Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane i bezbjednosti

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PARLAMENTARNOM NADZORU U OBLASTI ODBRANE I BEZBJEDNOSTI


Član 1.

U Zakonu o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane i bezbjednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/05) u članu 1. i svim ostalim odredbama brišu se riječi „odbrane i“.

U članu 1. i svim ostalim odredbama riječi „Odbora za odbranu i bezbjednost“ zamjenjuju se riječima „Odbora za bezbjednost“.

Član 2.

U članu 3. u stavu 1. brišu se riječi: „Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srpske, svih njihovih organa i organizacionih jedinica“, a poslije riječi „bezbjednosti“ dodaju se riječi „Republike Srpske“.

U stavu 2. poslije riječi „organizacija“ dodaju se riječi: „Republike Srpske“.

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Odbor putem Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prati i informiše se o aktivnostima Ministarstva odbrane, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i institucija bezbjednosti Bosne i Hercegovine, a naročito o aktivnostima 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka u realizaciji vojnog naslijeđa i identiteta Vojske Republike Srpske“.

Član 3.

Član 13. mijenja se i glasi:

„Odbor ima sljedeća ovlašćenja i zadatke:

1. Prati aktivnosti institucija i organa u oblasti bezbjednosti u Republici Srpskoj u cilju uvida u ostvarivanje zacrtane politike u ovoj oblasti i informiše se o aktivnostima i preduzetim mjerama po svim pitanjima iz njihovog domena rada;
2. Razmatra godišnje programe rada i izvještaje o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, o njima zauzima stavove i o tome informiše Narodnu skupštinu;
3. Daje prijedloge, mišljenja i sugestije na budžet Republike Srpske u oblasti unutrašnjih poslova u svim fazama njegove izrade;
4. Daje prijedloge, mišljenja i sugestije u vezi sa donatorskim sredstvima i sredstvima koja se iz budžeta usmjeravaju prema 3. pješadijskom (Republika Srpska) puku;
5. Prati izvršenje budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova i budžetskih sredstava koja se usmjeravaju prema 3. pješadijskom (Republika Srpska) puku;
6. Razmatra izvještaje glavnog revizora za reviziju javnog sektora o finansijskom poslovanju Ministarstva unutrašnjih poslova, zauzima stavove i prati aktivnosti nadležnih organa po tim izvještajima;
7. Razmatra i daje preporuke i primjedbe na zakone iz oblasti bezbjednosti, a po potrebi razmatra i daje preporuke i na podzakonske akte koje donose organi i institucije iz člana 3. stav 1. i 2. ovog zakona;
8. Razmatra stanje u oblasti izvršenja krivičnih djela, te prati rezultate Ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv kriminala, o tome zauzima stavove, a prema potrebi vodi i parlamentarnu istragu i daje preporuke Narodnoj skupštini i drugim organima;
9. Razmatra pitanja organizacije i popune u Ministarstvu unutrašnjih poslova, drugim organizacijama i agencijama iz člana 3. stav 1. ovog zakona;
10. Razmatra pitanja plata i materijalnog statusa profesionalnog kadra zaposlenog u Ministarstvu te daje mišljenja i preporuke nadležnim organima;
11. Razmatra kadrovska pitanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova i organizacijama i agencijama koja se bave poslovima bezbjednosti, daje preporuke i mišljenja na unapređenja, imenovanja i postavljenja direktora policije i lica koja se imenuju na dužnosti načelnika uprava u Ministarstvu unutrašnjih poslova, lica u čin glavnog generala inspektora policije, genarala inspektora policije i lica na dužnosti rukovodilaca organizacija i agencija koja se bave poslovima bezbjednosti;
12. Prati i ostvaruje uvid u aktivnosti organizacija i agencija koje se bave poslovima kontrole proizvodnje i promet naoružanja i vojne opreme u skladu sa zakonom;
13. Prati i ostvaruje uvid u aktivnosti organizacija i agencija koje se bave poslovima bezbjednosti;
14. Prati i ostvaruje uvid u aktivnosti obrazovanja iz oblasti bezbjednosti i zaštite;
15. Prati i ostvaruje uvid u aktivnosti organizacija koje se bave poslovima civilne zaštite, razmatra planove razvoja civilne zaštite, njihove izvještaje i daje preporuke Narodnoj skupštini;
16. Inicira donošenje dokumenata kojima se utvrđuje kodeks profesionalnog ponašanja policije, posebno sukoba interesa u ovoj oblasti, prati i ostvaruje uvid u poštovanje kodeksa profesionalnog ponašanja;
17. Raspravlja o inicijativama i informacijama pojedinaca, organa i organizacija koje se odnose na aktivnosti i dokumente organa bezbjednosti;
18. Razmatra i istražuje slučajeve kršenja ljudskih prava od strane organa bezbjednosti;
19. Ostvarauje saradnji sa drugim skupštinskim tijelima, inspekcijskim i drugim organima;
20. Obavještava Narodnu skupštinu i druge organe Republike Srpske o zapažanjima do kojih dođe u praćenju rada organa Republike Srpske u oblasti bezbjednosti;
21. Razmatra i druga pitanja iz nadležnosti entiteta u oblasti bezbjednosti i predlaže inicijative Narodnoj skupštini i drugim organima i institucijama;
22. Prati sprovođenje zaključaka Narodne skupštine, drugih organa i institucija u oblasti odbrane i bezbjednosti, o tome zauzima stavove i obavještava Narodnu skupštinu;
23. Ostvaruje saradnju sa nadležnom komisijom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i komisijama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po pitanjima ostvarivanjima bezbjednosne politike i uloge parlamenata u demokratskoj kontroli, u skladu sa zakonom;
24. Odbor, putem Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine može da bude informisan o funkcionisanju sistema odbrane i bezbjednosti Bosne i Hercegovine.“

Član 4.

U članu 14. stav 3. i članu 25. stav 2. riječi: „Ministarstvu odbrane i“, brišu se.

Član 5.

U članu 16. stav 1. riječi: „ministra odbrane i“, brišu se.

Stav 2. mijenja se i glasi:

„Prilikom rasprave o planovima rada i izvještajima o radu, rasprave o budžetu i kadrovskim pitanjima pred Odborom istupa ministar unutrašnjih poslova, podnosi obrazloženje dokumenata i prijedloga i dužan je odgovarati na pitanja članova Odbora“.

Član 6.

U članu 20. stav 1. poslije riječi: „ovlaštenja“ dodaju se riječi: „Republike Srpske“, a poslije riječi: „podataka“ dodaju se riječi: „ili zakonom koji uređuje zaštitu tajnih podataka.“

Član 7.

U članu 21. stav 2. riječi: „Ministarstva odbrane, Vojske Republike Srpske i“ brišu se.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1149/07
Datum: 27. jun 2007. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/07