Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU


Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 93/06 i 86/07), u članu 27. u stavu 2. poslije riječi: „djelatnost“, dodaju se riječi: „i objekata za stambenu izgradnju“.

U članu 27. stav 3. mijenja se i glasi:

„(3) Ako opšti interes za izgradnju objekata iz stava 2. ovog člana nije utvrđen planskim aktima, odnosno regulacionim planom ili urbanističkim projektom, odlukom ga utvrđuje Vlada Republike Srpske“.

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Izgradnja objekata iz stava 2. ovog člana na područjima koja nisu određena kao gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište (seoska područja), za koje nije donesen regulacioni plan ili urbanistički projekat prema kojem se smatra da je utvrđen opšti interes za tu izgradnju, vrši se na osnovu prostornog plana kojim je predviđena izgradnja na tom zemljištu“.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

U članu 28. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za promjenu katastarskih kultura i katastarskih, odnosno bonitetnih klasa poljoprivrednog zemljišta vrši komisija koju imenuje direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a koju čine predstavnici Ministarstva i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove“.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 3.

U članu 29. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Ako nadležni organ jedinice lokalne samouprave u postupku utvrđivanja prethodnog stanja katastarske kulture i klase poljoprivrednog zemljišta uvidom u prijavni list ‘B’ utvrdi da nema raspoložive podatke potrebne za utvrđivanje prethodnog stanja, zatražiće od stranke da podnese zahtjev za utvrđivanje katastarske kulture i klase na predmetnom zemljištu nadležnom odjeljenju za katastar, kako bi se moglo izvršiti obračunavanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u skladu sa članom 33. Zakona“.

Član 4.

U članu 30. stav 4. mijenja se i glasi:

„(4) Privremena promjena namjene poljoprivrednog zemljišta VI, VII i VIII katastarske, odnosno bonitetne klase moguća je samo za sljedeće namjene:

a) za eksploataciju mineralnih sirovina (eksploatacija gline radi izrade raznih vrsta opeke, eksploatacija krečnjaka – CaCO3, vađenje šljunka, pijeska i drugo),
b) za zasnivanje rasadničarske proizvodnje šumskog bilja i za izgradnju privremenih objekata,
v) za odlaganja na poljoprivrednom zemljištu (jalovine, pepela, šljake i drugih materijala) i
g) za izgradnju ribnjaka.“

U stavu 5. poslije riječi: „godina“, tačka se zamjenjuje zapetom i dodaju se riječi: „a za namjenu iz stava 4. tačka a) ovog člana ne može da bude duža od trajanja ugovora o koncesiji“.

Član 5.

U članu 31. stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) Poljoprivrednu saglasnost organ lokalne samouprave pribavlja po službenoj dužnosti na osnovu zahtjeva uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

a) urbanističku saglasnost,
b) kopiju rješenja o upisu u sudski registar,
v) izvod iz posjedovnog lista ili list nepokretnosti – prepis i zemljišnoknjižni izvadak za vlastito zemljište, a za zemljište uzeto u zakup i ugovor o zakupu,
g) kopiju katastarskog plana,
d) projekat rekultivacije poljoprivrednog zemljišta i
đ) kopiju ugovora o koncesiji (samo za eksploataciju mineralnih sirovina).“

Stav 3. mijenja se i glasi:

„(3) Odobrenje iz stava 1. ovog člana može se izdati samo pravnom licu koje je upisano u sudski registar za obavljanje te djelatnosti, a u slučaju privremene promjene namjene iz člana 30. stav 4. tačka a) Zakona pravno lice mora imati i zaključen ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, u skladu sa Zakonom o koncesijama.“

Poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:

„(8) Nadležni organ lokalne samouprave će formirati Komisiju za praćenje izvršenja radova za koje je izdato odobrenje za privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, kao i radova na osposobljavanju zemljišta u skladu sa projektom rekultivacije.

(9) Komisija iz stava 8. ovog člana je dužna da o svom radu podnosi polugodišnje izvještaje nadležnom organu lokalne samouprave, poljoprivrednoj inspekciji i Ministarstvu.“

Dosadašnji stav 8. postaje stav 10.

Član 6.

U članu 32. u stavu 1. i daljem tekstu Zakona riječi u zagradi: „(korisnik, odnosno investitor)“, zamjenjuju se riječima: „(vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta)“.

Član 7.

U članu 34. u stavu 4. u tački b) poslije riječi: „lista“ briše se zapeta i dodaju se riječi: „ili list nepokretnosti – prepis“.

U stavu 6. poslije riječi: „Ministarstvu“, briše se tačka i dodaju se riječi: „i nadležnom odjeljenju za katastar“.

Član 8.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) Sredstva od naplaćene naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike mogu se koristiti samo za sljedeće namjene: za osposobljavanje i uređenje drugih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili su neplodna, za popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta, za sprovođenje protiverozionih mjera i za melioracije poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta.“

Član 9.

