Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ


Члан 1.

У Закону о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06 и 86/07), у члану 27. у ставу 2. послије ријечи: „дјелатност“, додају се ријечи: „и објеката за стамбену изградњу“.

У члану 27. став 3. мијења се и гласи:

„(3) Ако општи интерес за изградњу објеката из става 2. овог члана није утврђен планским актима, односно регулационим планом или урбанистичким пројектом, одлуком га утврђује Влада Републике Српске“.

Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Изградња објеката из става 2. овог члана на подручјима која нису одређена као градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште (сеоска подручја), за које није донесен регулациони план или урбанистички пројекат према којем се сматра да је утврђен општи интерес за ту изградњу, врши се на основу просторног плана којим је предвиђена изградња на том земљишту“.

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.

У члану 28. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Утврђивање испуњености услова за промјену катастарских култура и катастарских, односно бонитетних класа пољопривредног земљишта врши комисија коју именује директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а коју чине представници Министарства и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове“.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 3.

У члану 29. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Ако надлежни орган јединице локалне самоуправе у поступку утврђивања претходног стања катастарске културе и класе пољопривредног земљишта увидом у пријавни лист ‘Б’ утврди да нема расположиве податке потребне за утврђивање претходног стања, затражиће од странке да поднесе захтјев за утврђивање катастарске културе и класе на предметном земљишту надлежном одјељењу за катастар, како би се могло извршити обрачунавање накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у складу са чланом 33. Закона“.

Члан 4.

У члану 30. став 4. мијења се и гласи:

„(4) Привремена промјена намјене пољопривредног земљишта VI, VII и VIII катастарске, односно бонитетне класе могућа је само за сљедеће намјене:

а) за експлоатацију минералних сировина (експлоатација глине ради израде разних врста опеке, експлоатација кречњака – CaCO3, вађење шљунка, пијеска и друго),
б) за заснивање расадничарске производње шумског биља и за изградњу привремених објеката,
в) за одлагања на пољопривредном земљишту (јаловине, пепела, шљаке и других материјала) и
г) за изградњу рибњака.“

У ставу 5. послије ријечи: „година“, тачка се замјењује запетом и додају се ријечи: „а за намјену из става 4. тачка а) овог члана не може да буде дужа од трајања уговора о концесији“.

Члан 5.

У члану 31. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Пољопривредну сагласност орган локалне самоуправе прибавља по службеној дужности на основу захтјева уз који прилаже сљедећу документацију:

а) урбанистичку сагласност,
б) копију рјешења о упису у судски регистар,
в) извод из посједовног листа или лист непокретности – препис и земљишнокњижни извадак за властито земљиште, а за земљиште узето у закуп и уговор о закупу,
г) копију катастарског плана,
д) пројекат рекултивације пољопривредног земљишта и
ђ) копију уговора о концесији (само за експлоатацију минералних сировина).“

Став 3. мијења се и гласи:

„(3) Одобрење из става 1. овог члана може се издати само правном лицу које је уписано у судски регистар за обављање те дјелатности, а у случају привремене промјене намјене из члана 30. став 4. тачка а) Закона правно лице мора имати и закључен уговор о концесији за експлоатацију минералних сировина, у складу са Законом о концесијама.“

Послије става 7. додају се нови ст. 8. и 9. који гласе:

„(8) Надлежни орган локалне самоуправе ће формирати Комисију за праћење извршења радова за које је издато одобрење за привремену промјену намјене пољопривредног земљишта, као и радова на оспособљавању земљишта у складу са пројектом рекултивације.

(9) Комисија из става 8. овог члана је дужна да о свом раду подноси полугодишње извјештаје надлежном органу локалне самоуправе, пољопривредној инспекцији и Министарству.“

Досадашњи став 8. постаје став 10.

Члан 6.

У члану 32. у ставу 1. и даљем тексту Закона ријечи у загради: „(корисник, односно инвеститор)“, замјењују се ријечима: „(власник, односно корисник пољопривредног земљишта)“.

Члан 7.

У члану 34. у ставу 4. у тачки б) послије ријечи: „листа“ брише се запета и додају се ријечи: „или лист непокретности – препис“.

У ставу 6. послије ријечи: „Министарству“, брише се тачка и додају се ријечи: „и надлежном одјељењу за катастар“.

Члан 8.

У члану 35. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Средства од наплаћене накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике могу се користити само за сљедеће намјене: за оспособљавање и уређење других земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, за поправку и побољшање плодности земљишта, за спровођење противерозионих мјера и за мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета.“

Члан 9.

