Закон о измјенама и допунама Закона о одбрани (2004)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ОДБРАНИ


Члан 1.

Закон о одбрани („Службени гласник Републике Српске“, бр. 21/96 и 46/01) мијења се и гласи: „Закон о одбрани Републике Српске“.

Члан 2.

У члану 1. став 1. након ријечи: „у одбрани“ треба да стоји текст: „територијалног интегритета и уставног поретка Босне и Херцеговине и Републике Српске.“

Члану 1. додаје се нови став који гласи:

„Систем одбране Републике Српске се организује и да би се осигурало да Војска Републике Српске буде у стању да помогне у испуњавању међународних обавеза које је преузела Босна и Херцеговина. Овај закон утврђује супериорност цивилних органа власти Босне и Херцеговине над Војском Републике Српске; укључује Министарство одбране у структуру војне команде која је у складу са врховном командом и контролом Предсједништва Босне и Херцеговине; утврђује улогу Министарства одбране у административном ланцу командовања; идентификује овлашћења и одговорности функционера цивилне одбране и војних лица; осигурава унитарну администрацију Војске Републике Српске, кроз пуну интеграцију Генералштаба у Министарство одбране и подржава ситуацију по којој је ова војска професионална аполитична војна сила која обавља своје операције у складу са међународним правом о оружаном сукобу; овај закон утврђује политике и процедуре управљања органима Републике Српске и спроводи Закон о одбрани Босне и Херцеговине у области одбране како би се створила војна организација способна за ефикасно функционисање, како у рату, тако и у миру.“.

Члан 3.

Члан 2. мијења се и гласи:

„Министар одбране припрема одбрану Босне и Херцеговине у Републици Српској, као члан административног ланца командовања Оружаних снага Босне и Херцеговине. Министар одбране нема власт оперативне команде над војском нити над било којим дијелом Оружаних снага Босне и Херцеговине.

Припреме за одбрану Босне и Херцеговине у Републици Српској обухватају организовање и припрему Војске Републике Српске под командом и контролом Предсједништва Босне и Херцеговине. Припреме за одбрану укључују и организовање и приремање цивилне одбране, органа Републике Српске и предузећа и других правних лица, спровођење одбрамбених мјера и активности и извршавање послова и задатака од интереса за одбрану.“.

Члан 4.

Члан 3. мијења се и гласи:

„Одбрана Босне и Херцеговине у Републици Српској се остварује:

1. организовањем и припремањем Војске Републике Српске за извршавање задатака у одбрани Босне и Херцеговине у Републици Српској, односно за супротстављање или одвраћање непријатеља од напада на Босну и Херцеговину,
2. учешћем грађана у оружаној борби у другим облицима супростављања непријатељу до потпуног отклањања или престанка опасности за Босну и Херцеовину,
3. извршавањем и других послова и задатака од интереса за одбрану Босне и Херцеговине у Републици Српској, у складу са обавезама утврђеним овим законом и Законом о одбрани БиХ.

Припреме за одбрану се организују, планирају и спроводе у миру, а одбрана се остварује у случају вандредног стања, или ратног стања проглашеног у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине.“.

Члан 5.

Члан 4. мијења се и гласи:

„Војна сила за извршавање одбрамбених задатака Босне и Херцеговине у Републици Српској је Војска Републике Српске, као интегрални дио Оружаних снага Босне и Херцеговине.“.

Члан 6.

Члан 5. мијења се и гласи:

„Ратно стање или ванредно стање се проглашава од стране Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине.“.

Члан 7.

Члан 6. мијења се и гласи:

„У случају ратног стања или ванредног стања:

1. органи, предузећа и друга правна лица и грађани Републике Српске предузимају мјере и радње у складу са обавезама утврђеним Планом одбране Републике Српске;
2. Војска Републике Српске поступа у складу са плановима мобилизације и употребе Оружаних снага Босне и Херцеговине.

План мобилизације Војске Републике Српске и план организовања припрема за одбрану предлаже министар одбране Републике Српске. Оба плана мора одобрити министар одбране Босне и Херцеговине.“.

Планом одбране Републике Српске и изводима из планова утврђују се задаци и обавезе извршилаца тог плана у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, упутствима, прописима и наредбама министра одбране Босне и Херцеговине и заједничком одбрамбеном и безбједносном политиком Босне и Херцеговине.“.

