Закон о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (2009)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ


Члан 1.

У Закону о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 74/08) у члану 17. у ставу 1. послије ријечи: „Савјет за развој основног образовања и васпитања“, додају се ријечи: „(у даљем тексту: Савјет)“.

У ставу 2. ријечи „и надлежностима“ се бришу и досадашњи став 2. постаје став 5.

У истом члану послије става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4. који гласе:

„(2) Министар доноси рјешење о именовању чланова Савјета из реда структуре која ће бити прописана Правилником о структури и начину формирања Савјета за развој основног образовања и васпитања.

(3) Савјет у оквиру својих надлежности обавља сљедеће послове:

а) предлаже правце развоја и унапређивања квалитета основног образовања и васпитања,
б) прати, анализира и оцјењује стање основног образовања и васпитања са становишта потреба, могућности, квалитета и међународне упоредивости,
в) прати и предлаже усаглашеност система основног образовања и васпитања са европским стандардима,
г) разматра наставни план и програм за школу и даје препоруке министру,
д) разматра стандарде за припрему уџбеника за школу и даје препоруке министру,
ђ) даје мишљење Министарству у поступку доношења законских прописа у области основног образовања и васпитања,
е) иницира и помаже активности Републичког педагошког завода и других институција надлежних у области основног образовања и васпитања,
ж) разматра резултате експерименталних програма и даје препоруке министру,
з) разматра предложену мрежу школа и даје мишљење министру и
и) разматра и друга питања од значаја за област основног образовања и васпитања.

(4) Рад члана Савјета је добровољан и не плаћа се.“

Члан 2.

У члану 35. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Невладине организације, друге установе и организације могу реализовати властите програме или активности у школама у складу са упутством о реализацији програма и активности невладиних организација, других установа и организација у школама.“

У истом члану послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Министар доноси Упутство о реализацији програма и активности невладиних организација, других установа и организација у школама.“

Члан 3.

У члану 42. послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Министар доноси упутство о организацији наставе по тријадама, најкасније до 30. јуна.“

Члан 4.

У члану 45. став 5. брише се, а став 6. мијења се и гласи:

„(6) Настава у школској години траје 36 наставних седмица или 180 наставних дана, осим у завршном разреду гдје настава траје 34 наставне седмице, односно 170 наставних дана.“

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 6 и 7.

Члан 5.

У члану 53. послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„(5) Министар доноси правилник о начину остваривања програма огледа у основној школи.“

Члан 6.

У члану 59. у ставу 4. послије ријечи: „школама“ тачка се замјењује запетом и додају ријечи: „а најдуже до навршене 21 године“.

Члан 7.

Члан 60. мијења се и гласи:

„Лица старија од 15 година, која редовно не похађају школу, сматрају се одраслим и стичу основно образовање у складу са законом који уређује област образовања одраслих.“

Члан 8.

Члан 61. брише се, а остали чланови помјерају се.

Члан 9.

У члану 80. у ставу 1. ријеч: „осам“ замјењује се ријечју: „седам“.

Члан 10.

У члану 82. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) У изузетним случајевима, за тежу повреду обавеза, ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска мјера, премјештање из једне школе у другу школу.“ Досадашњи ст. 3. до 15. постају ст. 4. до 16.

Члан 11.

У члану 88. послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Министар доноси Правилник о начину организације рада и финансирању специјалних школа.“

Члан 12.

У члану 102. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„(2) Министар доноси Правилник о начину организације рада и финансирању музичких школа.“

Члан 13.

У члану 106. у ставу 2. послије ријечи: „разредне“ додају се ријечи: „и предметне“.

У истом ставу послије ријечи: „спремом“ ставља се тачка, а остатак текста брише се.

Члан 14.

У члану 110. став 3. на крају текста брише се тачка и додају ријечи „код надлежне здравствене установе“.