У члану 36. у ставу 1. послије ријечи: „земљишта“, додају се ријечи: „под условом да су претходно испуњени услови из члана 27. ст. 2. и 4. Закона“.

У тачки а) послије ријечи: „породичног пољопривредног газдинства“, додају се ријечи: „површине до 500 м²“.

У тачки ђ) први број: „VIII“ замјењује се бројем: „VII“.

Тачка з) мијења се и гласи:

„з) изградње нових производних објеката у области пољопривреде“.

Послије тачке з) додају се нове тачке и) и ј) које гласе:

„и) изградње или легализације стамбеног објекта избјеглица и расељених лица на земљишту површине до 500 м², под условом да је надлежни орган утврдио статус избјеглог и расељеног лица и да избјегло и расељено лице нема ријешено стамбено питање и
ј) изградња или легализација стамбених објеката породицама погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије на земљишту површине до 500 м², под условом да је надлежни орган утврдио статус породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије и да исти немају ријешено стамбено питање“.

У ставу 2. послије ријечи: „производњу“, брише се тачка и додају се ријечи: „и које је уписано у регистар пољопривредних газдинстава“.

Члан 10.

У члану 45. став 2. брише се.

Члан 11.

У члану 62. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„(2) Средства остварена од закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике могу се користити само за намјену из члана 35. став 2. Закона“.

Члан 12.

Послије члана 73. додају се нови чл. 73а. и 73б. који гласе:


„Овлашћења пољопривредног инспектора
Члан 73а.

У обављању послова инспекцијског надзора пољопривредни инспектор има обавезу и овлашћење да врши:

а) контролу у циљу утврђивања да ли се пољопривредно земљиште, коме је планским актом у складу са Законом одређена друга намјена, до привођења планираној намјени користи за пољопривредну производњу,
б) контролу да ли се пољопривредно земљиште користи у складу са намјеном, да ли се земљиште деградира, загађује или се на неки други начин оштећује или му се смањује природна плодност,
в) контролу да ли је прибављено мишљење Министарства на Основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта које доносе јединице локалне самоуправе,
г) контролу да ли власници, односно корисници редовно обрађују и користе пољопривредно земљиште у складу са Законом,
д) контролу да ли се обрадиво пољопривредно земљиште I, II, III, IV и V катастарске, односно бонитетне класе користи у непољопривредне сврхе, односно да ли се на истом врши трајна или привремена промјена намјене,
ђ) контролу да ли је за било који облик привремене промјене намјене пољопривредног земљишта добијена пољопривредна сагласност Министарства и одобрење надлежног органа јединице локалне самоуправе у складу са Законом,
е) контролу да ли се радови на рекултивацији пољопривредног земљишта које је привремено промијенило намјену врше по пројекту рекултивације и по одобрењу надлежног органа јединице локалне самоуправе,
ж) утврђивање да ли је пољопривредно земљиште за које је одобрена привремена промјена намјене оспособљено за пољопривредну производњу или враћено у првобитно стање у свему према пројекту рекултивације,
з) контролу надлежног органа јединице локалне самоуправе у погледу примјене одредаба Закона о прописаном поступку, обрачуну, плаћању и употреби накнада утврђених Законом, односно да ли су рјешења о пољопривредној сагласности и рјешења о ослобађању од плаћања накнаде донесена у складу са Законом,
и) контролу намјене објеката за чију градњу је донесено рјешење о ослобађању од плаћања накнаде,
ј) контролу у циљу утврђивања дозвољених количина опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, води за наводњавање и узимање узорака за ова испитивања,
к) контролу да ли правно лице које врши испитивање садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање, као и контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта и утврђивање количине минералних ђубрива и пестицида, посједује овлашћење Министарства,
л) контролу у циљу утврђивања да ли корисници, односно власници пољопривредног земљишта врше систематску контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта од I до V катастарске класе,
љ) контролу да ли је надлежни орган јединице локалне самоуправе прописао противерозионе мјере и мјере за сузбијање пољских штета и да ли се власници, односно корисници пољопривредног земљишта придржавају прописаних мјера,
м) контролу да ли се пашњаци у својини Републике користе у складу са прописаним условима,
н) контролу у циљу утврђивања да ли закупци и концесионари користе пољопривредно земљиште за пољопривредну производњу у складу са Законом и уговорима о закупу односно концесији, и да ли земљиште дају у подзакуп или га уступају на коришћење трећим лицима по било ком основу,
њ) контролу земљишта, пољопривредних објеката, пословних књига и докумената власника, закупаца, концесионара и других корисника пољопривредног земљишта, на које се односе одредбе Закона и прописа донесених на основу њега,
о) контролу у циљу утврђивања да ли је за мјере уређења пољопривредног земљишта мелиорацијама донесен пројекат, да ли је пројекат израдило правно лице којем је Министарство издало овлашћење и да ли је Министарство дало сагласност на пројекте уређења пољопривредног земљишта и
п) надзор над примјеном осталих одредаба Закона.


