Закон о измјенама и допунама Закона о парламентарном надзору у области одбране и безбједности

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПАРЛАМЕНТАРНОМ НАДЗОРУ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЈЕДНОСТИ


Члан 1.

У Закону о парламентарном надзору у области одбране и безбједности („Службени гласник Републике Српске“, број 25/05) у члану 1. и свим осталим одредбама бришу се ријечи „одбране и“.

У члану 1. и свим осталим одредбама ријечи „Одбора за одбрану и безбједност“ замјењују се ријечима „Одбора за безбједност“.

Члан 2.

У члану 3. у ставу 1. бришу се ријечи: „Министарства одбране и Војске Републике Српске, свих њихових органа и организационих јединица“, а послије ријечи „безбједности“ додају се ријечи „Републике Српске“.

У ставу 2. послије ријечи „организација“ додају се ријечи: „Републике Српске“.

Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Одбор путем Заједничке комисије за одбрану и безбједност Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине прати и информише се о активностима Министарства одбране, Оружаних снага Босне и Херцеговине и институција безбједности Босне и Херцеговине, а нарочито о активностима 3. пјешадијског (Република Српска) пука у реализацији војног наслијеђа и идентитета Војске Републике Српске“.

Члан 3.

Члан 13. мијења се и гласи:

„Одбор има сљедећа овлашћења и задатке:

1. Прати активности институција и органа у области безбједности у Републици Српској у циљу увида у остваривање зацртане политике у овој области и информише се о активностима и предузетим мјерама по свим питањима из њиховог домена рада;
2. Разматра годишње програме рада и извјештаје о раду Министарства унутрашњих послова, о њима заузима ставове и о томе информише Народну скупштину;
3. Даје приједлоге, мишљења и сугестије на буџет Републике Српске у области унутрашњих послова у свим фазама његове израде;
4. Даје приједлоге, мишљења и сугестије у вези са донаторским средствима и средствима која се из буџета усмјеравају према 3. пјешадијском (Република Српска) пуку;
5. Прати извршење буџета Министарства унутрашњих послова и буџетских средстава која се усмјеравају према 3. пјешадијском (Република Српска) пуку;
6. Разматра извјештаје главног ревизора за ревизију јавног сектора о финансијском пословању Министарства унутрашњих послова, заузима ставове и прати активности надлежних органа по тим извјештајима;
7. Разматра и даје препоруке и примједбе на законе из области безбједности, а по потреби разматра и даје препоруке и на подзаконске акте које доносе органи и институције из члана 3. став 1. и 2. овог закона;
8. Разматра стање у области извршења кривичних дјела, те прати резултате Министарства унутрашњих послова у борби против криминала, о томе заузима ставове, а према потреби води и парламентарну истрагу и даје препоруке Народној скупштини и другим органима;
9. Разматра питања организације и попуне у Министарству унутрашњих послова, другим организацијама и агенцијама из члана 3. став 1. овог закона;
10. Разматра питања плата и материјалног статуса професионалног кадра запосленог у Министарству те даје мишљења и препоруке надлежним органима;
11. Разматра кадровска питања у Министарству унутрашњих послова и организацијама и агенцијама која се баве пословима безбједности, даје препоруке и мишљења на унапређења, именовања и постављења директора полиције и лица која се именују на дужности начелника управа у Министарству унутрашњих послова, лица у чин главног генерала инспектора полиције, генарала инспектора полиције и лица на дужности руководилаца организација и агенција која се баве пословима безбједности;
12. Прати и остварује увид у активности организација и агенција које се баве пословима контроле производње и промет наоружања и војне опреме у складу са законом;
13. Прати и остварује увид у активности организација и агенција које се баве пословима безбједности;
14. Прати и остварује увид у активности образовања из области безбједности и заштите;
15. Прати и остварује увид у активности организација које се баве пословима цивилне заштите, разматра планове развоја цивилне заштите, њихове извјештаје и даје препоруке Народној скупштини;
16. Иницира доношење докумената којима се утврђује кодекс професионалног понашања полиције, посебно сукоба интереса у овој области, прати и остварује увид у поштовање кодекса професионалног понашања;
17. Расправља о иницијативама и информацијама појединаца, органа и организација које се односе на активности и документе органа безбједности;
18. Разматра и истражује случајеве кршења људских права од стране органа безбједности;
19. Оствараује сарадњи са другим скупштинским тијелима, инспекцијским и другим органима;
20. Обавјештава Народну скупштину и друге органе Републике Српске о запажањима до којих дође у праћењу рада органа Републике Српске у области безбједности;
21. Разматра и друга питања из надлежности ентитета у области безбједности и предлаже иницијативе Народној скупштини и другим органима и институцијама;
22. Прати спровођење закључака Народне скупштине, других органа и институција у области одбране и безбједности, о томе заузима ставове и обавјештава Народну скупштину;
23. Остварује сарадњу са надлежном комисијом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и комисијама Парламента Федерације Босне и Херцеговине по питањима остваривањима безбједносне политике и улоге парламената у демократској контроли, у складу са законом;
24. Одбор, путем Заједничке комисије за одбрану и безбједност Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине може да буде информисан о функционисању система одбране и безбједности Босне и Херцеговине.“

Члан 4.

У члану 14. став 3. и члану 25. став 2. ријечи: „Министарству одбране и“, бришу се.

Члан 5.

У члану 16. став 1. ријечи: „министра одбране и“, бришу се.

Став 2. мијења се и гласи:

„Приликом расправе о плановима рада и извјештајима о раду, расправе о буџету и кадровским питањима пред Одбором иступа министар унутрашњих послова, подноси образложење докумената и приједлога и дужан је одговарати на питања чланова Одбора“.

Члан 6.

У члану 20. став 1. послије ријечи: „овлаштења“ додају се ријечи: „Републике Српске“, а послије ријечи: „података“ додају се ријечи: „или законом који уређује заштиту тајних података.“

Члан 7.

У члану 21. став 2. ријечи: „Министарства одбране, Војске Републике Српске и“ бришу се.

Члан 8.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1149/07
Датум: 27. јун 2007. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 63/07