Закон о измјенама и допунама Закона о тужилаштвима Републике Српске (2007)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ТУЖИЛАШТВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о тужилаштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/02, 85/03, 115/04), у члану 5. у ставу 2. брише се ријеч: „јавног“, а послије ријечи: „тужилаштвима“ брише се тачка, ставља запета и додају ријечи: „главни специјални тужилац, замјеник главног специјалног тужиоца и специјални тужиоци у посебном тужилаштву за организоване и најтеже облике привредног криминала при Окружном тужилаштву Бањалука (у даљем тексту: Специјално тужилаштво).

Члан 2.

У члану 24. послије ријечи: „тужилаштва“ брише се тачка, ставља запета и додају ријечи: „и посебно тужилаштво за најтеже облике привредног криминала при Окружном тужилаштву Бањалука“.

Члан 3.

У члану 26. у ставу 1. у тачки 2. послије слова: „и“ додају се ријечи: „Специјално тужилаштво пред посебним одјељењем за организовани криминал и најтеже облике привредног криминала при Окружном суду у Бањалуци и Посебним вијећем за организовани и најтеже облике привредног криминала при Врховном суду Републике Српске“.

Члан 4.

Послије члана 34. додаје се нови члан 34а., који гласи:

„Члан 34а.

(1) Окружна тужилаштва имају стручне сараднике у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у тужилаштвима Републике Српске.

(2) Стручни сарадници могу вршити све радње у поступцима за издавање казнених налога пред судовима у складу са законом, а на основу захтјева и посебног овлашћења главног окружног тужиоца.

(3) Стручни сарадник окружног тужилаштва је дипломирани правник са положеним правосудним испитом. “

Члан 5.

Послије члана 37. додаје се ново поглавље: „IVa Тужилачка управа“, и чл. 37а., 37б., 37в., 37г. и 37д., који гласе:

„Члан 37а.

Министарство правде има сљедеће надлежности:

а) врши надзор и прати примјену овог закона и других прописа који се односе на организацију и пословање тужилаштва,
б) прати обављање послова тужилачке управе,
в) даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком тужилаштву, окружним тужилаштвима и Специјалном тужилаштву,
г) сарађује са републичким тужиоцем и главним окружним тужиоцем у рјешавању притужби које прима министарство, а које се односе на тужилачку управу,
д) даје приједлоге републичком тужиоцу и с њим сарађује ради унапређивања организације и пословања тужилаштва,
ђ) прикупља статистичке податке о раду тужилаштва,
е) обезбјеђује материјалне услове за рад тужилаштва,
ж) врши и надлежности у вези са буџетом за рад тужилаштва у складу са законом.

Члан 37б.

Министар правде доноси одговарајуће прописе за спровођење овог закона.

Члан 37в.

(1) Републички тужилац, окружна тужилаштва и Специјално тужилаштво дужни су да доставе Министарству правде податке који су му потребни за спровођење овлаштења из члана 37a. овог закона.

(2) Републички тужилац подноси годишњи извјештај о раду тужилаштва Министарству правде и Високом судском и тужилачком савјету.

Члан 37г.

Ако Министарство правде утврди да у тужилаштву постоје неправилности у примјени овог закона, као и примјени других прописа који се односе на организацију и пословање тужилаштва, о томе ће обавијестити републичког тужиоца и Високи судски и тужилачки савјет с приједлогом мјера ради отклањања уочених неправилности или покретања поступка за утврђивање одговорности.

Члан 37д.

(1) У спровођењу надлежности из члана 37a. овог закона, Министарство правде врши инспекцију рада тужилаштва, као и ревизију финансијског пословања тужилаштва.

(2) Министарство правде у примјени овлаштења која су утврђена овим законом, неће утицати на рад тужилаштва у вези са овлаштењима тужиоца која су утврђена у закону.“

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1270/07
Датум: 17. јул 2007. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 68/07