Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani (2004)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ODBRANI


Član 1.

Zakon o odbrani („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 21/96 i 46/01) mijenja se i glasi: „Zakon o odbrani Republike Srpske“.

Član 2.

U članu 1. stav 1. nakon riječi: „u odbrani“ treba da stoji tekst: „teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.“

Članu 1. dodaje se novi stav koji glasi:

„Sistem odbrane Republike Srpske se organizuje i da bi se osiguralo da Vojska Republike Srpske bude u stanju da pomogne u ispunjavanju međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina. Ovaj zakon utvrđuje superiornost civilnih organa vlasti Bosne i Hercegovine nad Vojskom Republike Srpske; uključuje Ministarstvo odbrane u strukturu vojne komande koja je u skladu sa vrhovnom komandom i kontrolom Predsjedništva Bosne i Hercegovine; utvrđuje ulogu Ministarstva odbrane u administrativnom lancu komandovanja; identifikuje ovlašćenja i odgovornosti funkcionera civilne odbrane i vojnih lica; osigurava unitarnu administraciju Vojske Republike Srpske, kroz punu integraciju Generalštaba u Ministarstvo odbrane i podržava situaciju po kojoj je ova vojska profesionalna apolitična vojna sila koja obavlja svoje operacije u skladu sa međunarodnim pravom o oružanom sukobu; ovaj zakon utvrđuje politike i procedure upravljanja organima Republike Srpske i sprovodi Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine u oblasti odbrane kako bi se stvorila vojna organizacija sposobna za efikasno funkcionisanje, kako u ratu, tako i u miru.“.

Član 3.

Član 2. mijenja se i glasi:

„Ministar odbrane priprema odbranu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, kao član administrativnog lanca komandovanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane nema vlast operativne komande nad vojskom niti nad bilo kojim dijelom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj obuhvataju organizovanje i pripremu Vojske Republike Srpske pod komandom i kontrolom Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pripreme za odbranu uključuju i organizovanje i priremanje civilne odbrane, organa Republike Srpske i preduzeća i drugih pravnih lica, sprovođenje odbrambenih mjera i aktivnosti i izvršavanje poslova i zadataka od interesa za odbranu.“.

Član 4.

Član 3. mijenja se i glasi:

„Odbrana Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj se ostvaruje:

1. organizovanjem i pripremanjem Vojske Republike Srpske za izvršavanje zadataka u odbrani Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, odnosno za suprotstavljanje ili odvraćanje neprijatelja od napada na Bosnu i Hercegovinu,
2. učešćem građana u oružanoj borbi u drugim oblicima suprostavljanja neprijatelju do potpunog otklanjanja ili prestanka opasnosti za Bosnu i Herceovinu,
3. izvršavanjem i drugih poslova i zadataka od interesa za odbranu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, u skladu sa obavezama utvrđenim ovim zakonom i Zakonom o odbrani BiH.

Pripreme za odbranu se organizuju, planiraju i sprovode u miru, a odbrana se ostvaruje u slučaju vandrednog stanja, ili ratnog stanja proglašenog u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.“.

Član 5.

Član 4. mijenja se i glasi:

„Vojna sila za izvršavanje odbrambenih zadataka Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj je Vojska Republike Srpske, kao integralni dio Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.“.

Član 6.

Član 5. mijenja se i glasi:

„Ratno stanje ili vanredno stanje se proglašava od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.“.

Član 7.

Član 6. mijenja se i glasi:

„U slučaju ratnog stanja ili vanrednog stanja:

1. organi, preduzeća i druga pravna lica i građani Republike Srpske preduzimaju mjere i radnje u skladu sa obavezama utvrđenim Planom odbrane Republike Srpske;
2. Vojska Republike Srpske postupa u skladu sa planovima mobilizacije i upotrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Plan mobilizacije Vojske Republike Srpske i plan organizovanja priprema za odbranu predlaže ministar odbrane Republike Srpske. Oba plana mora odobriti ministar odbrane Bosne i Hercegovine.“.

Planom odbrane Republike Srpske i izvodima iz planova utvrđuju se zadaci i obaveze izvršilaca tog plana u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naredbama ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom odbrambenom i bezbjednosnom politikom Bosne i Hercegovine.“.

Član 8.

U članu 7. nakon riječi: „u slučaju napada“, riječi: „na zemlju“ zamjenjuju se riječima: „na bilo koji dio teritorije Bosne i Hercegovine.“

Član 9.