Члан 8.

У члану 7. након ријечи: „у случају напада“, ријечи: „на земљу“ замјењују се ријечима: „на било који дио територије Босне и Херцеговине.“

Члан 9.

Став 1. члана 8. мијења се и гласи:

„У случају ванредног стања, Војска Републике Српске извршава наредбе Предсједништва Босне и Херцеговине везано за мјере приправности, мобилизације и употребе Војске Републике Српске и друге мјере и радње које Војска Републике Српске предузима ради спречавања или отклањања опасности које могу угрозити одбрану Босне и Херцеговине и њену безбједност.“.

Члан 10.

Члан 9. мијења се и гласи:

„Мобилизација обухвата планирање и позивање војних обвезника из резервног састава у ратне јединице Војске Републике Српске и прелазак са мирнодопске на ратну организацију органа Републике Српске и предузећа и других правних лица.

Мобилизација Војске Републике Српске планира се и спроводи на основу прописа које доноси министар одбране Босне и Херцеговине.

Мобилизација органа Републике Српске и предузећа и других правних лица планира се и спроводи на основу прописа које доноси Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, упутствима, прописима и наредбама министра одбране Босне и Херцеговине и заједничком безједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине.“.

Члан 11.

Став 1. члана 10. мијења се и гласи:

„Република Српска формира Војску Републике Српске као дио Оружаних снага Босне и Херцеговине.“.

Став 2. члана 10. мијења се и гласи:

„Војска Републике Српске се организује у цјелине професионалног састава ради извршења мисија дефинисаних Законом о одбрани Босне и Херцеговине.“.

У ставу 3. члана 10. бришу се ријечи: „и у јединицама полиције“.

Члан 12.

Члан 11. брише се.

Члан 13.

На крају члана 12. додају се ријечи: „у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, упутствима, прописима и наредбама министра одбране Босне и Херцеговине и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине.“.

Члан 14.

У члану 13. ријечи: „оружаних снага“ мијењају се ријечима: „Војске Републике Српске“.

Члан 15.

У ставу 1. члана 14. након ријечи: „непријатеља који је напао” додају се ријечи: „Босну и Херцеговину и”.

Став 2. члана 14. мијења се и гласи:

„Ако дио територије Републике Српске буде привремено заузет, органи Републике Српске, предузећа и друга правна лица, јединице Војске Републике Српске који су остали непокретни на тој територији дужни су да поступају по прописима Босне и Херцеговине и извршавају одлуке и наређења државних органа који се односе на одбрану тог дијела територије.”.

Члан 16.

На крају тачке 1. члана 16. додају се ријечи: „у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, упутствима, прописима и наредбама министра одбране Босне и Херцеговине и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине.”.

Тачка 4. члана 16. мијења се и гласи:

„надгледа сва питања у области одбране у Републици Српској, заједно са Парламентарном скупштином Босне и Херцеговине и обавља друге задатке у области одбране према својој надлежности.”.

Члан 17.

Члан 17. мијења се и гласи:

„Предсједник Републике Српске у области одбране:

1. доноси план одбране Републике Српске,
2. наређује инспекцијске надзоре у погледу спровођења општих и појединачних аката донесених у складу са овим законом и Законом о одбрани Босне и Херцеговине,
3. учествује у раду Сталног комитета за војна питања у складу са одлуком Предсједништва Босне и Херцеговине и
4. одобрава ограничену употребу јединица Војске Републике Српске за помоћ у случају елементарних непогода и несрећа, према Закону о одбрани Босне и Херцеговине.”.

Члан 18.

Члан 18. брише се.

Члан 19.

Члан 19. мијења се и гласи:

„Влада Републике Српске у области одбране дјелује у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине:

