Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Републике Српске (2010)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

КРИВИЧНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Кривичном закону Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/03, 108/04, 37/06 и 70/06), послије члана 3. додаје се нови члан 3а. који гласи:


„Начело кривице
Члан 3а.

Нико не може бити кажњен, нити се према њему могу изрећи друге кривичнe санкције ако није крив за учињено кривично дјело.“

Члан 2.

У називу друге главе ријечи: „КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ“ замјењују се ријечју: „КРИВИЦА“, као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу.

Члан 3.

Послије члана 12. додаје се нови члан 12а. који гласи:


„Сила и пријетња
Члан 12а.

(1) Није кривично дјело оно дјело које је учињено под дејством неодољиве силе.

(2) Учинилац који је учинио кривично дјело под дејством одољиве силе или пријетње може се блаже казнити.

(3) У случају из става 1. овог члана, као учинилац кривичног дјела сматраће се лице које је примијенило неодољиву силу.“

Члан 4.

Члан 13. мијења се и гласи:


„Садржај кривице
Члан 13.

(1) Кривица постоји ако је учинилац у вријеме извршења кривичног дјела био урачунљив и при томе поступао са умишљајем.

(2) Кривица за кривично дјело постоји и ако је учинилац поступао из нехата, ако то закон изричито одређује.“

Члан 5.

У члану 14. у ставу 3. ријечи: „кривично је одговоран“, замјењују се ријечима: „крив је“, као и у цијелом тексту закона у одговарајућем падежу, а ријечи у загради: „(самоскривљена неурачунљивост)“, бришу се.

Члан 6.

Члан 18. мијења се и гласи:


„Стварна заблуда
Члан 18.

(1) Није крив учинилац који дјело учини у неотклоњивој стварној заблуди.

(2) Стварна заблуда је неотклоњива ако учинилац у вријеме извршења кривичног дјела није био свјестан неког његовог законом одређеног обиљежја или је погрешно сматрао да постоје околности према којима би, да су оне стварно постојале, то дјело чиниле дозвољеним.

(3) Ако је учинилац био у стварној заблуди усљед нехата, постојаће кривично дјело учињено из нехата, ако закон за то кривично дјело одређује кажњавање и за нехат.“

Члан 7.

У члану 24. у ставу 2. ријечи: „пет година“, замјењују се ријечима: „три године“.

Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Као подстрекавање на извршење кривичног дјела сматра се нарочито: упућивање молбе, убјеђивање или наговарање, приказивање користи од извршења кривичног дјела, давање или обећавање поклона, злоупотреба односа подређености или зависности, довођење или одржавање лица у стању стварне или правне заблуде.“

Члан 8.

Члан 29. мијења се и гласи:


„Врсте казни
Члан 29.

Учиниоцу кривичног дјела који је крив могу се изрећи:

1) казна дуготрајног затвора,
2) казна затвора,
3) новчана казна.“

Члан 9.

Послије члана 31. додаје се нови члан 31а. који гласи:


„Казна дуготрајног затвора
Члан 31а.

(1) За најтеже облике тешких кривичних дјела учињених са умишљајем може се прописати казна дуготрајног затвора у трајању од двадесет и пет до четрдесет и пет година.

(2) Казна дуготрајног затвора никада се не може прописати као једина главна казна за поједино кривично дјело.

(3) Казна дуготрајног затвора не може се изрећи извршиоцу који у вријеме извршења кривичног дјела није навршио двадесет и једну годину живота.

(4) Казна дуготрајног затвора изриче се само на пуне године.

(5) Ако је изречена казна дуготрајног затвора, амнестија и помиловање могу се дати тек након издржаних три петине те казне.“

Члан 10.

Члан 32. мијења се и гласи:


„Казна затвора
Члан 32.

(1) Казна затвора не може бити краћа од тридесет дана, нити дужа од двадесет година.

(2) Под условима прописаним Главом шестом овог закона може се изрећи казна малољетничког затвора. Казна малољетничког затвора је по својој сврси, природи, трајању и начину извршења посебна казна лишења слободе.“

Члан 11.

У члану 33. у ставу 1. ријечи: „Казна дуготрајног затвора се изриче само на пуне године“, бришу се.

У ставу 2. ријеч: „три“, замјењује се ријечју: „шест“.