Stav 1. člana 8. mijenja se i glasi:

„U slučaju vanrednog stanja, Vojska Republike Srpske izvršava naredbe Predsjedništva Bosne i Hercegovine vezano za mjere pripravnosti, mobilizacije i upotrebe Vojske Republike Srpske i druge mjere i radnje koje Vojska Republike Srpske preduzima radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti koje mogu ugroziti odbranu Bosne i Hercegovine i njenu bezbjednost.“.

Član 10.

Član 9. mijenja se i glasi:

„Mobilizacija obuhvata planiranje i pozivanje vojnih obveznika iz rezervnog sastava u ratne jedinice Vojske Republike Srpske i prelazak sa mirnodopske na ratnu organizaciju organa Republike Srpske i preduzeća i drugih pravnih lica.

Mobilizacija Vojske Republike Srpske planira se i sprovodi na osnovu propisa koje donosi ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Mobilizacija organa Republike Srpske i preduzeća i drugih pravnih lica planira se i sprovodi na osnovu propisa koje donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naredbama ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine.“.

Član 11.

Stav 1. člana 10. mijenja se i glasi:

„Republika Srpska formira Vojsku Republike Srpske kao dio Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.“.

Stav 2. člana 10. mijenja se i glasi:

„Vojska Republike Srpske se organizuje u cjeline profesionalnog sastava radi izvršenja misija definisanih Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.“.

U stavu 3. člana 10. brišu se riječi: „i u jedinicama policije“.

Član 12.

Član 11. briše se.

Član 13.

Na kraju člana 12. dodaju se riječi: „u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naredbama ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine.“.

Član 14.

U članu 13. riječi: „oružanih snaga“ mijenjaju se riječima: „Vojske Republike Srpske“.

Član 15.

U stavu 1. člana 14. nakon riječi: „neprijatelja koji je napao” dodaju se riječi: „Bosnu i Hercegovinu i”.

Stav 2. člana 14. mijenja se i glasi:

„Ako dio teritorije Republike Srpske bude privremeno zauzet, organi Republike Srpske, preduzeća i druga pravna lica, jedinice Vojske Republike Srpske koji su ostali nepokretni na toj teritoriji dužni su da postupaju po propisima Bosne i Hercegovine i izvršavaju odluke i naređenja državnih organa koji se odnose na odbranu tog dijela teritorije.”.

Član 16.

Na kraju tačke 1. člana 16. dodaju se riječi: „u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naredbama ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine.”.

Tačka 4. člana 16. mijenja se i glasi:

„nadgleda sva pitanja u oblasti odbrane u Republici Srpskoj, zajedno sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine i obavlja druge zadatke u oblasti odbrane prema svojoj nadležnosti.”.

Član 17.

Član 17. mijenja se i glasi:

„Predsjednik Republike Srpske u oblasti odbrane:

1. donosi plan odbrane Republike Srpske,
2. naređuje inspekcijske nadzore u pogledu sprovođenja opštih i pojedinačnih akata donesenih u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine,
3. učestvuje u radu Stalnog komiteta za vojna pitanja u skladu sa odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine i
4. odobrava ograničenu upotrebu jedinica Vojske Republike Srpske za pomoć u slučaju elementarnih nepogoda i nesreća, prema Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine.”.

Član 18.

Član 18. briše se.

Član 19.

Član 19. mijenja se i glasi:

„Vlada Republike Srpske u oblasti odbrane djeluje u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine:

