Zakon o ovlašćenjima Auto-moto saveza Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O OVLAŠĆENjIMA AUTO-MOTO SAVEZA

REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Ovim zakonom povjeravaju se javna ovlašćenja Auto-moto savezu Republike Srpske (u daljem tekstu: AMS Republike Srpske), obezbjeđenje uslova za njihovo vršenje, kao i druga ovlašćenja i obaveze.

Član 2.

AMS Republike Srpske sa auto-moto društvima u svom sastavu je samostalno, nezavisno, interesno udruženje dobrovoljno učlanjenih građana vlasnika motornih vozila i drugih građana, radi zadovoljavanja njihovih ličnih i zajedničkih interesa u oblasti automobilizma, motociklizma i turizma.

Član 3.

Radi izvršavanja javnih i drugih ovlašćenja povjerenih ovim zakonom, AMS Republike Srpske ima svojstvo pravnog lica, upisanog u sudski registar, sa sjedištem u Banjoj Luci.

Član 4.

AMS Republike Srpske obavlja poslove koji su mu kao javna i druga ovlašćenja povjereni ovim zakonom i međunarodnim ugovorima.

Član 5.

Za pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, na AMS Republike Srpske primjenjuju se propisi kojima se uređuje oblast udruženja i fondacija Republike Srpske.

Član 6.

(1) AMS-u Republike Srpske povjeravaju se sljedeća javna ovlašćenja:

a) izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola vozačima koji imaju važeću vozačku dozvolu izdatu u Bosni i Hercegovini, na njihov zahtjev, i vođenje evidencije o izdatim dozvolama u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine,
b) izdavanje vozačima dozvole za upravljanje tuđim motornim vozilom registrovanim u Bosni i Hercegovini kada prelaze državnu granicu,
v) izdavanje dozvole za održavanje auto-moto takmičenja na teritoriji Republike Srpske i licence za staze na kojima se održavaju takmičenja,
g) izdavanje takmičarske dozvole i licence za učešće na auto-moto takmičenjima i
d) izdavanje potvrde o ispravnosti vozila za učešće na auto-moto takmičenjima.

(2) Za vršenje javnih ovlašćenja iz stava 1. t. b) do đ) ovog člana obavezno je vođenje evidencija.

(3) Pravilnik o načinu i obrascu vođenja evidencija iz stava 2. ovog člana donosi ministar saobraćaja i veza (u daljem tekstu: ministar).

Član 7.

Za izdavanje dozvole iz člana 6. t. a) i b) ovog zakona AMS Republike Srpske naplaćuje naknadu, po cjenovniku koji donosi Vlada Republike Srpske.

Član 8.

AMS Republike Srpske obavlja i sljedeća ovlašćenja:

a) obavlja poslove Službe “Pomoć-informacije“ koji proističu iz zakona i međunarodnih ugovora, pružanjem tehničke pomoći motorizovanim domaćim i stranim učesnicima u drumskom saobraćaju na javnim putevima,
b) daje obavještenja o stanju na putevima i pružanje turing pomoći,
v) uklanja sa autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva i drugih javnih površina oštećena motorna vozila i vozila u kvaru,
g) obavlja poslove iz oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja, sprovođenjem preventivnih i edukativnih mjera usmjerenih prema svim subjektivnim i objektivnim faktorima koji utiču na bezbjednost saobraćaja,
d) priprema učesnike u drumskom saobraćaju, obavlja dodatnu edukacija i obuku u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine;
đ) unapređuje oblasti auto-moto i karting sporta,
e) obezbjeđuje vanredni prevoz i
ž) vrši i druga ovlašćenja povjerena od nadležnih organa.

(2) Za vršenje ovlašćenja iz stava 1. ovog člana obavezno je vođenje evidencije u skladu sa Pravilnikom iz člana 6. stav 2.

Član 9.

AMS Republike Srpske povjerena javna i druga ovlašćenja vrši samostalno ili putem organizacija u svom sastavu, na osnovu ugovora uz prethodno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova javnih i drugih ovlašćenja.

Član 10.