Члан 12.

У члану 34. у ставу 1. ријечи: „шест мјесеци“, замјењују се ријечима: „једне године“.

У ставу 4. ријечи: „изречене казне затвора“, замјењују се ријечима: „шест мјесеци“.

Члан 13.

У члану 35. у ставу 3. број: „50“ замјењује се бројем: „500“, а број: „50.000“ замјењује се бројем: „100.000“.

У ставу 4. ријечи: „се ослања на“, замјењују се ријечима: „узима у обзир“.

У ставу 7. ријеч: „двије“, замјењује се ријечју: „једне“.

Члан 14.

У члану 36. у ставу 3) број: „50“, замјењује се бројем: „100“, а ријечи: „али затвор у том случају не може бити дужи од шест мјесеци“, замјењују се ријечима: „с тим да не може прекорачити прописану казну за то дјело“.

Члан 15.

У члану 37. послије става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:

„(2) Околност која је обиљежје кривичног дјела не може се узети у обзир и као отежавајућа околност, односно олакшавајућа околност, изузев ако прелази мјеру која је потребна за постојање кривичног дјела или одређеног облика кривичног дјела или ако постоје двије или више оваквих околности, а само једна је довољна за постојање тежег, односно лакшег облика кривичног дјела.

(3) У случајевима када је кривично дјело учињено из мржње, како је прописано у члану 147. став 25. овог закона, суд ће то узети у обзир као отежавајућу околност и одмјерити већу казну, осим ако закон не прописује теже кажњавање за квалификовани облик кривичног дјела.“

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.

Члан 16.

У члану 39. у ставу 1. у тачки 5) број: „50“, замјењује се бројем: „500“.

Члан 17.

Послије члана 42. додаје се нови члан 42а. који гласи:


„Продужено кривично дјело
Члан 42а.

(1) Продужено кривично дјело је учињено када је учинилац са умишљајем учинио више истих или истоврсних кривичних дјела која, с обзиром на начин на који су учињена, њихову временску повезаност и друге стварне околности које их повезују, чине јединствену цјелину.

(2) Када се ради о продуженом кривичном дјелу истих законских обиљежја, суд ће утврдити врсту и мјеру казне која је прописана за то кривично дјело. Ако се ради о истоврсним кривичним дјелима, суд ће утврдити врсту и мјеру казне која је прописана за најтеже од тих дјела.

(3) Одредбе овог закона о стицају кривичних дјела неће се примјењивати када учинилац чини продужено кривично дјело.“

Члан 18.

У члану 44. у ставу 3. број: „50“, замјењује се бројем: „100“.

Члан 19.

У члану 47. послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Условна осуда не може се изрећи учиниоцу којем је већ једном изречена условна осуда за учињено кривично дјело и учиниоцу који је једном или више пута правоснажно осуђиван на казну затвора.“

Члан 20.

Члан 48. мијења се и гласи:


„Опозивање условне осуде због новог кривичног дјела
Члан 48.

(1) Суд ће опозвати условну осуду, ако осуђени у вријеме провјеравања учини једно или више кривичних дјела.

(2) Када опозове условну осуду, суд ће примјеном одредаба из члана 42. овог закона изрећи јединствену казну и за раније учињено дјело и за ново кривично дјело, узимајући казну из опозване условне осуде као утврђену.“

Члан 21.

Члан 49. мијења се и гласи:


„Опозивање условне осуде због раније учињеног кривичног дјела
Члан 49.

(1) Суд ће опозвати условну осуду, ако послије њеног изрицања утврди да је осуђени извршио кривично дјело прије него што је условно осуђен.

(2) У случају из става 1. овог члана суд ће примијенити одредбу из члана 48. став 2. овог закона.“

Члан 22.

У члану 51. у ставу 1. ријечи: „које повлачи опозивање условне осуде“, бришу се.

Члан 23.

У члану 54. став 5. брише се.

Члан 24.

У члану 91. став 3. мијења се и гласи:

„(3) Пунољетном лицу може се за кривично дјело које је извршило као старији малољетник изрећи одговарајућа васпитна мјера појачаног надзора, одговарајућа заводска васпитна мјера, а под условом из члана 87. овог закона, казна малољетничког затвора. При оцјени да ли ће и коју од ових санкција изрећи, суд ће узети у обзир све околности случаја, а нарочито тежину учињеног дјела, вријеме које је протекло од његовог извршења, владање учиниоца, као и сврху коју треба постићи овим санкцијама.“

Члан 25.

