Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2009)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU


Član 1.

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08) u članu 17. u stavu 1. poslije riječi: „Savjet za razvoj osnovnog obrazovanja i vaspitanja“, dodaju se riječi: „(u daljem tekstu: Savjet)“.

U stavu 2. riječi „i nadležnostima“ se brišu i dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

U istom članu poslije stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4. koji glase:

„(2) Ministar donosi rješenje o imenovanju članova Savjeta iz reda strukture koja će biti propisana Pravilnikom o strukturi i načinu formiranja Savjeta za razvoj osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

(3) Savjet u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

a) predlaže pravce razvoja i unapređivanja kvaliteta osnovnog obrazovanja i vaspitanja,
b) prati, analizira i ocjenjuje stanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa stanovišta potreba, mogućnosti, kvaliteta i međunarodne uporedivosti,
v) prati i predlaže usaglašenost sistema osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa evropskim standardima,
g) razmatra nastavni plan i program za školu i daje preporuke ministru,
d) razmatra standarde za pripremu udžbenika za školu i daje preporuke ministru,
đ) daje mišljenje Ministarstvu u postupku donošenja zakonskih propisa u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja,
e) inicira i pomaže aktivnosti Republičkog pedagoškog zavoda i drugih institucija nadležnih u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja,
ž) razmatra rezultate eksperimentalnih programa i daje preporuke ministru,
z) razmatra predloženu mrežu škola i daje mišljenje ministru i
i) razmatra i druga pitanja od značaja za oblast osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

(4) Rad člana Savjeta je dobrovoljan i ne plaća se.“

Član 2.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) Nevladine organizacije, druge ustanove i organizacije mogu realizovati vlastite programe ili aktivnosti u školama u skladu sa uputstvom o realizaciji programa i aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama.“

U istom članu poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Ministar donosi Uputstvo o realizaciji programa i aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama.“

Član 3.

U članu 42. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Ministar donosi uputstvo o organizaciji nastave po trijadama, najkasnije do 30. juna.“

Član 4.

U članu 45. stav 5. briše se, a stav 6. mijenja se i glasi:

„(6) Nastava u školskoj godini traje 36 nastavnih sedmica ili 180 nastavnih dana, osim u završnom razredu gdje nastava traje 34 nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.“

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 6 i 7.

Član 5.

U članu 53. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„(5) Ministar donosi pravilnik o načinu ostvarivanja programa ogleda u osnovnoj školi.“

Član 6.

U članu 59. u stavu 4. poslije riječi: „školama“ tačka se zamjenjuje zapetom i dodaju riječi: „a najduže do navršene 21 godine“.

Član 7.

Član 60. mijenja se i glasi:

„Lica starija od 15 godina, koja redovno ne pohađaju školu, smatraju se odraslim i stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom koji uređuje oblast obrazovanja odraslih.“

Član 8.

Član 61. briše se, a ostali članovi pomjeraju se.

Član 9.

U članu 80. u stavu 1. riječ: „osam“ zamjenjuje se riječju: „sedam“.

Član 10.

U članu 82. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) U izuzetnim slučajevima, za težu povredu obaveza, učeniku se može izreći vaspitno-disciplinska mjera, premještanje iz jedne škole u drugu školu.“ Dosadašnji st. 3. do 15. postaju st. 4. do 16.

Član 11.

U članu 88. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Ministar donosi Pravilnik o načinu organizacije rada i finansiranju specijalnih škola.“

Član 12.

U članu 102. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Ministar donosi Pravilnik o načinu organizacije rada i finansiranju muzičkih škola.“

Član 13.

U članu 106. u stavu 2. poslije riječi: „razredne“ dodaju se riječi: „i predmetne“.

U istom stavu poslije riječi: „spremom“ stavlja se tačka, a ostatak teksta briše se.

Član 14.

U članu 110. stav 3. na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi „kod nadležne zdravstvene ustanove“.

