Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске (2008)

Извор: Викизворник
Овај пропис је престао да важи!ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О СУДОВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/04, 109/05 и 37/06), послије члана 17. додају се нови чл. 17а. и 17б. који гласе:


„Окружни привредни судови

Члан 17а.

Окружни привредни судови, као првостепени, оснивају се за подручје које покривају окружни судови. Сједиште окружних привредних судова је у Бањој Луци, Бијељини, Добоју, Требињу и Источном Сарајеву.


Виши привредни суд

Члан 17б.

Виши привредни суд, као другостепени, оснива се за цијело подручје Републике Српске. Сједиште Вишег привредног суда је у Бањој Луци."

Члан 2.

Досадашњи чл. 23. и 24. бришу се.

Члан 3.

У члану 26. тачка 3. брише се, а досадашња тачка 4. постаје тачка 3.

Члан 4.

Послије члана 27а. додају се нови чл. 27б, 27в. и 27г, који гласе:


„Стварна надлежност окружних привредних судова

Члан 27б.

Окружни привредни судови у првом степену одлучују:

а) у парничним и ванпарничним споровима који се односе на права и обавезе по основу правног промета робе, услуга, вриједносних папира, власничких и других стварних права на некретнинама, као и на права и обавезе проистекле из вриједносних папира, у којима су обје странке у поступку правно или физичко лице, које у својству самосталног предузетника и у другом својству обавља привредну или другу регистровану дјелатност у виду основног или допунског занимања;
б) у споровима који се односе на бродове и на пловидбу на мору и на унутрашњим водама, као и у споровима на које се примјењује пловидбено право, осим спорова о превозу путника;
в) у споровима који се односе на авионе, као и у споровима на које се примјењује ваздухопловно право, осим спорова о превозу путника;
г) у споровима из ауторског права, сродних права и права индустријске својине;
д) у споровима насталим поводом дјела за које се тврди да представљају нелојалну конкуренцију или монополистички споразум;
ђ) у поступцима стечаја и ликвидације, у складу са законом, као и свим споровима који настану у току и поводом споровођења поступка стечаја и ликвидације;
е) у пословима регистрације правних лица или самосталних предузетника уређених Законом о упису пословних субјеката у судски регистар;
ж) о спровођењу извршног поступка по правоснажним пресудама привредних судова;
з) о одређивању мјера обезбјеђења;
и) о пружању правне помоћи судовима у Републици Српској и Босни и Херцеговни из своје надлежности;
ј) о вршењу послова међународне правне помоћи из своје надлежности;
к) о споровима који настану страним улагањем;
л) о вршењу и других послова уређених законом.


Стварна надлежност Вишег привредног суда

Члан 27в.

Виши привредни суд је надлежан:

1. да одлучује о жалбама против одлука окружних привредних судова, а у првом степену и о другим стварима одређеним законом;
2. да одлучује о сукобу надлежности и о преношењу надлежности окружних привредних судова;
3. да утврђује правне ставове ради јединствене примјене закона из надлежности окружних привредних судова и
4. да врши друге послове одређене законом.


Потребни услови за именовање судија

Члан 27г.

Судије окружних привредних судова се именују на начин и по поступку утврђеном Законом о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине и у условима утврђеним у члану 28. наведеног закона. Судије Вишег привредног суда именују се на начин предвиђен у ставу 1. овог члана и под условима утврђеним у члану 27. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине."

Члан 5.

Послије члана 36. додају се нови чл. 36а. и 36б., који гласе:


„Унутрашња организација привредних судова

Члан 36а.

Предсједници окружних привредних судова и предсједник Вишег привредног суда су дужни у року од десет дана по ступању на дужност донијети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и преузети раднике суда запослене у привредним одјељењима одговарајућих основних судова и распоредити их на послове и радне задатке у складу са Правилником.

Министар правде ће посебним актом, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, уредити начин и рокове примопредаје предмета који прелазе у надлежност привредних судова.


Примјена прописа

Члан 36б.

Привредни судови ће у поступку примјењивати одговарајуће одредбе Закона о парничном поступку, Закона о ванпарничном поступку, Закона о стечајном поступку и Закона о извршном поступку.“

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, и примјењиваће се од 01.07.2009. године.


Број: 01-1886/08
Датум: 26. новембар 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 119/08