У члану 98. у ставу 1. тачка 3) мијења се и гласи:

„3) одузимање дозвола или одобрења која се издају одлуком државних органа или статуса који се признаје одлуком државних органа.“

Члан 26.

У члану 103. у ставу 5. ријечи: „у иностранству“, замјењују се ријечима: „или интереса“.

Члан 27.

У називу члана 120. послије ријечи: „учињена“, додају се ријечи: „ван њене територије или“.

Члан 28.

У члану 126. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Домаће правно лице је, у складу са овим законом, одговорно за кривично дјело учињено изван Републике Српске против стране државе, страних држављана или страних правних лица под условима из члана 121. овог закона.“

Члан 29.

У члану 135. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Ако се новчана казна не плати у року који је утврђен пресудом, без одгађања ће се спровести поступак принудне наплате.“

Члан 30.

Члан 142. мијења се и гласи:


„Забрана обављања одређених дјелатности
Члан 142.

(1) Мјером безбједности забране обављања одређене дјелатности суд може правном лицу забранити производњу одређених производа или обављање одређених послова или му забранити да се бави одређеним пословима промета робе или другим послом, односно дјелатностима.

(2) Мјера безбједности из става 1. овог члана изриче се правном лицу ако би његово даље бављење одређеном дјелатношћу било опасно по живот и здравље људи или штетно за привредно или финансијско пословање других лица или за привреду или ако је правно лице у посљедње двије године прије извршења кривичног дјела било већ кажњено за исто или слично кривично дјело.

(3) Мјера безбједности из става 1. овог члана може се изрећи у трајању од шест мјесеци до пет година, рачунајући од правоснажности осуде.“

Члан 31.

У члану 147. у ставу 6. ријечи: „и други функционер међународног суда“, замјењују се ријечима: „или друго службено лице међународног суда које ради за накнаду или без накнаде“.

Став 8. мијења се и гласи:

„(8) Привредно друштво је, у смислу овог закона, ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво (отворено и затворено).“

У ставу 12. ријеч: „криминална“ брише се.

Став 16. брише се.

Досадашњи ст. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. и 25. постају ст. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. и 24.

Послије става 24. додаје се нови став 25. који гласи:

„(25) Мржња представља побуду за чињење кривичног дјела, прописаног овим законом, која је у цјелини или дјелимично заснована на разликама по основу: стварног или претпостављеног етничког или националног поријекла, језика или писма, вјерских увјерења, расе, боје коже, пола, полне оријентације, политичког или другог увјерења, социјалног поријекла, друштвеног положаја, доби, здравственог статуса или других особина или због довођења у везу са особама које имају неку од наведених различитих особина.“

Члан 32.

У члану 149. у ставу 1. у тачки 2) послије ријечи: „нарочито ниских побуда“, брише се запета и додају се ријечи: „или из мржње,“.

Члан 33.

Члан 155. мијења се и гласи:


„Лака тјелесна повреда
Члан 155.

(1) Ко другога лако тјелесно повриједи или му здравље лако наруши, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је таква повреда нанесена оружјем, опасним оруђем или другим средством подобним да тијело тешко повриједи или здравље тешко наруши, казниће се затвором до три године.

(3) Учиниоцу дјела из става 1. овог члана суд може изрећи судску опомену ако је био изазван тешким вријеђањем или насилничким понашањем оштећеног.

(4) Гоњење за дјело из става 1. овог члана предузима се по приједлогу.“

Члан 34.

У члану 156. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:

„(3) Ко дјело из става 1. овог члана учини из мржње, казниће се затвором од једне до осам година.“

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.

Члан 35.

У члану 187. у ставу 1. ријеч: „једне“, замјењују се ријечју: „три“.

У ставу 2. ријечи: „до двије године“, замјењују се ријечима: „од шест мјесеци до пет година“.

Члан 36.

У члану 191. ријечи: „до три године“, замјењују се ријечима: „од шест мјесеци до пет година“.

Члан 37.

У члану 192. у ставу 2. ријечи: „до три године“, замјењују се ријечима: „од шест мјесеци до пет година“.