1. извршава законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине Републике Српске и Предсједника Републике Српске који се односе на одбрану Босне и Херцеговине и Републике Српске;
2. у складу са Планом одбране Републике Српске, организује припреме грађана, органа Републике Српске, предузећа и других правних лица за одбрану;
3. доноси оснивачки акт којим се оснивају основна државна предузећа у поступку организовања војних установа у државна предузећа;
4. утврђује критеријуме за распоређивање грађана и материјалних средстава за потребе попуне Војске Републике Српске и друге потребе одбране;
5. доноси акте и предузима мјере за рад органа Републике Српске, предузећа и других правних лица за вријеме ратног стања или ванредног стања;
6. одређује техничко-технолошке системе и објекте од посебног значаја за надлежност органа Републике Српске, предузећа и других правних лица на спровођењу тих мјера;
7. организује систем веза и наређује мјере криптозаштите и сигурности преноса повјерљивих података и информација;
8. стара се о развоју капацитета за производњу наоружања и војне опреме и о њиховом промету у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине упутствима, прописима и наређењима министра одбране Босне и Херцеговине, и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине;
9. осигурава потребна материјална и финансијска средства за извршавање Плана одбране Републике Српске за вријеме ратног стања, као и потребна средства за финансирање припрема у дјелатностима од посебног значаја за одбрану;
10. организује везе за потребе органа Републике Српске и режим њихове употребе за вријеме ратног стања и ванредног стања;
11. утврђује приједлоге: плана одбране Републике Српске, плана развоја одбране Републике Српске и других аката којима се утврђују мјере за организовање и спровођење припрема за одбрану;
12. доноси акта о завођењу и извршавању материјалне, радне и других обавеза грађана, предузећа и других правних лица у одбрани;
13. одређује предузећа и друга правна лица од посебног значаја за одбрану Босне и Херцеговине;
14. предлаже организацију, развој и опремање Војске Републике Српске;
15. утврђује приједлог уредби са законском снагом;
16. доноси прописе о садржају и начину израде планова у области одбране и
17. предузима друге мјере утврђене законом.”.

Члан 20.

Увод у члан 20. мијења се и гласи:

„Поред права и дужности из члана 19. овог закона, Влада за вријеме ратног стања или ванредног стања:”.

У тачки 4. члана 20. бришу се ријечи: „министарства и”.

На крају тачке 5. члана 20. додају се ријечи: „Босне и Херцеговине”.

Члан 21.

Увод у члан 21. мијења се и гласи:

„Министарство одбране Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) врши управне и стручне послове у области одбране у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, упутствима, прописима и наређењима министра одбране Босне и Херцеговине и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине, и то:”.

У тачки 5. члана 21. ријечи: „оружаних снага” бришу се.

Тачка 6. члана 21. брише се.

У тачки 7. члана 21. ријеч: „регрутовање” замјењује се ријечима: „обавеза попуне резервног састава”, ријечи: „на одслужење војног рока” замјењују се ријечима: „на обавезну обуку у центрима Војске Републике Српске или другим центрима Републике Српске (у даљем тексту: обуку у центрима)”.

Тачка 9. мијења се и гласи:

„врши материјално снабдијевање Војске Републике Српске у миру, ратном стању или ванредном стању и води материјално-финансијско пословање о реализацији средстава одбране:”.

У тачки 10. члана 21. бришу се ријечи: „односно оружаних снага”.

У тачки 12. члана 21. након ријечи: „објекта од посебног значаја за одбрану” додају се ријечи: „Босне и Херцеговине у”, а ријеч: „Република” замјењује се ријечима: „Републици Српској”.

Тачка 13. члана 21. брише се.

Након тачке 14. додаје се нова тачка, која гласи:

„успоставља угоститељску службу за задовољавање потреба Војске Републике Српске. Министар одбране путем посебног прописа регулише рад службе.”.

Тачка 16. члана 21. брише се.

У тачки 18. члана 21. ријеч: „законом” замјењује се ријечима: „Законом о одбрани Босне и Херцеговине”.

Све тачке члана 21. поново су означене редним бројевима.

Члан 22.

Члан 22. мијења се и гласи:

„Министарство обавља инспекцијске послове у вези са извршавањем Закона о одбрани Босне и Херцеговине, овог закона, других прописа и општих аката, планова и мјера у области одбране који се односе на организовање и усклађивање припрема за одбрану Босне и Херцеговине у Републици Српској и спровођење одлука и аката Народне скупштине, Предсједника Републике Српске и Владе.”.

Члан 23.

Члан 23. мијења се и гласи:

„Генералштаб Војске Републике Српске (у даљем тексту: Генералштаб) је професионални и највиши стручни и штабни орган Министарства одбране и подређен је министру одбране. Генералштаб помаже министру одбране у обављању послова попуне, обуке и опремања Војске Републике Српске у миру и рату.”.

Члан 24.