1. izvršava zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine Republike Srpske i Predsjednika Republike Srpske koji se odnose na odbranu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;
2. u skladu sa Planom odbrane Republike Srpske, organizuje pripreme građana, organa Republike Srpske, preduzeća i drugih pravnih lica za odbranu;
3. donosi osnivački akt kojim se osnivaju osnovna državna preduzeća u postupku organizovanja vojnih ustanova u državna preduzeća;
4. utvrđuje kriterijume za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe popune Vojske Republike Srpske i druge potrebe odbrane;
5. donosi akte i preduzima mjere za rad organa Republike Srpske, preduzeća i drugih pravnih lica za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja;
6. određuje tehničko-tehnološke sisteme i objekte od posebnog značaja za nadležnost organa Republike Srpske, preduzeća i drugih pravnih lica na sprovođenju tih mjera;
7. organizuje sistem veza i naređuje mjere kriptozaštite i sigurnosti prenosa povjerljivih podataka i informacija;
8. stara se o razvoju kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i o njihovom prometu u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine uputstvima, propisima i naređenjima ministra odbrane Bosne i Hercegovine, i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine;
9. osigurava potrebna materijalna i finansijska sredstva za izvršavanje Plana odbrane Republike Srpske za vrijeme ratnog stanja, kao i potrebna sredstva za finansiranje priprema u djelatnostima od posebnog značaja za odbranu;
10. organizuje veze za potrebe organa Republike Srpske i režim njihove upotrebe za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja;
11. utvrđuje prijedloge: plana odbrane Republike Srpske, plana razvoja odbrane Republike Srpske i drugih akata kojima se utvrđuju mjere za organizovanje i sprovođenje priprema za odbranu;
12. donosi akta o zavođenju i izvršavanju materijalne, radne i drugih obaveza građana, preduzeća i drugih pravnih lica u odbrani;
13. određuje preduzeća i druga pravna lica od posebnog značaja za odbranu Bosne i Hercegovine;
14. predlaže organizaciju, razvoj i opremanje Vojske Republike Srpske;
15. utvrđuje prijedlog uredbi sa zakonskom snagom;
16. donosi propise o sadržaju i načinu izrade planova u oblasti odbrane i
17. preduzima druge mjere utvrđene zakonom.”.

Član 20.

Uvod u član 20. mijenja se i glasi:

„Pored prava i dužnosti iz člana 19. ovog zakona, Vlada za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja:”.

U tački 4. člana 20. brišu se riječi: „ministarstva i”.

Na kraju tačke 5. člana 20. dodaju se riječi: „Bosne i Hercegovine”.

Član 21.

Uvod u član 21. mijenja se i glasi:

„Ministarstvo odbrane Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo) vrši upravne i stručne poslove u oblasti odbrane u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naređenjima ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine, i to:”.

U tački 5. člana 21. riječi: „oružanih snaga” brišu se.

Tačka 6. člana 21. briše se.

U tački 7. člana 21. riječ: „regrutovanje” zamjenjuje se riječima: „obaveza popune rezervnog sastava”, riječi: „na odsluženje vojnog roka” zamjenjuju se riječima: „na obaveznu obuku u centrima Vojske Republike Srpske ili drugim centrima Republike Srpske (u daljem tekstu: obuku u centrima)”.

Tačka 9. mijenja se i glasi:

„vrši materijalno snabdijevanje Vojske Republike Srpske u miru, ratnom stanju ili vanrednom stanju i vodi materijalno-finansijsko poslovanje o realizaciji sredstava odbrane:”.

U tački 10. člana 21. brišu se riječi: „odnosno oružanih snaga”.

U tački 12. člana 21. nakon riječi: „objekta od posebnog značaja za odbranu” dodaju se riječi: „Bosne i Hercegovine u”, a riječ: „Republika” zamjenjuje se riječima: „Republici Srpskoj”.

Tačka 13. člana 21. briše se.

Nakon tačke 14. dodaje se nova tačka, koja glasi:

„uspostavlja ugostiteljsku službu za zadovoljavanje potreba Vojske Republike Srpske. Ministar odbrane putem posebnog propisa reguliše rad službe.”.

Tačka 16. člana 21. briše se.

U tački 18. člana 21. riječ: „zakonom” zamjenjuje se riječima: „Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine”.

Sve tačke člana 21. ponovo su označene rednim brojevima.

Član 22.

Član 22. mijenja se i glasi:

„Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u vezi sa izvršavanjem Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, ovog zakona, drugih propisa i opštih akata, planova i mjera u oblasti odbrane koji se odnose na organizovanje i usklađivanje priprema za odbranu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj i sprovođenje odluka i akata Narodne skupštine, Predsjednika Republike Srpske i Vlade.”.

Član 23.

Član 23. mijenja se i glasi:

„Generalštab Vojske Republike Srpske (u daljem tekstu: Generalštab) je profesionalni i najviši stručni i štabni organ Ministarstva odbrane i podređen je ministru odbrane. Generalštab pomaže ministru odbrane u obavljanju poslova popune, obuke i opremanja Vojske Republike Srpske u miru i ratu.”.

Član 24.

U stavu 1. člana 24. nakon riječi: „drugim propisima koji se odnose na odbranu” dodaju se riječi: „Bosne i Hercegovine u”, a riječ: „Republika” zamjenjuje se riječima: „Republici Srpskoj”.

Član 25.