U članu 36. u stavu 1. poslije riječi: „zemljišta“, dodaju se riječi: „pod uslovom da su prethodno ispunjeni uslovi iz člana 27. st. 2. i 4. Zakona“.

U tački a) poslije riječi: „porodičnog poljoprivrednog gazdinstva“, dodaju se riječi: „površine do 500 m²“.

U tački đ) prvi broj: „VIII“ zamjenjuje se brojem: „VII“.

Tačka z) mijenja se i glasi:

„z) izgradnje novih proizvodnih objekata u oblasti poljoprivrede“.

Poslije tačke z) dodaju se nove tačke i) i j) koje glase:

„i) izgradnje ili legalizacije stambenog objekta izbjeglica i raseljenih lica na zemljištu površine do 500 m², pod uslovom da je nadležni organ utvrdio status izbjeglog i raseljenog lica i da izbjeglo i raseljeno lice nema riješeno stambeno pitanje i
j) izgradnja ili legalizacija stambenih objekata porodicama poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije na zemljištu površine do 500 m², pod uslovom da je nadležni organ utvrdio status porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije i da isti nemaju riješeno stambeno pitanje“.

U stavu 2. poslije riječi: „proizvodnju“, briše se tačka i dodaju se riječi: „i koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava“.

Član 10.

U članu 45. stav 2. briše se.

Član 11.

U članu 62. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Sredstva ostvarena od zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike mogu se koristiti samo za namjenu iz člana 35. stav 2. Zakona“.

Član 12.

Poslije člana 73. dodaju se novi čl. 73a. i 73b. koji glase:


„Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora
Član 73a.

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor ima obavezu i ovlašćenje da vrši:

a) kontrolu u cilju utvrđivanja da li se poljoprivredno zemljište, kome je planskim aktom u skladu sa Zakonom određena druga namjena, do privođenja planiranoj namjeni koristi za poljoprivrednu proizvodnju,
b) kontrolu da li se poljoprivredno zemljište koristi u skladu sa namjenom, da li se zemljište degradira, zagađuje ili se na neki drugi način oštećuje ili mu se smanjuje prirodna plodnost,
v) kontrolu da li je pribavljeno mišljenje Ministarstva na Osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta koje donose jedinice lokalne samouprave,
g) kontrolu da li vlasnici, odnosno korisnici redovno obrađuju i koriste poljoprivredno zemljište u skladu sa Zakonom,
d) kontrolu da li se obradivo poljoprivredno zemljište I, II, III, IV i V katastarske, odnosno bonitetne klase koristi u nepoljoprivredne svrhe, odnosno da li se na istom vrši trajna ili privremena promjena namjene,
đ) kontrolu da li je za bilo koji oblik privremene promjene namjene poljoprivrednog zemljišta dobijena poljoprivredna saglasnost Ministarstva i odobrenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom,
e) kontrolu da li se radovi na rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta koje je privremeno promijenilo namjenu vrše po projektu rekultivacije i po odobrenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave,
ž) utvrđivanje da li je poljoprivredno zemljište za koje je odobrena privremena promjena namjene osposobljeno za poljoprivrednu proizvodnju ili vraćeno u prvobitno stanje u svemu prema projektu rekultivacije,
z) kontrolu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u pogledu primjene odredaba Zakona o propisanom postupku, obračunu, plaćanju i upotrebi naknada utvrđenih Zakonom, odnosno da li su rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti i rješenja o oslobađanju od plaćanja naknade donesena u skladu sa Zakonom,
i) kontrolu namjene objekata za čiju gradnju je doneseno rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade,
j) kontrolu u cilju utvrđivanja dozvoljenih količina opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu, vodi za navodnjavanje i uzimanje uzoraka za ova ispitivanja,
k) kontrolu da li pravno lice koje vrši ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje, kao i kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanje količine mineralnih đubriva i pesticida, posjeduje ovlašćenje Ministarstva,
l) kontrolu u cilju utvrđivanja da li korisnici, odnosno vlasnici poljoprivrednog zemljišta vrše sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase,
lj) kontrolu da li je nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisao protiverozione mjere i mjere za suzbijanje poljskih šteta i da li se vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta pridržavaju propisanih mjera,
m) kontrolu da li se pašnjaci u svojini Republike koriste u skladu sa propisanim uslovima,
n) kontrolu u cilju utvrđivanja da li zakupci i koncesionari koriste poljoprivredno zemljište za poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Zakonom i ugovorima o zakupu odnosno koncesiji, i da li zemljište daju u podzakup ili ga ustupaju na korišćenje trećim licima po bilo kom osnovu,
nj) kontrolu zemljišta, poljoprivrednih objekata, poslovnih knjiga i dokumenata vlasnika, zakupaca, koncesionara i drugih korisnika poljoprivrednog zemljišta, na koje se odnose odredbe Zakona i propisa donesenih na osnovu njega,
o) kontrolu u cilju utvrđivanja da li je za mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta melioracijama donesen projekat, da li je projekat izradilo pravno lice kojem je Ministarstvo izdalo ovlašćenje i da li je Ministarstvo dalo saglasnost na projekte uređenja poljoprivrednog zemljišta i
p) nadzor nad primjenom ostalih odredaba Zakona.