У истом члану после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Ако постоји основана сумња да је и другим радницима школе нарушено психичко ии физико здравље, због чега је смањена њихова радна способност, школски одбор на приједлог директора, наставничког вијећа, савјета ученика или савјета родитеља доноси одлуку о упућивању радника на комисијски љекарски преглед код надлежне здравствене установе.“

Досадашњи ставови 4., 5. и 6. постају ставове 5., 6. и 7.

Члан 15.

У члану 111. послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„(5) Министар доноси рјешење којим одређује, које школе могу да се ангажују за пружање наставничке праксе студентима високошколских установа који се образују за наставничка занимања и у којим школама се полаже стручни испит.“

Члан 16.

У члану 112. у ставу 1. послије ријечи: „ван школе“ додају се ријечи: „у трајању од најмање годину дана у струци“.

У истом члану послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Лице које има положен стручни испит за рад у школи, а дио радног стажа је остварило ван школе, те му је за то вријеме истекла лиценца, може да буде изабрано за наставника, стручног сарадника или васпитача у школи и има обавезу да у року од годину дана обнови лиценцу.“

Члан 17.

У члану 114. у ставу 10. послије ријечи: „полугодиште“ запета се замјењује тачком, а остатак текста брише се.

У истом члану послије става 10. додаје се нови став 11. који гласи:

„(11) Министар доноси Упутство о ангажовању неверификованих лица на мјесто наставника.“

Члан 18.

У члану 123. у ставу 2. послије ријечи: „факултет“, брише се тачка и додају ријечи: „и које има одговарајућу лиценцу, у складу са законом који уређује област рачуноводства“.

Члан 19.

У члану 130. став 8. мијења се и гласи:

„(8) Ако школски одбор не поступи у складу са ставом 7. овог члана и чланом 131. овог закона, или нема довољан број чланова за рад и доношење правноваљаних одлука, министар ће разријешити директора школе и именовати вршиоца дужности, до окончања поступка избора директора, а најдуже шест мјесеци.“

Члан 20.

У члану 134. у ставу 4. у тачки б) послије ријечи: „школе“ ријеч: „и“ замјењује се запетом, а послије тачке б) додаје се нова тачка в) која гласи:

„в) замјењује директора у одсуству, уколико испуњава услове из члана 127. овог закона и “. Досадашња тачка в) постаје тачка г).

У истом члану послије става 5. додаје се нови став 6. који гласи:

„(6) У школи у којој је директор оправдано одсутан дуже од мјесец дана, директор, уз сагласност министра, овлашћује лице из реда запослених, које испуњава услове, до повратка директора на дужност, а најдуже до 6 мјесеци.“

Члан 21.

У члану 140. послије става 2. додају се нови ставови 3. и 4., који гласе:

„(3) Министар упутством прописује начин организовања актива директора школа.

(4) Рад предсједника и чланова актива директора школа је добровољан и не плаћа се“.

Члан 22.

У члану 166. у ставу 1. у тачки р) послије ријечи: „(члан 156. овог закона)“, тачка се замјењује запетом и додају се нове т. с), т) и ћ) које гласе:

„с) о начину остваривања програма огледа у основној школи (члан 53. став 5. овог закона).
т) о начину организације рада и финансирању специјалних школа (члан 88. став 4. овог закона) и
ћ) о начину организације рада и финансирању музичких школа (члан 102. став 2. овог закона)“.

Члан 23.

Послије члана 166. додаје се нови члан 166а. који гласи:

„Члан 166а.

(1) Министар ће у року од мјесец дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Упутство о ангажовању неверификованих лица на мјесту наставника (члан 114. став 11. овог закона).

(2) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети упутства:

а) о реализацији програма и активности невладиних организација, других установа и организација у школама (члан 35. став 3. овог закона) и
б) о начину организовања актива директора школа (члан 140. став 3. овог закона).“

Члан 24.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1126/09
Датум: 16. јул 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 71/09