U stavu 1. člana 25. nakon riječi: „drugih objekata od posebnog značaja za odbranu Republike Srpske” dodaju se riječi: „i Bosne i Hercegovine”.

Član 26.

Tačka 1. člana 26. briše se.

U tački 4. člana 26. nakon riječi: „od posebnog značaja za odbranu Republike Srpske” dodaju se riječi: „i Bosne i Hercegovine”.

Tačka 5. mijenja se i glasi:

„utvrđuju prijedloge akta o unutrašnjoj organizaciji i razrađuje vlastite zadatke u ratnom stanju ili u vanrednom stanju, i”.

Član 27.

U članu 27. riječ: „vojnu” zamjenjuje se riječima: „obavezu služenja u rezervnom sastavu”.

Član 28.

Stav 1. člana 28. mijenja se i glasi:

„Obaveza služenja u rezervnom sastavu je opšta obaveza za sve sposobne građane, od navršenih 19 godina starosti do 40 godina za muškarce. Za žene do 35 godina na dobrovoljnoj osnovi.”.

Stav 2. člana 28. briše se.

Član 29.

Član 29. mijenja se i glasi:

„Obaveznoj obuci u trajanju do četiri (4) mjeseca podliježu svi sposobni muškarci od navršenih 19 do 27 godina života.

Građani kojima je, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH i ovim zakonom, odobreno pozivanje na prigovor savjesti imaju pravo na drugi vid obuke.

Prava, obaveze i odgovornosti po prigovoru savjesti urediće se posebnim zakonom.”.

Član 30.

Stav 1. člana 30. mijenja se i glasi:

„Svi radno sposobni građani koji su navršili 17 godina života u ratnom stanju i vanrednom stanju podliježu radnoj obavezi.”.

Stav 3. člana 30. briše se.

Član 31.

U stavu 1. člana 31. riječi: „oružane snage” zamjenjuju se riječima: „Vojsku Republike Srpske”.

Član 32.

Na kraju alineje 1. stava 2. člana 32. dodaju se riječi: „Bosne i Hercegovine”.

Alineja 2. stava 2. člana 32. mijenja se i glasi: „radnici državnog ili entitetskog ministarstva odbrane”.

Član 33.

U stavu 1. člana 33. broj: „60” zamjenjuje se brojem: „40”, a broj: „55” brojem „35”.

Član 34.

Član 34. mijenja se i glasi:

„Preduzeća i druga pravna lica koja obavljaju djelatnost u okviru jedinstvenog tehnološkog sistema od posebnog interesa za Republiku Srpsku, kao i preduzeća i druga pravna lica koja su od posebnog značaja za odbranu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, izvršavaju svoju djelatnost u vanrednom stanju i u ratnom stanju u skladu sa zadacima i obavezama koje proizilaze iz Plana odbrane Republike Srpske.”.

Član 35.

U članu 35. brišu se riječi: „neposrednoj ratnoj opasnosti”.

Član 36.

U stavu 1. člana 36. brišu se riječi: „u neposrednoj ratnoj opasnosti i” a nakon riječi: „ratnom stanju” dodaju se riječi: „ili vanrednom stanju”.

Član 37.

Na kraju stava 2. člana 37. dodaju se riječi: „Republike Srpske uz odobrenje ministra odbrane Bosne i Hercegovine”.

Član 38.

Na kraju stava 2. člana 44. dodaju se riječi: „uz konsultacije sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine”.

Član 39.

Na kraju stava 1. člana 49. dodaju se riječi: „u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naređenjima ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine”.

Član 40.

Član 50. mijenja se i glasi:

„Radi obezbjeđenja uslova da organi Republike Srpske u vanrednom stanju i u ratnom stanju mogu organizovati odbranu, Ministarstvo organizuje i priprema jedinice veze za realizaciju veza, prema standardima koje utvrđuje Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine”.

Član 41.

U stavu 2. člana 51. nakon riječi: „Ministarstva unutrašnjih poslova i oružanih snaga” dodaju se riječi: „Bosne i Hercegovine”.

Član 42.

Na kraju člana 52. dodaju se riječi: „prema standardima koje uspostavi Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine”.

Član 43.

U stavu 1. člana 53. dodaju se riječi: „i Bosne i Hercegovine”.

U stavu 2. člana 53. nakon riječi: „zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba” dodaju se riječi: „Bosne i Hercegovine i”.

Član 44.