Мјере и радње пољопривредног инспектора
Члан 73б.

У вршењу послова из члана 73а. овог закона пољопривредни инспектор има обавезу и овлашћење да:

а) забрани коришћење пољопривредног земљишта за неку другу намјену осим за пољопривредну производњу, ако том земљишту није одређена друга намјена у складу са Законом,
б) забрани трајну или привремену промјену намјене обрадивог пољопривредног земљишта од I до V катастарске, односно бонитетне класе уколико за промјену намјене није утврђен општи интерес,
в) забрани трајну или привремену промјену намјене пољопривредног земљишта, ако за промјену намјене није плаћена накнада и добијена пољопривредна сагласност у складу са Законом,
г) забрани привремену промјену намјене пољопривредног земљишта VI, VII и VIII катастарске односно бонитетне класе ако се врши без одобрења надлежног органа јединице локалне самоуправе или ако је одобрење донесено супротно одредбама Закона,
д) забрани испуштање и одлагање било које врсте опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за наводњавање и одводњавање, ако се врши без сагласности Министарства,
ђ) забрани неправилну употребу минералних ђубрива и средстава за заштиту биља и употребу ако њихов квалитет не одговара прописаним стандардима,
е) забрани правном лицу да врши контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта и утврђивање количине унесених минералних ђубрива и пестицида у земљишту, без овлашћења Министарства,
ж) забрани извођење мјера уређења пољопривредног земљишта ако се врше без пројекта, ако се не врше по посебним пројектима које је израдило овлашћено правно лице и ако Министарство није дало сагласност на пројекте уређења,
з) обавијести надлежне органе о уоченим неправилностима ако није овлашћен да сам поступа,
и) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дјело, изда прекршајни налог или поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка, због повреде одредаба Закона,
ј) изврши узимање узорака земљишта, пољопривредног биља и воде за наводњавање за испитивања прописана Законом,
к) нареди власнику, односно кориснику да код надлежног органа прибави пољопривредну сагласност и другу документацију прописану Законом,
л) поднесе приједлог за поништење по праву надзора одобрења за грађење ако је прибављено без претходне пољопривредне сагласности и
љ) у осталим случајевима непридржавања одредаба Закона донесе рјешење, нареди мјере прописане Законом и одреди рок за извршење.“

Члан 13.

У члану 74. у ставу 1. број: „2.000,00“ замјењује се бројем: „15.000“, а број: „12.000,00“ замјењује се бројем: „45.000“.

У ставу 2. број: „200,00“ замјењује се бројем: „2.000“, а број: „1.200,00“ замјењује се бројем: „6.000“.

Члан 14.

У члану 75. у ставу 1. број: „1.500,00“ замјењује се бројем: „3.000“, а број: „8.000,00“ замјењује се бројем: „9.000“.

У тачки ђ) послије ријечи: „сврхе“, додају се ријечи: „или омогући на властитом земљишту извођење радова којима се трајно или привремено мијења намјена пољопривредног земљишта“, а ријечи у загради: „став 1.“ бришу се.

У ставу 2. број: „200,00“ замјењује се бројем: „1.000“, а број: „1.200,00“ замјењује се бројем: „3.000“.

Члан 15.

У члану 76. у ставу 1. број: „200,00“ замјењује се бројем: „1.000“, а број: „1.200,00“ замјењује се бројем: „3.000“.

У тачки г) послије ријечи: „земљишта“, додају се ријечи: „или је не утврди у складу са чл. 32. до 34. Закона“, а ријечи у загради: „(члан 34.)“ бришу се.

Члан 16.

У члану 81. у ставу 1. ријеч: „инвеститори“ замјењује се ријечима: „власници, односно корисници“.

Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„(2) Власници, односно корисници земљишта који су поднијели захтјев за прибављање одобрења за изградњу објекта на земљишту на којем је већ промијењена намјена коришћења у катастарској евиденцији а није плаћена накнада, дужни су да плате накнаду за промјену намјене коришћења пољопривредног земљишта, у складу са чланом 33. Закона.“

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-111/10
26. јануара 2010. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 14/10