AMS Republike Srpske dužan je da posebnim aktom propiše uslove za obavljanje poslova javnih i drugih ovlašćenja u pogledu obezbjeđenja potrebnih materijalnih sredstava i stručne osposobljenosti radi njegove teritorijalne pokrivenosti i funkcionalnosti.

Član 11.

(1) U vršenju poslova javnih i drugih ovlašćenja AMS Republike Srpske sarađuje sa republičkim organima, organima Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama u oblasti drumskog saobraćaja.

(2) Ovlašćenja iz člana 8. t. g) i d) ovog zakona AMS Republike Srpske će obavljati u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske.

Član 12.

(1) Radi odobrenja sredstava za obavljanje ovlašćenja iz člana 8. ovog zakona plaća se posebna naknada koju uplaćuju građani prilikom registracije drumskih motornih vozila i priključnih vozila u visini određenoj odlukom Vlade Republike Srpske.

(2) Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na račun javnih prihoda Republike Srpske i izdvajaju na poseban račun AMS-a Republike Srpske i realizuju prema godišnjem planu rada i finansijskog poslovanja AMS-a Republike Srpske.

(3) Godišnji plan rada i finansijskog poslovanja usvaja Vlada Republike Srpske.

Član 13.

AMS Republike Srpske preuzima obavezu da vlasnicima drumskih motornih vozila i priključnih vozila na ime plaćene posebne naknade, jednom godišnje, pruži besplatnu uslugu prevoza vozila oštećenog u saobraćajnoj nezgodi, prevoza vlasnika vozila i ostalih putnika do željene destinacije na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 14.

Sredstva iz člana 12. ovog zakona koja ostvari AMS Republike Srpske su namjenska sredstva i mogu se koristiti samo u svrhu obavljanja poslova Službe “Pomoć-informacije“, preventivu edukaciju i edukaciju učesnika u drumskom saobraćaju, investiranje u opremu i kapacitete za obavljanje poslova Službe “Pomoć-informacije“, preventive i edukacije, te ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom AMS-a Republike Srpske.

Član 15.

(1) Realizaciju i utrošak sredstava iz člana 12. ovog zakona odobrava i prati Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske (u daljem tekstu. Ministarstvo).

(2) AMS Republike Srpske obavezan je da Ministarstvu dostavlja mjesečne izvještaje o radu i godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju.

(3) Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju usvaja Vlada Republike Srpske.

Član 16.

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona sprovodi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši republički saobraćajni inspektor.

Član 17.

U vršenju poslova nadzora iz člana 17. ovog zakona republički saobraćajni inspektor je ovlašćen i dužan da:

a) naredi:
1) otklanjanje nedostataka u obavljanju javnih i drugih ovlašćenja,
2) donošenje posebnog akta iz člana 10. ovog zakona,
b) pokrene postupak za preispitivanje usklađenosti donesenog akta iz člana 10. ovog zakona sa odredbama ovog zakona i
v) pokrene postupak za preispitivanje vršenja javnih i drugih ovlašćenja ukoliko se vrše suprotno odredbama ovog zakona.

Član 18.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se AMS Republike Srpske, odnosno odgovorna organizacija u njegovom sastavu, ako:

a) poslove javnih ovlašćenja iz člana 6. ovog zakona obavlja suprotno odredbama ovog zakona,
b) ovlašćenja iz člana 8. ovog zakona obavlja suprotno odredbama ovog zakona,
v) ne donese poseban akt iz člana 10. ovog zakona,
g) ne preuzme obavezu iz člana 13. ovog zakona,
d) koristi sredstva suprotno odrebama člana 14. ovog zakona,
đ) ne dostavlja izvještaje iz člana 15. ovog zakona i
e) ne obezbijedi potrebne materijalno-tehničke i kadrovske uslove za vršenje javnih i drugih ovlašćenja.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u AMS-u Republike Srpske, odnosno u odgovornoj organizaciji, novčanom kaznom od 200,00 KM do 500,00 KM.

Član 19.

(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar će donijeti Pravilnik o načinu i obrascu vođenja evidencija.

(2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, AMS Republike Srpske će donijeti poseban akt iz člana 10. ovog zakona.

Član 20.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ovlašćenjima Auto-moto saveza Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/02).

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-2001/08
Datum: 15. decembar 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/09