U stavu 1. člana 54. brišu se riječi: „u neposrednoj ratnoj opasnosti i”, a poslije riječi: „ratnom stanju” dodaju se riječi: „ili vanrednom stanju”.

Član 45.

U stavu 1. člana 55. nakon riječi: „zahtjevima oružanih snaga” dodaju se riječi: „Bosne i Hercegovine”.

Stav 2. člana 55. mijenja se i glasi: „Vlada za vrijeme rata ili vanrednog stanja odlučuje o izgradnji saobraćajne infrastrukture”.

Član 46.

U stavu 1. člana 56. riječi: „neposrednoj ratnoj opasnosti” zamjenjuju se riječima: „vanrednom stanju”.

Član 47.

Član 61. briše se.

Član 48.

Na kraju stava 2. člana 62. dodaju se riječi: „u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naređenjima ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine”.

Član 49.

Član 63. briše se.

Član 50.

U stavu 1. člana 64. brišu se riječi: „oružanih snaga i snaga civilne odbrane”.

Stav 2. člana 64. briše se.

Član 51.

Na kraju stava 1. člana 65. dodaju se riječi: „u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine”.

U članu 65. dodaje se novi stav koji glasi:

„Oba plana odobrava ministar odbrane Bosne i Hercegovine.”.

Član 52.

U stavu 1. člana 67. nakon riječi: „zadaci, organizacija,” briše se riječ: „snage”.

Član 53.

U stavu 1. člana 68. riječi: „slučaj rata i neposredne ratne opasnosti” zamjenjuju se riječima: „slučaj rata ili vanrednog stanja”.

U stavu 2. člana 68. riječi: „i neposrednoj ratnoj opasnosti” zamjenjuju se riječima: „ili vanrednom stanju”.

Član 54.

Na kraju člana 72. dodaju se riječi: „u koordinaciji sa institucijama Bosne i Hercegovine”.

Član 55.

Član 74. mijenja se i glasi:

„U toku ratnog stanja ili vanrednog stanja finansiranje potreba odbrane, osim iz budžeta Republike Srpske, može se vršiti i iz drugih izvora koje odredi Vlada.”.

Član 56.

U stavu 1. člana 75. nakon riječi: „Ministarstvo odbrane, u saradnji sa” dodaju se riječi: „Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine”.

Stav 2. člana 75. briše se.

Član 57.

U stavu 1. člana 76. nakon riječi: „moglo nanijeti štetu odbrani i bezbjednosti” dodaju se riječi: „Bosne i Hercegovine i”.

Član 58.

Stav 1. člana 77. mijenja se i glasi:

„Određivanje tajnih podataka u odbrani, kao i mjere i postupak za zaštitu tih podataka su u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naređenjima ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine.”.

U stavu 2. člana 77. nakon riječi: „ministar odbrane” dodaju se riječi: „uz saglasnost ministra odbrane Bosne i Hercegovine”.

Član 59.

Tačka 13. člana 81. mijenja se i glasi:

„ako državna preduzeća u vlasništvu Republike Srpske i druga preduzeća u oblasti energetike i industrije, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja upravljaju prirodnim bogatstvima, u ratnom stanju ili vanrednom stanju ne osiguravaju racionalno korišćenje tih bogatstava, u skladu sa Planom odbrane Republike i potrebama vođenja rata (član 54.)”.

Na kraju tačke 14. člana 81. brišu se riječi: „zahtjevima oružanih snaga i drugim potrebama odbrane”.

U tački 18. člana 81. riječi: „i neposrednoj ratnoj opasnosti” zamjenjuju se riječima: „vanrednom stanju”.

Član 60.

U tački 2. člana 82. riječi: „oružane snage” zamjenjuju se riječima: „Vojsku Republike Srpske”.

Član 61.

U članu 83. brišu se riječi: „neposredne ratne opasnosti”.

Član 62.

Odredbe člana 20. stav 5. te čl. 26, 27. i 28. primjenjivaće se kao prelazno rješenje.

O obaveznoj obuci obveznika ili isključivom organizovanju profesionalne vojske u Republici Srpskoj, Narodna skupština Republike Srpske odlučiće najkasnije do 31. decembra 2005. godine.

Član 63.

Zadužuje se Zakonodavno-pravni odbor da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o odbrani.

Član 64.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”, a član 20. tačka 7, čl. 26, 27. i 28. stupaju na snagu 31. decembra 2004. godine.


Broj: 01-258/03
30. marta 2004. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Dr Dragan Kalinić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/04