У ставу 1. члана 24. након ријечи: „другим прописима који се односе на одбрану” додају се ријечи: „Босне и Херцеговине у”, а ријеч: „Република” замјењује се ријечима: „Републици Српској”.

Члан 25.

У ставу 1. члана 25. након ријечи: „других објеката од посебног значаја за одбрану Републике Српске” додају се ријечи: „и Босне и Херцеговине”.

Члан 26.

Тачка 1. члана 26. брише се.

У тачки 4. члана 26. након ријечи: „од посебног значаја за одбрану Републике Српске” додају се ријечи: „и Босне и Херцеговине”.

Тачка 5. мијења се и гласи:

„утврђују приједлоге акта о унутрашњој организацији и разрађује властите задатке у ратном стању или у ванредном стању, и”.

Члан 27.

У члану 27. ријеч: „војну” замјењује се ријечима: „обавезу служења у резервном саставу”.

Члан 28.

Став 1. члана 28. мијења се и гласи:

„Обавеза служења у резервном саставу је општа обавеза за све способне грађане, од навршених 19 година старости до 40 година за мушкарце. За жене до 35 година на добровољној основи.”.

Став 2. члана 28. брише се.

Члан 29.

Члан 29. мијења се и гласи:

„Обавезној обуци у трајању до четири (4) мјесеца подлијежу сви способни мушкарци од навршених 19 до 27 година живота.

Грађани којима је, у складу са Законом о одбрани БиХ и овим законом, одобрено позивање на приговор савјести имају право на други вид обуке.

Права, обавезе и одговорности по приговору савјести уредиће се посебним законом.”.

Члан 30.

Став 1. члана 30. мијења се и гласи:

„Сви радно способни грађани који су навршили 17 година живота у ратном стању и ванредном стању подлијежу радној обавези.”.

Став 3. члана 30. брише се.

Члан 31.

У ставу 1. члана 31. ријечи: „оружане снаге” замјењују се ријечима: „Војску Републике Српске”.

Члан 32.

На крају алинеје 1. става 2. члана 32. додају се ријечи: „Босне и Херцеговине”.

Алинеја 2. става 2. члана 32. мијења се и гласи: „радници државног или ентитетског министарства одбране”.

Члан 33.

У ставу 1. члана 33. број: „60” замјењује се бројем: „40”, а број: „55” бројем „35”.

Члан 34.

Члан 34. мијења се и гласи:

„Предузећа и друга правна лица која обављају дјелатност у оквиру јединственог технолошког система од посебног интереса за Републику Српску, као и предузећа и друга правна лица која су од посебног значаја за одбрану Босне и Херцеговине и Републике Српске, извршавају своју дјелатност у ванредном стању и у ратном стању у складу са задацима и обавезама које произилазе из Плана одбране Републике Српске.”.

Члан 35.

У члану 35. бришу се ријечи: „непосредној ратној опасности”.

Члан 36.

У ставу 1. члана 36. бришу се ријечи: „у непосредној ратној опасности и” а након ријечи: „ратном стању” додају се ријечи: „или ванредном стању”.

Члан 37.

На крају става 2. члана 37. додају се ријечи: „Републике Српске уз одобрење министра одбране Босне и Херцеговине”.

Члан 38.

На крају става 2. члана 44. додају се ријечи: „уз консултације са министром одбране Босне и Херцеговине”.

Члан 39.

На крају става 1. члана 49. додају се ријечи: „у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, упутствима, прописима и наређењима министра одбране Босне и Херцеговине и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине”.

Члан 40.

Члан 50. мијења се и гласи:

„Ради обезбјеђења услова да органи Републике Српске у ванредном стању и у ратном стању могу организовати одбрану, Министарство организује и припрема јединице везе за реализацију веза, према стандардима које утврђује Министарство одбране Босне и Херцеговине”.

Члан 41.

У ставу 2. члана 51. након ријечи: „Министарства унутрашњих послова и оружаних снага” додају се ријечи: „Босне и Херцеговине”.

Члан 42.

На крају члана 52. додају се ријечи: „према стандардима које успостави Министарство одбране Босне и Херцеговине”.

Члан 43.

У ставу 1. члана 53. додају се ријечи: „и Босне и Херцеговине”.

У ставу 2. члана 53. након ријечи: „задовољавања материјалних и других потреба” додају се ријечи: „Босне и Херцеговине и”.

