се јавна овлашћења Ауто-мото савезу Републике Српске (у даљем тексту: АМС Републике Српске), обезбјеђење услова за њихово вршење, као и друга овлашћења и обавезе.

Члан 2.

АМС Републике Српске са ауто-мото друштвима у свом саставу је самостално, независно, интересно удружење добровољно учлањених грађана власника моторних возила и других грађана, ради задовољавања њихових личних и заједничких интереса у области аутомобилизма, мотоциклизма и туризма.

Члан 3.

Ради извршавања јавних и других овлашћења повјерених овим законом, АМС Републике Српске има својство правног лица, уписаног у судски регистар, са сједиштем у Бањој Луци.

Члан 4.

АМС Републике Српске обавља послове који су му као јавна и друга овлашћења повјерени овим законом и међународним уговорима.

Члан 5.

За питања која нису уређена овим законом, на АМС Републике Српске примјењују се прописи којима се уређује област удружења и фондација Републике Српске.

Члан 6.

(1) АМС-у Републике Српске повјеравају се сљедећа јавна овлашћења:

а) издавање међународних возачких дозвола возачима који имају важећу возачку дозволу издату у Босни и Херцеговини, на њихов захтјев, и вођење евиденције о издатим дозволама у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине,
б) издавање возачима дозволе за управљање туђим моторним возилом регистрованим у Босни и Херцеговини када прелазе државну границу,
в) издавање дозволе за одржавање ауто-мото такмичења на територији Републике Српске и лиценце за стазе на којима се одржавају такмичења,
г) издавање такмичарске дозволе и лиценце за учешће на ауто-мото такмичењима и
д) издавање потврде о исправности возила за учешће на ауто-мото такмичењима.

(2) За вршење јавних овлашћења из става 1. т. б) до ђ) овог члана обавезно је вођење евиденција.

(3) Правилник о начину и обрасцу вођења евиденција из става 2. овог члана доноси министар саобраћаја и веза (у даљем тексту: министар).

Члан 7.

За издавање дозволе из члана 6. т. а) и б) овог закона АМС Републике Српске наплаћује накнаду, по цјеновнику који доноси Влада Републике Српске.

Члан 8.

АМС Републике Српске обавља и сљедећа овлашћења:

а) обавља пословe Службе “Помоћ-информације“ који проистичу из закона и међународних уговора, пружањем техничке помоћи моторизованим домаћим и страним учесницима у друмском саобраћају на јавним путевима,
б) даје обавјештења о стању на путевима и пружање туринг помоћи,
в) уклања са аутопутева, магистралних и регионалних путева и других јавних површина оштећена моторна возила и возила у квару,
г) обавља послове из области безбједности друмског саобраћаја, спровођењем превентивних и едукативних мјера усмјерених према свим субјективним и објективним факторима који утичу на безбједност саобраћаја,
д) припрема учеснике у друмском саобраћају, обавља додатну едукација и обуку у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине;
ђ) унапређује области ауто-мото и картинг спорта,
е) обезбјеђује ванредни превоз и
ж) врши и друга овлашћења повјерена од надлежних органа.

(2) За вршење овлашћења из става 1. овог члана обавезно је вођење евиденције у складу са Правилником из члана 6. став 2.

Члан 9.

АМС Републике Српске повјерена јавна и друга овлашћења врши самостално или путем организација у свом саставу, на основу уговора уз претходно утврђивање испуњености услова за обављање послова јавних и других овлашћења.

Члан 10.

АМС Републике Српске дужан је да посебним актом пропише услове за обављање послова јавних и других овлашћења у погледу обезбјеђења потребних материјалних средстава и стручне оспособљености ради њeгове територијалне покривености и функционалности.

Члан 11.

(1) У вршењу послова јавних и других овлашћења АМС Републике Српске сарађује са републичким органима, органима Босне и Херцеговине и међународним организацијама у области друмског саобраћаја.

(2) Овлашћења из члана 8. т. г) и д) овог закона АМС Републике Српске ће обављати у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске.

Члан 12.

(1) Ради одобрења средстава за обављање овлашћења из члана 8. овог закона плаћа се посебна накнада коју уплаћују грађани приликом регистрације друмских моторних возила и прикључних возила у висини одређеној одлуком Владе Републике Српске.

(2) Средства из става 1. овог члана уплаћују се на рачун јавних прихода Републике Српске и издвајају на посебан рачун АМС-а Републике Српске и реализују према годишњем плану рада и финансијског пословања АМС-а Републике Српске.

(3) Годишњи план рада и финансијског пословања усваја Влада Републике Српске.

Члан 13.

АМС Републике Српске преузима обавезу да власницима друмских моторних возила и прикључних возила на име плаћене посебне накнаде, једном годишње, пружи бесплатну услугу превоза возила оштећеног у саобраћајној незгоди, превоза власника возила и осталих путника до жељене дестинације на територији Босне и Херцеговине.

Члан 14.

Средства из члана 12. овог закона која оствари АМС Републике Српске су намјенска средства и могу се користити само у сврху обављања послова Службе “Помоћ-информације“, превентиву едукацију и едукацију учесника у друмском саобраћају, инвестирање у опрему и капацитете за обављање послова Службе “Помоћ-информације“, превентиве и едукације, те остваривање циљева и задатака утврђених Статутом АМС-а Републике Српске.

Члан 15.

(1) Реализацију и утрошак средстава из члана 12. овог закона одобрава и прати Министарство саобраћаја и веза Републике Српске (у даљем тексту. Министарство).

(2) АМС Републике Српске обавезан је да Министарству доставља мјесечне извјештаје о раду и годишњи извјештај о раду и финансијском пословању.

(3) Годишњи извјештај о раду и финансијском пословању усваја Влада Републике Српске.

Члан 16.

(1) Надзор над спровођењем овог закона спроводи Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши републички саобраћајни инспектор.

Члан 17.

У вршењу послова надзора из члана 17. овог закона републички саобраћајни инспектор је овлашћен и дужан да:

а) нареди:
1) отклањање недостатака у обављању јавних и других овлашћења,
2) доношење посебног акта из члана 10. овог закона,
б) покрене поступак за преиспитивање усклађености донесеног акта из члана 10. овог закона са одредбама овог закона и
в) покрене поступак за преиспитивање вршења јавних и других овлашћења уколико се врше супротно одредбама овог закона.

Члан 18.

(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се АМС Републике Српске, односно одговорна организација у његовом саставу, ако:

а) послове јавних овлашћења из члана 6. овог закона обавља супротно одредбама овог закона,
б) овлашћења из члана 8. овог закона обавља супротно одредбама овог закона,
в) не донесе посебан акт из члана 10. овог закона,
г) не преузме обавезу из члана 13. овог закона,
д) користи средства супротно одребама члана 14. овог закона,
ђ) не доставља извјештаје из члана 15. овог закона и
е) не обезбиједи потребне материјално-техничке и кадровске услове за вршење јавних и других овлашћења.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у АМС-у Републике Српске, односно у одговорној организацији, новчаном казном од 200,00 КМ до 500,00 КМ.

Члан 19.

(1) У року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, министар ће донијети Правилник о начину и обрасцу вођења евиденција.

(2) У року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, АМС Републике Српске ће донијети посебан акт из члана 10. овог закона.

Члан 20.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 50/02).

Члан 21.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-2001/08
Датум: 15. децембар 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 1/09