Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tužilaštvima Republike Srpske (2007)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o tužilaštvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 55/02, 85/03, 115/04), u članu 5. u stavu 2. briše se riječ: „javnog“, a poslije riječi: „tužilaštvima“ briše se tačka, stavlja zapeta i dodaju riječi: „glavni specijalni tužilac, zamjenik glavnog specijalnog tužioca i specijalni tužioci u posebnom tužilaštvu za organizovane i najteže oblike privrednog kriminala pri Okružnom tužilaštvu Banjaluka (u daljem tekstu: Specijalno tužilaštvo).

Član 2.

U članu 24. poslije riječi: „tužilaštva“ briše se tačka, stavlja zapeta i dodaju riječi: „i posebno tužilaštvo za najteže oblike privrednog kriminala pri Okružnom tužilaštvu Banjaluka“.

Član 3.

U članu 26. u stavu 1. u tački 2. poslije slova: „i“ dodaju se riječi: „Specijalno tužilaštvo pred posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal i najteže oblike privrednog kriminala pri Okružnom sudu u Banjaluci i Posebnim vijećem za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala pri Vrhovnom sudu Republike Srpske“.

Član 4.

Poslije člana 34. dodaje se novi član 34a., koji glasi:

„Član 34a.

(1) Okružna tužilaštva imaju stručne saradnike u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tužilaštvima Republike Srpske.

(2) Stručni saradnici mogu vršiti sve radnje u postupcima za izdavanje kaznenih naloga pred sudovima u skladu sa zakonom, a na osnovu zahtjeva i posebnog ovlašćenja glavnog okružnog tužioca.

(3) Stručni saradnik okružnog tužilaštva je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. “

Član 5.

Poslije člana 37. dodaje se novo poglavlje: „IVa Tužilačka uprava“, i čl. 37a., 37b., 37v., 37g. i 37d., koji glase:

„Član 37a.

Ministarstvo pravde ima sljedeće nadležnosti:

a) vrši nadzor i prati primjenu ovog zakona i drugih propisa koji se odnose na organizaciju i poslovanje tužilaštva,
b) prati obavljanje poslova tužilačke uprave,
v) daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom tužilaštvu, okružnim tužilaštvima i Specijalnom tužilaštvu,
g) sarađuje sa republičkim tužiocem i glavnim okružnim tužiocem u rješavanju pritužbi koje prima ministarstvo, a koje se odnose na tužilačku upravu,
d) daje prijedloge republičkom tužiocu i s njim sarađuje radi unapređivanja organizacije i poslovanja tužilaštva,
đ) prikuplja statističke podatke o radu tužilaštva,
e) obezbjeđuje materijalne uslove za rad tužilaštva,
ž) vrši i nadležnosti u vezi sa budžetom za rad tužilaštva u skladu sa zakonom.

Član 37b.

Ministar pravde donosi odgovarajuće propise za sprovođenje ovog zakona.

Član 37v.

(1) Republički tužilac, okružna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo dužni su da dostave Ministarstvu pravde podatke koji su mu potrebni za sprovođenje ovlaštenja iz člana 37a. ovog zakona.

(2) Republički tužilac podnosi godišnji izvještaj o radu tužilaštva Ministarstvu pravde i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

Član 37g.

Ako Ministarstvo pravde utvrdi da u tužilaštvu postoje nepravilnosti u primjeni ovog zakona, kao i primjeni drugih propisa koji se odnose na organizaciju i poslovanje tužilaštva, o tome će obavijestiti republičkog tužioca i Visoki sudski i tužilački savjet s prijedlogom mjera radi otklanjanja uočenih nepravilnosti ili pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti.

Član 37d.

(1) U sprovođenju nadležnosti iz člana 37a. ovog zakona, Ministarstvo pravde vrši inspekciju rada tužilaštva, kao i reviziju finansijskog poslovanja tužilaštva.

(2) Ministarstvo pravde u primjeni ovlaštenja koja su utvrđena ovim zakonom, neće uticati na rad tužilaštva u vezi sa ovlaštenjima tužioca koja su utvrđena u zakonu.“

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1270/07
Datum: 17. jul 2007. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07