Члан 44.

У ставу 1. члана 54. бришу се ријечи: „у непосредној ратној опасности и”, а послије ријечи: „ратном стању” додају се ријечи: „или ванредном стању”.

Члан 45.

У ставу 1. члана 55. након ријечи: „захтјевима оружаних снага” додају се ријечи: „Босне и Херцеговине”.

Став 2. члана 55. мијења се и гласи: „Влада за вријеме рата или ванредног стања одлучује о изградњи саобраћајне инфраструктуре”.

Члан 46.

У ставу 1. члана 56. ријечи: „непосредној ратној опасности” замјењују се ријечима: „ванредном стању”.

Члан 47.

Члан 61. брише се.

Члан 48.

На крају става 2. члана 62. додају се ријечи: „у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, упутствима, прописима и наређењима министра одбране Босне и Херцеговине и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине”.

Члан 49.

Члан 63. брише се.

Члан 50.

У ставу 1. члана 64. бришу се ријечи: „оружаних снага и снага цивилне одбране”.

Став 2. члана 64. брише се.

Члан 51.

На крају става 1. члана 65. додају се ријечи: „у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине”.

У члану 65. додаје се нови став који гласи:

„Оба плана одобрава министар одбране Босне и Херцеговине.”.

Члан 52.

У ставу 1. члана 67. након ријечи: „задаци, организација,” брише се ријеч: „снаге”.

Члан 53.

У ставу 1. члана 68. ријечи: „случај рата и непосредне ратне опасности” замјењују се ријечима: „случај рата или ванредног стања”.

У ставу 2. члана 68. ријечи: „и непосредној ратној опасности” замјењују се ријечима: „или ванредном стању”.

Члан 54.

На крају члана 72. додају се ријечи: „у координацији са институцијама Босне и Херцеговине”.

Члан 55.

Члан 74. мијења се и гласи:

„У току ратног стања или ванредног стања финансирање потреба одбране, осим из буџета Републике Српске, може се вршити и из других извора које одреди Влада.”.

Члан 56.

У ставу 1. члана 75. након ријечи: „Министарство одбране, у сарадњи са” додају се ријечи: „Министарством одбране Босне и Херцеговине”.

Став 2. члана 75. брише се.

Члан 57.

У ставу 1. члана 76. након ријечи: „могло нанијети штету одбрани и безбједности” додају се ријечи: „Босне и Херцеговине и”.

Члан 58.

Став 1. члана 77. мијења се и гласи:

„Одређивање тајних података у одбрани, као и мјере и поступак за заштиту тих података су у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, упутствима, прописима и наређењима министра одбране Босне и Херцеговине и заједничком безбједносном и одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине.”.

У ставу 2. члана 77. након ријечи: „министар одбране” додају се ријечи: „уз сагласност министра одбране Босне и Херцеговине”.

Члан 59.

Тачка 13. члана 81. мијења се и гласи:

„ако државна предузећа у власништву Републике Српске и друга предузећа у области енергетике и индустрије, пољопривреде, шумарства и водопривреде која управљају природним богатствима, у ратном стању или ванредном стању не осигуравају рационално коришћење тих богатстава, у складу са Планом одбране Републике и потребама вођења рата (члан 54.)”.

На крају тачке 14. члана 81. бришу се ријечи: „захтјевима оружаних снага и другим потребама одбране”.

У тачки 18. члана 81. ријечи: „и непосредној ратној опасности” замјењују се ријечима: „ванредном стању”.

Члан 60.

У тачки 2. члана 82. ријечи: „оружане снаге” замјењују се ријечима: „Војску Републике Српске”.

Члан 61.

У члану 83. бришу се ријечи: „непосредне ратне опасности”.

Члан 62.

Одредбе члана 20. став 5. те чл. 26, 27. и 28. примјењиваће се као прелазно рјешење.

О обавезној обуци обвезника или искључивом организовању професионалне војске у Републици Српској, Народна скупштина Републике Српске одлучиће најкасније до 31. децембра 2005. године.

Члан 63.

Задужује се Законодавно-правни одбор да утврди пречишћени текст Закона о одбрани.

Члан 64.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”, а члан 20. тачка 7, чл. 26, 27. и 28. ступају на снагу 31. децембра 2004. године.


Број: 01-258/03
30. марта 2004. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Др Драган Калинић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 33/04