Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske (2008)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/04, 109/05 i 37/06), poslije člana 17. dodaju se novi čl. 17a. i 17b. koji glase:


„Okružni privredni sudovi

Član 17a.

Okružni privredni sudovi, kao prvostepeni, osnivaju se za područje koje pokrivaju okružni sudovi. Sjedište okružnih privrednih sudova je u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu.


Viši privredni sud

Član 17b.

Viši privredni sud, kao drugostepeni, osniva se za cijelo područje Republike Srpske. Sjedište Višeg privrednog suda je u Banjoj Luci."

Član 2.

Dosadašnji čl. 23. i 24. brišu se.

Član 3.

U članu 26. tačka 3. briše se, a dosadašnja tačka 4. postaje tačka 3.

Član 4.

Poslije člana 27a. dodaju se novi čl. 27b, 27v. i 27g, koji glase:


„Stvarna nadležnost okružnih privrednih sudova

Član 27b.

Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju:

a) u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na unutrašnjim vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika;
v) u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;
g) u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
d) u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
đ) u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i svim sporovima koji nastanu u toku i povodom sporovođenja postupka stečaja i likvidacije;
e) u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar;
ž) o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim presudama privrednih sudova;
z) o određivanju mjera obezbjeđenja;
i) o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovni iz svoje nadležnosti;
j) o vršenju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti;
k) o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem;
l) o vršenju i drugih poslova uređenih zakonom.


Stvarna nadležnost Višeg privrednog suda

Član 27v.

Viši privredni sud je nadležan:

1. da odlučuje o žalbama protiv odluka okružnih privrednih sudova, a u prvom stepenu i o drugim stvarima određenim zakonom;
2. da odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti okružnih privrednih sudova;
3. da utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadležnosti okružnih privrednih sudova i
4. da vrši druge poslove određene zakonom.


Potrebni uslovi za imenovanje sudija

Član 27g.

Sudije okružnih privrednih sudova se imenuju na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine i u uslovima utvrđenim u članu 28. navedenog zakona. Sudije Višeg privrednog suda imenuju se na način predviđen u stavu 1. ovog člana i pod uslovima utvrđenim u članu 27. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine."

Član 5.

Poslije člana 36. dodaju se novi čl. 36a. i 36b., koji glase:


„Unutrašnja organizacija privrednih sudova

Član 36a.

Predsjednici okružnih privrednih sudova i predsjednik Višeg privrednog suda su dužni u roku od deset dana po stupanju na dužnost donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i preuzeti radnike suda zaposlene u privrednim odjeljenjima odgovarajućih osnovnih sudova i rasporediti ih na poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom.

Ministar pravde će posebnim aktom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, urediti način i rokove primopredaje predmeta koji prelaze u nadležnost privrednih sudova.


Primjena propisa

Član 36b.

Privredni sudovi će u postupku primjenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o stečajnom postupku i Zakona o izvršnom postupku.“

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, i primjenjivaće se od 01.07.2009. godine.


Broj: 01-1886/08
Datum: 26. novembar 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/08