Члан 38.

У члану 193. у ставу 1. ријеч: „једне“, замјењује се ријечју: „двије“.

У ставу 2. ријечи: „од три до петнаест година“, замјењују се ријечима: „најмање пет година“.

Став 3. мијења се и гласи:

„(3) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана наступила смрт лица према којем је дјело извршено, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.“

Послије става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе:

„(4) Ако је усљед дјела из става 2. овог члана наступила смрт лица према којем је дјело извршено, учинилац ће се казнити затвором најмање десет година или казном дуготрајног затвора.

(5) Ко дјело из става 1. овог члана учини из мржње, казниће се затвором од три до петнаест година.“

Досадашњи став 4. постаје став 6.

Члан 39.

У члану 194. у ставу 1. ријечи: „шест мјесеци до пет“, замјењују се ријечима: „једне до осам“.

У ставу 2. ријечи: „од три до петнаест“, замјењују се ријечима: „најмање пет“.

Став 3. мијења се и гласи:

„(3) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана наступила смрт лица према којем је дјело извршено, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.“

Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Ако је усљед дјела из става 2. овог члана наступила смрт лица према којем је дјело извршено, учинилац ће се казнити затвором, најмање десет година или казном дуготрајног затвора.“

Члан 40.

У члану 195. у ставу 1. ријеч: „осам“, замјењује се ријечју: „десет“.

Члан 41.

У члану 196. у ставу 1. ријечи: „до три године“, замјењују се ријечима: „од шест мјесеци до пет година“.

У ставу 2. ријечи: „шест мјесеци до пет“, замјењују се ријечима: „једне до осам“.

Члан 42.

У члану 198. у ст. 1, 2. и 3. послије ријечи: „зараде“, додају се ријечи: „или друге користи“.

У ставу 2. ријеч: „пет“, замјењује се ријечју: „осам“.

У ставу 4. ријечи: „од једне до дванаест“, замјењују се ријечима: „од двије до петнаест“.

Члан 43.

У члану 199. у ставу 1. ријечи: „шест мјесеци до пет“, замјењују се ријечима: „једне до осам“.

Члан 44.

У називу члана 200. послије ријечи: „Производња“, додају се запета и ријеч: „посједовање“.

У ставу 1. послије ријечи: „Ко“, додаје се ријеч: „посједује“, ставља запета, а ријечи: „новчаном казном или затвором до једне године“, замјењују се ријечима: „затвором до три године“.

У ставу 2. ријечи: „до три године“, замјењују се ријечима: „од шест мјесеци до пет година“.

У ставу 3. ријечи: „од шест мјесеци до пет година“, замјењују се ријечима: „од једне до осам година“.

Члан 45.

Назив члана 201. мијења се и гласи: „Родоскрвњење“.

Члан 46.

У члану 204. у ставу 1. ријеч: „између“, брише се.

Члан 47.

У члану 205. у ставу 2. ријечи: „од три мјесеца до три године“, замјењују се ријечима: „од шест мјесеци до пет година“.

Члан 48.

У члану 224. у ставу 1. ријеч: „једне“, замјењује се ријечју: „три“.

У ставу 2. ријеч: „три“, замјењује се ријечју: „пет“.

У ставу 3. ријеч: „једне“, замјењује се ријечју: „три“.

Члан 49.

У члану 225. у ставу 1. ријечи: „шест мјесеци до пет година“, замјењују се ријечима: „двије године до десет година“.

У ставу 2. ријеч: „једне“, замјењује се ријечју: „три“.

Члан 50.

У члану 232. у ставу 1. у тачки 6) брише се тачка, ставља се запета и додаје нова тачка 7) која гласи:

„7) из мржње“.

Члан 51.

У члану 233. у ставу 2. послије ријечи: „повреда“, додају се ријечи: „или ако је учињено из мржње“.

Члан 52.

У члану 234. у ставу 2. послије ријечи: „повреда“, додају се ријечи: „или ако је учињено из мржње“.

Члан 53.

Члан 238. брише се.

Члан 54.

У члану 249. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:

„(3) Ко кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана учини из мржње, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 55.

Члан 271. брише се.

Члан 56.