Mjere i radnje poljoprivrednog inspektora
Član 73b.

U vršenju poslova iz člana 73a. ovog zakona poljoprivredni inspektor ima obavezu i ovlašćenje da:

a) zabrani korišćenje poljoprivrednog zemljišta za neku drugu namjenu osim za poljoprivrednu proizvodnju, ako tom zemljištu nije određena druga namjena u skladu sa Zakonom,
b) zabrani trajnu ili privremenu promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske, odnosno bonitetne klase ukoliko za promjenu namjene nije utvrđen opšti interes,
v) zabrani trajnu ili privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, ako za promjenu namjene nije plaćena naknada i dobijena poljoprivredna saglasnost u skladu sa Zakonom,
g) zabrani privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta VI, VII i VIII katastarske odnosno bonitetne klase ako se vrši bez odobrenja nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili ako je odobrenje doneseno suprotno odredbama Zakona,
d) zabrani ispuštanje i odlaganje bilo koje vrste opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, ako se vrši bez saglasnosti Ministarstva,
đ) zabrani nepravilnu upotrebu mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja i upotrebu ako njihov kvalitet ne odgovara propisanim standardima,
e) zabrani pravnom licu da vrši kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanje količine unesenih mineralnih đubriva i pesticida u zemljištu, bez ovlašćenja Ministarstva,
ž) zabrani izvođenje mjera uređenja poljoprivrednog zemljišta ako se vrše bez projekta, ako se ne vrše po posebnim projektima koje je izradilo ovlašćeno pravno lice i ako Ministarstvo nije dalo saglasnost na projekte uređenja,
z) obavijesti nadležne organe o uočenim nepravilnostima ako nije ovlašćen da sam postupa,
i) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično djelo, izda prekršajni nalog ili podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog povrede odredaba Zakona,
j) izvrši uzimanje uzoraka zemljišta, poljoprivrednog bilja i vode za navodnjavanje za ispitivanja propisana Zakonom,
k) naredi vlasniku, odnosno korisniku da kod nadležnog organa pribavi poljoprivrednu saglasnost i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom,
l) podnese prijedlog za poništenje po pravu nadzora odobrenja za građenje ako je pribavljeno bez prethodne poljoprivredne saglasnosti i
lj) u ostalim slučajevima nepridržavanja odredaba Zakona donese rješenje, naredi mjere propisane Zakonom i odredi rok za izvršenje.“

Član 13.

U članu 74. u stavu 1. broj: „2.000,00“ zamjenjuje se brojem: „15.000“, a broj: „12.000,00“ zamjenjuje se brojem: „45.000“.

U stavu 2. broj: „200,00“ zamjenjuje se brojem: „2.000“, a broj: „1.200,00“ zamjenjuje se brojem: „6.000“.

Član 14.

U članu 75. u stavu 1. broj: „1.500,00“ zamjenjuje se brojem: „3.000“, a broj: „8.000,00“ zamjenjuje se brojem: „9.000“.

U tački đ) poslije riječi: „svrhe“, dodaju se riječi: „ili omogući na vlastitom zemljištu izvođenje radova kojima se trajno ili privremeno mijenja namjena poljoprivrednog zemljišta“, a riječi u zagradi: „stav 1.“ brišu se.

U stavu 2. broj: „200,00“ zamjenjuje se brojem: „1.000“, a broj: „1.200,00“ zamjenjuje se brojem: „3.000“.

Član 15.

U članu 76. u stavu 1. broj: „200,00“ zamjenjuje se brojem: „1.000“, a broj: „1.200,00“ zamjenjuje se brojem: „3.000“.

U tački g) poslije riječi: „zemljišta“, dodaju se riječi: „ili je ne utvrdi u skladu sa čl. 32. do 34. Zakona“, a riječi u zagradi: „(član 34.)“ brišu se.

Član 16.

U članu 81. u stavu 1. riječ: „investitori“ zamjenjuje se riječima: „vlasnici, odnosno korisnici“.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji su podnijeli zahtjev za pribavljanje odobrenja za izgradnju objekta na zemljištu na kojem je već promijenjena namjena korišćenja u katastarskoj evidenciji a nije plaćena naknada, dužni su da plate naknadu za promjenu namjene korišćenja poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa članom 33. Zakona.“

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-111/10
26. januara 2010. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/10