U istom članu posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Ako postoji osnovana sumnja da je i drugim radnicima škole narušeno psihičko ii fiziko zdravlje, zbog čega je smanjena njihova radna sposobnost, školski odbor na prijedlog direktora, nastavničkog vijeća, savjeta učenika ili savjeta roditelja donosi odluku o upućivanju radnika na komisijski ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove.“

Dosadašnji stavovi 4., 5. i 6. postaju stavove 5., 6. i 7.

Član 15.

U članu 111. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„(5) Ministar donosi rješenje kojim određuje, koje škole mogu da se angažuju za pružanje nastavničke prakse studentima visokoškolskih ustanova koji se obrazuju za nastavnička zanimanja i u kojim školama se polaže stručni ispit.“

Član 16.

U članu 112. u stavu 1. poslije riječi: „van škole“ dodaju se riječi: „u trajanju od najmanje godinu dana u struci“.

U istom članu poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Lice koje ima položen stručni ispit za rad u školi, a dio radnog staža je ostvarilo van škole, te mu je za to vrijeme istekla licenca, može da bude izabrano za nastavnika, stručnog saradnika ili vaspitača u školi i ima obavezu da u roku od godinu dana obnovi licencu.“

Član 17.

U članu 114. u stavu 10. poslije riječi: „polugodište“ zapeta se zamjenjuje tačkom, a ostatak teksta briše se.

U istom članu poslije stava 10. dodaje se novi stav 11. koji glasi:

„(11) Ministar donosi Uputstvo o angažovanju neverifikovanih lica na mjesto nastavnika.“

Član 18.

U članu 123. u stavu 2. poslije riječi: „fakultet“, briše se tačka i dodaju riječi: „i koje ima odgovarajuću licencu, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva“.

Član 19.

U članu 130. stav 8. mijenja se i glasi:

„(8) Ako školski odbor ne postupi u skladu sa stavom 7. ovog člana i članom 131. ovog zakona, ili nema dovoljan broj članova za rad i donošenje pravnovaljanih odluka, ministar će razriješiti direktora škole i imenovati vršioca dužnosti, do okončanja postupka izbora direktora, a najduže šest mjeseci.“

Član 20.

U članu 134. u stavu 4. u tački b) poslije riječi: „škole“ riječ: „i“ zamjenjuje se zapetom, a poslije tačke b) dodaje se nova tačka v) koja glasi:

„v) zamjenjuje direktora u odsustvu, ukoliko ispunjava uslove iz člana 127. ovog zakona i “. Dosadašnja tačka v) postaje tačka g).

U istom članu poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„(6) U školi u kojoj je direktor opravdano odsutan duže od mjesec dana, direktor, uz saglasnost ministra, ovlašćuje lice iz reda zaposlenih, koje ispunjava uslove, do povratka direktora na dužnost, a najduže do 6 mjeseci.“

Član 21.

U članu 140. poslije stava 2. dodaju se novi stavovi 3. i 4., koji glase:

„(3) Ministar uputstvom propisuje način organizovanja aktiva direktora škola.

(4) Rad predsjednika i članova aktiva direktora škola je dobrovoljan i ne plaća se“.

Član 22.

U članu 166. u stavu 1. u tački r) poslije riječi: „(član 156. ovog zakona)“, tačka se zamjenjuje zapetom i dodaju se nove t. s), t) i ć) koje glase:

„s) o načinu ostvarivanja programa ogleda u osnovnoj školi (član 53. stav 5. ovog zakona).
t) o načinu organizacije rada i finansiranju specijalnih škola (član 88. stav 4. ovog zakona) i
ć) o načinu organizacije rada i finansiranju muzičkih škola (član 102. stav 2. ovog zakona)“.

Član 23.

Poslije člana 166. dodaje se novi član 166a. koji glasi:

„Član 166a.

(1) Ministar će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uputstvo o angažovanju neverifikovanih lica na mjestu nastavnika (član 114. stav 11. ovog zakona).

(2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uputstva:

a) o realizaciji programa i aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama (član 35. stav 3. ovog zakona) i
b) o načinu organizovanja aktiva direktora škola (član 140. stav 3. ovog zakona).“

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1126/09
Datum: 16. jul 2009. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/09