Послије главе двадесет четврте додају се нова глава двадесет четврта а.: „КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЈЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА“ и чл. 292а, 292б, 292в, 292г, 292д, 292ђ. и 292е. који гласе:


„Оштећење рачунарских података и програма
Члан 292а.

(1) Ко неовлашћено избрише, измијени, оштети, прикрије или на други начин учини неупотребљивим рачунарски податак или програм, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је дјелом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази 10.000 КМ, учинилац ће се казнити затвором од три мјесеца до три године.

(3) Ако је дјелом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази 30.000 КМ, учинилац ће се казнити затвором од три мјесеца до пет година.

(4) Уређаји и средства којима је учињено кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана, ако су у својини учиниоца, одузеће се.


Рачунарска саботажа
Члан 292б.

Ко унесе, уништи, избрише, измијени, оштети, прикрије или на други начин учини неупотребљивим рачунарски податак или програм или уништи или оштети рачунар или други уређај за електронску обраду и пренос података са намјером да онемогући или знатно омета поступак електронске обраде и преноса података који су од значаја за државне органе, јавне службе, установе, предузећа или друге субјекте, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година.


Израда и уношење рачунарских вируса
Члан 292в.

(1) Ко направи рачунарски вирус у намјери његовог уношења у туђи рачунар или рачунарску мрежу или телекомуникациону мрежу, казниће се новчаном казном или затвором до шест мјесеци.

(2) Ко унесе рачунарски вирус у туђи рачунар или рачунарску мрежу и тиме проузрокује штету, казниће се новчаном казном или затвором до двије године.

(3) Уређај и средства којима је учињено кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.


Рачунарска превара
Члан 292г.

(1) Ко унесе нетачан податак, пропусти уношење тачног податка или на други начин прикрије или лажно прикаже податак и тиме утиче на резултат електронске обраде и преноса података у намјери да себи или другом прибави противправну имовинску корист и тиме другом проузрокује имовинску штету, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је дјелом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ од 10.000 КМ, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је дјелом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ од 30.000 КМ, учинилац ће се казнити затвором од двије до десет година.

(4) Ко дјело из става 1. овог члана учини само у намјери да другог оштети, казниће се новчаном казном или затвором до шест мјесеци.


Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи, телекомуникационој мрежи и електронској обради података
Члан 292д.

(1) Ко се, кршећи мјере заштите, неовлашћено укључи у рачунар или рачунарску мрежу или неовлашћено приступи електронској обради података, казниће се новчаном казном или затвором до шест мјесеци.

(2) Ко сними или употријеби податак добијен на начин предвиђен у ставу 1. овог члана, казниће се новчаном казном или затвором до двије године.

(3) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана дошло до застоја или озбиљног поремећаја функционисања електронске обраде и преноса података или мреже или су наступиле друге тешке посљедице, учинилац ће се казнити затвором до три године.


Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи
Члан 292ђ.

(1) Ко неовлашћено спречава или омета приступ јавној рачунарској мрежи, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дјело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се затвором до три године.


Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже
Члан 292е.

(1) Ко неовлашћено користи рачунарске услуге или рачунарску мрежу у намјери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, казниће се новчаном казном или затвором до три мјесеца.

(2) Гоњење за дјело из става 1. овог члана предузима се по приједлогу.“

Члан 57.

Послије члана 294. додаје се нови члан 294а. који гласи:


„Изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости
294а.

(1) Ко изазива или распаљује националну, расну или вјерску мржњу, раздор или нетрпељивост или шири идеје о супериорности једне расе или народа над другим, казниће се новчаном казном или затвором до двије године.

(2) Ако је дјело из става 1. овог члана учињено принудом, злостављањем, угрожавањем сигурности, излагањем порузи националних, етничких или вјерских симбола, оштећењем туђих ствари, скрнављењем споменика, спомен-обиљежја или гробова, учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет година.

(3) Ако је усљед дјела из ст. 1. и 2. овог члана дошло до нереда, насиља или других тешких посљедица за заједнички живот народа и осталих који живе у Републици Српској, казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Материјал и предмети који носе поруке из става 1. овог члана, као и средства за њихову израду, размножавање или растурање одузеће се.“

Члан 58.

Послије члана 361. додаје се нови члан 361а. који гласи:


„Припремање кривичног дјела
Члан 361а.

Ко набави или припреми средства или уклони препреке или предузме какву другу радњу која ствара услове за непосредно чињење, али није дио чињења кривичног дјела одређеног законом за која се може изрећи казна затвора пет година или тежа казна, уколико за припремање појединог кривичног дјела није одређена тежа казна, казниће се новчаном казном или затвором до три године.“

Члан 59.

У члану 362. у ставу 1. ријечи: „до двадесет“ замјењују се ријечима: „од двадесет“, а ријеч: „доживотни“, замјењује се ријечју: „дуготрајни“.

Члан 60.

У члану 363. у ставу 3. ријеч: „доживотног“, замјењује се ријечју: „дуготрајног“.

Члан 61.

У члану 369. у ставу 1. ријечи: „или њиховог замјеника“, бришу се.

Члан 62.

Члан 387. мијења се и гласи:


Спречавање службеног лица у вршењу службене радње
Члан 387.

(1) Ко силом или пријетњом да ће непосредно употријебити силу да спријечи службено лице у институцијама Републике Српске у вршењу службене радње коју је предузело у оквиру својих овлаштења или га на исти начин принуди на вршење службене радње, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је кривичним дјелом из става 1. овог члана службено лице злостављано или су му нанесене лакше тјелесне повреде или је кривично дјело почињено пријетњом употребе оружја, учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет година.

(3) Ко кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана учини према службеном лицу приликом вршења послова безбједности Републике Српске, лишења слободе учиниоца кривичног дјела или чувања лица које је лишено слободе, казниће се затвором од једне до десет година.

(4) Ако је учинилац кривичног дјела из ст. 1, 2. и 3. овог члана био изазван противзаконитим или грубим поступањем службеног лица, може се ослободити казне.“

Члан 63.

Послије члана 387. додаје се нови члан 387а. који гласи:


„Напад на службено лице у вршењу послова безбједности, откривању или лишењу слободе учинилаца кривичних дјела
Члан 387а.

(1) Ко нападне или озбиљно пријети да ће напасти службено лице у институцијама Републике Српске или лице које му помаже у вршењу послова безбједности Републике Српске, откривању или лишењу слободе учинилаца кривичних дјела или чувању лица које је лишено слободе, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је кривичним дјелом из става 1. овог члана службено лице или лице које му помаже лакше тјелесно повријеђено или је кривично дјело из става 1. овог члана учињено уз пријетњу употребе оружја, учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет година.

(3) Ако је кривичним дјелом из става 1. овог члана службено лице или лице које му помаже тешко тјелесно повријеђено, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(4) Ако је учинилац кривичног дјела из ст. 1, 2. и 3. овог члана био изазван незаконитим или грубим поступањем службеног лица или лица које му помаже, може се ослободити казне.“

Члан 64.

Члан 390. брише се.

Члан 65.

У члану 398. у ставу 1. ријечи: „три мјесеца до три године“, замјењују се ријечима: „двије године до пет година“.

У ставу 2. ријеч: „једне“, замјењује се ријечју: „три“.

Члан 66.

У члану 399. у ставу 1. ријечи: „шест мјесеци“, замјењују се ријечима: „двије године“.

У ставу 2. ријеч: „једне“, замјењује се ријечју: „три“.

У ставу 3. ријечи: „три мјесеца“, замјењују се ријечима: „двије године“.

У ставу 4. ријеч: „три“, замјењује се ријечју: „пет“.

У ставу 5. ријеч: „двије“, замјењује се ријечју: „пет“.

Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе:

„(6) Ко неовлашћено на јавном мјесту носи ватрено оружје чије је набављање грађанима дозвољено, а за које нема оружни лист, односно дозволу за држање оружја, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(7) Ко неовлашћено на јавном мјесту носи ватрено, хемијско, биолошко или нуклеарно оружје, муницију или експлозивне материје или какво друго борбено средство чије набављање грађанима уопште није дозвољено, казниће се затвором од једне до три године.“

Досадашњи став 6. постаје став 8.

Члан 67.

У члану 402. послије става 4. додаје се став 5. који гласи:

„(5) Ако су дјела из ст. 1, 2. и 3. овог члана учињена из мржње, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.“

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.

Члан 68.

Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске да утврди пречишћени текст овог закона.

Члан 69.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-967/10
Датум: 07. јул 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 73/10